IBPBI/2/423-1238/11/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy umorzona wartość zobowiązań wynikających z roszczeń Generalnego Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez niego i jego podwykonawców prace dodatkowe oraz o zapłatę za koszty poniesione w związku z utrzymywaniem inwestycji stanowić będzie dochód korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego stosownie do dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o pdop?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 07 października 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy umorzona wartość zobowiązań wynikających z roszczeń wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez niego i jego podwykonawców prace dodatkowe oraz o zapłatę za koszty poniesione w związku z utrzymywaniem inwestycji, stanowić będzie dochód korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 października 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustalenia, czy umorzona wartość zobowiązań wynikających z roszczeń wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez niego i jego podwykonawców prace dodatkowe oraz o zapłatę za koszty poniesione w związku z utrzymywaniem inwestycji, stanowić będzie dochód korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka powstała w dniu 03 lipca 2009 r., natomiast w dniu 12 października 2009 r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE. Od IV kw. 2009 r. na terenie SSE realizowała proces inwestycyjny (budowa hali produkcyjnej wraz z częścią biurowo - administracyjną i infrastrukturą towarzyszącą). Zakończenie procesu inwestycyjnego nastąpiło w dniu 05 kwietnia 2011 r. obustronnym podpisaniem protokołu odbioru od Generalnego Wykonawcy. W dniu 31 maja 2011 r. Spółka dokonała formalnych wewnętrznych odbiorów obiektów zrealizowanych w ramach ww. procesu inwestycyjnego i od dnia 01 czerwca 2011 r. rozpoczęła amortyzację poszczególnych środków trwałych.

W okresie od dnia 12 kwietnia 2010 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. Spółka wyłącznie poza terenem SSE prowadziła działalność produkcyjno - usługową opodatkowaną.

W dniu 01 maja 2011 r. nastąpiło fizyczne i formalne przeniesienie działalności Spółki na teren SSE i od tego dnia Spółka wyłącznie na terenie SSE prowadzi działalność produkcyjno - usługową zgodnie z uzyskanym zezwoleniem strefowym.

W związku z zastrzeżeniami Spółki co do zakresu, terminu i jakości zrealizowanego, opisanego wcześniej procesu inwestycyjnego Spółka znalazła się w sporze z Generalnym Wykonawcą.

Przedmiotem roszczeń Generalnego Wykonawcy była zapłata wynagrodzenia za:

  • wykonane przez niego prace objęte końcową fakturą rozliczeniową zgodnie z protokołem odbioru z dnia 05 kwietnia 2011 r.,
  • wykonane przez niego i jego podwykonawców prace dodatkowe (nie objęte protokołem odbioru z dnia 05 kwietnia 2011 r.),
  • koszty poniesione w związku z utrzymywaniem inwestycji (koszty mediów, ochrony, odśnieżania, sprzątania, wynajem kwater dla pracowników, itp.) za okres kiedy Spółka odmawiała podpisania protokołu odbioru z uwagi na zastrzeżenia do terminowości i jakości wykonanych prac (tj. w okresie od grudnia 2010 r. do dnia 05 kwietnia 2011 r.)

Przedmiotem roszczeń Spółki była zapłata kary umownej za nieterminowe wykonanie procesu inwestycyjnego, zgodnie z zapisami łączącej strony umowy.

W dniu 13 września 2011 r. Spółka zawarła z Generalnym Wykonawcą ugodę, na mocy której:

  1. Generalny Wykonawca zrzekł się roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez niego i jego podwykonawców prace dodatkowe oraz o zapłatę za koszty poniesione w związku z utrzymywaniem inwestycji.
  2. Spółka zobowiązała się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez Generalnego Wykonawcę prace objęte końcową fakturą rozliczeniową zgodnie z protokołem odbioru z dnia 05 kwietnia 2011 r.
  3. Spółka zrzekła się roszczeń o zapłatę kary umownej za nieterminowe wykonanie procesu inwestycyjnego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy umorzona wartość zobowiązań wynikających z roszczeń Generalnego Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez niego i jego podwykonawców prace dodatkowe oraz o zapłatę za koszty poniesione w związku z utrzymywaniem inwestycji stanowić będzie dochód korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego stosownie do dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o pdop...

Zdaniem Wnioskodawcy, umorzona wartość zobowiązań wynikających z roszczeń Generalnego Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez niego i jego podwykonawców prace dodatkowe oraz o zapłatę za koszty poniesione w związku z utrzymywaniem inwestycji stanowić będzie dochód korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego stosownie do dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż:

  • zobowiązania te miały charakter faktyczny i powstały w związku ze zrealizowaną przez Spółkę inwestycją na terenie SSE (powstała hala produkcyjna wraz z częścią biurowo - administracyjną i infrastrukturą towarzyszącą służyć będą działalności produkcyjno - usługowej określonej w zezwoleniu strefowym),
  • przychód Spółki z tytułu umorzenia tych zobowiązań pozostaje w bezpośrednim związku z kosztami wynikającymi z amortyzacji wartości prac dodatkowych wykonanych przez Generalnego Wykonawcę i podwykonawców oraz kosztami poniesionymi w związku z utrzymywaniem inwestycji (również zwiększającymi wartość inwestycji i rozliczanymi poprzez amortyzację).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop, stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. W sytuacji zatem, gdy dany rodzaj działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, względnie gdy źródłem dochodu nie jest działalność gospodarcza to dochód nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wyżej powołanych przepisów.

Z przedstawionego w wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka w dniu 12 października 2009 r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE. Od IV kw. 2009 r. na terenie SSE realizowała proces inwestycyjny. W związku z zastrzeżeniami Spółki co do zakresu, terminu i jakości zrealizowanego, opisanego wcześniej procesu inwestycyjnego Spółka znalazła się w sporze z Generalnym Wykonawcą. Przedmiotem roszczeń Generalnego Wykonawcy była zapłata wynagrodzenia m.in. za wykonane przez niego i jego podwykonawców prace dodatkowe oraz koszty poniesione w związku z utrzymywaniem inwestycji. W dniu 13 września 2011 r. Spółka zawarła z Generalnym Wykonawcą ugodę, na mocy której Generalny Wykonawca zrzekł się roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez niego i jego podwykonawców prace dodatkowe oraz o zapłatę za koszty poniesione w związku z utrzymywaniem inwestycji.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o pdop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że umorzone zobowiązania są związane z procesem inwestycyjnym w wyniku którego zostały wytworzone środki trwałe zlokalizowane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. Tym samym przychód powstały w wyniku umorzenia przedstawionych we wniosku zobowiązań (kosztów strefowych) stanowi przychód z działalności prowadzonej na terenie strefy (przychód strefowy), z którego dochód korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.