0114-KDIP1-3.4012.458.2018.3.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2018 r. (data wpływu 21 sierpnia 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 września 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 12 września 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.458.2018.1.MK (doręczone w dniu 20 września 2018 r.) oraz pismem z dnia 27 listopada 2018 r. (data wpływu 29 listopada 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 7 listopada 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.458.2018.2.MK (doręczone w dniu 22 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń:

 • dla osób fizycznych poniżej 18 roku życia (tj. uczniów szkół podstawowych i średnich) – jest nieprawidłowe,
 • dla osób fizycznych powyżej 18 roku życia i dla osób prawnych – jest prawidłowe,
 • w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń oraz w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy.

Wniosek uzupełniono w dniu 25 września 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 12 września 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.458.2018.2.MK (doręczone w dniu 20 września 2018 r.) oraz pismem w dniu 27 listopada 2018 r. (data wpływu 29 listopada 2018 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 7 listopada 2018 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.458.2018.2.MK (doręczone w dniu 22 listopada 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. prowadzi kursy/szkolenia z umiejętności cyfrowych, które są wymagane na rynku pracy w branży IT (w branży informatycznej). W skład umiejętności cyfrowych wchodzi nauka języków programowania, baz danych, sieci komputerowych i cyberbezpieczeństwa.

W piśmie z dnia 25 września 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku na pytania tut. Organu Wnioskodawca wskazał:

 1. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem od towarów i usług. Pytanie Wnioskodawcy dotyczy czy musi stać się podatnikiem VAT po przekroczeniu rocznego obrotu w wysokości 200.000 zł w związku z tym, że Wnioskodawca uważa, że świadczy usługi zwolnione z tego podatku.
 2. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk ani jednostką badawczo rozwojową w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.
 3. Wnioskodawca prowadzi usługi kształcenia zawodowego. Poniżej przedstawione są odrębne przepisy.

Ustawa o systemie oświaty określa zasady działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Według tej ustawy CKE opracowuje i ogłasza informatory dotyczące egzaminów zewnętrznych.

W informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk (kształcenie według podstawy programowej z 2017) określone są m.in. poniższe zadania zawodowe:

 • wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 • programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych
 • projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych.

Wszystkie powyższe wymienione zadania zawodowe są realizowane na kursach/szkoleniach prowadzonych przez spółkę. Tak więc te kursy/szkolenia przygotowują do zawodu na stanowisku informatyk (obejmuje to takie stanowiska jak programista, specjalista sieci komputerowych, administrator baz danych, specjalista od cyberbezpieczeństwa itp.).

Wnioskodawca nie posiada akredytacji.

Szkolenia wykonywane przez Wnioskodawcę nie są finansowane ze środków publicznych.

 1. Źródłem finansowania usług nie są środki publiczne.
 2. Usługi objęte zakresem wniosku Wnioskodawca świadczy jako główny wykonawca.
 3. Większość klientów Wnioskodawcy, dla których świadczy usługi to osoby fizyczne poniżej 18 roku życia. Wnioskodawca świadczy czasami usługi dla osób fizycznych powyżej 18 roku życia jak i dla osób prawnych (innych firm, np. szkolenie dla pracowników z zakresu programowania).

Ponadto, w piśmie z dnia 23 listopada 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku na pytania tut. Organu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w dniu 3 lipca 2018 r.
 2. Wnioskodawca nigdy nie był zarejestrowanym czynnym podatnikiem od towarów i usług.
 3. Osoby w wieku poniżej 18 lat uczestniczący w kursach to uczniowie szkół podstawowych i średnich. Nie są to osoby pracujące lub poszukujące pracy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w ramach następującego zakresu szkoleń spółka może być zwolniona z VAT?
 2. Czy Wnioskodawca musi stać się podatnikiem VAT po przekroczeniu rocznego obrotu w wysokości 200.000 złotych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT świadczone usługi szkoleniowe muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekształcania zawodowego jeżeli szkolenie jest prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Poniżej przedstawione odrębne przepisy na podstawie których, świadczone usługi szkoleniowe przez spółkę miałyby być uznane za usługi kształcenia zawodowego.

Ustawa o systemie oświaty określa zasady działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Według tej ustawy CKE opracowuje i ogłasza informatory dotyczące egzaminów zewnętrznych.

W informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk (kształcenie według podstawy programowej z 2017) określone są m.in. poniższe zadania zawodowe:

 • wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych,
 • programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
 • projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych.

Wszystkie powyższe wymienione zadania zawodowe są realizowane na kursach/szkoleniach prowadzonych przez spółkę. Tak więc te kursy/szkolenia przygotowują do zawodu na stanowisku informatyk (obejmuje to takie stanowiska jak programista, specjalista sieci komputerowych, administrator baz danych, specjalista od cyberbezpieczeństwa itp.).

W ocenie Wnioskodawcy, spółka powinna zostać zwolniona z podatku VAT, gdyż prowadzi szkolenia w ramach kształcenia zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT, według Wnioskodawcy usługi nauczania języków programowania są ściśle związane z usługami nauczania języków obcych, gdyż języki programowania są konstruowane w języku angielskim, który jest językiem obcym. Tak, więc nauka języków programowania jest ściśle związane z usługami nauczania języków obcych. Co więcej języki programowania są powszechnie uważane za kolejne języki obce.

W ocenie Wnioskodawcy, po przekroczeniu rocznego obrotu w wysokości 200.000 zł nie powinien stać się czynnym podatnikiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania zwolnienia
z opodatkowania podatkiem VAT dla prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń jest:

 • nieprawidłowe dla osób fizycznych poniżej 18 roku życia (tj. uczniów szkół podstawowych i średnich),
 • prawidłowe dla osób fizycznych powyżej 18 roku życia i dla osób prawnych,
 • nieprawidłowe w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Natomiast, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r., poz. 701), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, że jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowo mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, mogą natomiast korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym.

Natomiast przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, przewiduje zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest zatem uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Nadmienić należy, że powyższe uregulowania dotyczące zwolnień od podatku stanowią odzwierciedlenie prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Cytowany przepis umiejscowiony został w tytule IX, rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, że usługi kształcenia na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli.

W myśl postanowień art. 44 rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Zauważyć należy – mając na uwadze powołane regulacje prawa unijnego – że definicja usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego kładzie nacisk na „bezpośredni” związek nauczania z branżą lub zawodem, co narzuca stosowanie specyficznego programu nauczania dla skonkretyzowanego odbiorcy. Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania obejmują nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Wskazać należy – co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi kursy/szkolenia z umiejętności cyfrowych, które są wymagane na rynku pracy w branży IT (w branży informatycznej). W skład umiejętności cyfrowych wchodzi nauka języków programowania, baz danych, sieci komputerowych i cyberbezpieczeństwa. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk lub jednostką badawczo rozwojową w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Wnioskodawca prowadzi usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca prowadzi usługi kształcenia zawodowego na podstawie następujących przepisów: ustawy o systemie oświaty, która określa zasady działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Według tej ustawy CKE opracowuje i ogłasza informatory dotyczące egzaminów zewnętrznych. W informatorze o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik Informatyk (kształcenie według podstawy programowej z 2017) określone są m.in. poniższe zadania zawodowe: wykonywanie i eksploatacja lokalnych sieci komputerowych, programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych, projektowanie, tworzenie, administracja i użytkowanie baz danych. Wszystkie powyższe wymienione zadania zawodowe są realizowane na kursach/szkoleniach prowadzonych przez spółkę. Tak więc te kursy/szkolenia przygotowują do zawodu na stanowisku informatyk (obejmuje to takie stanowiska jak programista, specjalista sieci komputerowych, administrator baz danych, specjalista od cyberbezpieczeństwa itp.).Wnioskodawca nie posiada akredytacji. Szkolenia wykonywane przez Wnioskodawcę nie są finansowane ze środków publicznych. Usługi objęte zakresem wniosku Wnioskodawca świadczy jako główny wykonawca. Większość klientów Wnioskodawcy, dla których świadczy usługi to osoby fizyczne poniżej 18 roku życia (tj. uczniowie szkół podstawowych i średnich), nie są to osoby pracujące lub poszukujące pracy. Wnioskodawca świadczy czasami usługi dla osób fizycznych powyżej 18 roku życia jak i dla osób prawnych (innych firm, np. szkolenie dla pracowników z zakresu programowania).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w ramach następującego zakresu szkoleń, Spółka może być zwolniona z VAT.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów prawa podatkowego, należy przeanalizować, czy niniejsze usługi nie zostałyby objęte innym zwolnieniem, przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, dany podmiot musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub świadczyć usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym jako uczelnia, jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk, jednostka badawczo-rozwojowa.

Podkreślić jednak należy, że zwolnienie od podatku, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie wyłącznie do usług kształcenia wymienionych w zaświadczeniu właściwego organu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

I tak, Wnioskodawca nie spełnia przesłanek o charakterze podmiotowym wymienionych w pkt 26 ustawy, bowiem nie jest ani uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, czy też jednostką badawczo-rozwojową, ani też w tym zakresie nie stanowi jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Dla zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego inne niż wymienione w pkt 26, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Odnosząc się do usług świadczonych przez Wnioskodawcę, aby w ogóle można było rozpatrywać wymienioną czynność w kategoriach zwolnienia od podatku, w kontekście art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, należy na wstępie rozstrzygnąć czy mamy do czynienia z usługą kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, co stanowi podstawową przesłankę warunkującą zastosowanie zwolnienia. I tak, kierując się wskazówkami ww. rozporządzenia Rady UE, zawierającymi definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, iż kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia.

Mając na względzie powyższą definicję, prowadzonych przez Wnioskodawcę szkoleń kierowanych do osób fizycznych poniżej 18 roku życia (tj. uczniów szkół podstawowych i średnich), nie można uznać za nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników oraz nie będzie to nauczanie mające na celu uzyskanie, bądź uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych, stąd też przedmiotowych usług nie można uznać za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. O braku zawodowego charakteru przedmiotowych zajęć świadczy krąg osób, do których są adresowane, tj. osób fizycznych poniżej 18 roku życia (uczniów szkół podstawowych i średnich), przy czym należy podkreślić, iż z uwagi na ich wiek, nie funkcjonują oni na rynku pracy, nie wykonują zawodów, zatem nie możemy mówić o zdobywaniu wiedzy na takich zajęciach do celów zawodowych. Przyswojenie wiedzy przekazywanej na szkoleniach nie prowadzi do uzyskania konkretnego zawodu lub rozwijania merytorycznych kwalifikacji w posiadanym zawodzie.

Zatem stwierdzić należy, iż szkolenia prowadzone przez zainteresowanego dla osób fizycznych poniżej 18 roku życia (tj. uczniów szkół podstawowych i średnich) nie mogą zostać zakwalifikowane jako usługi zwolnione od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, lecz podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w powiązaniu z art. 146a pkt 1 ustawy.

Natomiast w sytuacji gdy przeprowadzone szkolenia skutkują uzyskiwaniem lub podnoszeniem wiedzy do celów zawodowych osób fizycznych powyżej 18 roku życia jak i dla osób prawnych (innych firm, np. szkolenie dla pracowników z zakresu programowania), uznać je należy za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca szkolenia będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, zatem Wnioskodawca będzie miał możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.

Należy także wskazać, że charakter i zasady działania Wnioskodawcy przedstawione we wniosku nie wskazują, że tego typu aktywność spełnia definicję usług z zakresu edukacji. Działania Wnioskodawcy nie mają na celu bezpośredniej nauki języka a sam Wnioskodawca nie świadczy usługi nauczania języka angielskiego, nie odpowiada za merytoryczne przeprowadzenie zajęć, nie nadzoruje przebieg lekcji ani postępów w nauce dokonanych przez uczniów. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy dotyczy tylko takich usług i dostaw, które bezpośrednio wiążą się z usługą nauczania języków obcych. Zatem usługa polegająca na przeprowadzaniu szkolenia z zakresu nauki języka programowania, baz danych, sieci komputerowych i cyberbezpieczeństwa nie ma na celu bezpośredniej nauki języka obcego, tym samym nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia dla prowadzonych szkoleń dla osób fizycznych poniżej 18 roku życia (tj. uczniów szkół podstawowych i średnich), natomiast dla osób fizycznych powyżej 18 roku życia oraz dla osób prawnych (innych firm, np. szkolenie dla pracowników z zakresu programowania) uznano za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także kwestii, czy Wnioskodawca musi stać się podatnikiem VAT po przekroczeniu rocznego obrotu w wysokości 200.000 zł.

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przepisu art. 113 ust. 5 ustawy, wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Jak zostało wskazane powyżej Wnioskodawca będzie świadczył kursy/szkolenia z umiejętności cyfrowych, które będą podlegały w części zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy, a w części będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że rozpoczął działalność gospodarczą w dniu 3 lipca 2018 r.

Analiza przedstawionych okoliczności stanu sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że Wnioskodawca rozpoczynając w lipcu 2018 r. prowadzenie działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, o ile przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, w roku podatkowym kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy, oraz Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Przy czym do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie wlicza się czynności wymienionych w art. 113 ust. 2 ustawy.

W konsekwencji, Wnioskodawca utraci zwolnienie określone w art. 113 ust. 9 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2018 r., kwotę określoną w art. 113 ust. 1 ustawy. W sytuacji gdy Wnioskodawca w 2018 r. nie przekroczy limitu sprzedaży ustalonego na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, w 2019 r. będzie korzystać z limitu wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy – tj. kwoty 200.000 zł. Dopiero przekroczenie limitu sprzedaży w kwocie 200.000 zł (z uwzględnieniem art. 113 ust. 2 ustawy) będzie skutkować dla Wnioskodawcy obowiązkiem rejestracji jako podatnika VAT czynnego i opodatkowania świadczonych usług podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.