0113-KDIPT1-1.4012.255.2018.2.MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 kwietnia 2018 r. (data wpływu 07 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 kwietnia 2018 r. (data wpływu 07 maja 2018 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz uiszczenia dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawczyni od 8 miesięcy prowadzi działalność gospodarczą PKD 71.12.Z zwolnienie z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Aktualnie Wnioskodawczyni zamierza podpisać umowy z Gminami i innymi zarządami dróg publicznych o sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami drogowymi. Wnioskodawczyni chce również pełnić funkcję kierownika budowy na innych zadaniach, które mogą zaistnieć. Ponadto, Wnioskodawczyni ma do wykonania przegląd dróg gminnych, który ma za zadanie określić ich faktycznych stan.

Wszystko to zlecenia drobne, trwające do kilku miesięcy. Oprócz tego, usługi i wykonania niedużych projektów budowlanych lub projektów organizacji ruchu w zakresie drogownictwa, głównie dla gmin lub powiatów.

Wykonywanie ww. czynności nie ma charakteru doradczego. Wymaga dostosowania się i działania zgodnie z istniejącymi przepisami i normami, głownie z zakresu prawa budowlanego oraz innych rozporządzeń z zakresu budowy dróg i autostrad. Wnioskodawczyni nie wykonuje jakichkolwiek czynności doradczych o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Zdarzenie zaistniałe: w roku poprzednim Wnioskodawczyni sprawowała funkcję inspektora nadzoru budowlanego na drogach gminnych, trzy drogi o łącznej kwocie 7.300 zł. Ponadto Wnioskodawczyni podjęła się wykonania projektu drogi gminnej na kwotę 3.400 zł. Kwota nie została zafakturowana do dzisiaj z uwagi na to, że projekt przeszedł na rok 2018.

Ww. zdarzenia nie wymagały działalności doradczej o której mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Nie została przekroczona wartość kwoty zwolnionej z VAT. Zdarzenia trwały kilka tygodni ze względu na mały zakres robot.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 03 lipca 2017 r.

Zaistniałe stany faktyczne:

 1. Wnioskodawczyni w sierpniu 2017 r. wykonała kosztorys inwestorski dla Gminy .... Na podstawie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej, który Wnioskodawczyni otrzymała od UG sporządzony został kosztorys, tzn. tabela z wykazem ilości robót i materiałów oraz ich cenami, potrzebnych do obliczenia kosztów inwestycji. Koszt kosztorysu: 1.000 zł brutto.
 2. We wrześniu Wnioskodawczyni pełniła nadzór inwestorski przy budowie drogi dojazdowej do pól w Gminie.... Nadzór polegał na sprawdzeniu budowlanych materiałów. Należało wykonać utwardzenie starodroża mieszanką kruszywa łamanego. Zadaniem Wnioskodawczyni była kontrola grubości i zagęszczenia nowej nawierzchni zgodnie z założeniami projektowymi, koszt pełnionego nadzoru: 1.511,37 zł brutto.
 3. We wrześniu i październiku Wnioskodawczyni pełniła nadzór inwestorski dla Urzędu Gminy.... Nadzór nad przebudową 400 mb drogi gminnej w miejscowości ...polegał na kontroli robót, tzn. wykonaniu i zagęszczeniu koryta, wykonaniu i zagęszczeniu podbudowy z kruszywa łamanego, sprawdzenie grubości wykonanej warstwy oraz jakości kruszywa zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w projekcie. Sprawdzenie grubości, szerokości i zagęszczenia nawierzchni bitumicznej zgodnie ze specyfikacją techniczną projektu. Kontrola jakości wykonanych sączków drenarskich, ich szerokości, głębokości i materiału kamiennego użytego do ich wypełnienia, sprawdzenie wykonanych poboczy z kruszywa. Odbiór robót drogowych nastąpił w listopadzie. Cena nadzoru inwestorskiego: 3.500 zł brutto.
 4. We wrześniu i październiku Wnioskodawczyni nadzorowała remont drogi gminnej w miejscowości ...... Do obowiązków Wnioskodawczyni należało: sprawdzić poprawność koryta pod konstrukcję drogi, czyli szerokość i zagęszczenie, sprawdzić wykonaną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego, czyli grubość, szerokość, zagęszczenie warstwy zgodnie ze specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową. Kontrola grubości, szerokości i zagęszczenia nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) zgodnie z dokumentacją projektową. Sprawdzenie poprawności wykonania poboczy z kruszywa łamanego, uczestnictwo w odbiorze końcowym robót drogowych. Łączna wartość (robót) usług w 2017 roku: 8.111,37 zł brutto, koszty/wydatki: 4.240,13 zł brutto. Wartość sprzedaży za rok 2017 nie przekroczyła 200.000 zł. Wnioskodawczyni w 2017 roku nie wykonywała czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od usług i towarów. Czynności inspektora nadzoru polegają na kontroli wykonanych robót, które mają być zgodne z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną. Wnioskodawczyni nie dokonuje samodzielnie zmian oraz nie doradza w tym zakresie. Zmiany w projekcie mogą zostać zaakceptowane tylko na wniosek wykonawcy bezpośrednio do inwestora, czyli Urzędu Gminy w tym przypadku.
 5. Od miesiąca września 2017 do marca 2018 roku Wnioskodawczyni świadczyła usługę wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej – ul. .....o długości 50 mb. Inwestorem był Urząd Miasta i Gminy ....... Inwestor przekazywał Wnioskodawczyni mapę do celów projektowych. Należało przebudować istniejącą ulicę o szerokości 2,5 m, tak by docelowo miała minimum wymagane rozporządzeniem tzn. 5 m. Zadaniem Wnioskodawczyni było wrysowanie na mapie do celów projektowych poszerzeń istniejącej drogi oraz odwodnienia ulicy za pomocą sączka drenarskiego oraz koryta liniowego. Do projektu należało dołączyć niweletę oraz przekroje szczegółów sączka i krawężnika posadowionego na ławie betonowej z oporem. Projekt zawierał również szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiar i kosztorys, projekt docelowej organizacji ruchu i uzgodnienia z gestorami sieci (wodociągami) bo tylko te zostawały w kolizji z przebudowaną drogą. Projekt został wykonany w oparciu o Dz. Ust. 43. Wszystkie parametry dla dróg podyktowane są rozporządzeniem Ministra, w oparciu o nie zaprojektowano drogę gminną. Nie stosowane były żadne odstępstwa od rozporządzenia. Zastosowano typowe rozwiązania. W projekcie zamieszczony został opis techniczny, który przedstawia stan istniejący, planowany po przebudowie. Po wykonaniu części rysunkowej i opisowej projekt został złożony do stosowania na zespół uzgodnień dokumentacji. Przy braku zastrzeżeń został złożony w starostwie powiatowym w celu zgłoszenia robót drogowych. Po uzupełnieniu na wezwanie starostwa został przekazany do urzędu miasta, marzec 2018 r. Koszt usługi: 3.400 zł brutto.

Zdarzenie przyszłe:

 1. W kwietniu 2018 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła nadzór inwestorski przy przebudowie dróg w Gminie ...... Na dzień 30 kwietnia 2018 r. prowadzone są roboty na dwóch drogach. Na drodze gminnej w miejscowości ........ Wnioskodawczyni kontrolowała wykonanie koryta oraz zagęszczenia, następnie wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego, kontrola zagęszczenia, szerokości i grubości warstwy, sprawdzenie poprawności wymiany przepustu pod drogą. Kontrola oznakowania pionowego na czas budowy, pilnowanie porządku na budowie w celu bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników. Roboty drogowe w trakcie. Docelowo ma zostać ułożona nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej oraz wykonanie poboczy z kruszywa. Pełnienie nadzoru na drodze gminnej odbywa się tak samo. Stan zaawansowania j.w. kontrola poszczególnych warstw pod względem grubości, szerokości i zagęszczenia, zgodnie z dokumentacją. Roboty w toku. W Gminie pozostały jeszcze dwa odcinki dróg, na których roboty drogowe jeszcze się nie rozpoczęły. Wykonane mają być w takiej samej technologii jak wyżej. Będą wymagały kontroli grubości, zagęszczenia i szerokości wszystkich warstw konstrukcyjnych oraz sprawdzenia docelowej organizacji ruchu – jej poprawność z dokumentacją projektową. Przewidywany termin zakończenia: 30 lipca 2018 r. Koszt usługi: 8.500 zł brutto, płatności po zakończeniu robót na wszystkich czterech drogach gminnych. Termin płatności 30 dni.
 2. Pełnienie nadzoru w ..... Remont drogi gminnej w miejscowości oraz w miejscowości .... Roboty w trakcie. Do tej pory kontrola koryta oraz wykonanej podbudowy z kruszywa tzn. grubości i szerokości oraz zagęszczenia. Pozostało do wykonania: nawierzchnie bitumiczne oraz pobocza. Koszt usługi: 5.000 zł brutto po zakończeniu robót.
 3. Wykonanie rocznego przeglądu dróg gminy będzie polegało na wypełnieniu druków z przeglądu, określeniu ilości ubytków nawierzchni, określeniu stanu zniszczenia nawierzchni, czy są spękania w oparciu o oględziny każdej z dróg. Łącznie 42 km. Załączenie dokumentacji w formie zdjęć z każdej z dróg. Koszt usługi: 1.800 zł brutto.
 4. W roku 2018 Wnioskodawczyni ma zamiar pełnić funkcję inspektora nadzoru oraz wykonywać projekty drogowe. Ponadto drobne zlecenia np. wykonanie kosztorysu lub projektu organizacji ruchu, tak jak dotychczas.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku):
 1. (we wniosku oznaczone jako pytanie nr 1) Czy Wnioskodawczyni może uważać się za zwolnioną z podatku od usług i towarów (VAT) za pełnienie funkcji inspektora nadzoru i projektowania w roku ubiegłym, tzn. 2017?
 2. (we wniosku oznaczone jako pytanie nr 2) Czy Wnioskodawczyni jest zwolniona z VAT, ponieważ nie pełni usług w zakresie doradztwa, jest inspektorem nadzoru i pełni drobne usługi, tzn. wykonanie kosztorysów?
 3. (we wniosku oznaczone jako pytanie nr 3) Czy Wnioskodawczyni będzie zwolniona z VAT, ponieważ nie zamierza pełnić usług w zakresie doradztwa, będzie inspektorem nadzoru, projektantem, ewentualnie kierownikiem budowy dróg?

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych u budownictwie tj. funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy i/lub projektanta. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni nie wykonywała i nie zamierza wykonywać jakichkolwiek czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od usług, mimo iż PKD klasyfikuje taką działalność pod numerem 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Zdaniem Wnioskodawczyni, pełnienie drobnych usług inspektora nadzoru, kierownika budowy lub/i projektanta, gdzie usługi dotyczą małych inwestycji i trwają kilka tygodni lub miesięcy, Wnioskodawczyni była, jest i będzie zwolniona z podatku od usług i towarów (VAT) do momentu przekroczenia kwoty 200.000 zł. Wnioskodawczyni jako podstawę prawną będzie mógł przywoływać art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Stanowisko inspektora nadzoru polega na kontroli prowadzonych prac zgodnie z dokumentacją projektową, przeprowadzanie obmiarów, jakości wykonanych robót.

Ad. 1

W 2017 roku Wnioskodawczyni nie przekroczyła wartości sprzedaży w wysokości 200.000 zł. Nie zajmowała się wykonaniem usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta. W związku z tym powinna zostać zwolniona z VAT za zdarzenia zaistniałe.

Ad.2

Wnioskodawczyni jest w trakcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na małych zadaniach związanych z remontem lub przebudową dróg gminnych. Funkcja inspektora nie ma charakteru doradczego, dlatego powinna być zwolniona z VAT wg art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Ad.3

Wnioskodawczyni ma zamiar pełnić funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy, wykonywać drobne usługi projektowe i inne dokumentacje drogowe, które nie mają charakteru doradztwa. Wnioskodawczyni chce skorzystać ze zwolnienia z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Ponieważ wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności/usługi pozyskiwane są najczęściej w drodze przetargów lub zapytań ofertowych, Wnioskodawczyni nie jest w stanie określić przychodu w roku 2018. Szacuje go w granicach ok 50 tyś zł. Wnioskodawczyni prosi o zwolnienie z VAT do momentu przekroczenia kwoty nie zwolnionej z podatku tj. 200.000 zł rocznie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie, powstrzymanie się od działania (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 tej ustawy. Należy jednak zaznaczyć, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powołanego wyżej artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000,00 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
   jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Na mocy art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zgodnie z art. 113 ust. 10 ustawy, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie do art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze.

W myśl art. 113 ust. 13 ustawy zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
   1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
   2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
    • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
    • wyrobów tytoniowych,
    • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
   3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
   4. terenów budowlanych,
   5. nowych środków transportu;
  1. świadczących usługi:
   1. prawnicze,
   2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
   3. jubilerskie;
  2. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

  Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy stwierdzić należy, że ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie korzystają m.in. usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa.

  W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj. np.: podatkowe, prawne, finansowe. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko.

  Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni zamierza podpisać umowy z Gminami i innymi zarządami dróg publicznych o sprawowanie nadzoru budowlanego nad robotami drogowymi. Wnioskodawczyni chce również pełnić funkcję kierownika budowy na innych zadaniach, które mogą zaistnieć. Ponadto, Wnioskodawczyni ma do wykonania przegląd dróg gminnych, który ma za zadanie określić ich faktycznych stan. W roku poprzednim Wnioskodawczyni sprawowała funkcję inspektora nadzoru budowlanego na drogach gminnych. Ponadto Wnioskodawczyni podjęła się wykonania projektu drogi gminnej. Wnioskodawczyni wskazała, że datą rozpoczęcia działalności gospodarczej jest 03 lipca 2017 r. Łączna wartość (robót) usług w 2017 roku: 8.111,37 zł brutto, koszty/wydatki: 4.240,13 zł brutto. Wartość sprzedaży za rok 2017 nie przekroczyła 200.000 zł. Wnioskodawczyni w 2017 roku nie wykonywała czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od usług i towarów. Czynności inspektora nadzoru polegają na kontroli wykonanych robót, które mają być zgodne z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną. Wnioskodawczyni nie dokonuje samodzielnie zmian oraz nie doradza w tym zakresie. Zmiany w projekcie mogą zostać zaakceptowane tylko na wniosek wykonawcy bezpośrednio do inwestora, czyli Urzędu Gminy w tym przypadku. W kwietniu 2018 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła nadzór inwestorski przy przebudowie dróg w Gminie ...., pełnienie nadzoru w Gminie..., wykonanie rocznego dróg Gminy ..... W roku 2018 Wnioskodawczyni ma zamiar pełnić funkcję inspektora nadzoru oraz wykonywać projekty drogowe. Ponadto drobne zlecenia np. wykonanie kosztorysu lub projektu organizacji ruchu, tak jak dotychczas. Wnioskodawczyni nie wykonuje jakichkolwiek czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

  Z powyższych regulacji wynika, że zwolnieniem od podatku mogą być objęci podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyła kwoty 200.000,00 zł bez kwoty podatku oraz podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie działalności gospodarczej, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy – w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym – kwoty 200.000,00 zł, bez kwoty podatku.

  Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że skoro wartość sprzedaży w proporcji do okresu wykonywania działalności gospodarczej w 2017 roku nie przekroczyła 200.000 zł oraz - jak wskazano we wniosku - Zainteresowana nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, to Wnioskodawczyni - rozpoczynającej w trakcie 2017 roku świadczenie usług inspektora nadzoru i projektowania, przysługiwało prawo do korzystania w 2017 r. ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy.

  Jednocześnie, mając na uwadze fakt, że wartość sprzedaży za 2017 rok nie przekroczyła kwoty 200.000 zł oraz - jak wskazano we wniosku - Wnioskodawczyni nie wykonuje jakichkolwiek czynności doradczych, to w 2018 r. z tytułu świadczonych usług inspektora nadzoru i projektowania, wykonania kosztorysów, projektanta, kierownika budowy dróg, do czasu przekroczenia wartości sprzedaży 200.000 zł, Wnioskodawczyni może/będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

  Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy wydana interpretacja traci swą aktualność.

  Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

  Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 1. Wniosek w zakresie pytania oznaczonego we wniosku jako nr 2 i 3 zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.