IPPP3/443-835/12-4/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie z podatku akcyzowego zużywanych wyrobów węglowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 08.08.2012 r. (data wpływu 17.08.2012 r.), uzupełnionym w dniu 24.09.2012 r. (data wpływu 26.09.2012 r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IPPP3/443-835/12-2/SM z dnia 13.09.2012 r. (skutecznie doręczone w dniu 17.09.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia i sposobu rozliczenia zużywanych wyrobów węglowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.08.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia i sposobu rozliczenia zużywanych wyrobów węglowych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21.09.2012 r., złożonym w dniu 24.09.2012 r. (data wpływu 26.09.2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedmiotem sprawy jest zakup miału węglowego dla kotłowni w budynku Zespołu Szkół , kotłowni w Ośrodku Zdrowia, kotłowni w Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Wymienione budynki są własnością Gminy.

Kotłownia przy Zespole Szkół obsługuje kilka budynków, tj.:

 1. Budynek Zespołu Szkół , w którym oprócz pomieszczeń szkolnych znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Gminny Ośrodek Kultury powołany przez radę gminy i finansowany z budżetu gminy. W budynku znajdują się również pomieszczenia zajmowane przez przedsiębiorcę, za które gmina pobiera czynsz.
 2. Budynek, w którym mieści się Urząd Gminy oraz Gminne Przedszkole .
 3. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kotłownia przy Ośrodku Zdrowia obsługuje kilka budynków, tj.:

 1. Budynek Ośrodka Zdrowia zajmowany w części przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w części przez Indywidualną Praktykę Lekarską, w części przez lokale mieszkalne, za które gmina pobiera czynsz.
 2. Budynek mieszkalny, za który gmina pobiera czynsz.
 3. Budynek komunalny zajmowany w części przez Posterunek Policji , w części przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gmina pobiera czynsz od tych instytucji.
 4. Budynek komunalny zajmowany przez grupę producencką trzody chlewnej oraz posterunek ratownictwa medycznego.

Kotłownia przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków obsługuje budynek oczyszczalni ścieków komunalnych będący własnością gminy.

W uzupełnieniu z dnia 21.09.2012 r. Gmina poinformowała, że zakupu i zapłaty za nabywany miał węglowy dla kotłowni w budynku Zespołu Szkół , kotłowni w Ośrodku Zdrowia i kotłowni w Gminnej Oczyszczalni Ścieków będzie dokonywała Gmina .

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W związku z wejściem w życie od dnia 2 stycznia 2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz zapisami ustawy o podatku akcyzowym, Gmina zwraca z zapytaniem:

 1. Czy miał węglowy zakupywany na potrzeby ww. kotłowni podlega w całości zwolnieniu z podatku akcyzowego...
 2. Czy w przypadku, gdy zakupywany na potrzeby ww. kotłowni miał węglowy nie podlega w całości zwolnieniu z podatku akcyzowego, dopuszczalnym jest ustalenie ilości, które mają być opodatkowane przez dostawcę podatkiem akcyzowym oraz ilości, które nie będą przez dostawcę obciążone podatkiem akcyzowym i można kierować się w tych obliczeniach parametrami technicznymi, tj. np. powierzchnią i kubaturą poszczególnych pomieszczeń i budynków i obliczonym na tej podstawie zużyciem ciepła...
 3. Wnioskodawca prosi o ewentualne wskazanie innych niż ww. sposobów ustalenia ilości miału węglowego zużywanego w kotłowniach wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko wynikające z uzupełnienia z dnia 21.09.2012 r.):

W opinii wnioskującego miał węglowy nabywany na potrzeby budynku Zespołu Szkół, kotłowni w Ośrodku Zdrowia i kotłowni w Gminnej Oczyszczalni Ścieków podlega częściowemu opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i dopuszczalnym jest ustalenie ilości miału, który ma być opodatkowany podatkiem akcyzowym na podstawie parametrów technicznych, tj. np. powierzchni i kubatury poszczególnych pomieszczeń i budynków oraz obliczonego na podstawie tych parametrów planowanego zużycia ciepła przez poszczególne podmioty ogrzewane z wymienionych kotłowni. W ocenie wnioskującego zwolnieniu z podatku akcyzowego podlegałaby część zakupywanego miału węglowego zużywanego na potrzeby:

 • pomieszczeń szkolnych (podmiot systemu oświaty, zwolniony zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym),
 • pomieszczeń Urzędu Gminy (organ administracji publicznej, zwolniony zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym),
 • pomieszczeń Gminnego Przedszkola (podmiot systemu oświaty, zwolniony zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym),
 • pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (jednostka organizacyjna pomocy społecznej, zwolniona zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym),
 • pomieszczeń niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (podmioty lecznicze zwolnione zgodnie z art. 31 a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym),
 • lokali mieszkalnych (gospodarstwa domowe, zwolnione zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym),
 • pomieszczeń posterunku ratownictwa medycznego (podmiot leczniczy zwolniony zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym).

Zwolnieniu od podatku akcyzowego nie podlegałby miał węglowy zakupywany na potrzeby ogrzania:

 • pomieszczeń zajmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury ,
 • pomieszczeń zajmowanych przez przedsiębiorcę, od którego gmina pobiera czynsz,
 • pomieszczeń zajmowanych przez Posterunek Policji ,
 • pomieszczeń zajmowanych przez lokalną grupę producencką,
 • budynku oczyszczalni ścieków komunalnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby węglowe - wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy.

W poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy, zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych wskazano na wyroby oznaczone kodem CN ex 2701, tj. węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Zasadą jest, iż obrót wyrobami akcyzowymi objęty jest opodatkowaniem akcyzą (art. 9a ust. 1 ustawy). Natomiast w świetle art. 9a ust. 1 pkt 6 ustawy, użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2 ustawy podlega opodatkowaniu akcyzą.

Z powyższego wynika m.in., iż przepis art. 31a ust. 2 ustawy wymienia na jakie cele (w tym przypadku uprzywilejowane zwolnieniem) mogą zostać przeznaczone wyroby węglowe.

Natomiast podmiotem uprawnionym do zwolnienia jest, zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy, podmiot korzystający ze zwolnień wskazanych w ust. 2 tego przepisu (zgodnie bowiem z tym przepisem, zwalnia się od akcyzy sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy (...) podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2).

Podmiot zużywający, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy, to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

W świetle powyższego, podmiot zużywający wyroby węglowe będzie korzystał ze zwolnienia, jeśli zużyje wyroby węglowe do jednego z enumeratywnie wskazanych w ustępie 2 celów (przeznaczeń).

Przepis art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy stanowi, iż zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Gmina dokonuje zakupu i zapłaty za nabywany miał węglowy dla kotłowni w budynku Zespołu Szkół , kotłowni w Ośrodku Zdrowia , kotłowni w Gminnej Oczyszczalni Ścieków. Wymienione budynki są własnością Gminy .

Kotłownia przy Zespole Szkół obsługuje kilka budynków, tj.:

 1. Budynek Zespołu Szkół , w którym oprócz pomieszczeń szkolnych znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Gminny Ośrodek Kultury powołany przez radę gminy i finansowany z budżetu gminy. W budynku znajdują się również pomieszczenia zajmowane przez przedsiębiorcę, za które gmina pobiera czynsz.
 2. Budynek, w którym mieści się Urząd Gminy oraz Gminne Przedszkole .
 3. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Kotłownia przy Ośrodku Zdrowia obsługuje kilka budynków, tj.:

 1. Budynek Ośrodka Zdrowia zajmowany w części przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w części przez Indywidualną Praktykę Lekarską, w części przez lokale mieszkalne, za które gmina pobiera czynsz.
 2. Budynek mieszkalny, za który gmina pobiera czynsz.
 3. Budynek komunalny zajmowany w części przez Posterunek Policji, w części przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Gmina pobiera czynsz od tych instytucji.
 4. Budynek komunalny zajmowany przez grupę producencką trzody chlewnej oraz posterunek ratownictwa medycznego.

Kotłownia przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków obsługuje budynek oczyszczalni ścieków komunalnych będący własnością gminy.

Wątpliwości Gminy dotyczą możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego zakupywanego miału węglowego w zaistniałej sytuacji i sposobu rozliczenia ilości miału podlegającego zwolnieniu, jak również opodatkowanego podatkiem akcyzowym w tym przypadku.

Zauważyć należy, iż stosownie do art. 5 § 2 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) przez organy administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2.

W myśl postanowień art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorządowe osoby prawne nie mają własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. Tym samym Urząd Gminy należy rozumieć jako wydzieloną część gminy, realizującą zadania w jej imieniu i na jej rzecz. Jest to rodzaj wewnętrznej jednostki organizacyjnej gminy. Każde działanie podejmowane przez urząd gminy w rzeczywistości nie jest jego działaniem, lecz działaniem samej gminy.

Zgodnie z art. 11a ww. ustawy organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). W myśl zaś art. 33 ust. 1 ww. ustawy wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Z powyższego wynika, że urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie organizacyjnym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonania zadań gminy oraz obsługi techniczno – organizacyjnej gminy.

Nadmienić należy, że Gmina wykonuje swoje czynności za pomocą urzędu gminy, a więc każde działanie podejmowane przez urząd gminy jest działaniem samej gminy. Urzędy, które obsługują organy gminy nie posiadają osobowości prawnej i są jednostkami budżetowymi.

Uwzględniając powyższe, zakupywany przez Wnioskodawcę (Gminę) miał węglowy do celów opałowych dla potrzeb Urzędu Gminy podlega zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy, jako zużywany przez organ administracji publicznej do celów opałowych.

Jednocześnie powołany wyżej przepis art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy umożliwia zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów węglowych zużywanych przez:

 • gospodarstwa domowe,
 • podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092),
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Uwzględniając powyższe, zwolnieniu będzie podlegał zakupywany miał węglowy odpowiednio zużywany na potrzeby:

 • lokali mieszkalnych,
 • pomieszczeń szkolnych i Gminnego Przedszkola ,
 • pomieszczeń niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i posterunku ratownictwa medycznego,
 • pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Natomiast nie będzie zwolniony od podatku akcyzowego (będzie podlegał opodatkowaniu tym podatkiem) miał węglowy zakupywany na potrzeby ogrzania:

 • pomieszczeń zajmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury ,
 • pomieszczeń zajmowanych przez przedsiębiorcę, od którego gmina pobiera czynsz,
 • pomieszczeń zajmowanych przez Posterunek Policji ,
 • pomieszczeń zajmowanych przez lokalną grupę producencką,
 • budynku oczyszczalni ścieków komunalnych.

Przepisy prawa akcyzowego nie regulują kwestii ustalenia ilości miału podlegającego opodatkowaniu i zwolnionego w wyżej opisanej sytuacji. Wobec powyższego dopuszczalny jest sposób zaproponowany przez Wnioskodawcę, tj. na podstawie parametrów technicznych, np. powierzchni i kubatury poszczególnych pomieszczeń i budynków oraz obliczonego na podstawie tych parametrów planowanego zużycia ciepła przez poszczególne podmioty ogrzewane z wymienionych kotłowni.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.