IBPP4/4513-36/15/DT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem akcyzowym gazu ziemnego do celów metalurgicznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 27 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego do procesów metalurgicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego do procesów metalurgicznych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 2 czerwca 2014 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 21 maja 2015 r. znak: IBPP4/4513-36/15/DT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest wiodącym producentem narzędzi wiertniczych oraz elementów przewodów wiertniczych. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną zgodnie z PKD w grupie 25.73.Z – produkcja narzędzi. Produkcja obejmuje narzędzia wiertnicze, elementy przewodu wiertniczego, urządzenia wiertnicze. Na jednym z etapów produkcji wyżej wymienionych wyrobów zostaje wykorzystany gaz ziemny. Spółka celem wykorzystania do produkcji kupuje gaz ziemny z grupy E o kodzie CN 2711 21 00, kupowany gaz jest również wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeń/wody.

Jednakże w znacznej części kupowany gaz ziemny zużywany jest do celów produkcyjnych. Produkcja wyrobu, w którym stosuje się ww. gaz ziemny wykorzystywany jest do obróbki cieplnejstali specjalistycznej zakupionej u kontrahentów. Wysokometanowy gaz ziemny grupy E o kodzie CN 2711 21 00 służy m.in. jako gaz do wytworzenia atmosfer ochronnych przed utlenianiem oraz jako gaz nośny w procesie nawęglania gazowego, który zachodzi w komorze specjalistycznego pieca elektrycznego w którym odbywa się całościowy proces obróbki cieplnej a także do palników pilotowych zabezpieczających ten proces. Temperatura konwersji gazu w takim piecu generatora wynosi około 1100°C. Po obróbce cieplno-chemicznej następuje obróbka mechaniczna w tym montaż, spawanie i obróbka wykańczająca, w wyniku czego powstaje gotowy produkt.

Gaz zużywany jest do obróbki cieplnej składającej się z następujących etapów:

 • ogrzanie detali w elektrycznych piecach komorowych,
 • dostarczenie do komory pieca atmosfery endotermicznej (wytworzonej z gazu ziemnego w generatorach endotermicznych) służącej jako gaz ochronny przed utlenianiem lub gaz nawęglający,
 • studzenie półwyrobów / detali w kąpieli olejowej.

Gaz wykorzystywany jest w procesie produkcyjnym do wytworzenia atmosfer dostarczanych do komory pieca. Końcowy etap produkcyjny to obróbka mechaniczna następnie montaż, spawanie oraz obróbka wykańczająca.

W spółce zakupywany gaz wykorzystywany jest do procesów produkcyjnych opisanych powyżej, a dodatkowo do ogrzewania hal oraz pomieszczeń biurowych w tym socjalnych. Wnioskodawca wskazuje, iż gaz zużywany do ogrzewania hal produkcyjnych oraz pomieszczeń biurowych w tym socjalnych, jest i będzie opodatkowany podatkiem akcyzowym.

Do celów ustalenia wartości gazu zużywanego do celów produkcyjnych i ogrzewania Wnioskodawca przyjął sposób obliczeń przedstawiony poniżej.

W sezonie grzewczym obejmującym okres od 1.10 do 31.03, gaz przeznaczony do produkcji oraz ogrzewania wyliczono procentowo wg poniższego sposobu:

 1. codzienny odczyt zużycia gazu na rotametrach + zużycie gazu do palników pilotowych zabezpieczających proces o określonej mocy a co za tym idzie i zużyciu gazu w m3/h – jako gaz wykorzystywany do celów produkcyjnych,
 2. raport programu GasWin – sumaryczne zużycie gazu produkcji + ogrzewanie,
 3. różnica b – a = ilość gazu na ogrzewanie obłożonego akcyzą.

Co będzie wynosić w sezonie grzewczym odpowiednio 50% gazu przeznaczonego do produkcji oraz 50% gazu przeznaczonego do ogrzewania hali oraz pomieszczeń biurowych w tym socjalnych.

Natomiast poza sezonem grzewczym ilość gazu wykorzystywane go do celów ogrzewania wody będzie odczytywana z odpowiedniego licznika, co będzie dokładnie polegało na:

Różnica: zużycie gazu sumarycznie w miesiącu – (minus) odczyt z podliczników podgrzewaczy CWU = różnica daje ilość gazu zużywaną do celów produkcyjnych.

Co będzie wynosiło poza sezonem grzewczym odpowiednio 90% gazu przeznaczonego do produkcji i objętego zwolnieniem na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym oraz 10% gazu przeznaczonego odo ogrzewania hal oraz pomieszczeń biurowych w tym socjalnych, który nie będzie objęty ww. zwolnieniem.

W wyniku ww. obliczeń będzie można uzyskać objętość zużycia gazu, która będzie wykorzystywana do celów produkcyjnych i do celów ogrzewania pomieszczeń/wody.

Wnioskodawca nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2014 poz. 752). Jest natomiast finalnym nabywcą gazu zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku akcyzowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2012r. poz. 1059 oraz 2013 r. poz. 984 i 1238)

Ponadto w piśmie z 2 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Wysokometanowy gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00, dalej gaz ziemny, jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę w kompleksowym procesie produkcyjnym w celu wytworzenia ciepła. Jednym z etapów procesu produkcyjnego jest osiągnięcie celu opałowego, który jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę m.in. w procesach metalurgicznych, co jest wypełnieniem dyspozycji art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 752 zm.), dalej ustawa o podatku akcyzowym.

Nabywany gaz ziemny służy wytworzeniu atmosfery endotermicznej, atmosfera ta wytwarzana jest w wyniku niepełnego spalania gazu ziemnego w obecności katalizatora (Ni). Do tworzenia atmosfery endotermicznej konieczne jest spalenie gazu, który dostarcza ciepła niezbędnego do osiągnięcia temperatury reakcji oraz do zajścia reakcji endotermicznych.

Atmosfera endotermiczna wytwarzana jest bowiem w wyniku niepełnego spalania gazu ziemnego z niedomiarem powietrza w obecności katalizatora, który przyspiesza tą reakcje Wytworzenie atmosfery endotermicznej jest jednym z etapów całego procesu produkcyjnego, które są ze sobą ściśle powiązane, a ich ostatecznym celem jest dokonanie obróbki cieplnej wobec produktów Wnioskodawcy, co zostanie osiągnięte poprzez reakcję spalania, która zajdzie w komorze pieca elektrycznego. Wytworzona w powyszy sposób atmosfera ochronna jest kierowana do specjalnego wysokotemperaturowego pieca gdzie przebiegają procesy hartowania, nawęglania, węgloazotowania, którym są poddawane wyroby Wnioskodawcy. Bez atmosfery endotermicznej wymienione wcześniej procesy produkcyjne nie mogłyby być stosowane i nie można by stworzyć produktów Wnioskodawcy, przez co użycie atmosfery endotermicznej ww. kształcie jest niezbędne.

Atmosfera ochronna endotermiczna jest wytwarzana m.in. przy udziale gazu ziemnego w wyniku reakcji endotermicznej. Atmosfery endotermiczne wytwarza się przez konwersję (rozkład) gazu z powietrzem, przy odpowiednim współczynniku powietrza poprzez niepełne spalenie gazu ziemnego. Konwersja następuje w retorcie generatora wypełnionej katalizatorem i nagrzanej do temperatury 1100°C w skład atmosfery wchodzą w odpowiedniej proporcji wodór, tlenek węgla, azot oraz niewielka ilości metanu, dwutlenku węgla i pary wodnej. Procentowa zawartość poszczególnych składników zależy głównie od stosunku gazu do powietrza.

Atmosfera ochronna nie służy wprost do wytwarzania ciepła, ale gaz służy wytworzeniu atmosfery endotermicznej niezbędnej w procesie produkcyjnym. Atmosfera ta wytwarzana jest w wyniku niepełnego spalania gazu ziemnego w obecności katalizatora (Ni). Do tworzenia atmosfery endotermicznej konieczne jest spalenie gazu, który dostarcza ciepła niezbędnego do osiągnięcia temperatury reakcji oraz do zajścia reakcji endotermicznych.

Atmosfera endotermiczna jest etapem który ma za zadanie prawidłowe wykonanie obróbki cieplnej. Według literatury przedmiotu atmosfera endotermiczna jest atmosferą ochronną i nośną, która służy w procesach obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej w komorowych piecach elektrycznych (J. Grzyb, J. Trzciałkowski. Urządzenia do obróbki cieplnej w atmosferach regulowanych; A. Moszczyński, T. Sobusiak. Atmosfery ochronne do obróbki cieplnej).

Ponadto atmosfera ochronna w omawianym przypadku stanowi ośrodek grzejny dlatego, że ciepło w piecach komorowych wymieniane jest za pomocą:

 • promieniowania (promieniowanie od elementów grzejnych, mufli);
 • konwekcji (wymuszone unoszenie ciepła na skutek przemieszczania się masy gazu w postaci atmosfery endotermicznej).

W procesie produkcyjnym Wnioskodawcy musi być stosowana ww. atmosfera, jest ona niezbędna w całym cyklu grzewczo-opałowym, jest jego niezbędnym elementem, uzupełnia go. Bez tej atmosfery proces produkcyjny nie mógłby funkcjonować, co podważałoby sens działalności Wnioskodawcy.

W niniejszym przypadku chodzi o wykładnie funkcjonalną, bez gazu ziemnego - wyrobu gazowego, nie mógłby być zrealizowany cel opałowy wytworzenie ciepła w wyniku spalania gazu, które jest niezbędne do zaistnienia reakcji endotermicznej i wytworzenia przedmiotowej atmosfery ochronnej. Bez atmosfery endotermicznej nie mógłby powstać finalny produkt Wnioskodawcy. Tylko w tym wypadku pozwoli to na wykonywanie działalności produkcyjnej przez Wnioskodawcę jakimi są m.in. procesy metalurgiczne. Świadczy to o ważnym i niezbędnym uczestnictwie w całym procesie produkcyjnym czynnika, którym jest ww. gaz ziemny, a bez którego cały proces nie może funkcjonować.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nabywany przez Wnioskodawcę gaz wykorzystywany do celów produkcyjnych opisanych powyżej może korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Po dokładnej analizie procesu produkcyjnego Wnioskodawca jest zdania, że wykorzystywany przez niego gaz ziemny w procesie produkcji (obróbka cieplna, obróbka cieplno-chemiczna), spełnia warunki zwolnienia od podatku akcyzowego, co jest określone w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca zużywa gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00 w procesach produkcyjnych polegających na obróbce cieplnej półfabrykatu stali służącej do produkcji narzędzi wiertniczych, co powoduje jej hartowanie. Przetwórstwo stali, bowiem obejmuje bardzo szeroki zakres czynności metalurgicznych. Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

W ustawie nie zdefiniowano pojęcia „w procesach metalurgicznych”, zatem dokonując wykładni niniejszego zwrotu, należy sięgnąć do słownika języka polskiego jak i do literatury podmiotu. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „metalurgia to dział przemysłu zajmujący się produkcją metali”. Również internetowy słownik języka polskiego podobnie definiuje, że metalurgia jest to nauka o metodach wytwarzania metali z rud, o sposobach ich oczyszczania i dalszej obróbki oraz, że jest to przemysł zajmujący się produkcją metali. Zgodnie z definicją zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod redakcją red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

Ponadto w literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa PWN 1977). Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Proces metalurgiczny obejmuje: wstępną obróbką rudy – rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym oraz rafinację metalu: zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków.

Nadmienić trzeba, że przedmiot działalności wnioskodawcy jest objęty nauczaniem na wydziałach metalurgia ośrodków akademickich. Stosownie do internetowego słownika języka polskiego metalurgia to:

 1. nauka o otrzymaniu metali i nadaniu im pożądanych właściwości;
 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy. z powyższych definicji wynika, że proces polegających na obróbce plastycznej stali na gorąco, jej obróbce termicznej celem hartowania, spełnia wymóg uznania jej za proces metalurgiczny.

Taki w istocie jest produkt Wnioskodawcy, który po obróbce cieplnej nabiera odpowiednich własności mechanicznych i chemicznych. Procesy metalurgiczne obejmują szereg etapów obróbki metali, w tym również prasowanie, wytłaczanie i hartowanie. Opisany procesy zdaniem Spółki dają możliwości zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego z tytułu przeznaczenia do celów opałowych w procesach metalurgicznych. Proces produkcyjny w spółce wygląda następująco:

 1. zakup stali w hutach;
 2. cięcie stali na odpowiedni półfabrykaty;
 3. nadanie elementom odpowiedniego kształtu za pomocą obróbki mechanicznej (skrawaniem);
 4. obróbka cieplna lub cieplno-chemiczna. Obróbka odbywa się w piecach komorowych.

Operacja obróbki cieplnej wyrobów spółki ma na celu osiągnięcie wymaganych własności mechanicznych wyrobu. Takiemu procesowi w istocie podlega półprodukt Wnioskodawcy, który dopiero po obróbce cieplnej nabiera odpowiednich własności mechanicznych i chemicznych. Procesy metalurgiczne obejmują szereg etapów obróbki metali, w tym również prasowanie, wytłaczanie i hartowanie. Opisane procesy produkcyjne przedstawione w stanie faktycznym, do których zużywany jest gaz, zdaniem Wnioskodawcy dają możliwość zastosowania zwolnienie z podatku akcyzowego.

Mając powyższe na uwadze, procesy produkcyjne, polegające na obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej materiałów tworzących produkty Wnioskodawcy t.j. narzędzia wiertnicze, elementów przewodu wiertniczego, czy urządzeń wiertniczych mieści się w pojęciu procesu metalurgicznego, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym, objętego zwolnieniem w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zatem gaz wykorzystywany w procesie produkcyjnym spółki, zdaniem Wnioskodawcy, korzysta z niniejszego zwolnienia.

Zainteresowany uważa, że powyższe stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. (ILPP3/443-100/11-3/TK), z której wynika, iż proces polegający na obróbce plastycznej stali na gorąco, jej obróbce termicznej celem hartowania spełnia wymóg uznania jej za proces metalurgiczny. Jak również interpretacja Indywidualna Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2014r. (IBPP4/443-422/14/BP).

Wnioskodawca wskazuje, iż gaz zużywany do ogrzewania hal produkcyjnych oraz pomieszczeń biurowych w tym socjalnych, będzie opodatkowany podatkiem akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W treści złożonego wniosku wskazano, że przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż narzędzi, urządzeń wiertniczych oraz elementów przewodów wiertniczych.

Stosowane przez Wnioskodawcę technologie produkcji narzędzi wymagają dla uzyskania produktu końcowego użycia na różnych etapach produkcyjnych gazu ziemnego grupy E o kodzie CN 2711 21 00. Zainteresowany wskazał, iż gaz będzie zużywany zarówno w procesach technologicznych stosowanych przez niego jak i do ogrzewania hal produkcyjnych. Przy czym przedmiotem wniosku jest możliwość zastosowania zwolnienia z akcyzy dla gazu ziemnego zużywanego w opisanym procesie produkcji.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 752 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2.sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3.import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4.użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;

5.użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

 1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
 2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
 3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Przepisy ustawy przewidują jednak szereg zwolnień od podatku akcyzowego. I tak, zgodnie z art. 31b ust. 1 zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 2. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 3. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
 4. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 5. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Tym samym na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

W ustawie, jak i w przepisach wspólnotowych brak jest definicji ustawowej, która precyzowałaby sformułowanie „do celów opałowych”, trzeba więc posiłkować się potocznym rozumieniem tego określenia.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) pojęcie „opał” oznacza „to czym się ogrzewa pomieszczenia, czym się paliw w piecu, w kuchni itp.” Mały Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo naukowe PWN) definiuje opał jako „to czym się pali, materiał do palenia: drewno, węgiel, szczapy”, natomiast „opałowy” oznacza „nadający się na opał, służący do palenia”.

Należy także zwrócić uwagę, iż zwrot - „zużycie w celach opałowych” był rozpatrywany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pod numerem C-240/01, gdzie orzeczono, że pomimo braku w przepisach wspólnotowych takiej definicji, to i tak państwa członkowskie nie mają prawa do formułowania własnych definicji, gdyż mogłoby to doprowadzić do rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w definiowaniu celu opałowego, a to z kolei mogłoby sprzeciwić się zasadzie równości i uczciwości konkurencji.

Jednocześnie TSUE w rozpatrywanym stanie faktycznym, dotyczącym wykorzystania w celach opałowych olejów stwierdził, iż zużycie w celach opałowych odnosi się do sytuacji, w których energia cieplna uzyskiwana w następstwie spalania olejów jest używana w celach grzewczych niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania. Ponadto TSUE w tym wyroku stwierdził, że „cel nakładania na oleje mineralne podatku akcyzowego jako podatku konsumpcyjnego przemawia za interpretowaniem wyrażenia użycie jako paliwo opałowe (...), jako wyrażenia odnoszącego się do wszystkich przypadków, w których oleje mineralne ulegają spalaniu i wytworzona w ten sposób energia cieplna jest używana do ogrzewania, niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania, w tym przekształcenia lub rozpadu substancji absorbującej energię cieplną w trakcie procesu chemicznego lub przemysłowego. We wszystkich tych przypadkach oleje mineralne ulegają zużyciu i muszą być opodatkowane akcyzą”.

Należy zauważyć również, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych.

Zgodnie z definicja zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

W literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Proces metalurgiczny obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

 1. nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym z punku widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

W piśmie z 2 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że wysokometanowy gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00, jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę w kompleksowym procesie produkcyjnym w celu wytworzenia ciepła niezbędnego do wykonania hartowania, nawęglania, węgloazotowania wyrobów metalowych.

Z powyższego wynika, że wyrób gazowy wykorzystywany do celów opałowych w opisanym procesie technologicznym mieszczącym się w pojęciu procesu metalurgicznego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, a zatem użycie nabywanych wyrobów gazowych w opisanym procesie technologicznym nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

Należy jednak pamiętać, że stosownie do postanowień art. 31b ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Warunek ten wskazuje na obowiązek określenia w umowie, zawartej między sprzedawcą a nabywcą, zwolnienia, w ramach którego nastąpi zużycie tych wyrobów, oznacza to, że Wnioskodawca w celu nabycia wyrobów gazowych z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy winien zawrzeć ze sprzedawcą umowę, w której określi, że nabywane wyroby będą wykorzystywane w procesach metalurgicznych.

Uwzględniając powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenie w przedstawionym stanie faktycznym.

Dodatkowo informuje się, że w pozostałym zakresie przedstawionym we wniosku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.