Zwolnienie z podatku akcyzowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie z podatku akcyzowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
13
maj

Istota:

Czy w zastosowaniu 0% stawki VAT istotne jest, czy kontrahent Spółki - nabywca towaru powinien dysponować magazynem towarów tzn. być jego właścicielem lub wynajmować powierzchnię magazynową od innych podmiotów?

Fragment:

Podkreślić należy, że zakwalifikowanie danej transakcji jako dostawy wewnątrzwspólnotowej na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy wymaga czasowego i materialnego związku pomiędzy dostawą danego towaru i jego transportem. O kwalifikacji danej czynności jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów decyduje ogół okoliczności dostawy, z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w art. 13 ust. 1 ustawy. Na ich podstawie, wywóz towarów ma nastąpić w wyniku dostawy rozumianej jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Dostawa ta ma mieć zatem charakter bezpośredniości i nieprzerwany. Zaznaczyć należy również, że przedmiotem obu tych czynności (dostawy i wywozu) mają być te same towary, tj. towary które nie podlegają w trakcie przemieszczenia np. przeróbce, obróbce, uzupełnieniu, złożeniu ale również towary identyczne pod względem ilościowym. Warunek ten jest spełniony wtedy, gdy ta sama ilość zamówionego przez nabywcę towarów jest przedmiotem wywozu z terytorium kraju i dostawy do tego nabywcy. Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2015
31
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem akcyzowym gazu ziemnego do celów metalurgicznych

Fragment:

Opisane procesy produkcyjne przedstawione w stanie faktycznym, do których zużywany jest gaz, zdaniem Wnioskodawcy dają możliwość zastosowania zwolnienie z podatku akcyzowego. Mając powyższe na uwadze, procesy produkcyjne, polegające na obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej materiałów tworzących produkty Wnioskodawcy t.j. narzędzia wiertnicze, elementów przewodu wiertniczego, czy urządzeń wiertniczych mieści się w pojęciu procesu metalurgicznego, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym, objętego zwolnieniem w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zatem gaz wykorzystywany w procesie produkcyjnym spółki, zdaniem Wnioskodawcy, korzysta z niniejszego zwolnienia. Zainteresowany uważa, że powyższe stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2012 r. ( ILPP3/443-100/11-3/TK ), z której wynika, iż proces polegający na obróbce plastycznej stali na gorąco, jej obróbce termicznej celem hartowania spełnia wymóg uznania jej za proces metalurgiczny. Jak również interpretacja Indywidualna Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2014r. ( IBPP4/443-422/14/BP ). Wnioskodawca wskazuje, iż gaz zużywany do ogrzewania hal produkcyjnych oraz pomieszczeń biurowych w tym socjalnych, będzie opodatkowany podatkiem akcyzowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2013
16
kwi

Istota:

Prawo do zachowania zwolnienia z akcyzy po połączeniu spółek

Fragment:

Nr 94, poz. 1037 ze zm.), połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W myśl art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego. Zgodnie z opisem sprawy Wnioskodawca zajmuje się produkcją energii elektrycznej.

2013
13
kwi

Istota:

Dokument dostawy a zwolnienie z podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych

Fragment:

Przedmiotem wniosku jest kwestia, czy w ww. opisanej sytuacji Wnioskodawca, nie wystawiając dokumentu dostawy, może zastosować zwolnienie z podatku akcyzowego dla przedmiotowych wyrobów węglowych. Stosownie do powyższego, w sytuacji sprzedaży wyrobów węglowych dokonywanych przez Wnioskodawcę (pośredniczący podmiot węglowego) na rzecz innego podmiotu pośredniczącego dokonywanej na terenie kopalni, koksowni lub na terenie składu węglowego, która to sprzedaż następuje bez przemieszczenia wyrobów węglowych, dla zachowania warunków zwolnienia nie jest wymagane dołączenie do sprzedawanych wyrobów dokumentu dostawy. Powyższe stanowisko potwierdza powołany powyżej przepis art. 31a ust. 3 pkt 3 jak i przepis § 2 ust. 1 pkt 5 lit a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 2 stycznia 2012r., zgodnie z którym dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy – w przypadku przemieszczania sprzedanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy.

2013
29
mar

Istota:

Zwolnienie z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych na podstawie art. 31a ust. 3

Fragment:

Przedmiotem wniosku jest kwestia, czy w ww. opisanej sytuacji Wnioskodawca, nie wystawiając dokumentu dostawy, może zastosować zwolnienie z podatku akcyzowego dla przedmiotowych wyrobów węglowych. Stosownie do powyższego, w sytuacji sprzedaży wyrobów węglowych dokonywanych przez Wnioskodawcę (pośredniczący podmiot węglowego) na rzecz innego podmiotu pośredniczącego dokonywanej na terenie kopalni, która to sprzedaż następuje bez przemieszczenia wyrobów węglowych, dla zachowania warunków zwolnienia nie jest wymagane dołączenie do sprzedawanych wyrobów dokumentu dostawy. Powyższe stanowisko potwierdza powołany powyżej przepis art. 31a ust. 3 pkt 3 jak i przepis § 2 ust. 1 pkt 5 lit a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 2 stycznia 2012r., zgodnie z którym dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy – w przypadku przemieszczania sprzedanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy.

2013
30
sty

Istota:

Dokumentowanie przemieszczenia wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy (sprzedaż na rzecz dyplomatów)

Fragment:

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonywać odsprzedaży (przechowywanych w składzie podatkowym na obszarze RP) towarów akcyzowych (wyroby spirytusowe, napoje fermentowane, wyroby pośrednie i papierosy) osobom uprawnionym, tj. dyplomatom. Po otrzymaniu zamówienia oraz potwierdzenia dokonania płatności, wyroby te będą dostarczane do wspomnianych dyplomatów, znajdujących się w innych krajach UE. Dyplomaci ci będą mogli dokonać zakupu i otrzymać zamówiony towar tylko w wypadku, jeśli: mają prawo do zwolnień określonych w art. 12 ust. 1 Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, oraz są w stanie uzyskać, w sposób przewidziany w prawodawstwie kraju ich akredytacji, certyfikat zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 tej Dyrektywy. W momencie otrzymania dostawy dyplomaci ci będą zobowiązani do przekazania osobie dostarczającej towar certyfikatu (w oryginale), który zostanie zwrócony do odbiorcy i będzie przechowywany w składzie podatkowym. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii stosowania dokumentu e-AD w sytuacji przemieszczenia towarów z zastosowaniem ww. podstawy zwolnienia. Zdaniem Wnioskodawcy, wymogi formalne określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy uniemożliwiają mu zastosowanie dokumentu e-AD w formie tam określonej.

2012
19
gru

Istota:

Zwolnienie z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych na podstawie art. 31a ust. 3

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zgodnie z przedstawionym w zdarzeniu 1 stanem faktycznym można zastosować zwolnienie z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych na podstawie art. 31a ust. 3... Czy zgodnie z przedstawionym w zdarzeniu 2 stanem faktycznym można zastosować zwolnienie z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych na podstawie art. 31a ust. 3... Zdaniem Wnioskodawcy, odczytując informację ze strony Ministerstwa Finansów o nazwie „ Obieg dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy na terytorium kraju – przykłady ” uważa, iż dokument dostawy o którym mowa w ustawie, jest warunkiem niezbędnym do zastosowania zwolnienia jeżeli podmiot sprzedający wyroby węglowe, równocześnie je przemieszcza. Potwierdza takie przekonanie, brzmienie art. 31a ust. 3 pkt 3 które brzmi „ dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy ”. Ponieważ przemieszczanie zgodnie z definicją słownikową to; przenoszenie na inne miejsce, w domyśle przewożenie, transportowanie, nie może być rozumiane jako przeniesienie prawa własności transakcją kupna - sprzedaży, gdy towar nie zmienia miejsca pobytu. Powszechne stosowanie dokumentu dostawy w każdej transakcji sprzedaży lub dostawy wyrobów węglowych (niezależnie czy są przemieszczane czy nie) do podmiotów wymienionych w art. 31a ust. 1 i 2 byłoby niepotrzebnym wymogiem biurokratycznym dlatego Wnioskodawca uważa swoje stanowisko w tej kwestii za właściwe.

2012
23
lis

Istota:

Zwolnienie z podatku akcyzowego zużywanych wyrobów węglowych

Fragment:

Podmiot zużywający, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy, to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia. W świetle powyższego, podmiot zużywający wyroby węglowe będzie korzystał ze zwolnienia, jeśli zużyje wyroby węglowe do jednego z enumeratywnie wskazanych w ustępie 2 celów (przeznaczeń). Przepis art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy stanowi, iż zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

2012
6
lis

Istota:

Zwolnienie z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych na podstawie art. 31a ust. 3

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zgodnie z przedstawionym w zdarzeniu 1 stanem faktycznym można zastosować zwolnienie z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych na podstawie art. 31a ust. 3 ... Czy zgodnie z przedstawionym w zdarzeniu 2 stanem faktycznym można zastosować zwolnienie z podatku akcyzowego od wyrobów węglowych na podstawie art. 31a ust. 3 ... Zdaniem Wnioskodawcy, odczytując informację ze strony Ministerstwa Finansów o nazwie „ Obieg dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy na terytorium kraju – przykłady ” uważa, iż dokument dostawy o którym mowa w ustawie, jest warunkiem niezbędnym do zastosowania zwolnienia jeżeli podmiot sprzedający wyroby węglowe, równocześnie je przemieszcza. Potwierdza takie przekonanie, brzmienie art. 31a ust. 3 pkt 3 które brzmi „ dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy ”. Ponieważ przemieszczanie zgodnie z definicją słownikową to; przenoszenie na inne miejsce, w domyśle przewożenie, transportowanie, nie może być dorozumiane jako przeniesienie prawa własności transakcją kupna - sprzedaży, gdy towar nie zmienia miejsca pobytu. Powszechne stosowanie dokumentu dostawy w każdej transakcji sprzedaży lub dostawy wyrobów węglowych (niezależnie czy są przemieszczane czy nie) do podmiotów wymienionych w art. 31a ust. 1 i 2 byłoby niepotrzebnym wymogiem biurokratycznym dlatego, Wnioskodawca uważa swoje stanowisko w tej kwestii za właściwe.

2012
7
wrz

Istota:

Czynność zbycia przedmiotowej nieruchomości stanowiącej grunt inny niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Fragment:

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. W art. 43 ustawy, zawarto katalog czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Stosownie do ust. 1 pkt 9 powołanego artykułu, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydobywania żwiru i piasku. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotowa nieruchomość służy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług od 2009 roku i nie została wpisana do środków trwałych firmy. Od jej nabycia nie przysługiwało Zainteresowanej prawo do odliczenia podatku naliczonego. Dla udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego na nieruchomości ustanowiono teren górniczy. Cała nieruchomość zlokalizowana na działce nr 80 ma powierzchnię 4,29 ha, która w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako grunty rolne (RV), nieużytki i kopaliny, a więc teren niezabudowany inny niż tereny budowlane przeznaczone pod zabudowę.