Zwolnienie z poboru akcyzy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie z poboru akcyzy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
10
lis

Istota:

Czy zgodnie z Dyrektywą Energetyczną Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłacenia podatku akcyzowego przy zakupie wewnątrzwspólnotowym środków smarnych nie stosowanych jako domieszki, dodatki do paliw?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2011 r., sygn. akt III SA/Po 154/11 – stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2010 r. (data wpływu 27 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 października 2010 r. (data wpływu 7 października 2010 r.) oraz pismem bez daty sporządzenia (data wpływu 19 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych o (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym, Wnioskodawca produkując energię elektryczną z wyrobów energetycznych w postaci komponentu z odpadów tworzyw sztucznych, dostarczanych ze składu podatkowego może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 3 pkt 1 i art. 32, przy zachowaniu warunków opisanych w ust. 5-13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.)?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana XX przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2011 r. (data wpływu 13 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobów energetycznych zużywanych do produkcji energii elektrycznej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego zakresie zwolnienia wyrobów energetycznych (...)

2011
1
cze

Istota:

Zwolnienie od akcyzy bioetanolu przeznaczonego do napędu agregatów produkujących energię energię elektryczną.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2008 r. (data wpływu 19 sierpnia 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy bioetanolu używanego jako samoistne paliwo - jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 19 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy bioetanolu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z akcyzy w przypadku produkcji biopaliwa poprzez blendowanie spełniające wymagania jakościowe oleju napędowego (PKWiU 23.20.15 lub 23.20.16) i biokomponentu w postaci estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (PKWiU 24.66.48-90.10).

Fragment:

(...) DECYZJA Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy. Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy oraz pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. W myśl tego przepisu do paliw silnikowych i olejów opałowych, poza wyrobami wymienionymi w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy, zalicza się również pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. Należy zatem (...)

2011
1
lut

Istota:

Firma X sprzedaje gacz parafinowy podatnikowi. Wyrób ten jest ekspediowany do składów podatkowych podatnika mieszczących się w różnych miejscowościach.Gacz kupowany w firmie X nie jest przez podatnika magazynowany, lecz bezpośrednio po nalaniu przez firmę X do cysterny jest ekspediowany. W obrocie tym istnieje konieczność dokumentowania przemieszczenia ze składu do składu dokumentem ADT. Ze składów podatkowych podatnika, gacz jest ponownie wysyłany (bez magazynowania) do odbiorcy trzeciego na podstawie oświadczenia nabywcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.Zdaniem podatnika, gacz parafinowy kupowany przez niego od firmy X może być wysyłany bezpośrednio ze składu podatkowego firmy X do odbiorcy trzeciego, z pominięciem składów podatkowych podatnika. Firma X wystawiałaby faktury za towar na rzecz podatnika, natomiast on wystawiałby faktury dla odbiorców trzecich, do których towar byłby kierowany bezpośrednio ze składu firmy X.

Fragment:

(...) Gacz parafinowy o symbolu PKWiU 23.20.31, objęty kodem CN 2712 90 39 jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym, zgodnie z poz.4 wykazu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 27, poz.257 z późn.zm.). Szczegółowy zakres zwolnień od akcyzy oraz warunki, jakie muszą spełniać podmioty korzystające ze zwolnień od podatku akcyzowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 97, poz.966 z późn.zm.)Zgodnie z § 13 ust.1 pkt.1 ww. rozporządzenia zwalnia się od akcyzy wazelinę, parafinę, woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski oznaczone symbolem PKWiU 23.20.31 objęte kodami CN: 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 i 2712 90 90. Przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem spełnienia określonych, w ust.2 ww. rozporządzenia, wymagań: wyroby akcyzowe zostaną (...)