Zwolnienie z opłaty skarbowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie z opłaty skarbowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

1. Czy podlega opłacie skarbowej złożenie własciwemu komornikowi sadowemu pełnomocnictwa udzielonego do reprezentowania mocodawcy w zakresie prowadzonego przez komornika postepowania egzekucyjnego?
2. Czy podlega opłacie skarbowej złożenie w sądzie upowaznienia udzielonego aplikantowi radcowskiemu przez radcę prawnego do dokonania jednorazowej czynnosci procesowej, w tym do zastepstwa go na rozprawie?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2007 r. sprawy z zażalenia radcy prawnego M. F.-K. i radcy prawnego M. P. „Kancelaria Radców Prawnych" M. R.-K. M. P. s.c. z/s w Zielonej Górze na postanowienie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 18 maja 2007 r. Nr 8/2007, działając na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 i Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.), art. 13 § 1 pkt 3, art. 14a § 1 i § 4, art. 239 w związku z art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchyla zaskarżone postanowienie w części, tj. w zakresie pkt 2) rozstrzygnięcia i postanawia: 1. uznaje za prawidłowe stanowisko Wnioskodawczyń, iż nie podlega opłacie skarbowej (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w myśl art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych składane przez Komorników Sądowych, związane z prowadzoną egzekucją kosztów i grzywien sądowych na rzecz jednostek budżetowych – sądów i prokuratur rejonowych i okręgowych podlegają zwolnieniu od opłaty skarbowej.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie skarbowej podlegają między innymi podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia (art. 4 ust. 1 w/w ustawy). Natomiast art. 8 ustawy o opłacie skarbowej zawiera enumeratywne wyliczenie podmiotów zwolnionych od opłaty skarbowej. Należą do nich, wymienione w ust. 2, jednostki budżetowe. Zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) jednostkami budżetowymi są takie (...)