Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie z obowiązku składania deklaracji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) uzyskane środki pieniężne przyznane przez międzynarodową organizację pozarządową (fundację A.), na podstawie jednostronnej deklaracji mające charakter bezzwrotny, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2006r.(uzupełnionego w dniu 15.01.2007r. i w dniu 26.01.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i ł uznać za nieprawidłowe stanowisko Pani wyrażone we wniosku w sprawie zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych środków pieniężnych przyznanych przez międzynarodową organizację pozarządową „A.” na podstawie jednostronnej deklaracji oraz mających charakter bezzwrotnej pomocy w obowiązującym stanie prawnym, U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 09.12.2006r.(wpływ do urzędu 19.12.2006r.) wystąpiła Pani w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Podatnik ma obowiązek składać deklaracje VAT.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedstawione, we wniosku z dnia 14.11.2006 r. uzupełnionego w dni 15.12.2006 r., o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik od dnia 12.08.2006 r. świadczy usługi ogólno-monterskie na jednostkach pływających (statki) na terenie Norwegii oraz od dnia 04.11.2006 r. na terenie Islandii. Od września 2006 r. przekroczył nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT kwotę 19.439 – działalność prowadzona od 03.07.2006 r. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika, nie jest on zobowiązany (...)

2011
1
kwi

Istota:

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż spełnia warunki wskazane w art. 99 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług uprawniające do nie składania deklaracji VAT-7, po uprzednim zgłoszeniu faktu korzystania z niniejszego zwolnienia we właściwym Urzędzie Skarbowym zgodnie z art. 96 ust. 10 ustawy.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki akcyjnej z dnia 18.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. iż spełnia Ona warunki wskazane w art. 99 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług uprawniające do nie składania deklaracji VAT-7, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, zwolnionej z podatku od towarów i usług przekazuje/zużywa: 1) towary w celach reprezentacji i reklamy na rzecz kontrahentów, 2) nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych dla "sił sprzedaży" (pośredników, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy po stronie Wnioskodawcy istnieje obowiązek składania kwartalnych deklaracji VAT-UE?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27.02.2006 r. do tut. organu wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność w zakresie usług sekretarskich i tłumaczeniowych. Od miesiąca września 2005 r. Strona dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy usług, od której podatek VAT nalicza ich nabywca zgodnie z art. 9 (2) (e) VI Dyrektywy EU VAT. Zapytanie: Czy po stronie Wnioskodawcy istnieje obowiązek składania kwartalnych deklaracji VAT-UE? Stanowisko (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku świadczenia usług badawczych podatnik jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji (2006 r.)?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2005 roku uzupełnionego pismem z dnia 03.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia ze składania deklaracji VAT-7 stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 15.07.2000 r. Przedmiotem tej działalności są badania naukowe, kliniczne, nr PKD 7310 F - prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji. Podatnik prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i farmacji wykonuje na terenie Polski, na rzecz zagranicznego kontrahenta z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z art. 43 Ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy jeżeli czynność cywilnoprawna nie podlega PCC, nie ma również obowiązku sporządzania deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, Fundacja.... zawarła umowę pożyczki z osobą fizyczną. Pożyczka przeznaczona jest na cele statutowe Fundacji i podlega zwolnieniu z podatku od osób prawnych. Ponadto, w całym roku podatkowym, poprzedzającym rok, w którym Fundacja zawarła umowę pożyczki, dochody Fundacji korzystały z całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego. Na podstawie art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 09.09.2000r. o (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Podatnik, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia jest zwolniony z przedkładania comiesięcznej deklaracji CIT-2 o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 27 czerwca 2005 r. (sporządzonym w dniu 23 czerwca 2005 r.), uzupełnionym w dniach 5 i 16 sierpnia 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie zwolnienia z przedkładania comiesięcznej deklaracji CIT- 2, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze nie podziela stanowiska Wnioskodawcy zawartegow przedstawionym we wniosku stanie faktycznym. U Z A S A D N I E N I E Wnioskodawca jest Zakładem, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. Czy zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Podatnik, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia jest zwolniony z przedkładania comiesięcznej deklaracji CIT-2 o (...)

2011
1
mar

Istota:

W roku 2005 Spółka prowadzi działalność rolniczą. Dochody z produkcji rolnej w roku 2005 przeznaczone są między innymi na inwestycję tj. budowę karczmy regionalnej, z której przychody (usługi gastronomiczne) będą uzyskiwane w roku 2006 i prawdopodobnie nie przekroczą 40% ogólnego przychodu Spółki. Natomiast w roku 2005 Spółka uzyskuje przychody wyłącznie z działalności rolniczej.W swoim piśmie Strona powołując się na art. art. 25 § 2 a ustawy z dnia 15. lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych wyraziła stanowisko, iż jej zdaniem w 2006 r. Spółka ma prawo do korzystania ze zwolnienia ze składania deklaracji miesięcznych CIT-2.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego, stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa X- przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2005 r., który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 29 listopada 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości skorzystania w 2006 r. ze zwolnienia ze składania miesięcznych deklaracji CIT-2 jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 listopada 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnikowi będącemu Stowarzyszeniem, nie prowadzącemu działności gospodarczej i przeznaczającemu dochody w całości na realizację celów statutowych, przysługuje zwolnienie z obowiązku składania deklaracji CIT-2 o wysokości dochodu (straty).

Fragment:

(...) Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Muzycznej posiada osobowośc prawną. Jest organizacją zarejestrowaną działającą na podstawie obowiązującego prawa o sytowarzyszeniach, przepisów regulujących działalność organizacji pożytku publicznego, a także w oparciu o statut stowarzyszenia, który precyzyjnie określa jego cele i środki działania, jak również sposoby ich realizacji. Podatnik zapytuje, czy zwolnienie z obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie w przypadku stowarzyszenia biorąc pod uwagę charakter działalności. Stanowisko podatnika: Stowarzyszenie uważa, iż art. 17 ust. 1a, pkt 1 powołanej ustawy kwalifikuję do zwolnienia z obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 tejże ustawy. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Zgodnie z § 6 pkt 8 Statutu - celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności niestanowiącej (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy prowadzenie kawiarni w instytucji kultury, jaką jest Ośrodek i osiągane w związku z tym dochody powodują zmianę okoliczności uzasadniających zwolnienie podatnika z obowiązku składania deklaracji CIT-2?

Fragment:

(...) że nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 (polegającej m.in. na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych) oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f ustawy. Podatnik występując dnia 08.01.2004 r. z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku składania deklaracji CIT-2 oświadczył, że uzyskiwane dochody przeznacza zgodnie ze statutem na działalność kulturalną. Od tego momentu jest zwolniony z obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 powyższej ustawy. W piśmie z dnia 10.01.2006 r. podatnik informuje, że nie naruszając statutu prowadzi kawiarnię młodzieżową, a uzyskane z tego tytułu dochody przeznacza na działalność kulturalną. Mając na uwadze powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach stoi na (...)