Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji | Interpretacje podatkowe

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie z obowiązku składania deklaracji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) uzyskane środki pieniężne przyznane przez międzynarodową organizację pozarządową (fundację A.), na podstawie jednostronnej deklaracji mające charakter bezzwrotny, są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2006r.(uzupełnionego w dniu 15.01.2007r. i w dniu 26.01.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i ł uznać za nieprawidłowe stanowisko Pani wyrażone we wniosku w sprawie zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych środków pieniężnych przyznanych przez międzynarodową organizację pozarządową „A.” na podstawie jednostronnej deklaracji oraz mających charakter bezzwrotnej pomocy w obowiązującym stanie prawnym, U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 09.12.2006r.(wpływ do urzędu 19.12.2006r.) wystąpiła Pani w trybie art. 14 a Ordynacji podatkowej o udzielenie pisemnej interpretacji w następującej (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy Podatnik ma obowiązek składać deklaracje VAT.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedstawione, we wniosku z dnia 14.11.2006 r. uzupełnionego w dni 15.12.2006 r., o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik od dnia 12.08.2006 r. świadczy usługi ogólno-monterskie na jednostkach pływających (statki) na terenie Norwegii oraz od dnia 04.11.2006 r. na terenie Islandii. Od września 2006 r. przekroczył nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT kwotę 19.439 – działalność prowadzona od 03.07.2006 r. Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Podatnika, nie jest on zobowiązany (...)
2011
1
kwi

Istota:
Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż spełnia warunki wskazane w art. 99 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług uprawniające do nie składania deklaracji VAT-7, po uprzednim zgłoszeniu faktu korzystania z niniejszego zwolnienia we właściwym Urzędzie Skarbowym zgodnie z art. 96 ust. 10 ustawy.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki akcyjnej z dnia 18.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. iż spełnia Ona warunki wskazane w art. 99 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług uprawniające do nie składania deklaracji VAT-7, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, zwolnionej z podatku od towarów i usług przekazuje/zużywa: 1) towary w celach reprezentacji i reklamy na rzecz kontrahentów, 2) nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych dla "sił sprzedaży" (pośredników, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy po stronie Wnioskodawcy istnieje obowiązek składania kwartalnych deklaracji VAT-UE?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27.02.2006 r. do tut. organu wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny: Podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność w zakresie usług sekretarskich i tłumaczeniowych. Od miesiąca września 2005 r. Strona dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy usług, od której podatek VAT nalicza ich nabywca zgodnie z art. 9 (2) (e) VI Dyrektywy EU VAT. Zapytanie: Czy po stronie Wnioskodawcy istnieje obowiązek składania kwartalnych deklaracji VAT-UE? Stanowisko (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przypadku świadczenia usług badawczych podatnik jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji (2006 r.)?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.97 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2005 roku uzupełnionego pismem z dnia 03.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia ze składania deklaracji VAT-7 stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 15.07.2000 r. Przedmiotem tej działalności są badania naukowe, kliniczne, nr PKD 7310 F - prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji. Podatnik prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych i farmacji wykonuje na terenie Polski, na rzecz zagranicznego kontrahenta z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z art. 43 Ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy jeżeli czynność cywilnoprawna nie podlega PCC, nie ma również obowiązku sporządzania deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-1?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, Fundacja.... zawarła umowę pożyczki z osobą fizyczną. Pożyczka przeznaczona jest na cele statutowe Fundacji i podlega zwolnieniu z podatku od osób prawnych. Ponadto, w całym roku podatkowym, poprzedzającym rok, w którym Fundacja zawarła umowę pożyczki, dochody Fundacji korzystały z całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego. Na podstawie art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 09.09.2000r. o (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Podatnik, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia jest zwolniony z przedkładania comiesięcznej deklaracji CIT-2 o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 27 czerwca 2005 r. (sporządzonym w dniu 23 czerwca 2005 r.), uzupełnionym w dniach 5 i 16 sierpnia 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie zwolnienia z przedkładania comiesięcznej deklaracji CIT- 2, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze nie podziela stanowiska Wnioskodawcy zawartegow przedstawionym we wniosku stanie faktycznym. U Z A S A D N I E N I E Wnioskodawca jest Zakładem, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia. Czy zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Podatnik, którego celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony zdrowia jest zwolniony z przedkładania comiesięcznej deklaracji CIT-2 o (...)
2011
1
mar

Istota:
W roku 2005 Spółka prowadzi działalność rolniczą. Dochody z produkcji rolnej w roku 2005 przeznaczone są między innymi na inwestycję tj. budowę karczmy regionalnej, z której przychody (usługi gastronomiczne) będą uzyskiwane w roku 2006 i prawdopodobnie nie przekroczą 40% ogólnego przychodu Spółki. Natomiast w roku 2005 Spółka uzyskuje przychody wyłącznie z działalności rolniczej.W swoim piśmie Strona powołując się na art. art. 25 § 2 a ustawy z dnia 15. lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych wyraziła stanowisko, iż jej zdaniem w 2006 r. Spółka ma prawo do korzystania ze zwolnienia ze składania deklaracji miesięcznych CIT-2.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego, stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa X- przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2005 r., który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 29 listopada 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości skorzystania w 2006 r. ze zwolnienia ze składania miesięcznych deklaracji CIT-2 jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 listopada 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy podatnikowi będącemu Stowarzyszeniem, nie prowadzącemu działności gospodarczej i przeznaczającemu dochody w całości na realizację celów statutowych, przysługuje zwolnienie z obowiązku składania deklaracji CIT-2 o wysokości dochodu (straty).
Fragment:
(...) Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Muzycznej posiada osobowośc prawną. Jest organizacją zarejestrowaną działającą na podstawie obowiązującego prawa o sytowarzyszeniach, przepisów regulujących działalność organizacji pożytku publicznego, a także w oparciu o statut stowarzyszenia, który precyzyjnie określa jego cele i środki działania, jak również sposoby ich realizacji. Podatnik zapytuje, czy zwolnienie z obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie w przypadku stowarzyszenia biorąc pod uwagę charakter działalności. Stanowisko podatnika: Stowarzyszenie uważa, iż art. 17 ust. 1a, pkt 1 powołanej ustawy kwalifikuję do zwolnienia z obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 tejże ustawy. Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Zgodnie z § 6 pkt 8 Statutu - celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności niestanowiącej (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy prowadzenie kawiarni w instytucji kultury, jaką jest Ośrodek i osiągane w związku z tym dochody powodują zmianę okoliczności uzasadniających zwolnienie podatnika z obowiązku składania deklaracji CIT-2?
Fragment:
(...) że nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 (polegającej m.in. na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych) oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f ustawy. Podatnik występując dnia 08.01.2004 r. z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku składania deklaracji CIT-2 oświadczył, że uzyskiwane dochody przeznacza zgodnie ze statutem na działalność kulturalną. Od tego momentu jest zwolniony z obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 powyższej ustawy. W piśmie z dnia 10.01.2006 r. podatnik informuje, że nie naruszając statutu prowadzi kawiarnię młodzieżową, a uzyskane z tego tytułu dochody przeznacza na działalność kulturalną. Mając na uwadze powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach stoi na (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.