IBPP3/4512-323/15/KG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej świadczenia usług wideofilmowania, fotografowania ślubów, chrzcin, imprez okolicznościowych, za którą otrzymuje zapłatę w całości przelewem bankowym.
IBPP3/4512-323/15/KGinterpretacja indywidualna
  1. usługi fotograficzne
  2. zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 lutego 2015 r. (data wpływu 18 lutego 2015 r.), uzupełniony pismem z 11 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży usług wykonywania fotografii, zapisów wideo, nagrań wideo, film takich wydarzeń jak śluby, wesela, pokazy mody, zawody itp. oraz wydania klientowi nagrania wideo, filmu na nośniku elektronicznym, w sytuacji gdy Wnioskodawca otrzyma w całości zapłatę przelewem na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie wynikało, jakiej konkretnie czynności zapłata będzie dotyczyła – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2015 r. złożono ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży usług wykonywania fotografii, zapisów wideo, nagrań wideo, film takich wydarzeń jak śluby, wesela, pokazy mody, zawody itp. oraz wydania klientowi nagrania wideo, filmu na nośniku elektronicznym, w sytuacji gdy Wnioskodawca otrzyma w całości zapłatę przelewem na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie wynikało, jakiej konkretnie czynności zapłata będzie dotyczyła. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 11 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 30 kwietnia 2015 r. znak: IBPB1/1/4511-209/15/WRz i IBPP3/4512-323/15/KG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD numerem: 49.32.Z (kod PKWiU 49.32, Usługi taksówek osobowych) w formie opodatkowania: zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. W Urzędzie Miejskim Wnioskodawca rozszerzył działalność o następujące kody PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 74.20.Z wg klasyfikacji PKWiU są to kody: 59.11.2, 59.12, 74.20.23 z których nie osiągnął dochodu. Rozszerzona działalność będzie polegać na wideofilmowaniu, fotografowaniu ślubów, chrzcin, imprez okolicznościowych i późniejszej ich postprodukcji.

Wnioskodawca chce pozostać w obecnej formie opodatkowania.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem usługi będą usługi wykonywania fotografii, zapisów wideo, nagrań wideo, film takich wydarzeń jak śluby, wesela, pokazy mody, zawody itp. oraz wydanie klientowi nagrania wideo, filmu na nośniku elektronicznym. Wnioskodawca ma zamiar otrzymywać zapłatę za wykonane czynności za pośrednictwem poczty, banku. Dowodami dokumentującymi zapłatę będzie wyciąg bankowy z tytułem przelewu określającym jakiej czynności dotyczyła.

Symbol PKWiU 74.20.23 – Usługi wideofilmowania, fotografowania ślubów, chrzcin, imprez okolicznościowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 3, ostatecznie sformułowane w piśmie z 11 maja 2015 r.):

Czy Wnioskodawca zostanie zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu ze świadczonych usług w sytuacji gdy zapłata za wykonane czynności nastąpi za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na własny rachunek bankowy...

Stanowisko Wnioskodawcy (w zakresie pytania nr 3, przedstawione w piśmie z 11 maja 2015 r.):

Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. poz. 1544), w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w paragrafie 2.1 zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W załączniku tym pod pozycją nr 38, wskazane są czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania. Zgodnie z treścią Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 177, poz. 1054) w art. 113.1 zwalnia się od podatku podatników u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Wobec powyższego zdaniem Wnioskodawcy jest zwolniony z obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej do 31 grudnia 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z przepisu art. 111 ust. 1 wynika ponadto, że podatnicy, wobec których powstał obowiązek w zakresie stosowania kas rejestrujących, są obowiązani za pośrednictwem tych urządzeń ewidencjonować obrót i kwoty podatku należnego. Należy jednak zauważyć, że opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług nie jest kryterium determinującym powstanie obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przedmiotowy obowiązek dotyczy bowiem również sytuacji, gdy czynności sprzedaży są zwolnione od podatku lub wykonuje je podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy.

Na fakt, że ustawodawca objął obowiązkiem wynikającym z zapisu art. 111 ust. 1 również podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub podatników zwolnionych od tego podatku, wskazuje jednoznacznie zapis art. 111 ust. 5 ustawy.

Stosownie bowiem do treści art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Z powyższej normy prawnej wprost wynika, że zamiarem ustawodawcy jest objęcie obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz konkretnych nabywców, a mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych bez względu na to czy dokonywane transakcje dotyczą podatników wykonujących czynności zwolnione od podatku (zwolnienie przedmiotowe) oraz podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe).

Kwestie szczególne dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W części II załącznika do ww. rozporządzenia – sprzedaż dotycząca szczególnych czynności – w pozycji 38 wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych (§ 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia).

Aby Wnioskodawca, miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • świadczący usługę (Wnioskodawca) otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, oraz
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła;
  • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego ze wskazanych wyżej warunków oznacza brak możliwości zastosowania ww. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku dokonanej przez podatnika czynności.

Uwzględniając treść przytoczonych przepisów oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. l powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. Wynika to z faktu, że dotyczy ono dostawy towaru, natomiast przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawczy jest świadczenie usług wideofilowania i usług fotograficznych przekazanych na nośnikach elektronicznych.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy należy zauważyć, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca z tytułu świadczonych usług wykonywania fotografii, zapisów wideo, nagrań wideo, film takich wydarzeń jak śluby, wesela, pokazy mody, zawody itp. oraz wydania klientowi nagrania wideo, filmu na nośniku elektronicznym, będzie otrzymywał w całości zapłatę przelewem na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie wynikało, jakiej konkretnie czynności zapłata będzie dotyczyła, a ponadto usługi te nie zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – to na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, do dnia 31 grudnia 2016 r. Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji tych usług przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie kwestia dotycząca zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczonych usług wykonywania fotografii, zapisów wideo, nagrań wideo, film takich wydarzeń jak śluby, wesela, pokazy mody, zawody itp. oraz wydania klientowi nagrania wideo, filmu na nośniku elektronicznym, w sytuacji gdy Wnioskodawca otrzyma w całości zapłatę przelewem na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie wynikało, jakiej konkretnie czynności zapłata będzie dotyczyła, interpretacja nie rozstrzyga w zakresie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług taksówek osobowych, gdyż kwestia ta nie była przedmiotem wniosku.

Końcowo zaznacza się, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

usługi fotograficzne
IBPBI/1/415-944/13/WRz | Interpretacja indywidualna

zwolnienie z obowiązku instalacji kasy rejestrującej
IBPP3/443-934/14/KG | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/4512-323/15/KG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.