IBPP3/443-934/14/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 34 załącznika do rozporządzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismami z 10 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.) oraz 17 listopada 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony pismem z 10 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Biura nr IBPP3/443-934/14/KG z 28 października 2014 r. oraz pismem z 17 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismami z 10 listopada 2014 r. oraz 17 listopada 2014 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o stwierdzenie, czy zgodnie z rozporządzeniem ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej.

Wnioskodawca od 2007 r. prowadzi działalność usługową w zakresie instalatorstwa wodno-kanalizacyjnego, grzewczego, gazowego, klimatyzacji, wentylacji (wg PKD: 4322z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych).

W tym roku w miesiącu czerwcu Wnioskodawca przekroczył limit 20.000 zł netto za usługi na rzecz osób fizycznych wystawiając 5 faktur z danymi identyfikującymi odbiorcę.

W ubiegłym roku podatkowym Wnioskodawca nie przekroczył żadnego limitu.

W uzupełnieniu do wniosku, w pismach z 10 listopada 2014 r. oraz 17 listopada 2014 r., Wnioskodawca wyjaśnił, że kwota obrotu z tyt. sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (2013 r.) kwotę 20 000 zł i wyniosła 27 434,50 zł netto.

Wnioskodawca nigdy nie prowadził ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a więc przed dniem 1 stycznia 2013 r. nie rozpoczął ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wnioskodawca ewidencjonuje świadczone usługi w innych ewidencjach do celów podatkowych.

Przedmiotem sprzedaży nie są towary, ani usługi wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. Nr 1382), do których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

Każde świadczenie usług, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, dokonane przez Wnioskodawcę dokumentowane jest fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę. Liczba świadczonych usług, o których mowa we wniosku, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w poprzednim roku podatkowym, tj. 2013 r. wyniosła 4, a więc nie przekroczyła 50. Liczba odbiorców tych usług w 2013 r. wyniosła 3, a więc była mniejsza niż 20.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powyższym Wnioskodawca ma obowiązek zainstalowania stanowiska kasowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących § 2 ust. 1 załącznik 34 Wnioskodawca nie ma obowiązku instalacji kasy fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika usług.

W art. 111 ust. 8 ustawy stwierdzono, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obecnym stanie prawnym reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382), zwanym dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz wysokość obrotu – do określonej wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r. podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (...).

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia, (§ 3 ust. 2).

Natomiast w myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W części II załącznika do ww. rozporządzenia – sprzedaż dotycząca szczególnych czynności – w pozycji 34 wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  1. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
  2. liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Stosownie do zapisu § 7 ust. 4 zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w § 2 ust. 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2013 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 33, 34, 39 lub 40 załącznika do rozporządzenia.

Reasumując, podatnik, który utracił prawo do korzystania ze zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu obrotów (20 000 zł), może korzystać ze zwolnienia z uwagi na rodzaj wykonywanych czynności tj. w rozpatrywanej sprawie na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 34 załącznika do rozporządzenia, o ile spełni określone w nim warunki, tj. każde świadczenie usług dokumentowane jest fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę, oraz liczba świadczonych usług, o których wyżej mowa, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca do 31 grudnia 2014 r. może korzystać ze zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 34 załącznika do rozporządzenia, ponieważ spełnił warunki dokumentowania fakturami świadczonych usług, gdyż jak wynika z opisu sprawy każde świadczenie usługi dokonane przez Wnioskodawcę było dokumentowane fakturami, liczba świadczonych usług nie przekroczyła 50, a liczba odbiorców 20.

W przypadku więc gdy Wnioskodawca będzie prowadził wyłącznie sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku, tj. czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, to pomimo przekroczenia kwoty obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 000 zł, nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wnioskodawca nie ma obowiązku instalacji kasy fiskalnej, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności dokonania przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek czynności nieobjętej zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania (niewymienionej w załączniku do rozporządzenia), udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.