1462-IPPB4.4511.1185.2016.1.GF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych zwolnienia z d3ugu zwi1zanego ze zniesieniem wspó3w3asnooci nieruchomooci

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z poYn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 19 paYdziernika 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwolnienia z d3ugu zwi1zanego ze zniesieniem wspó3w3asnooci nieruchomooci - jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwolnienia z d3ugu zwi1zanego ze zniesieniem wspó3w3asnooci nieruchomooci.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawczyni oraz osoba trzecia (dalej: Nabywca) w dniu 16 lutego 2011 r. nabyli jako wspó3w3aociciele w3asnooa - w czeociach wynosz1cych po 1/2 - lokalu stanowi1cego odrebn1 nieruchomooa (wraz z prawami zwi1zanymi z jego w3asnooci1).

Lokal zosta3 nabyty za cene 539.000,00 z3. Cena ta zosta3a sfinansowana ze orodków z uzyskanych z kredytu bankowego, zaci1gnietego przez Wnioskodawczynie wspólnie z Nabywc1. Zgodnie z umow1 kredytow1, Wnioskodawczyni oraz Nabywca odpowiadaj1 za sp3ate kredytu jako d3u?nicy solidarni.

Wnioskodawczyni oraz Nabywca nie zawarli pisemnej umowy reguluj1cej sposób rozliczenia pomiedzy nimi zaci1gnietego kredytu; kwestii tych nie okreola równie? umowa kredytowa. Intencj1 Wnioskodawcy oraz Nabywcy by3o jednak, aby ka?de z nich by3o zobowi1zane do sp3aty po3owy kwoty kredytu.

Sp3ata kredytu zosta3a zabezpieczona hipotek1 na przedmiotowym lokalu.

Obecnie wartooa rynkowa lokalu wynosi 500.000 z3, natomiast kwota kredytu pozosta3a do sp3aty na chwile obecn1 przewy?sza wartooa rynkow1 lokalu oraz cene jego nabycia i obecnie wynosi ok. 560.000 z3.

Od pewnego czasu Nabywca samodzielnie sp3aca raty kredytu zaci1gnietego na zakup lokalu z uwagi na fakt, ?e zamieszkuje on samodzielnie w tym lokalu.

Wnioskodawczyni oraz Nabywca zawarli w formie aktu notarialnego umowe przedwstepn1 zniesienia wspó3w3asnooci (dalej: Umowa Przedwstepna), zgodnie z któr1 zobowi1zali sie zawrzea umowe zniesienia wspó3w3asnooci (dalej: Umowa Przyrzeczona), moc1 której – bez sp3at i dop3at -ca3y przys3uguj1cy Wnioskodawczyni udzia3 we wspó3w3asnooci lokalu wraz z prawami zwi1zanymi z jego w3asnooci1 nabedzie Nabywca, a warunkami zawarcia Umowy Przyrzeczonej bed1:

  1. dostarczenie przez Wnioskodawczynie i Nabywce aneksu do umowy kredytowej, z którego wynikaa bedzie, ?e Nabywca przejmuje d3ug Wnioskodawczyni wobec banku, a bank wobec powy?szego zwalnia Wnioskodawczynie z d3ugu w stosunku do niego, przy czym aneks ten wchodzi w ?ycie po dostarczeniu do banku Umowy Przyrzeczonej,
  2. z3o?enie przez Nabywce oowiadczenia w Umowie Przyrzeczonej, ?e nie bedzie on wystepowa3 do Wnioskodawczyni z ?1daniem zwrotu po3owy ju? sp3aconej czeoci kredytu.

Wnioskodawczyni i Nabywca planuj1 zawrzea Umowe Przyrzeczon1 po dniu 31 grudnia 2016 r. Wnioskodawczyni nie prowadzi3a i nie prowadzi dzia3alnooci gospodarczej.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy w zwi1zku z zawarciem Umowy Przyrzeczonej na Wnioskodawczyni bedzie ci1?y3 obowi1zek zap3aty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zwi1zku zawarciem Umowy Przyrzeczonej nie bedzie ona zobowi1zana do zap3aty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy PIT - Yród3em przychodu jest - z zastrze?eniem ust. 2 -odp3atne zbycie m.in.:

  1. nieruchomooci lub ich czeoci oraz udzia3u w nieruchomooci,
  2. spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub u?ytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego u?ytkowania gruntów,

- je?eli odp3atne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzia3alnooci gospodarczej i zosta3o dokonane przed up3ywem pieciu lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie.

Ustawa PIT ani inne akty prawne nie zawieraj1 definicji „odp3atnego zbycia” rzeczy lub praw. W celu ustalenia znaczenia tych terminów, nale?y wiec pos3u?ya sie wyk3adni1 jezykow1. Do stwierdzenia powstania przychodu warunkiem koniecznym jest uzyskanie przysporzenia maj1tkowego. Wskazaa tu nale?y na definicje przywo3an1 w komentarzu do Ustawy PIT, a wywiedzion1 przez Adama Bartosiewicza, który definiuje odp3atne zbycie jako „przeniesienie prawa w3asnooci rzeczy lub praw, o których mowa, na inn1 osobe za wynagrodzeniem. Podstawow1 form1 odp3atnego zbycia bedzie sprzeda? oraz zamiana. Zgodnie z zasad1 swobody umów, odp3atne zbycie mo?e nast1pia tak?e w innej formie.”, po czym dodaje: „cena odp3atnego zbycia wyra?ona w umowie nie musi bya wyra?ona w pieni1dzu (wartoociach pienie?nych). Nie jest bowiem wykluczone, ?e zap3at1 za przeniesienie w3asnooci rzeczy lub przeniesienie praw bedzie inna forma przysporzenia maj1tkowego”. (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Lex, 2010, wyd. II). Tym samym wynagrodzenie mo?na okreolia nie tylko w pieni1dzu, ale tak?e poprzez inne okreolenie jego wartooci, np. zwolnienie z d3ugu czy potr1cenie wzajemnych wymagalnych wierzytelnooci. Potwierdzeniem powy?szych spostrze?en jest wyrok Naczelnego S1du Administracyjnego z 28 czerwca 2000 r., sygn. akt SA/Gd 2258/95 w którym wywiedziono, ?e zap3ate ceny sprzeda?y mo?na wyrazia nie tylko w pieni1dzu, lecz równie? poprzez inne okreolenie jej wartooci, w tym m.in. przez zwolnienie z d3ugu, czy te? potr1cenie wymagalnych wierzytelnooci. Taki sposób rozliczenia sie sprzedaj1cego i kupuj1cego nie pozbawia zawartej umowy tego elementu, jakim jest okreolenie ceny sprzeda?y. Podobnie stwierdzi3 równie? Wojewódzki S1d Administracyjny z Bydgoszczy w wyroku z 11 sierpnia 2009 r., I SA/Bd 133/09, który orzek3, ?e odp3atnooci1 mo?e bya tak?e zwolnienie nabywcy z d3ugu.

Osoba trzecia mo?e wst1pia na miejsce d3u?nika, który zostaje z d3ugu zwolniony (przejecie d3ugu) - art. 519 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z § 2 tego przepisu, przejecie d3ugu mo?e nast1pia:

  1. przez umowe miedzy wierzycielem a osob1 trzeci1 za zgod1 d3u?nika; oowiadczenie d3u?nika mo?e bya z3o?one którejkolwiek ze stron;
  2. przez umowe miedzy d3u?nikiem a osob1 trzeci1 za zgod1 wierzyciela; oowiadczenie wierzyciela mo?e bya z3o?one którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, je?eli wierzyciel nie wiedzia3, ?e osoba przejmuj1ca d3ug jest niewyp3acalna.

Zgodnie z art. 521 § 1 Kodeksu cywilnego - je?eli skutecznooa umowy o przejecie d3ugu zale?y od zgody d3u?nika, a d3u?nik zgody odmówi3, umowe uwa?a sie za nie zawart1. Je?eli skutecznooa umowy o przejecie d3ugu zale?y od zgody wierzyciela, a wierzyciel zgody odmówi3, strona, która wed3ug umowy mia3a przej1a d3ug, jest odpowiedzialna wzgledem d3u?nika za to, ?e wierzyciel nie bedzie od niego ?1da3 spe3nienia owiadczenia (art. 521 § 2 Kodeksu cywilnego).

Zatem, w ocenie Wnioskodawczyni, na skutek zawarcia przez ni1 z Nabywc1 Umowy Przyrzeczonej dojdzie do odp3atnego zbycia przys3uguj1cego Wnioskodawczyni udzia3u w lokalu, a odp3atnooci1 otrzyman1 przez Wnioskodawczynie bedzie w tym przypadku przejecie przez Nabywce d3ugu Wnioskodawczyni wobec banku.

Prawid3owooa powy?szej wyk3adni potwierdzaj1 m.in.: wyrok Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Gliwicach z 25 paYdziernika 2011 r. sygn. akt I SA/GI 697/11; interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 paYdziernika 2014 r., IBPBII/2/415-651/14/MMa, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r., IPPB4/415-817/14-4/MS oraz z dnia 1 lipca 2015 r., IPPB1/4511-616/15-2/KS.

Poniewa? jednak nabycie przez Wnioskodawczynie udzia3u w lokalu nast1pi3o w 2011 roku, a zawarcie Umowy Przyrzeczonej nast1pi po 31 grudnia 2016 r. - nie powstanie podatek do zap3aty z tytu3u odp3atnego zbycia udzia3u w nieruchomooci z uwagi na up3yw pieciu lat, liczonych od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie tego udzia3u. Tym samym Wnioskodawczyni nie bedzie tak?e zobowi1zana do wykazania odp3atnego zbycia w zeznaniu podatkowym. Wnioskodawczyni zwraca tak?e uwage, ?e w Umowie Przyrzeczonej Nabywca z3o?y oowiadczenie, ?e nie bedzie on wystepowa3 do Wnioskodawczyni z ?1daniem zwrotu po3owy ju? sp3aconej czeoci kredytu. W ocenie Wnioskodawczyni, takie zobowi1zanie Nabywcy nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawczyni przychodu do opodatkowania. Dojdzie bowiem do zawarcia pactum de non petendo, bed1cego specyficzn1 umow1 zawieran1 pomiedzy wierzycielem a d3u?nikiem, w której wierzyciel zobowi1zuje sie do niedochodzenia roszczenia wobec d3u?nika przez czas oznaczony lub nawet trwale. Umowa taka nie powoduje jednak wygaoniecia zobowi1zania. Przedmiotowa umowa charakteryzuje sie tym, ?e w przypadku, gdy d3u?nik spe3ni owiadczenie, nie mo?e ju? ?1daa jego zwrotu jako owiadczenia nienale?nego. Z kolei, gdy wierzyciel - wbrew umownemu zobowi1zaniu - wyst1pi o zap3ate przeciwko d3u?nikowi, nara?a sie jedynie na odpowiedzialnooa odszkodowawcz1. Zarzut z umowy pactum de non petendo nie spowoduje oddalenia powództwa (tak: P. Drapa3a, Zwolnienie z d3ugu, PS 2002, Nr 7-8). Zachodzi zatem istotna ró?nica pomiedzy pactum de non petendo a zwolnienie z d3ugu - ta druga umowa wy31cza mo?liwooa dochodzenia roszczenia, poniewa? zobowi1zanie bed1ce Yród3em roszczenia wygasa z chwil1 zawarcia przedmiotowej umowy.

Stanowisko Wnioskodawczyni potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 marca 2016 r., IBPB-2-2/4511-57/16/MZM.

Wnioskodawczyni pragnie tak?e podkreolia, ?e przyczyn1 (causa) pactum de non petendo bedzie causa obligandi vel ac1urendi, a nie casusa donandi, a to dlatego, ?e Nabywca zobowi1?e sie nie dochodzia d3ugu w zamian za konkretne owiadczenie ze strony Wnioskodawczyni, tj. przeniesienie na Nabywce udzia3u w nieruchomooci.

Z tego wzgledu, je?eli pactum de non petendo mia3oby bya rozpatrywane z punktu widzenia powstania przychodu, to jedynie w tym sensie, ?e zobowi1zanie Nabywcy do niedochodzenia zwrotu po3owy sp3aconej kwoty kredytu mog3oby co najwy?ej zostaa potraktowane równie? - obok przejecia przez Nabywce d3ugu Wnioskodawczyni wobec banku - jako zap3ata za przeniesienie udzia3u w lokalu. Niemniej z uwagi na up3yw 5-letniego okresu liczonego od konca roku, w którym nast1pi3o nabycie udzia3u, przychód po stronie Wnioskodawczyni i tak nie powstanie.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jednoczeonie tutejszy organ informuje, ?e przywo3ane przez Wnioskodawczynie rozstrzygniecia organów podatkowych dotycz1 konkretnej spraw podatników os1dzonych w okreolonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygniecie w nich zawarte jest wi1?1ce.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawczynie i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu

na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.).

Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1 Maja 10, 09 - 402 P3ock.