0111-KDIB4.4015.140.2017.2.BB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy może zostać naliczony podatek od spadków i darowizn w związku z planowaną transakcją kupna-sprzedaży za 1 zł 0 gr? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 31 maja 2017 r. (data wpływu – 14 września 2017 r.), uzupełnionym 22 listopada oraz 27 listopada 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych umowy kupna-sprzedaży za 1 zł – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych umowy kupna-sprzedaży za 1 zł.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 02 listopada 2017 r. znak: 0111-KDIB4.4014.285.2017.1.BB, 0111-KDIB4.4015.140.2017.1.BB, 0111-KDIB-2-2.4011.269.2017.2.MZ wezwano Zainteresowanych do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 22 listopada 2017 r. (wniesienie brakującej opłaty) oraz 27 listopada 2017 r. (wpływ pisma uzupełniającego).

We wniosku złożonym przez:

-Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

M.W. („Zbywca”),

-Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

A.R. („Nabywająca”)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowani (Kredytobiorcy) w dniu 16 listopada 2006 zawarli umowę kredytową z Bankiem. Bank udzielił im kredytu w kwocie 204.204,00 zł, indeksowanego kursem franka szwajcarskiego.

30 stycznia 2008 r. na mocy aktu notarialnego przedsiębiorstwo budowlane G. sp. z o.o. sprzedało wyodrębniony lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania udział w wysokości 35/100 części nieruchomości za kwotę 104 583,19 zł oraz Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania (Nabywająca) udział w wysokości 65/100 części nieruchomości za kwotę 194 225,95 zł.

Wartość całkowita lokalu w dniu podpisania aktu notarialnego przez Kredytobiorców wynosiła 298 809,14 zł.

Na 31 maja 2017 r. wysokość zobowiązania (kredytu wraz z odsetkami) wynosiła 256 980,44 zł.

Kredyt został zaciągnięty na okres 30 lat i jego spłata wraz z odsetkami nastąpi w 360 równych miesięcznych ratach kredytowo-odsetkowych.

Z powodów prywatnych Zainteresowani postanowili za zgodą banku dokonać zmiany w umowie kredytowej i dokonać przejęcia całego zadłużenia na rzecz Nabywającej. Jednocześnie Nabywająca stałaby się jedyną właścicielką opisanego mieszkania.

Na mocy nowego aktu notarialnego (przenoszącego prawo własności z jednego kredytobiorcy na drugiego kredytobiorcę) nastąpi zwolnienie z długu Zbywającego na Nabywającą, który przekaże swój udział w nieruchomości. Zainteresowani chcieliby zawrzeć między sobą umowę kupna-sprzedaży za tzw.: „symboliczną złotówkę” (cena poniżej wartości rynkowej), ponieważ uważają, że pozbycie się prawa własności przez jednego współwłaściciela na rzecz drugiego współwłaściciela za cenę przejęcia długu (kredyt hipoteczny) jest sprawiedliwą formą zapłaty.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania:
  1. Czy Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (potencjalnemu sprzedającemu) może zostać naliczony podatek od spadków i darowizn, w związku z planowaną transakcją kupna-sprzedaży za 1 zł 0 gr? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
  2. Czy Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania (potencjalnej nabywczyni, późniejszej jedynej właścicielce mieszkania i przyszłej jedynej kredytobiorczyni), w związku z planowaną transakcją kupna-sprzedaży za 1 zł 0 gr może zostać naliczony podatek od spadków i darowizn? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Zdaniem Zainteresowanych przyszła transakcja kupna-sprzedaży za 1 zł 0 gr jest transakcją kupna-sprzedaży właśnie i nie można jej traktować jako potencjalnej darowizny, gdyż każda ze stron coś zyskuje oraz jednocześnie coś zbywa. W związku z powyższym Zainteresowani uważają, że ani Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania, ani Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania nie powinien zostać naliczony podatek od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych tylko w zakresie ustawy o podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2017 r., poz. 833, ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl ust. 2 tegoż przepisu podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw znajdujących się lub wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułów wymienionych enumeratywnie w tym przepisie.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn określony w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest katalogiem zamkniętym. Wobec tego jedynie wymienione w nim tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych stanowią przypadki podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z innych tytułów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Z treści wniosku wynika, że Zainteresowani nabyli lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie (nieruchomość). Zainteresowany będący stroną postępowania (Zbywający) nabył udział w wysokości 35/100 części nieruchomości, a Zainteresowana niebędąca stroną postępowania (Nabywająca) nabyła udział w wysokości 65/100 części nieruchomości.

Na zakup opisanej nieruchomości Zainteresowani zaciągnęli kredyt. Zainteresowani postanowili za zgodą banku dokonać zmiany w umowie kredytowej i dokonać przejęcia całego zadłużenia na rzecz Nabywającej. Jednocześnie Nabywająca stałaby się jedyną właścicielką opisanego mieszkania.

Na mocy odrębnego aktu notarialnego nastąpi zwolnienie z długu Zbywającego, który przekaże swój udział w nieruchomości Nabywającej. Zainteresowani planują dokonać wyżej opisanych czynności w formie umowy kupna-sprzedaży za tzw.: „symboliczną złotówkę” (cena poniżej wartości rynkowej), ponieważ uważają, że pozbycie się prawa własności przez jednego współwłaściciela na rzecz drugiego współwłaściciela za cenę przejęcia długu (kredyt hipoteczny) jest sprawiedliwą formą zapłaty.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż umowa kupna-sprzedaży, jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. A zatem umowa sprzedaży opisana we wniosku nie powoduje powstania po stronie Zainteresowanych obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Tym samym w związku z planowaną umową kupna-sprzedaży Zainteresowani nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.