Zwolnienie z długu | Interpretacje podatkowe

Zwolnienie z długu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie z długu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z długu jednego z kredytobiorców – solidarność dłużników, brak przychodu.
Fragment:
Kodeksu wynika również, że zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. Z zacytowanych przepisów wynika zatem, że w przypadku zobowiązań solidarnych zwolnienie z długu jednego z dłużników nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania. Zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma więc skutku względem współdłużników. Regulacja ta oznacza, że mimo iż zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności odnoszą skutek wobec dłużnika, którego dotyczą, współdłużnicy ponoszą nadal solidarną odpowiedzialność wobec wierzyciela za cały dług, a dłużnik zwolniony z długu lub wobec którego wierzyciel zrzekł się solidarności jest nadal zobowiązany do pokrycia przypadającego nań udziału w długu wobec współdłużnika, który spełnił świadczenie. Z powyższego wynika więc, że zobowiązanie solidarne trwa nadal, z tą tylko różnicą, że wierzyciel nie może domagać się jego wykonania od podmiotu, który został z tego zobowiązania zwolniony. Nie oznacza to jednak, że zobowiązanie takie nie może zostać wykonane.
2017
16
gru

Istota:
Czy może zostać naliczony podatek od spadków i darowizn w związku z planowaną transakcją kupna-sprzedaży za 1 zł 0 gr? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
Fragment:
Na mocy odrębnego aktu notarialnego nastąpi zwolnienie z długu Zbywającego, który przekaże swój udział w nieruchomości Nabywającej. Zainteresowani planują dokonać wyżej opisanych czynności w formie umowy kupna-sprzedaży za tzw.: „ symboliczną złotówkę ” (cena poniżej wartości rynkowej), ponieważ uważają, że pozbycie się prawa własności przez jednego współwłaściciela na rzecz drugiego współwłaściciela za cenę przejęcia długu (kredyt hipoteczny) jest sprawiedliwą formą zapłaty. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż umowa kupna-sprzedaży, jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. A zatem umowa sprzedaży opisana we wniosku nie powoduje powstania po stronie Zainteresowanych obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tym samym w związku z planowaną umową kupna-sprzedaży Zainteresowani nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
11
gru

Istota:
Zawarcie opisanej umowy zwolnienia z długu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług
Fragment:
Zgodnie z zapisami umowy o zwolnienie z długu nastąpi ono w trybie art. 508 i 392 Kodeksu Cywilnego (zwanego w dalszej części wniosku KC). W sensie treści tej umowy to w ramach zwolnienia z długu w trybie art. 508 kc Spółka X zwalnia Skarb Państwa z wszelkich przyszłych długów mogących powstać z tytułu jakichkolwiek zdarzeń związanych z oddziaływaniem leśnego charakteru działki będącej własnością Skarbu Państwa (np. pożarów, złomów lub wywrotów drzew) na zabudowaną dwoma budynkami wielorodzinnymi sąsiedzką działkę Spółki X – gdyż bez tego zwolnienia z długu Skarb Państwa odpowiadałby względem Spółki X w tym zakresie. Strony umowy mając na uwadze, że zwolnienie z długu dotyczy zobowiązania przyszłego, ustaliły w umowie, iż zwolnienie z długu obejmuje roszczenia do maksymalnej łącznej kwoty określonej w złotych za jedno lub więcej roszczeń Spółki X wobec Nadleśnictwa. Skarb Państwa (Nadleśnictwo) oświadczył, że wyraża zgodę na zwolnienie go z wyżej określonego długu, a Strony umowy zgodnie oświadczyły, że zwolnienie z długu ma charakter nieodpłatny. Tak więc w trybie art. 508 KC Nadleśnictwo zostało zwolnione z przyszłych długów wobec samej Spółki X.
2017
14
lis

Istota:
Czy zawarcie opisanej w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), umowy zwolnienia z długu skutkuje powstaniem dla Nadleśnictwa przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w dacie jej podpisania,
Czy zawarcie opisanej w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), umowy zwolnienia z długu spowoduje powstanie dla Nadleśnictwa przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych dopiero w przyszłości, tj. w dacie powstania konkretnego roszczenia pieniężnego Spółki X wobec Nadleśnictwa o naprawienie szkody.
Fragment:
Zgodnie z zapisami umowy o zwolnienie z długu nastąpi ono w trybie art. 508 i 392 Kodeksu Cywilnego. Spółka X zwalnia Skarb Państwa z wszelkich przyszłych długów mogących powstać z tytułu jakichkolwiek zdarzeń związanych z oddziaływaniem leśnego charakteru działki na zabudowaną sąsiedzką działkę. Strony umowy mając na uwadze, że zwolnienie z długu dotyczy zobowiązania przyszłego, ustaliły w umowie, iż zwolnienie z długu obejmuje roszczenia do maksymalnej łącznej kwoty określonej w złotych za jedno lub więcej roszczeń Spółki X wobec Nadleśnictwa. Skarb Państwa (Nadleśnictwo) oświadczył, że wyraża zgodę na zwolnienie go z wyżej określonego długu a Strony umowy zgodnie oświadczyły, że zwolnienie z długu ma charakter nieodpłatny. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy, należy uznać, że wartość umorzonych wierzytelności z tytułu ewentualnych szkód powstałych na skutek oddziaływania sił natury, które mogą zaistnieć w przyszłości stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy. W wyniku umorzenia takiej wierzytelności Wnioskodawca uzyska bowiem przysporzenie majątkowe. Odnosząc się natomiast do (...)
2017
14
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu.
Fragment:
Innymi słowy, zbyła ona przedmiotową nieruchomość za zwolnienie z długu. Zwolnienie z długu miało więc w niniejszej sytuacji dla Wnioskodawczyni określoną wartość majątkową, gdyż w jego wyniku przestała być zobowiązana wobec swojego wierzyciela do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Wartość długu, z którego Wnioskodawczyni została zwolniona w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości jest wobec tego dla Zainteresowanej wynagrodzeniem za przeniesienie ww. prawa własności, a więc i przychodem podatkowym. Wobec powyższego uznać należy, że dla Wnioskodawczyni czynność przeniesienia praw własności do nieruchomości celem zwolnienia się z obowiązku zapłaty długu hipotecznego na rzecz banku stanowi formę zbycia, bowiem wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonane w 2014 r. przeniesienie prawa własności nieruchomości, nabytej w drodze darowizny w 2013 r. stanowi zatem odpłatne zbycie, gdyż skutkuje zwolnieniem z długu wobec banku i wygaśnięciem zobowiązania Wnioskodawczyni. Skoro, jak ustalono powyżej, przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu mieści się w zakresie przedmiotowym pojęcia odpłatnego zbycia, a od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. nieruchomości do daty jej zbycia nie upłynęło pięć lat, to dokonane zbycie stanowiło źródło przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwolnienia z d3ugu zwi1zanego ze zniesieniem wspó3w3asnooci nieruchomooci
Fragment:
Osoba trzecia mo?e wst1pia na miejsce d3u?nika, który zostaje z d3ugu zwolniony (przejecie d3ugu) - art. 519 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 2 tego przepisu, przejecie d3ugu mo?e nast1pia: przez umowe miedzy wierzycielem a osob1 trzeci1 za zgod1 d3u?nika; oowiadczenie d3u?nika mo?e bya z3o?one którejkolwiek ze stron; przez umowe miedzy d3u?nikiem a osob1 trzeci1 za zgod1 wierzyciela; oowiadczenie wierzyciela mo?e bya z3o?one którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, je?eli wierzyciel nie wiedzia3, ?e osoba przejmuj1ca d3ug jest niewyp3acalna. Zgodnie z art. 521 § 1 Kodeksu cywilnego - je?eli skutecznooa umowy o przejecie d3ugu zale?y od zgody d3u?nika, a d3u?nik zgody odmówi3, umowe uwa?a sie za nie zawart1. Je?eli skutecznooa umowy o przejecie d3ugu zale?y od zgody wierzyciela, a wierzyciel zgody odmówi3, strona, która wed3ug umowy mia3a przej1a d3ug, jest odpowiedzialna wzgledem d3u?nika za to, ?e wierzyciel nie bedzie od niego ?1da3 spe3nienia owiadczenia (art. 521 § 2 Kodeksu cywilnego). Zatem, w ocenie Wnioskodawczyni, na skutek zawarcia przez ni1 z Nabywc1 Umowy Przyrzeczonej dojdzie do odp3atnego zbycia przys3uguj1cego Wnioskodawczyni udzia3u w lokalu, a odp3atnooci1 otrzyman1 przez Wnioskodawczynie bedzie w tym przypadku przejecie przez Nabywce d3ugu Wnioskodawczyni wobec banku.
2017
16
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu
Fragment:
(...) zwolnienie z długu - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 29 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni - Spółka z siedzibą w Czechach, na skutek umowy przelewu wierzytelności z tytułu umowy pożyczki stała się wierzycielką względem dwóch osób fizycznych posiadających polskie obywatelstwo. W związku z brakiem terminowego zaspakajania zobowiązania przez pożyczkobiorców strony planują umówić się, iż zaspokojenie przedmiotowego roszczenia nastąpi w drodze umowy o zwolnienie z długu, na mocy której celem całkowitego zwolnienia się ze zobowiązania pieniężnego nastąpi przeniesienie przez pożyczkobiorców na rzecz Wnioskodawczyni własności udziałów w nieruchomości gruntowej numer działki 8153/155, oraz własności udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w numer działki 7117/155, (zwanych dalej dla uproszczenia Nieruchomością). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
2017
11
maj

Istota:
Reasumując należy stwierdzić, że przeniesienie własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długów nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.
Fragment:
A. oraz brakiem podstawy prawnej do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych za umowę przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za zwolnienie z długu, zaistniał w/w obowiązek podatkowy po stronie Pani Izabeli C.? Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest podstawy prawnej do pobrania podatku za umowę przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za zwolnienie z długu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).
2016
15
gru

Istota:
Jakie skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych powstały w związku z przekazaniem małżonkowi kawalerki w zamian za zwolnienie jej z zobowiązań?
Fragment:
Oznacza to, że przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy lub prawa w zamian za zwolnienie z długu, jest odpłatnym zbyciem tej rzeczy lub prawa, nie następuje bowiem pod tytułem darmym. Zwolnienie z długu miało dla Wnioskodawczyni określoną wartość majątkową, gdyż nie jest już ona zobowiązana do zapłaty określonej kwoty pieniężnej – z tytułu spłaty na rzecz byłego męża. Wartość długu, z którego Wnioskodawczyni została zwolniona w zamian za przeniesienie na byłego małżonka kawalerki jest dla niej wynagrodzeniem za przeniesienie własności ww. rzeczy, a więc – co do zasady – i przychodem podatkowym. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni nabyła kawalerkę 28 stycznia 2015 r., to przekazanie jej byłemu mężowi, które miało miejsce przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. W świetle art. 10 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają bowiem znaczenia dla zakresu stosowania tego przepisu takie elementy przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego, jak sposób nabycia kawalerki, forma rozliczeń finansowych towarzysząca umowie przeniesienia własności ww. kawalerki - w tym przypadku zwolnienie z długu oraz przyczyny, które złożyły się na zawarcie umowy przenoszącej jej własność.
2016
11
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwolnienia z długu związanego ze zniesieniem współwłasności prawa do lokalu mieszkalnego
Fragment:
Reasumując, stwierdzić należy, że przeniesienie prawa do nabytego w 2013 r. udziału w nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu w związku ze zniesieniem współwłasności, dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, będzie stanowić źródło przychodu w rozumieniu cytowanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku dochodowego będzie tutaj dochód, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, czyli wartością udziału wyrażoną w cenie określonej w umowie o zniesienie współwłasności a kosztami, o których mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy, czyli ceną nabycia w 2013 r. udziału w nieruchomości. W konsekwencji powyższego, stanowisko Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
11
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.