Zwolnienie z długu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie z długu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
wrz

Istota:

Skutki podatkowe przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu.

Fragment:

Termin ten obejmuje zatem szeroki zakres umów i pozostaje bez znaczenia, czy do odpłatnego zbycia dochodzi w drodze zniesienia współwłasności, działu spadku, umowy zamiany lub sprzedaży, czy też – jak to ma miejsce w omawianym przypadku – w drodze przeniesienia prawa własności w nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu. „ Płatność ” bowiem nie musi mieć charakteru pieniężnego w postaci konkretnego przepływu gotówkowego, może oznaczać także uzyskanie świadczenia wzajemnego w postaci zapłaty w naturze (otrzymanie w zamian innych rzeczy lub praw), działania, zaniechania lub znoszenia. Innymi słowy, pod pojęciem płatności nie należy rozumieć wyłącznie zapłaty w pieniądzu, płatnością może także być zwolnienie z długu, czy potrącenie wzajemnych, wymagalnych wierzytelności (zmniejszenie pasywów zbywcy). Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni w zamian za przeniesienie na rzecz osoby trzeciej prawa własności nieruchomości otrzymała świadczenie wzajemne polegające na zwolnieniu z ciążącego na niej długu. Innymi słowy, zbyła ona prawo własności w przedmiotowej nieruchomości za zwolnienie z długu. Zwolnienie z długu miało więc w niniejszej sytuacji dla Wnioskodawczyni określoną wartość majątkową, gdyż w jego wyniku przestała być zobowiązana wobec wierzyciela do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Wobec powyższego uznać należy, że dla Wnioskodawczyni czynność przeniesienia prawa własności do lokalu mieszkalnego celem zwolnienia się z obowiązku zapłaty długu stanowi formę zbycia, bowiem wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
1
maj

Istota:

Skutki podatkowe zwolnienia z długu oraz odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną własność.

Fragment:

Innymi słowy, zbyła przedmiotową nieruchomość za zwolnienie z długu. Zwolnienie z długu było więc w niniejszej sytuacji dla Wnioskodawczyni określoną wartością majątkową, gdyż w jego wyniku przestała być zobowiązana wobec swojego wierzyciela (banku) do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Wartość długu, z której została zwolniona w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości jest wobec tego dla niej wynagrodzeniem za przeniesienie ww. prawa własności, a więc i przychodem podatkowym. Wobec powyższego uznać należy, że czynność przeniesienia prawa własności do nieruchomości celem zwolnienia się z obowiązku zapłaty długu hipotecznego na rzecz Pana A. T. stanowi formę zbycia, bowiem wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonane we wrześniu 2017 r. przeniesienie prawa własności nieruchomości, nabytej w drodze zakupu w kwietniu 2011 r. stanowi zatem odpłatne zbycie, gdyż skutkuje zwolnieniem z długu i wygaśnięciem zobowiązania Wnioskodawczyni wobec banku. Jak ustalono powyżej, przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu mieści się w zakresie przedmiotowym pojęcia odpłatnego zbycia, jednak od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. nieruchomości do daty jej zbycia upłynęło pięć lat, więc czynność powyższa nie rodzi obowiązku podatkowego w postaci zapłaty podatku dochodowego.

2018
16
kwi

Istota:

Umorzenie zobowiązania, za spłatę którego Wnioskodawczyni wraz z mężem odpowiadała jako poręczyciel wekslowy, nie spowoduje u Nich powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Poręczenie jest zatem neutralne majątkowo, więc zwolnienie z długu nie stanowi w istocie dla poręczyciela żadnego przysporzenia. W stosunku do poręczyciela zwolnienie takie, niezależnie od nazwy, przybiera bowiem jedynie postać zwolnienia z odpowiedzialności, a nie z długu. Fakt, że poręczyciel, zarówno cywilny, jak również wekslowy, odpowiadają solidarnie z dłużnikiem głównym ma jedynie ułatwić wierzycielowi wyegzekwowanie wierzytelności, co nie wyłącza jednak w żadnej mierze zasady, że nawet spłata wierzytelności w całości lub części przez poręczyciela, nie zwalnia z długu dłużnika głównego. Tak więc zwolnienie z długu, niezależnie czy dotyczy samego dłużnika, czy też łącznie dłużnika i poręczyciela (przybiera wtedy postać jedynie zwolnienia z odpowiedzialności) stanowi nieodpłatne świadczenie jedynie w stosunku do dłużnika, nie zaś poręczycieli. Reasumując, w ocenie Wnioskodawczyni, zwolnienie z długu stanowi nieodpłatne świadczenie jedynie w stosunku do dłużnika, nie zaś do poręczyciela, a co za tym idzie poręczyciel wekslowy nie powinien być zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaprezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko jest ugruntowane w orzecznictwie organów administracyjnych.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych ze zwolnieniem Wnioskodawcy z długu

Fragment:

W związku z powyższym, rozważa zwolnienie z długu (związanego z przysługującą wierzytelnością) wspólników spółki cywilnej, tj. syna oraz synowej (wspólnicy posiadają równy udział w zyskach i stratach spółki - po 50 %). W zamian za dokonanie zwolnienia matka Wnioskodawcy nie otrzyma żadnego świadczenia od wspólników spółki, w szczególności nie otrzyma zapłaty za wierzytelność. W związku ze zwolnieniem z długu wspólnicy nie będą również zobowiązani do żadnych późniejszych świadczeń na jej rzecz. Mając na względzie powyższe okoliczności, po stronie występującego wspólnika (matki Wnioskodawcy) powstanie wierzytelność z tytułu udziału w majątku wspólnym (odpowiadająca w tym zakresie długowi pozostałym w spółce wspólnikom, w tym Wnioskodawcy). Wierzytelność ta stanowi uprawnienie do żądania spełnienia świadczenia z określonego stosunku zobowiązaniowego, przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika, w określonej wysokości. Jest ona zbywalnym prawem majątkowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje jednak tego pojęcia. Z tego właśnie względu pojęcie to należy rozpatrywać z punktu widzenia zobowiązaniowego, tj. na tle art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

2018
14
kwi

Istota:

Skutki podatkowe zwolnienia z długu – pożyczki udzielone przez rodziców Wnioskodawcy

Fragment:

Wnioskodawca wskazuje, że nie podlega pod art. 25 ustawy podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczący transakcji z uwagi na kwotę tj. 117.246,00 zł zwolnienia z długu oraz faktu, że zwolnienie z długu nie odbędzie się w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy przedstawione (okoliczności) zwolnienie z długów będzie skutkować zobowiązaniem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych lub przychodu opodatkowanego tym podatkiem? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, katalog nie wymienia jako przychodu zwolnienia z długu. I dotyczy głównie działalności gospodarczej (której Wnioskodawca nie prowadzi) i stosunku pracy. W tym przypadku rodzice zamierzają zwolnić Wnioskodawcę nieodpłatnie z długu (nie otrzymają żadnej zapłaty, świadczeń, gratyfikacji pieniężnej). W związku z tym, że spisując (w przyszłości) notarialnie zwolnienie z długów na podstawie art. 508 Kodeksu cywilnego – umowę darowizny (art. 888 § 1 K.C.) (bezpłatne świadczenie bez jakiekolwiek korzyści w przyszłości) Wnioskodawca sądzi, że ten fakt i zwolnienie z długu nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniem od osób fizycznych. Zgodnie z art. 508 zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

2017
16
gru

Istota:

Zwolnienie z długu jednego z kredytobiorców – solidarność dłużników, brak przychodu.

Fragment:

Kodeksu wynika również, że zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. Z zacytowanych przepisów wynika zatem, że w przypadku zobowiązań solidarnych zwolnienie z długu jednego z dłużników nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania. Zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma więc skutku względem współdłużników. Regulacja ta oznacza, że mimo iż zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności odnoszą skutek wobec dłużnika, którego dotyczą, współdłużnicy ponoszą nadal solidarną odpowiedzialność wobec wierzyciela za cały dług, a dłużnik zwolniony z długu lub wobec którego wierzyciel zrzekł się solidarności jest nadal zobowiązany do pokrycia przypadającego nań udziału w długu wobec współdłużnika, który spełnił świadczenie. Z powyższego wynika więc, że zobowiązanie solidarne trwa nadal, z tą tylko różnicą, że wierzyciel nie może domagać się jego wykonania od podmiotu, który został z tego zobowiązania zwolniony. Nie oznacza to jednak, że zobowiązanie takie nie może zostać wykonane.

2017
11
gru

Istota:

Czy może zostać naliczony podatek od spadków i darowizn w związku z planowaną transakcją kupna-sprzedaży za 1 zł 0 gr? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Fragment:

Na mocy odrębnego aktu notarialnego nastąpi zwolnienie z długu Zbywającego, który przekaże swój udział w nieruchomości Nabywającej. Zainteresowani planują dokonać wyżej opisanych czynności w formie umowy kupna-sprzedaży za tzw.: „ symboliczną złotówkę ” (cena poniżej wartości rynkowej), ponieważ uważają, że pozbycie się prawa własności przez jednego współwłaściciela na rzecz drugiego współwłaściciela za cenę przejęcia długu (kredyt hipoteczny) jest sprawiedliwą formą zapłaty. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż umowa kupna-sprzedaży, jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. A zatem umowa sprzedaży opisana we wniosku nie powoduje powstania po stronie Zainteresowanych obowiązku podatkowego wynikającego z ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tym samym w związku z planowaną umową kupna-sprzedaży Zainteresowani nie są zobowiązani do uiszczenia podatku od spadków i darowizn. Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2017
14
lis

Istota:

Zawarcie opisanej umowy zwolnienia z długu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

Fragment:

Zgodnie z zapisami umowy o zwolnienie z długu nastąpi ono w trybie art. 508 i 392 Kodeksu Cywilnego (zwanego w dalszej części wniosku KC). W sensie treści tej umowy to w ramach zwolnienia z długu w trybie art. 508 kc Spółka X zwalnia Skarb Państwa z wszelkich przyszłych długów mogących powstać z tytułu jakichkolwiek zdarzeń związanych z oddziaływaniem leśnego charakteru działki będącej własnością Skarbu Państwa (np. pożarów, złomów lub wywrotów drzew) na zabudowaną dwoma budynkami wielorodzinnymi sąsiedzką działkę Spółki X – gdyż bez tego zwolnienia z długu Skarb Państwa odpowiadałby względem Spółki X w tym zakresie. Strony umowy mając na uwadze, że zwolnienie z długu dotyczy zobowiązania przyszłego, ustaliły w umowie, iż zwolnienie z długu obejmuje roszczenia do maksymalnej łącznej kwoty określonej w złotych za jedno lub więcej roszczeń Spółki X wobec Nadleśnictwa. Skarb Państwa (Nadleśnictwo) oświadczył, że wyraża zgodę na zwolnienie go z wyżej określonego długu, a Strony umowy zgodnie oświadczyły, że zwolnienie z długu ma charakter nieodpłatny. Tak więc w trybie art. 508 KC Nadleśnictwo zostało zwolnione z przyszłych długów wobec samej Spółki X.

2017
14
paź

Istota:

Czy zawarcie opisanej w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), umowy zwolnienia z długu skutkuje powstaniem dla Nadleśnictwa przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w dacie jej podpisania,
Czy zawarcie opisanej w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), umowy zwolnienia z długu spowoduje powstanie dla Nadleśnictwa przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych dopiero w przyszłości, tj. w dacie powstania konkretnego roszczenia pieniężnego Spółki X wobec Nadleśnictwa o naprawienie szkody.

Fragment:

Zgodnie z zapisami umowy o zwolnienie z długu nastąpi ono w trybie art. 508 i 392 Kodeksu Cywilnego. Spółka X zwalnia Skarb Państwa z wszelkich przyszłych długów mogących powstać z tytułu jakichkolwiek zdarzeń związanych z oddziaływaniem leśnego charakteru działki na zabudowaną sąsiedzką działkę. Strony umowy mając na uwadze, że zwolnienie z długu dotyczy zobowiązania przyszłego, ustaliły w umowie, iż zwolnienie z długu obejmuje roszczenia do maksymalnej łącznej kwoty określonej w złotych za jedno lub więcej roszczeń Spółki X wobec Nadleśnictwa. Skarb Państwa (Nadleśnictwo) oświadczył, że wyraża zgodę na zwolnienie go z wyżej określonego długu a Strony umowy zgodnie oświadczyły, że zwolnienie z długu ma charakter nieodpłatny. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy, należy uznać, że wartość umorzonych wierzytelności z tytułu ewentualnych szkód powstałych na skutek oddziaływania sił natury, które mogą zaistnieć w przyszłości stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy. W wyniku umorzenia takiej wierzytelności Wnioskodawca uzyska bowiem przysporzenie majątkowe. Odnosząc się natomiast do (...)

2017
24
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu.

Fragment:

Innymi słowy, zbyła ona przedmiotową nieruchomość za zwolnienie z długu. Zwolnienie z długu miało więc w niniejszej sytuacji dla Wnioskodawczyni określoną wartość majątkową, gdyż w jego wyniku przestała być zobowiązana wobec swojego wierzyciela do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Wartość długu, z którego Wnioskodawczyni została zwolniona w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości jest wobec tego dla Zainteresowanej wynagrodzeniem za przeniesienie ww. prawa własności, a więc i przychodem podatkowym. Wobec powyższego uznać należy, że dla Wnioskodawczyni czynność przeniesienia praw własności do nieruchomości celem zwolnienia się z obowiązku zapłaty długu hipotecznego na rzecz banku stanowi formę zbycia, bowiem wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonane w 2014 r. przeniesienie prawa własności nieruchomości, nabytej w drodze darowizny w 2013 r. stanowi zatem odpłatne zbycie, gdyż skutkuje zwolnieniem z długu wobec banku i wygaśnięciem zobowiązania Wnioskodawczyni. Skoro, jak ustalono powyżej, przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu mieści się w zakresie przedmiotowym pojęcia odpłatnego zbycia, a od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. nieruchomości do daty jej zbycia nie upłynęło pięć lat, to dokonane zbycie stanowiło źródło przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.