Zwolnienie lekarskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie lekarskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego pezez ZUS uprawnia do zgłoszenia przerwy w działalności gospodarczej i skorzystania z odpisów podatku w formie karty podatkowej o których mowa w art. 34 ustawy ?

Fragment:

(...) zryczałtowanym pod. dochodowym, a zatem termin określony w art. 34 ust. 2 nie może mieć tu zastosowania, bowiem w ustawie jest mowa o zwolnieniu lekarskim. W tej sytuacji odpis podatku może mieć miejsce od dnia 03.01.2007r. ( data złożenia zawiadomienia). Stanowisko Pana przedstawione we wniosku, że za okres świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego od 06.09.2006r., o którym poinformował Pan 03.01.2007r. winien być dokonany odpis jest nie uzasadnione, gdyż jak wskazano wcześniej zwolnienie lekarskie jest jedynym dokumentem na podstawie którego można odpisać wstecz podatek za okres choroby. W myśl art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w okresie długiego zwolnienia lekarskiego faktury za telefony stacjonarny, komórkowy, Internet związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powinienem umieszczać w rozliczeniu VAT-7 ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 86 ust 1 , ust. 2 pkt 1, art. 88 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 22 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany: stanowisko Strony przedstawione w zapytaniu z dnia 24.03.2006r.(uzupełnione w dniu 04.05.2006 r.) dotyczące wykazywania w deklaracji VAT kosztów związanych z prowadzoną działalnością, w przypadku przebywania podatnika na zwolnieniu lekarskim uznał za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż Podatnik prowadzi działalność gospodarczą (usługi informatyczne) opodatkowaną na zasadach ogólnych. Przychody, koszty uzyskiwane z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy mogę rozliczyć kwotę zasiłku chorobowego w rozliczeniu wspólnym ze współmałżonkiem?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku Pana J złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 04.12.2006 r. (nadane listem poleconym dnia 28.11.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego m.in. w kwestii objętej pytaniem: czy mogę rozliczyć kwotę zasiłku chorobowego w rozliczeniu wspólnym ze współmałżonkiem? stwierdza, iż stanowisko podatnika w powyższej kwestii jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo (...)