Zwolnienie | Interpretacje podatkowe

Zwolnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy
Fragment:
Z kolei, w myśl art. 96 ust. 5 ustawy – jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, (...). Stosownie do treści art. 96 ust. 10 ustawy, podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, u których następnie sprzedaż została zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub którzy następnie zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni. Natomiast jak stanowi art. 96 ust. 12 ustawy, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r., poz. 476). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.
2017
22
lut

Istota:
Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.
Fragment:
Jak wynika z punktu 2 objaśnień do załącznika, powyższe zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2011 r. Natomiast zgodnie z indeksem 4 objaśnień do załącznika, w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów. Z przedstawionych okoliczności wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą od marca 2011 r. w zakresie sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego. Wszystkie wpłaty za dokonane zakupy dokonywane są indywidualnymi przelewami klientów: bezpośrednio na Pani konto bankowe; wewnętrznym systemem płatności serwisu – P., tzn. serwis pośredniczy w przelewie kupujący-sprzedawca, przelewając na Pani konto zbiorcze przelewy od kupujących, których nadawcą będzie serwis.
2017
22
lut

Istota:
Czy usługi przedstawione w opisie stanu faktycznego są opodatkowane podatkiem od towarów i usług czy zwolnione z tego podatku?
Fragment:
Co również istotne w analizowanej sprawie, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kugler GMBH, „ zwolnienie przyznane w art. 13(A)(1)(c)b szóstej dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ”. W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: „ W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c dyrektywy nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe ”. Powyższe oznacza więc, że zwolnienie określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 19 i 19a ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do usług opieki medycznej, świadczonych w ramach wykonywania zawodów medycznych niezależnie od formy organizacyjno-prawnej podatnika świadczącego taką usługę. Ponadto, rozpatrując kwestię zwolnienia usług świadczonych przez Wnioskodawcę, należy dokonać oceny, czy usługi będące przedmiotem wniosku ze względu na swój cel mogą zostać uznane za usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
2017
22
lut

Istota:
Zwolnienie w zakresie podatku akcyzowego wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych w procesach metalurgicznych.
Fragment:
Natomiast warunkiem zastosowania ww. zwolnienia, zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy, jest zawarcie umowy pomiędzy sprzedawcą, a Wnioskodawcę, że wyroby te będą zużyte do celów objętych zwolnieniem. Wobec powyższego Wnioskodawca jako finalny nabywca wyrobów gazowych jest uprawniony do nabycia tych wyrobów bez podatku akcyzowego, z zastosowaniem zwolnienia o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, po określeniu w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą i Wnioskodawcą, że nabywane wyroby gazowe zostaną użyte do celów objętych zwolnieniem zawartym w przepisie art. 31b ust. 1 pkt 4 tj. zostaną użyte do celów opałowych w procesie metalurgicznym. Interpretacja dotyczy: stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym; zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stany faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, zmiany stanu prawnego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
11
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku us3ug szkoleniowych finansowanych w 100% ze orodków publicznych.
Fragment:
W kontekocie powy?szego nale?y wskazaa - co wielokrotnie podkreola3 Trybuna3 Sprawiedliwooci Unii Europejskiej - ?e zakres zwolnien przewidzianych w Dyrektywie nie mo?e bya interpretowany w sposób rozszerzaj1cy. Czynnooci zwolnione zgodnie z Dyrektyw1 stanowi1 autonomiczne pojecia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma s3u?ya unikaniu rozbie?nooci w stosowaniu systemu podatku od wartooci dodanej w poszczególnych panstwach cz3onkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „ pojecia u?ywane do opisania zwolnien wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny bya interpretowane w sposób ocis3y, poniewa? stanowi1 one odstepstwa od ogólnej zasady, zgodnie z któr1 podatkiem VAT objeta jest ka?da dostawa towarów i ka?da us3uga owiadczona odp3atnie przez podatnika ” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV). W myol art. 44 rozporz1dzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiaj1ce orodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej (Dz. Urz. UE L 77, str. 1), us3ugi w zakresie kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania owiadczone na warunkach okreolonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmuj1 nauczanie pozostaj1ce w bezpoorednim zwi1zku z bran?1 lub zawodem, jak równie? nauczanie maj1ce na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku nabywanych od podatnika podatku od wartooci dodanej us3ug poorednictwa finansowego.
Fragment:
Co wiecej, w wyroku tym podkreolono, ?e z zasady neutralnooci podatkowej wynika, ?e podmioty gospodarcze powinny miea mo?liwooa wyboru modelu organizacyjnego, który z czysto gospodarczego punktu widzenia by3by dla nich najbardziej odpowiedni, nie nara?aj1c sie na to, ?e dokonane przez nie czynnooci nie bed1 objete zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Z kolei w sprawie C-2/95 pomiedzy Sparekassernes Datacenter (SDC) a Skatteministeriet (Dania) TSUE podkreoli3, ?e zwolnienie dotycz1ce us3ug finansowych nie jest uzale?nione od tego, czy us3uga jest wykonywana przez instytucje, która wstepuje w prawny zwi1zek z koncowym odbiorc1. Fakt, ?e dana transakcja jest wykonywana przez osobe trzeci1, ale z punktu widzenia koncowego odbiorcy wydaje sie bya us3ug1 wykonywan1 przez bank, nie wyklucza objecia jej zwolnieniem. Tym samym, us3uga finansowa owiadczona przez podmiot trzeci nie traci przymiotu takiej us3ugi. W tym miejscu nale?y zauwa?ya, ?e z treoci art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT wyraYnie wynika, ?e intencj1 ustawodawcy by3o objecie zwolnieniem us3ug udzielania kredytów i po?yczek pienie?nych zarówno tych wykonywanych przez banki lub inne instytucje finansowe, jak równie? owiadczonych przez inne podmioty poorednicz1ce w ich udzielaniu. Wymienione zwolnienie ma charakter stricte przedmiotowy, tj. przes3ank1 do skorzystania ze zwolnienia jest jedynie rodzaj owiadczonej us3ugi, a nie charakter czy formalny status podmiotu, który j1 owiadczy. Opieraj1c sie na wy?ej wskazanych orzeczeniach (...)
2017
26
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy owiadczonych us3ug poorednictwa finansowego
Fragment:
W oparciu o przepis art. 43 ust. 13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje sie równie? do owiadczenia us3ugi stanowi1cej element us3ugi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrebn1 ca3ooa i jest w3aociwy oraz niezbedny do owiadczenia us3ugi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. Przepisu ust. 13 nie stosuje sie do owiadczenia us3ug stanowi1cych element us3ug poorednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy). Zgodnie z art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie maj1 zastosowania do: czynnooci oci1gania d3ugów, w tym factoringu; us3ug doradztwa; us3ug w zakresie leasingu. Nale?y podkreolia, ?e pojecia u?ywane do oznaczania zwolnien, o których mowa w art. 43 ustawy nale?y interpretowaa ociole, zwa?ywszy, ?e zwolnienia te stanowi1 odstepstwa od ogólnej zasady, zgodnie z któr1 podatek VAT pobierany jest od ka?dej us3ugi owiadczonej odp3atnie przez podatnika. Z treoci wniosku wynika, ?e w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej Wnioskodawca owiadczy us3ugi leasingu. Spó3ka nale?y do Grupy P. S.A. i wspó3pracuje z nale?1cym do tej samej grupy kapita3owej Bankiem P. S.A. w celu oferowania swoim klientom jak najszerszej oferty us3ug.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 17 rozporz1dzenia w sprawie zwolnien od podatku akcyzowego
Fragment:
Ponadto, w sytuacji niszczenia ww. wyrobów akcyzowych w innym miejscu ni? sk3ad podatkowy spe3niaj1cym warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrebnych, par. 17 ust. 2 rozporz1dzenia w sprawie zwolnien wprowadza dodatkowo obowi1zek spe3nienia warunków z art. 32 ust. 5-11 ustawy akcyzowej. Zgodnie z par. 17 ust. 3 rozporz1dzenia w sprawie zwolnien, zwolnienie stosuje sie pod warunkiem sporz1dzenia z czynnooci zniszczenia wyrobów akcyzowych, w dwóch egzemplarzach, protoko3u zniszczenia wyrobów akcyzowych, w którym podaje sie przyczyny tego zniszczenia. Protokó3 zniszczenia wyrobów akcyzowych podpisuje podatnik oraz obecny przy czynnooci zniszczenia przedstawiciel organu podatkowego. Pojecie nieprzydatnooci do spo?ycia w par. 17 ust. 1 rozporz1dzenia w sprawie zwolnien Jak wynika z par. 17 rozporz1dzenia w sprawie zwolnien, podstawowym warunkiem do zastosowania zwolnienia z akcyzy wskazanego w tym przepisie jest to, aby niszczone wyroby akcyzowe by3y nieprzydatne do spo?ycia, dalszego przerobu lub zu?ycia. Spó3ka pragnie wskazaa, ?e ani przepisy rozporz1dzenia w sprawie zwolnien, ani przepisy ustawy akcyzowej nie precyzuj1 co nale?y rozumiea pod pojeciem „ nieprzydatnooci ” do spo?ycia, dalszego przerobu lub zu?ycia. Z tego wzgledu, zdaniem Spó3ki, nale?y w pierwszej kolejnooci spróbowaa odnieoa sie w tym zakresie do innych regulacji. Uwzgledniaj1c powy?sze, Spó3ka pragnie zwrócia uwage na Ustawe z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie ?ywnooci i ?ywienia (t.j.
2017
26
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 sprzeda?y dzia3ki nr Y
Fragment:
W tym miejscu nale?y wskazaa, ?e dla dostawy nieruchomooci niezabudowanych, które nie spe3niaj1 przes3anek do objecia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy ustawodawca przewidzia3 mo?liwooa zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwalnia sie od podatku dostawe towarów wykorzystywanych wy31cznie na cele dzia3alnooci zwolnionej od podatku, je?eli z tytu3u nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przys3ugiwa3o dokonuj1cemu ich dostawy prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego. Zwolnienie od podatku okreolone w ww. przepisie, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomooci, jak i ruchomooci – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przys3ugiwa3o podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezale?nie od okresu ich u?ywania przez podatnika (kilka dni, miesiecy czy lat) – wy31cznie na cele dzia3alnooci zwolnionej od podatku VAT. Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, dzia3ka Y nie by3a wykorzystywana na cele dzia3alnooci zwolnionej z VAT. Tym samym dostawa dzia3ki Y nie bedzie korzysta3a ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. W rezultacie, skoro dostawa dzia3ki Y nie bedzie korzysta3a ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i us3ug Wnioskodawca bedzie zobowi1zany do zastosowania 23% stawki podatku od towarów i us3ug z tytu3u dostawy tej dzia3ki.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku przy sprzeda?y nieruchomooci
Fragment:
Jednak?e, powy?sze zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy budynku je?eli: dostawa bedzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostaw1 budynku up3yn13 okres krótszy ni? 2 lata. Przez pierwsze zasiedlenie, stosownie do art. 2 pkt 14 ww. ustawy, rozumie sie oddanie do u?ytkowania, w wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub u?ytkownikowi budynków, budowli lub ich czeoci, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, je?eli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowi3y co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej. W celu ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania czy te? opodatkowanie stawk1 podstawow1 nale?y w pierwszej kolejnooci rozstrzygn1a czy wzgledem przedmiotowej nieruchomooci nast1pi3o pierwsze zasiedlenie. Jak wynika z powy?szych uregulowan, zwolnienie wynikaj1ce z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje sie w odniesieniu do dostawy ca3ooci lub czeoci budynków, budowli, je?eli w stosunku do nich mia3o miejsce pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiedzy pierwszym zasiedleniem, a dostaw1 nie jest krótszy ni? 2 lata. Zwolnienia tego nie mo?na zastosowaa w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzeda?y nie mine3y co najmniej 2 lata.
2017
15
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zwolnienie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.