Zwolnienie | Interpretacje podatkowe

Zwolnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek akcyzowy w zakresie m.in. wskazania czy działalność Spółki mieści się i mieścić się będzie w przyszłości w zakresie procesów mineralogicznych.
Fragment:
Podkreślić należy, że zwolnienie o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, jest zwolnieniem przedmiotowym, a nie podmiotowym. Sam fakt, że podatnik wykonuje działalność skalsyfikowaną w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26, tj. uzyskuje gotowe produkty w wyniku m.in. procesów mineralogicznych, nie oznacza, że wszystkie etapy produkcji winny być objęte ww. zwolnieniem nawet jeśli pośrednio są związane z procesem mineralogicznym, lecz który obiektywnie rzecz ujmując nie mogą być uznany za procesy mineralogiczne. Ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe wymaga dokonania wykładni zawężającej aby inne podmioty, nie korzystające z przywileju podatkowego, jakim niewątpliwie jest zwolnienie z akcyzy, nie były dyskryminowane. Rozszerzanie procesu mineralogicznego na inne czynności obiektywnie i racjonalnie niezwiązane bezpośrednio z tym procesem jest zatem niedopuszczalne. Fakt, że podmiot wytwarza produkty m.in. w wyniku procesów mineralogicznych, nie może stanowić przesłanki, aby dla celów podatkowych całą jego działalność traktować kompleksowo. Ustawodawca wprowadzając narzędzie wsparcia dla podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności przeprowadzają m.in. procesy mineralogiczne, objął tym wsparciem wyłącznie pewien ściśle określony etap działalności produkcyjnej.
2017
30
paź

Istota:
Brak zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy świadczonych usług diagnostycznych
Fragment:
(...) zwolnienie od podatku było stosowane wyłącznie do świadczeń opieki medycznej wykonywanych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe. Dlatego nie każde świadczenie opieki medycznej objęte jest zakresem zwolnienia od podatku, zwolnienie to dotyczy tylko świadczeń o odpowiednim poziomie jakości, biorąc pod uwagę wykształcenie zawodowe osób je wykonujących. Zasady wykonywania niektórych zawodów medycznych zostały uregulowane w odrębnych aktach prawnych, np. zawód lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty, felczera, diagnosty laboratoryjnego. Poza wymienionymi istnieje jeszcze spora grupa innych zawodów medycznych, dla których jednak nie zostały określone zasady wykonywania w odrębnych przepisach. Należy zatem przyjąć, że pojęcie „ osoba wykonująca zawód medyczny ” obejmuje osoby wykonujące zawody, których status jest określony ustawowo, jak i zawody, które nie mają na gruncie obowiązującego prawa takiego uregulowania. Pojęcie „ wykonywanie zawodu medycznego ” należy odnieść do osób, które fachowo, stale i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem zajęcia mającego związek z medycyną i które mają odpowiednie kwalifikacje.
2017
27
paź

Istota:
Zwolnienie od podatku sprzedaży działek niezabudowanych nr 321/1, 322/1, 323/1, 324/1.
Fragment:
Zauważyć należy, że analiza powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku VAT obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży niezabudowanych działek gruntu nr 321/1, 322/1, 323/1, 324/1. Na dzień dostawy ww. działki nie będą objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowych działek w 2005 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy na zagospodarowanie mas ziemnych zakładu górniczego. Decyzja przewiduje w głównej mierze jedynie ukształtowanie zwałowiska masy ziemnej, powstałej z usuwania nakładu znad stropu złoża kopaliny zakładu górniczego i nie zakłada możliwości wznoszenia tam budynków, budowli i obiektów budowlanych. Przedmiotowe zwałowiska masy ziemnej nie są budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawo budowlane ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Decyzja została wydana w oparciu o przepisy prawa geologicznego i górniczego.
2017
17
paź

Istota:
W zakresie uznania usług w zakresie dietetyki świadczonych przez dietetyka jako służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i zwolnienia ich od podatku, uznania usług masażu świadczonych przez fizjoterapeutę jako służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i zwolnienia ich od podatku oraz uznania pozostałych usług wymienionych w punktach 1-6 i 8-11 jako służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i zwolnienia ich od podatku.
Fragment:
Brak akceptacji własnego wyglądu nie może stanowić przesłanki do objęcia usługi zwolnieniem od podatku od towarów i usług. Zatem w ocenie tut. Organu, poprawa wyglądu pacjenta poprzez działania przeciwstarzeniowe i przeciwbakteryjne mające na celu dotlenienie, normalizację pracy gruczołów skórnych, leczenie trądziku, przebarwień, cellulitu i innych niedoskonałości skóry, nie jest przesłanką do objęcia usługi zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy. Tym samym, w analizowanym stanie faktycznym usługi/zabiegi: fala akustyczna, presoterapia, endermologia, elektrolipoza, przebarwienia, trądzik, zabiegi na urządzeniu Focus RF, elektroscultur, kriolipoza, żelazko antycellulitowe ze względu na cel ich wykonywania, nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, lecz podlegają opodatkowaniu podstawową 23% stawką podatku VAT, stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.
2017
23
wrz

Istota:
Czy poniesione przez Wnioskodawczynię opłaty, tj. cena mieszkania kupionego w Hiszpanii, podatek od zakupu tego mieszkania, koszty notarialne oraz opłata związana z wpisem do ksiąg wieczystych mogą być uznane za wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym?
Fragment:
Zamiarem ustawodawcy tworzącego zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw majątkowych, czy nieruchomości, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. U podstaw omawianego zwolnienia legło założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego. Powyższe wynika wprost z brzmienia przepisu normującego powyższe zwolnienie. Wszelkiego rodzaju ulgi czy zwolnienia są odstępstwem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, w sposób szczegółowy uregulowanymi w przepisach materialnego prawa podatkowego. Są one przywilejami, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Zatem oceniając ciążące na nim obowiązki wynikające z zastosowania danej ulgi czy zwolnienia podatkowego należy dokonać ścisłej, literalnej wykładni przepisu regulującego daną ulgę czy zwolnienie. Korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji.
2017
20
wrz

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania terapii i sesji mających na celu profilaktykę, zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia prowadzonych przez psychologów
Fragment:
Określając krąg podmiotów objętych zwolnieniem w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy ustawodawca wskazał wprost osoby wykonujące zawód psychologa. Wobec tego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wypełniona została przesłanka podmiotowa, uprawniająca do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a w zw. z pkt 19 lit. d) ustawy. Co również istotne w analizowanej sprawie, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-141/00 w sprawie Ambulanter Pflegedienst Kugler GMBH, „ zwolnienie przyznane w art. 13(A)(1)(c)b szóstej dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie ”. W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: „ W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c dyrektywy nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe ”. Powyższe oznacza więc, że zwolnienie określone w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 19 i 19a ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do usług opieki medycznej, świadczonych w ramach wykonywania zawodów medycznych niezależnie od formy organizacyjno-prawnej podatnika świadczącego taką usługę.
2017
18
sie

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania usług opieki społecznej.
Fragment:
Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Z okoliczności sprawy wynika, że Gmina za pośrednictwem swojej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na podstawie wydanych decyzji, świadczy usługi opiekuńcze, za które pobiera opłaty. Przenosząc powyższe przepisy na grunt niniejszej sprawy, należy zgodzić się ze stanowiskiem Gminy, że wykonując za pośrednictwem swojej jednostki (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) usługi pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, Gmina wypełnia przesłanki podmiotowo-przedmiotowe zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy. Tym samym, stanowisko Gminy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
9
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy świadczonych Usług Bankomatowych
Fragment:
Zwolnienie nie jest zatem uzależnione od spełnienia wymogu, by transakcje były dokonywane przez określony rodzaj zakładu lub osoby prawnej, jeśli wchodzą one w zakres transakcji finansowych. Trybunał orzekł, że „przelew jest transakcją polegającą na realizacji dyspozycji przekazania określonej sumy pieniędzy z jednego rachunku na drugi. Transakcja ta cechuje się w szczególności tym, że powoduje zmianę sytuacji prawnej i finansowej istniejącej z jednej strony między udzielającym dyspozycji a beneficjentem, a z drugiej strony między nimi a ich bankiem, w odpowiednim przypadku, między bankami. Ponadto transakcją powodującą tę zmianę jest sam przelew środków między kontami, niezależnie od jego kauzy (...). (...) brzmienie art. 135 ust. 1 lit. d) dyrektywy VAT nie wyklucza co do zasady, aby transakcja przelewu składała się z różnych odrębnych usług, które stanowią wówczas „ transakcje dotyczące ” przelewów w rozumieniu tego przepisu (...). Jakkolwiek nie można wykluczyć, że omawiane zwolnienie może obejmować usługi niebędące w swej istocie przelewami, to jednak zwolnienie to może dotyczyć jedynie transakcji tworzących odrębną (...)
2017
12
lip

Istota:
Zwolnienie z podatku alkoholu etylowego całkowicie skażonego metodami obowiązującymi do 31 lipca 2017 r.
Fragment:
Zwolnieniem będzie objęty również alkohol, który zostanie skażony do 31 lipca 2017 r., procedurą przewidziana dla Polski albo euroskażalnikiem (określonym w pkt I załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 162/2013) i który zastanie nabyty w kraju. Natomiast nabyty wewnątrzwspólnotowo po 31 lipca 2017 r. alkohol skażony metodą przewidzianą dla kraju pochodzenia alkoholu albo euroskażalnikiem nie będzie wyrobem objętym zwolnieniem z podatku akcyzowego dlatego też nabycie to będzie podlegało opodatkowaniu. Należy bowiem zauważyć, że nabycie wewnątrzwspólnotowe jest czynnością podlegająca opodatkowaniu i jest to pierwsza czynność jaka ma miejsce na terytorium kraju podlegająca opodatkowaniu akcyzą w stosunku do ww. alkoholu sprowadzonego z innych krajów członkowskich. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za: nieprawidłowe w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu skażanego metodami obowiązującymi do 31 lipca 2017 r. i wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju po 31 lipca 2017 r., prawidłowe w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu skażanego metodami obowiązującymi do 31 lipca 2017 r. i wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju do 31 lipca 2017 r. oraz alkoholu nabytego w kraju i skażonego do ww. daty.
2017
26
cze

Istota:
Zwolnienie od podatku opłat (pozwoleń) uprawniających do połowu ryb przez członków PZW oraz opodatkowanie takich opłat dla osób niezrzeszonych w organizacji.
Fragment:
Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie od podatku. I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy, zwalnia się od podatku usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez: kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim –w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji. Art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy zwalnia natomiast od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, (...)
2017
27
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zwolnienie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.