Zwolnienie | Interpretacje podatkowe

Zwolnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku przy sprzeda?y nieruchomooci
Fragment:
Jednak?e, powy?sze zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy budynku je?eli: dostawa bedzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostaw1 budynku up3yn13 okres krótszy ni? 2 lata. Przez pierwsze zasiedlenie, stosownie do art. 2 pkt 14 ww. ustawy, rozumie sie oddanie do u?ytkowania, w wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub u?ytkownikowi budynków, budowli lub ich czeoci, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, je?eli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowi3y co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej. W celu ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania czy te? opodatkowanie stawk1 podstawow1 nale?y w pierwszej kolejnooci rozstrzygn1a czy wzgledem przedmiotowej nieruchomooci nast1pi3o pierwsze zasiedlenie. Jak wynika z powy?szych uregulowan, zwolnienie wynikaj1ce z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje sie w odniesieniu do dostawy ca3ooci lub czeoci budynków, budowli, je?eli w stosunku do nich mia3o miejsce pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiedzy pierwszym zasiedleniem, a dostaw1 nie jest krótszy ni? 2 lata. Zwolnienia tego nie mo?na zastosowaa w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzeda?y nie mine3y co najmniej 2 lata.
2017
15
sty

Istota:
Urz1dzenia przesy3owe, wchodz1ce w sk3ad innego przedsiebiorstwa w momencie sprzeda?y czeoci nieruchomooci bed1 wchodzia w sk3ad przedsiebiorstwa E. SA. W zwi1zku z tym nale?y przyj1a, ?e nie bed1 one stanowi3y czeoci sk3adowej Nieruchomooci i nie dojdzie do ich dostawy w rozumieniu ustawy o VAT. Wnioskodawca nie bedzie bowiem dysponowa3 tymi urz1dzeniami jak w3aociciel w momencie aportu, co wyklucza ich dostawe w rozumieniu ustawy o VAT w zakresie planowanego aportu. Jednoczeonie jak wskazano wy?ej w owietle art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem zwi1zanych albo czeoci takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartooci gruntu. Zatem grunt bed1cy przedmiotem sprzeda?y, podlega opodatkowaniu wed3ug takiej stawki podatku od towarów i us3ug, jak1 opodatkowane s1 budynki/budowle na nim posadowione. Na przedmiotowej dzia3ce maj1cej bya przedmiotem aportu znajduj1 sie budynki i budowle wymienione w punktach od 1 do 7, które podlegaj1 zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Tym samym, grunt (prawo u?ytkowania wieczystego gruntu) równie? korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.
Fragment:
Budynek parterowy na szczelinie wolnostoj1cej Analiza okolicznooci przedstawionych we wniosku oraz obowi1zuj1cych w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzia, ?e w odniesieniu do wniesienia wk3adu niepienie?nego w postaci Budynku parterowego na szczelinie wolnostoj1cej znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W stosunku do Budynku parterowego na szczelinie wolnostoj1cej nast1pi3o pierwsze zasiedlenie, gdy? budynek by3 wynajmowany przez Wnioskodawce przez 9 lat i obecnie równie? jest przedmiotem dzier?awy. W stosunku do Budynku parterowego na szczelinie wolnostoj1cej nie przys3ugiwa3o dokonuj1cemu jego dostawy prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego oraz, co istotne, nie by3y ponoszone wydatki na jej ulepszenie przekraczaj1ce 30% wartooci pocz1tkowej. Budynek, infrastruktura podziemna, utwardzenie terenu i p3ot myjni samochodowej Analiza okolicznooci przedstawionych we wniosku oraz obowi1zuj1cych w tym zakresie przepisów pozwala stwierdzia, ?e w odniesieniu do wniesienia wk3adu niepienie?nego w postaci Budynku, infrastruktury podziemnej, utwardzenia terenu i p3otu myjni samochodowej znajdzie zastosowanie zwolnienie z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W stosunku do Budynku, infrastruktury podziemnej, utwardzenia terenu i p3otu myjni samochodowej nast1pi3o pierwsze zasiedlenie. Y. naby3a Budynek z mocy prawa w 1990 r. a od 1996 r. Budynek wraz z infrastruktur1 by3 wykorzystywany przez najemce na potrzeby jego dzia3alnooci gospodarczej przez okres powy?ej dwóch lat.
2017
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie zwolnienia od podatku sprzeda?y nieruchomooci zabudowanej.
Fragment:
Przy czym zarówno w treoci ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidzia3 opodatkowanie niektórych czynnooci stawkami obni?onymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i us3ug dostawy towarów lub owiadczenia us3ug zosta3y okreolone m.in. w art. 43 ustawy. Stosownie do treoci art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia sie od podatku dostawe budynków, budowli lub ich czeoci, z wyj1tkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostaw1 budynku, budowli lub ich czeoci up3yn13 okres krótszy ni? 2 lata. Z powy?szego uregulowania wynika, ?e dostawa budynków, budowli lub ich czeoci jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i us3ug. Wyj1tek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz je?eli pomiedzy pierwszym zasiedleniem a dostaw1 budynku, budowli lub ich czeoci up3yn13 okres krótszy ni? 2 lata. Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich czeoci kluczowym jest ustalenie, kiedy nast1pi3o pierwsze zasiedlenie i jaki up3yn13 okres od tego momentu. Przez pierwsze zasiedlenie – wed3ug art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie sie oddanie do u?ytkowania, w wykonaniu czynnooci podlegaj1cych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub u?ytkownikowi budynków, budowli lub ich czeoci, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, je?eli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowi3y co najmniej 30% wartooci pocz1tkowej.
2017
12
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT umowy po?yczki.
Fragment:
Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i us3ug, jak i w rozporz1dzeniach wykonawczych do niej przewidziano mo?liwooa zastosowania obni?onych stawek podatku, a nawet zwolnien od podatku. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, zwolnione s1 od podatku us3ugi udzielania kredytów lub po?yczek pienie?nych oraz us3ugi poorednictwa w owiadczeniu us3ug udzielania kredytów lub po?yczek pienie?nych, a tak?e zarz1dzanie kredytami lub po?yczkami pienie?nymi przez kredytodawce lub po?yczkodawce. W myol art. 43 ust. 13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje sie równie? do owiadczenia us3ugi stanowi1cej element us3ugi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy, który sam stanowi odrebn1 ca3ooa i jest w3aociwy oraz niezbedny do owiadczenia us3ugi zwolnionej. Przepisu ust. 13 nie stosuje sie do owiadczenia us3ug stanowi1cych element us3ug poorednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy). Ponadto, zgodnie z zapisem art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13 nie maj1 zastosowania do: czynnooci oci1gania d3ugów, w tym factoringu; us3ug doradztwa; us3ug w zakresie leasingu. Powy?sze regulacje stanowi1 implementacje do krajowego porz1dku prawnego zapisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, str. 1, z póYn. zm.).
2017
12
sty

Istota:
1) Czy cashback przyznany zgodnie z Warunkami Cz3onkostwa U?ytkownikom bed1cym osobami fizycznymi nie prowadz1cymi dzia3alnooci gospodarczej jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym na Wnioskodawcy nie ci1?y obowi1zek sporz1dzenia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani te? obowi1zek pobrania zrycza3towanego podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile wartooa cashback uzyskana przez U?ytkownika w tytu3u jednorazowej transakcji z partnerem Spó3ki nie przekroczy kwoty 760 z3?2) Czy Wnioskodawca, nie posiadaj1cy Oddzia3u ani przedstawicielstwa na terytorium Polski bedzie obowi1zany dzia3aa w charakterze p3atnika zrycza3towanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zwi1zku z przekazywaniem cashback przez Wnioskodawce U?ytkownikom bed1cym osobami fizycznymi nie prowadz1cymi dzia3alnooci gospodarczej, o ile do cashback przekazywanego takim U?ytkownikom nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?3) Czy w przypadku gdy Wnioskodawca utworzy Oddzia3 na terytorium Polski, Wnioskodawca bedzie obowi1zany do dzia3ania w charakterze p3atnika zrycza3towanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zwi1zku z przekazywaniem cashback przez Wnioskodawce osobom fizycznym nie prowadz1cym dzia3alnooci gospodarczej, o ile do cashback przekazywanego takim U?ytkownikom nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?4) Czy w przypadku, gdy przedstawiciele, w tym pracownicy Wnioskodawcy bed1 czasowo przebywaa na terytorium Polski w celu negocjowania i podpisywania umów z partnerami Wnioskodawcy a Wnioskodawca nie utworzy Oddzia3u, Wnioskodawca bedzie obowi1zany do dzia3ania w charakterze p3atnika zrycza3towanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zwi1zku z przekazywaniem cashback przez Wnioskodawce osobom fizycznym nie prowadz1cym dzia3alnooci gospodarczej, o ile do cashback przekazywanego takim U?ytkownikom nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Maj1c na uwadze powy?sze, je?eli nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT, w przypadku utworzenia Oddzia3u na terenie Polski Wnioskodawca bedzie zobowi1zany jako p3atnik pobraa i wp3acia nale?ny podatek dochodowy od wyp3aconego cashback. Ad. 4 W opinii Wnioskodawcy, gdy przedstawiciele, w tym pracownicy Wnioskodawcy bed1 czasowo przebywaa na terytorium Polski w celu negocjowania i podpisywania umów z partnerami Wnioskodawcy a Wnioskodawca nie utworzy Oddzia3u, Wnioskodawca nie bedzie obowi1zany do dzia3ania w charakterze p3atnika zrycza3towanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT, w zwi1zku z przekazywaniem cashback przez Wnioskodawce osobom fizycznym nie prowadz1cym dzia3alnooci gospodarczej, o ile do cashback przekazywanego takim U?ytkownikom nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT. Dla uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy odpowiednie zastosowanie znajdzie argumentacja zawarta w odpowiedzi na pytanie Nr 2 uzupe3niona o poni?sze argumenty. W opinii Wnioskodawcy, zasadne jest uznanie, ?e podmiot, który nie jest obecny na terytorium Polski w formie osoby prawnej, jednostki nie posiadaj1cej osobowooci prawnej, oddzia3u czy te? przedstawicielstwa, nie mo?e pe3nia funkcji p3atnika.
2016
17
gru

Istota:
Brak mo?liwooci zwolnienia od podatku badan diagnostycznych owiadczonych na rzecz podmiotów bed1cych organizatorami udzielania owiadczen zdrowotnych dla potrzeb dzia3alnooci ubezpieczeniowej.
Fragment:
Zatem us3ugi diagnostyki medycznej owiadczone na rzecz Podmiotów Zlecaj1cych w ramach realizacji wykonania odrebnych umów zawartych z towarzystwami ubezpieczeniowymi/zak3adami ubezpieczen nie s1 objete zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. To, ?e osoba poszkodowana m.in. na podstawie przekazywanych przez Wnioskodawce wyników badan mo?e zostaa skierowana na leczenie, nie powoduje, ?e mo?na uznaa, ?e wykonywane przez Strone us3ugi maj1 na celu postawienie diagnozy i udzielenie pomocy medycznej pacjentowi, gdy? w omawianej sprawie us3ugi s1 owiadczone na rzecz Podmiotu Zlecaj1cego na podstawie zawartej umowy w celach ubezpieczeniowych, a nie na rzecz pacjenta w celach diagnostycznych. Z uwagi na to, ?e ustawodawca nie przewidzia3 dla tego rodzaju us3ug stawki preferencyjnej ich wykonanie podlega, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, opodatkowaniu stawk1 podstawow1 w wysokooci 23%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, ?e w odniesieniu do us3ug medycznych owiadczonych wobec Podmiotów Zlecaj1cych, zastosowanie ma zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy uznaa nale?y za nieprawid3owe. Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem.
2016
15
gru

Istota:
1) Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli nie to czy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a?
2) Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a? Czy sprzedaż ta zwolniona jest z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej?
3) Czy łączna sprzedaż budynku zaplecza technicznego i wiaty magazynowej wraz z wydzieloną działką podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy jednak korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a?
Fragment:
Zatem w tak przedstawionych okolicznościach sprawy uznać należy, że planowana dostawa zabudowanej nieruchomości będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, jako dokonana po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i po upływie dwóch lat od tego zasiedlenia, o ile strony nie wybiorą opcji opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Podobnie planowana dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem zaplecza technicznego oraz wiatą magazynową będzie objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile strony nie wybiorą opcji opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że planowana dostawa nastąpi po pierwszym zasiedleniu w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i po upływie dwóch lat od tego zasiedlenia. Jak wynika bowiem z opisu sprawy, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. obiektów, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, ponoszone nakłady na ulepszenie budynku zaplecza technicznego nie przekroczyły 30% wartości początkowej, a jego pojedyncze pomieszczenia były i nadal są wynajmowane.
2016
5
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Należy jednak zaznaczyć, że zwolnienie, o którym mowa powyżej znajduje zastosowanie – o ile strony transakcji nie wybrały opcji opodatkowania, przewidzianej w art. 43 ust. 10 ustawy, przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Z uwagi na regulację art. 29a ust. 8 ustawy, ww. zwolnienie miało również zastosowanie do gruntu, na którym posadowiony został przedmiotowy budynek, w części proporcjonalnie przyporządkowanej do ww. części budynku. Zaznaczenia wymaga, że powyższe zwolnienie dotyczy części budynku mieszkalnego (60m2), która wykorzystywana była w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przyjmując, że jeżeli pozostała jego część – na co wskazuje treść wniosku – była wykorzystywana w celach prywatnych Pani rodziny (cel mieszkaniowy), to dokonując jej zbycia korzystała Pani przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Taka sprzedaż oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdują zastosowania. Brak opodatkowania miał również zastosowanie do części gruntu przyporządkowanej wykorzystywanej na cele prywatne części budynku. Należy wskazać, iż niniejsza interpretacja nie ma mocy wiążącej dla pozostałych właścicieli budynku, którzy chcąc uzyskać interpretacje indywidualne winni wystąpić z odrębnymi wnioskami o ich udzielenie.
2016
30
lis

Istota:
Usługi terapeutyczne, zwolnienie
Fragment:
Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Nie każde zatem świadczenie opieki medycznej objęte jest zakresem zwolnienia od podatku, zwolnienie to dotyczy tylko świadczeń wykonywanych przez lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną, psychologa lub osobę wykonującą inny zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność służącą poprawie kondycji fizycznej – klub fitness. Spółka zamierza świadczyć usługi fizjoterapeutyczne, które będą wykonywane przez pracownika z wykształceniem kierunkowym – fizjoterapeutę. Usługi – treningi fizjoterapeutyczne kierowane będą do osób mających deficyty lub dysfunkcje narządu ruchu, które ograniczają im poprawę kondycji fizycznej i innych cech motorycznych. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy opisane usługi – treningi fizjoterapeutyczne będą podlegały zwolnieniu z podatku od towarów i usług Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest podmiotem leczniczym, tym samym nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Zatem w analizowanej sprawie należy rozpatrzyć możliwość ewentualnego zwolnienia ww. usług na podstawie art. 43 ust. 19 ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT świadczonych badań sanitarno-epidemiologicznych, badań osób kierujących pojazdami w ramach wykonywania obowiązków służbowych oraz amatorsko.
Fragment:
Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi zwolnienie (...) nie ma zastosowania do tej usługi ”. Jeśli chodzi o zwolnienie przewidziane w art. 13 część A ust. 1 lit. c) szóstej dyrektywy, obecnie art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy, to z orzecznictwa wynika, że pojęcie „ świadczenia opieki medycznej ” odnosi się do świadczeń, które mają na celu diagnozę, opiekę oraz, w miarę możliwości, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia (zob. ww. wyrok w sprawie CopyGene, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo). Przykładowo wysyłka zestawu do poboru krwi pępowinowej noworodka, analiza i przetwarzanie tej krwi oraz konserwacja komórek macierzystych w celu ewentualnego, przyszłego wykorzystania w celach terapeutycznych nie są objęte zwolnieniem (zob. wyrok TSUE z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie C-86/09 Future Health Technologies Ltd przeciwko The Commissioners for Her Majestys Revenue and Customs). Podobnie usługa badania próbek DNA w celu ustalenia ojcostwa w ocenie Trybunału nie może być objęta zwolnieniem od podatku (zob. wyrok z dnia 14 września 2000 r. w sprawie C-384/98 Dotter vs. Willimaier). Ponadto w tym miejscu ponownie należy wskazać na orzeczenie TSUE z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie C-307/01 Peter dAmbrumenil Dispute Resolution Services Ltd vs.
2016
7
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zwolnienie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.