ITPP2/4512-304/15/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do zwolnienia od podatku czynności przekazania symulatora niepublicznej placówce na podstawie umowy zbliżonej do umowy dzierżawy.
ITPP2/4512-304/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. kształcenie
 2. stawka podstawowa podatku
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności przekazania symulatora niepublicznej placówce na podstawie umowy zbliżonej do umowy dzierżawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności przekazania symulatora niepublicznej placówce na podstawie umowy zbliżonej do umowy dzierżawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2013 r. Wnioskodawca nabył symulator okrętowy do przeprowadzania specjalistycznych kursów marynarskich. Kursy te są prowadzone przez prywatną placówkę oświatową i mają na celu odpowiednie przygotowanie do pracy osób wykonujących pracę na statkach morskich. Ww. placówka oświatowa działa jako spółka handlowa i ma status niepublicznej placówki oświatowej. Wnioskodawca przekazał symulator (sprzęt wraz z oprogramowaniem) ww. placówce oświatowej do używania na podstawie umowy zbliżonej do umowy dzierżawy. Umowa ta przewiduje, że użytkownik może wykorzystywać symulator do prowadzenia specjalistycznych kursów dla marynarzy, a płatność za używanie tegoż symulatora będzie pochodną przychodów uzyskiwanych przez użytkownika z tych kursów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie symulatora niepublicznej placówce na podstawie umowy zbliżonej do umowy dzierżawy będzie stanowiło usługę zwolnioną z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym wyżej stanie faktycznym usługa podobna do umowy dzierżawy (również najmu, leasingu i innej umowy o podobnym charakterze) przedmiotu, tj. symulatora szkoleniowego (w tym oprogramowania) będzie stanowiła usługę zwolnioną od podatku od towarów i usług. Co prawda art. 43 ust.1 ustawy o VAT nie wymienia tego typu czynności wśród czynności, do których stosuje się zwolnienie od podatku, jednakże obowiązek wprowadzenia takiego zwolnienia wynika z art. 132 ust.1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z dnia 11 grudnia 2006 r.). Przepis ten nakazuje wprowadzenie do ustawodawstw krajowych zwolnienia nie tylko dla świadczenia usług, ale nawet dla dostaw towarów, które mają ścisły związek m.in. z dokształcaniem zawodowym. Należy zwrócić uwagę na okoliczność, że w prawie europejskim przyjęło się uważać, że dostatecznie jasno sformułowane przepisy dyrektyw, w przypadku gdy we właściwym czasie nie są odpowiednio implementowane do porządku prawnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, stają się przepisami wprost obowiązującymi w kraju, który takiej odpowiedniej implementacji nie dokonał.

Zdaniem Wnioskodawcy, symulator szkoleniowy ma ścisły związek z działalnością kształcenia zawodowego, dlatego wszelkie czynności związane z przekazaniem do używania takiego symulatora powinny korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresiekształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym
 • oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W świetle ust. 1 pkt 29 cyt. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych
 • oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jak stanowi art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Na podstawie ust. 17a powyższego artykułu, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Wskazane wyżej regulacje stanowią implementację prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

W tym kontekście należy wskazać - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Należy podkreślić, że polski ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku dla dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi korzystającymi ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a. Zwolnienie dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych ma zastosowanie, o ile są spełnione warunki przewidziane w art. 43 ust. 17 i 17a ustawy.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów, w szczególności art. 43 ust. 17 i 17a ustawy, prowadzi do stwierdzenia, że czynność przekazania symulatora, o którym mowa we wniosku, nie korzysta ze zwolnienia od podatku ani na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy ani na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Wnioskodawca udostępnia ww. symulator placówce oświatowej na podstawie umowy zbliżonej do umowy dzierżawy w celu prowadzenia przez nią specjalistycznych kursów dla marynarzy. Zatem Wnioskodawca nie świadczy usługi podstawowej w zakresie kształcenia i wychowania, ani kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, gdyż usługę w zakresie prowadzenia specjalistycznych kursów dla marynarzy przy użyciu ww. symulatora świadczy niepubliczna placówka oświatowa. Wobec powyższego ww. transakcja nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego dla dostawy towarów ściśle związanych z usługą podstawową.

Czynność przekazania symulatora dla realizacji celów w zakresie kształcenia nie została również wymieniona w innych przepisach ustawy ani w rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie jako zwolniona od podatku lub opodatkowana stawką obniżoną, wobec czego podlega opodatkowaniu stawką 23%.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kształcenie
IPPP2/443-1243/14-2/AO | Interpretacja indywidualna

stawka podstawowa podatku
IPPP3/443-559/14-2/RD | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
ILPP1/4512-1-65/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.