ITPP1/4512-45/15/BK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie
ITPP1/4512-45/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 13 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w 2014 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony wniosek, o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe .... Przeważającym rodzajem działalności gospodarczej są pozostałe, pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, określone w PKD 85.59.B. W 2014 r. działalność polegała w głównej mierze na świadczeniu usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Usługi te były sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej. Od początku prowadzenia działalności gospodarczej korzysta Pan ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. W 2013 r. wartość sprzedaży opodatkowanej wyniosła 0,00 zł. W 2014 r. natomiast wartość sprzedaży opodatkowanej wyniosła 0,00 zł. Przy czym wartość sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług wyniosła 58.577,13 zł. Należy przy tym zauważyć, iż jest to wartość sprzedaży opodatkowanej w 2014 r. w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.

W 2014 r. podpisał Pan z Urzędem Marszałkowskim Województwa, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich umowę o dofinansowanie:

 • ... Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa

Inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ..., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Warsztaty kulinarne z zakresu kuchni staropolskiej i wybranych kuchni regionalnych oraz kuchni innych narodów”.

Powyższa umowa została zrealizowana w drugiej połowie 2014 r., zaś obecnie jest Pan zobowiązany do ich rozliczenia. We wniosku o przyznanie pomocy w ww. sprawie zaliczył Pan podatek VAT do kosztów kwalifikowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej wyniosła w 2014 r. 0,00 zł, to czy był Pan zwolniony od podatku VAT, w rozumieniu art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług „w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.”, a zatem w 2014 r. nie był czynnym podatnikiem VAT...

Pana zdaniem, zgodnie z treścią art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, „w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.” „zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000,00 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”. W 2014 r. wartość sprzedaży opodatkowanej wyniosła łącznie 0,00zł. Powyższa kwota nie przekroczyła więc kwoty 150.000,00 zł, o której mowa w ww. przepisie. W zakres sprzedaży wchodziły usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, które na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r., były zwolnione od podatku VAT. W trakcie 2014 r. Wnioskodawca nie przekroczył więc obrotu 150.000,00 zł, zatem nie doszło do powstania obowiązku podatkowego na podstawie art. 113 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. W związku z tym, że Wnioskodawca od początku prowadzenia działalności gospodarczej korzystał ze zwolnienia podatkowego od podatku od towarów i usług, wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła kwoty 150.000,00 zł, to należy stwierdzić, że w 2014 r. Wnioskodawca był zwolniony od podatku od towarów i usług. Wnioskodawca w 2014 r. nie był więc czynnym podatnikiem VAT, co wiąże się z wywołaniem skutków prawnych określonych w ustawach szczególnych, a więc przez przepisy regulujące zasady korzystania ze bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W uzupełnieniu wniosku sprostowano, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy zwolnienia podmiotowego za 2014 r. W przedmiotowym wniosku błędnie powołano przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2013 r., zaś powinny zostać wskazane przepisy obowiązujące w 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Art. 113 ust. 2 ustawy stanowi, że do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  1. jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Stosownie zaś do art. 113 ust. 13 cyt. ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   1. energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   2. wyrobów tytoniowych,
   3. samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż podatnik może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w sytuacji, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

 • podatnik w poprzednim roku podatkowym oraz w trakcie roku podatkowego nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, definiowanej zapisem art. 113 ust. 1 ustawy,
 • podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy.

Z treści wniosku wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą, polegającą w głównej mierze na świadczeniu usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Usługi te były sfinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, a w szczególności ze środków Unii Europejskiej. Od początku prowadzenia działalności gospodarczej korzysta Pan ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. W 2014 r. nie dokonał Pan sprzedaży opodatkowanej, przy czym wartość sprzedaży zwolnionej od podatku wyniosła 58.577,13 zł.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, iż skoro - jak wskazano we wniosku - osiągnięty obrót ze sprzedaży opodatkowanej nie przekroczył w 2014 r. kwoty 150.000 zł, to słuszne jest stanowisko, że w 2014 r. mógł Pan korzystać ze zwolnienia podmiotowego, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

W niniejszej sprawie rozstrzygnięto wyłącznie kwestię objętą pytaniem natomiast nie oceniano innych kwestii zawartych we wniosku, w tym prawidłowości zastosowania zwolnienia dla usług szkoleniowych, gdyż kwestia ta nie była przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zwolnienia z podatku od towarów i usług
ILPP5/4512-1-218/15-2/WB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.