IPPP3/443-183/11-5/LK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy będzie korzystała jedynie sprzedaż zakwaterowania wychowankom i uczniom przedmiotowej Bursy. A zatem, ponieważ do zadań głównych i statutowych Bursy należy zapewnienie opieki i wychowania (w tym zakwaterowania) dla Jego wychowanków, tym samym ponieważ w pytaniu nr 1 Wnioskodawca wprost wskazał, iż chodzi Mu o świadczenie usług zakwaterowania na rzecz wychowanków, będzie mógł korzystać w tym zakresie ze zwolnienia na podstawie powyższego przepisu. W konsekwencji, świadczone usługi zakwaterowania obejmujące pytania nr 2 i 5, które jak wskazał Wnioskodawca należą do czynności dodatkowych, a tym samym nie dotyczą Jego uczniów i wychowanków, nie korzystają z powyższego zwolnienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 02.02.2011 r. (data wpływu 07.02.2011 r.) uzupełnionym w dniu 13.04.2011 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 25.03.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zastosowania zwolnienia dla usług zakwaterowania (pytania nr 1 i 5), sprzedaży wyżywienia (pytanie nr 4) i wynajmu sal (pytania nr 7 i 8) - jest prawidłowe,
 • zastosowania zwolnienia dla sprzedaży wyżywienia (pytania nr 1 i 3), usług zakwaterowania (pytanie nr 2), oraz wynajmu pomieszczeń (pytanie nr 6) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.02.2011 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 13.04.2011 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 25.03.2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest samodzielną placówką oświatowo - wychowawczą podlegającą pod Wydział Oświaty i Wychowania.

Bursa wykonuje następujące usługi j.n.:

 1. czynności statutowe polegające na zakwaterowaniu dzieci i młodzieży szkół średnich, których miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone od szkoły o symbolu PKWiU ex 55.23.15 w tym: noclegi, całodzienne wyżywienie oraz opieka wychowawcza,
 2. w ramach dodatkowej działalności placówka wykonuje lub ma zamiar wykonywać następujące czynności:
  • zakwaterowanie bez wyżywienia dla grup zorganizowanych (wycieczki, zgrupowania sportowe) jak również indywidualnych, zarówno dla młodzieży uczącej się, jak również dla osób dorosłych i pracujących,
  • sprzedaż posiłków w stołówce Bursy dla personelu placówki,
  • wynajem pomieszczeń na cele mieszkaniowe byłym pracownikom placówki.

W świetle ustawy o podatku VAT wg stanu prawnego obowiązującego do dnia 31.12.2010 r., placówka korzystała ze zwolnienia od podatku VAT z tytułu wykonywania usług zakwaterowania, co wynikało z załącznika Nr 4 poz. nr 1 ustawy. Natomiast w stosunku do usług pozostałych zastosowano zwolnienie wg art. 113 poz. 1, biorąc pod uwagę niski obrót z tego tytułu za rok poprzedni.

W świetle aktualnych przepisów prawnych, art. 43 ust. 1 pkt 1 został uchylony, a usługi zakwaterowania w bursach mieszczą się w art. 43 ust. 1 pkt 30.

Zwolnienie przewidziane w ww. art. otrzymało brzmienie: „Usługi zakwaterowania w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty”.

Wnioskodawca prosi o interpretację słów „szkół prowadzących te bursy i internaty”, wiedząc że bursa jest placówką samodzielną i nie jest prowadzona przez szkołę jak to ma miejsce w przypadku internatu.

W zakresie zwolnień przedmiotowych od 01.01.2011 r. obowiązuje wyższy limit zwolnienia tj. 150 000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania ostatecznie formułowane w piśmie z dnia 13.04.2011 r.:

 1. Czy sprzedaż wyżywienia i zakwaterowania wychowankom bursy mieszkającym przez cały rok jest zwolniona z VAT...
 2. Czy zakwaterowanie krótkotrwałe młodzieży uczącej się w szkołach i studentów jest zwolnione z VAT...
 3. Czy sprzedaż wyżywienia przy krótkotrwałym zakwaterowaniu dla młodzieży uczącej się i studentów w ramach wycieczek, turniejów sportowych, olimpiad i konferencji jest zwolnione z VAT czy też nie...
 4. Czy sprzedaż wyżywienia pracownikom placówki jest zwolniona z VAT czy nie...
 5. Czy krótkotrwałe zakwaterowanie osób nie będących uczniami ani studentami jest zwolnione z VAT czy też nie...
 6. Czy wynajem pomieszczeń na cele mieszkaniowe byłym pracownikom placówki jest opodatkowane czy też zwolnione z VAT...
 7. Czy wynajem sali na konferencje i szkolenia, Ośrodkom Kultury lub na warsztaty dla młodzieży uczącej się, studentów i instruktorów jest opodatkowane czy zwolnione z VAT...
 8. Czy wynajem sali na zajęcia sportowe młodzieży uczącej się i studentów jest opodatkowane czy też zwolnione z VAT...

Odpowiadając na powyższe pytania Wnioskodawca prosi o podanie, z którego przepisu ustawy o podatku VAT korzysta dana usługa – w przypadku zwolnienia z VAT. Wnioskodawca prosi również o interpretację art. 43 ust. 1 pkt 30 od słów „szkół prowadzących te bursy i internaty”, ponieważ przepis ten jest dla Wnioskodawcy niezrozumiały.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyżywienia i zakwaterowania w Bursie jest zwolniona z podatku VAT z tym że:

 • sprzedaż wymieniona w zapytaniach 1, 2, 3 zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy;
 • sprzedaż wymieniona w zapytaniu nr 4, 5, 6, 7, 8 zwolniona na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w zakresie pytania nr 4, 5, 7, 8 (po spełnieniu uwarunkowania związanego z limitem) i części pytania nr 1 dotyczącej zakwaterowania, natomiast w pozostałym zakresie stanowisko uznaje się za nieprawidłowe

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do treści art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych.

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 powołanej ustawy wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8 %;
 3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7 %;
 4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4 %.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy, zwalnia się od podatku usługi zakwaterowania:

 1. w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty,
 2. w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie,
 3. świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów;

Z powyższego wynika, iż usługi zakwaterowania świadczone przez bursy, internaty czy też domy studenckie podlegają zwolnieniu, jeżeli są świadczone na rzecz ich własnych uczniów, wychowanków, studentów bądź doktorantów.

Ponadto zakres zwolnienia obejmuje także podmioty trzecie świadczące usługi zakwaterowania i działające w charakterze bursy, internatu czy też domu studenckiego. Warunkiem jest, aby zakwaterowanie miało miejsce nie na podstawie umowy z indywidualnym wychowankiem, uczniem, studentem czy też doktorantem, lecz by odbywało się na podstawie umowy zawartej przez podmiot trzeci ze szkołą bądź uczelnią. Te ostatnie będą wówczas kierować swoich wychowanków, uczniów, studentów czy też doktorantów na pobyt w obiektach udostępnianych przez ten podmiot.

Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, zwalnia się również od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, iż ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta wyłącznie świadczenie usług wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne. Zastosowanie zwolnienia jest więc uzależnione od spełnienia przesłanek obiektywnych dotyczących charakteru wynajmowanego lokalu (lokal mieszkalny) oraz subiektywnych dotyczących przeznaczenia wynajmowanego lokalu (cel mieszkaniowy). Brak któregokolwiek z powyższych elementów nie pozwala na zastosowanie zwolnienia i w konsekwencji następuje opodatkowanie świadczonej usługi według stawki 23%, gdyż najem, jako usługa wypełnia określoną w art. 8 ustawy o VAT definicję usług i stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Dodatkowo, podkreślić należy, iż cytowany powyżej art. 43 ust. 1 pkt 36 nie uzależnia zastosowania zwolnienia od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej czy formy prawnej podmiotu świadczącego usługę jak i od podmiotu nabywającego tę usługę.

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467) placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania są bursy i domy wczasów dziecięcych (§ 45).

Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi (§ 46 i § 48 ww. rozporządzenia).

Zatem z powyższego wynika, iż bursa realizuje zadania związane z opieką i wychowaniem na rzecz swoich wychowanków i uczniów, we współpracy m.in. ze szkołami, do których uczęszczają mieszkańcy tej placówki. Tym samym bez wątpienia bursy należy uznać za placówki o charakterze szkolnym.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010r. zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast na podstawie art. 113 ust. 1 od dnia 1 stycznia 2011r. na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 215, poz. 1666), otrzymał brzmienie - zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jednakże art. 2 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, iż kwotę o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, dla 2010r. przyjmuje się w wysokości 100.000 zł.

Jak stanowi art. 2 ust. 4 cyt. wyżej ustawy, w 2011r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010r. była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 stycznia 2011r., z zastrzeżeniem ust. 5.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W oparciu o art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę (...).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż jest samodzielną placówką oświatowo - wychowawczą podlegającą pod Wydział Oświaty i Wychowania. Usługi statutowe Wnioskodawcy polegają na zakwaterowaniu dzieci i młodzieży szkół średnich, których miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone od szkoły. W ramach dodatkowej działalności placówka zajmuje się lub ma zamiar się zajmować zakwaterowaniem bez wyżywienia dla grup zorganizowanych jak i indywidualnych, zarówno dla młodzieży uczącej się, jak również dla osób dorosłych i pracujących, sprzedażą posiłków w stołówce Bursy dla personelu placówki, oraz wynajmem pomieszczeń na cele mieszkaniowe byłym pracownikom placówki. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą właściwego opodatkowania świadczonych usług, oraz właściwej interpretacji użytego przez ustawodawcę pojęcia „szkół prowadzących bursy i internaty”.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy wskazać, iż ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy będzie korzystała jedynie sprzedaż zakwaterowania wychowankom i uczniom przedmiotowej Bursy. A zatem, ponieważ do zadań głównych i statutowych Bursy należy zapewnienie opieki i wychowania (w tym zakwaterowania) dla Jego wychowanków, tym samym ponieważ w pytaniu nr 1 Wnioskodawca wprost wskazał, iż chodzi Mu o świadczenie usług zakwaterowania na rzecz wychowanków, będzie mógł korzystać w tym zakresie ze zwolnienia na podstawie powyższego przepisu. W konsekwencji, świadczone usługi zakwaterowania obejmujące pytania nr 2 i 5, które jak wskazał Wnioskodawca należą do czynności dodatkowych, a tym samym nie dotyczą Jego uczniów i wychowanków, nie korzystają z powyższego zwolnienia.

W odniesieniu do pytania nr 6 wskazać należy, iż świadczenie przez Wnioskodawcę usługi wynajmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe byłym pracownikom placówki korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy.

W pozostałym zakresie tj. usługi zakwaterowania (pytania nr 2 i 5), sprzedaży wyżywienia (pytania nr 1 - w części, 3 i 4), oraz wynajmu sal (pytania nr 7 i 8) Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze wskazanego przez Siebie w stanowisku zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, o ile w poprzednim roku podatkowym nie osiągnął określonego w tej regulacji poziomu sprzedaży opodatkowanej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe w zakresie pytania nr 4, 5, 7, 8 (po spełnieniu uwarunkowania związanego z limitem) i części pytania nr 1 dotyczącej zakwaterowania, natomiast w pozostałym zakresie stanowisko uznaje się za nieprawidłowe.

W odniesieniu natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących interpretacji art. 43 ust. 1 pkt 30, w tym zwrotu „szkół prowadzących te bursy i internaty” należy wskazać, iż fragment ten należy czytać szeroko i rozumieć przez to szkoły, które współpracują z daną bursą w zakresie zapewnienia opieki i wychowania uczniów uczęszczających do tych szkół, zakwaterowanych w danej bursie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.