IPPP1/4512-934/15-4/AW | Interpretacja indywidualna

Dostawa nieruchomości zabudowanych – zwolnienie od podatku z art. 43.1.10
IPPP1/4512-934/15-4/AWinterpretacja indywidualna
 1. grunt zabudowany
 2. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zainteresowanego, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.), uzupełnione pismem z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) nadesłanym w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 września 2015 r. (doręczone w dniu 21 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Złożenie przedmiotowego wniosku związane jest z pozyskaniem pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami:

 1. biurowym id.bud. 326201_1.1010.97 o powierzchni całkowitej 492,43 m2,
 2. magazynowym id.bud. 326201_1.1010.98_bud o powierzchni całkowitej 21,79 m2,
 3. magazynowym id.bud. 326201_1.1010.99_bud o powierzchni całkowitej 42,50 m 2

- położonej w A. stanowiącej działkę gruntu nr 7/10 o powierzchni 500 m2, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą KW.

Opis stanu prawnego:

 1. pismem z dnia 13 września 1995 r. Prezes X. wyraził zgodę na zakup i modernizację obiektu położonego w A. na potrzeby Wydziału . Zakup obiektu miał nastąpić w ramach kompensaty zadłużenia S. wobec X.
 2. aktem notarialnym z dnia 28 września 1995 r. Skarb Państwa reprezentowany przez X. nabył od zarządcy komisarycznego S. z siedzibą w A. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 7/10, - o obszarze 500 m2 położonej w A. Z prawem wieczystego użytkowania przedmiotowej działki związana jest - wymieniona w przedmiotowym akcie notarialnym - własność: budynku warsztatowego o powierzchni całkowitej 416,6 m2, budynku szlifierni o powierzchni całkowitej 24,6 m2, i budynku gospodarczego o powierzchni całkowitej 31,5 m2, które to budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Cenę sprzedaży strony ustaliły na kwotę 250.100,00 zł w tym cenę za grunt na kwotę 29.750,00 zł a cenę za budynki wraz z podatkiem VAT na kwotę 220.350,00 zł. W akcie notarialnym nie ma żadnej wzmianki o ustanowieniu prawa przechodu na teren nieruchomości położonej w głębi tj. 7/11 (po zmianie 7/33).
 3. Urząd Rejonowy pismem z dnia 15 kwietnia 1996 r. wydał decyzję ustalającą cenę zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie X., stanowiącej działkę nr 7/10 o powierzchni 500 m2, położoną w A. w kwocie 232.396 zł w tym: za budynki 202.646 zł i grunt 29.750 zł razem 232.396 zł
 4. w dniu 9 grudnia 1996 r. zakończono czynności odbioru dotyczących zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „zakup i modernizacja obiektu dla potrzeb Wydziału w A.” koszt realizacji w/w inwestycji wyniósł 1.059.954 zł
 5. Decyzją z dnia 9 października 2000 r. Wojewoda stwierdził nabycie przez X. z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r„ nieodpłatnie, własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 7/10 o powierzchni 500 m2, uregulowanej w księdze wieczystej, położonej w obrębie A. w A.
 6. pismem z dnia 23 września 2003 r. Prezydent Miasta A. zawiadomił o zmianach w danych ewidencyjnych dla działki przy ul. A.:
  1. przed zmianą: nr obrębu ewidencyjnego:1010.1, obręb, nr działki 7/10
  2. po zmianie: nr obrębu ewidencyjnego: , nr działki 7/10
 7. zgodnie z posiadanymi informacjami od 2003 r. wartość wykonanych remontów okresowych/ bieżących wynosiła razem:
  1. w 2003 r. -38.873,95 zł
  2. w 2006 r. - 22.201,24 zł
 8. w październiku 2012 r, została wykonana przez firmę P. inwentaryzacja powierzchni poszczególnych pomieszczeń oraz wystąpiono do Sądu Rejonowego B. X Wydział Ksiąg Wieczystych w A. o dokonanie zmian w zapisach w księdze wieczystej. Potwierdzenie dokonanych zmian stanowi zawiadomienie o dokonanych zmianach z dnia 31 stycznia 2013 r.

Informacje zbiorcze dotyczące nieruchomości:

 1. budynek id.bud. 326201_1.1010.97
  • przed zmianą (zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2013 r.) budynek warsztatowy o powierzchni całkowitej - 416,6 m2
  • po zmianie (zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2013 r.) budynek biurowy 492,43 m2
 2. budynek id.bud. 326201_1.1010.98_bud
  • przed zmianą (zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2013 r.) budynek szlifierni o powierzchni całkowitej - 24,6 m2
  • po zmianie (zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2013 r.) budynek magazynowy 21,79 m2
 3. budynek id.bud. 326201_l.1010.99_bud
  • przed zmianą (zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2013 r.) budynek gospodarczy o powierzchni całkowitej -31,5 m2
  • po zmianie (zawiadomienie z dnia 31 stycznia 2013 r.) budynek magazynowy 42,50 m2
 4. budynek id.bud. 326201_1.1010.100_bud pow. zab = 21 m2 - jest to wiata stalowa - po weryfikacji pow. użytkowa / zabudowy = 22,98 m2 - tej zabudowy nie ma w księdze wieczystej (zabudowa nie jest trwale związana z gruntem)

Powyższe zapisy:

(przed zmianą) wynikają z treści protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w dniu 10 października 1995 r., jako załącznik do aktu notarialnego Rep. A sporządzonego w dniu 28 września 1995 r. w kancelarii notarialnej - sprzedaży przez M. w A., na rzecz X.

(po zmianie) wynikają ze zmiany dokonanej w księdze wieczystej na wniosek O/X. w A. (pismo z dnia 25 stycznia 2013 r). złożony do Sądu Rejonowego B. X Wydział Ksiąg Wieczystych w A. Potwierdzenie dokonanych zmian stanowi zawiadomienie o dokonanych zmianach z dnia 31 stycznia 2013 r. Podstawą złożenia wniosku o dokonanie zmian była inwentaryzacja obiektów budowlanych powierzchni wykonana przez P. z dnia 26 października 2012 r.

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w książce obiektu budowlanego:

 • na przełomie 1995-1996 r. wykonano kompleksową modernizację budynku, w ramach której wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną, wod-kan., stropy, wymieniono pokrycie dachowe, remont windy, elewację
 • w 2001 r. wykonano remont polegający na uzupełnieniu tynków na ścianie magazynu, wymieniono częściowo obróbki blacharskie, wymieniono pokrycie dachowe nad starą kotłownią, wykonano koryto odpływowe
 • w 2003 r. wykonano remont nawierzchni placu oraz wjazdu na posesję oraz wykonano posadzkę w magazynie papieru oraz wykonano malowanie całego obiektu
 • w 2004 r. wykonano remont kabin sanitarnych, remont kominów,
 • w 2005 r. wykonano pokrycie magazynu papą i naprawę rynien
 • w 2006 r. wykonano remont wentylacji mechanicznej oraz wymieniono płytki PCV na gres
 • od 2011 r. budynki nie są użytkowane - są pustostanami

W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. przedmiotowa nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży służyła wyłącznie do realizacji czynności statutowych X., zarówno w okresie, kiedy jej właścicielem był X. Skarb Państwa jak też od chwili jej przejęcia, na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od Skarbu Państwa przez X. - stąd sposób wykorzystania nieruchomości zwolniony był od podatku VAT,
 2. nieruchomość nie była oddana do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy itp.),
 3. X. w Warszawie nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT w związku z nabyciem, ulepszeniem, użytkowaniem nieruchomości będącej przedmiotem planowanej sprzedaży. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana stała się nieodpłatnie własnością X. na podstawie art. 114 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887). Prawo do własności nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. A. w A. zostało potwierdzone decyzją z dnia 9 października 2000 r. wydaną przez Wojewodę,
 4. W stosunku do obiektów znajdujących się na nieruchomości będącej przedmiotem planowanej sprzedaży X. nie poniósł wydatków na ich ulepszenie, których wartość przekroczyłaby wartość 30% wartości początkowej tych obiektów. Zgodnie z posiadanymi informacjami z chwilą, kiedy X. stał się jej właścicielem wykonywano jedynie remonty okresowe/bieżące a wśród nich wydatkowano: w 2003 r - 38.873,95 zł, w 2004 r. - 6.741,54 zł, w 2006 r. - 22.201,24 zł. Remont kapitalny został wykonany w okresie, kiedy właścicielem nieruchomości był Skarb Państwa.
 5. Żaden z obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości gruntowej nigdy nie był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.”
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez X. nieruchomości zabudowanej położonej w A. stanowiącej działkę gruntu nr 7/10 obręb 1010o powierzchni 500 m2, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego B. prowadzi księgę wieczystą KW podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Sprzedaż przez X. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami:

 1. biurowym id.bud. 326201_1,1010.97 o powierzchni całkowitej 492,43 m2,
 2. magazynowym id.bud. 32620U.1010.98_bud o powierzchni całkowitej 21,79 m2,
 3. magazynowym id.bud. 326201_1.1010.99_bud o powierzchni całkowitej 42,50 m2

oraz wiatą nietrwale związaną z gruntem - budynek id.bud. 326201 1.1010.100 - położonej w A. stanowiącej działkę gruntu nr 7/10 obręb 1010, ID: 326201 1.1010.7/10- identyfikator działki (Bi) o powierzchni 500 m2, dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego B. prowadzi księgę wieczystą KW podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług - zwanej dalej ustawą, (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. l ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...)

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. l.

Jak stanowi art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku,

- o której mowa w art. 41 ust. l i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno z treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy. Na mocy art. 43 ust. l pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata

Z treści ww. przepisu wynika, iż dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub budowli kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Według art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się się oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży ale także umowę najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy)

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. l pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikowi - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu. Stosownie do treści art. 43 ust 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit.b - zgodnie z zapisem art. 43 ustawy - nie stosuje się jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga rozstrzygnięcie, czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ważne jest czy X. przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy również zauważyć, iż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust.l pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ponadto, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29 ust. 5 ustawy. W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Biorąc pod uwagę istniejący stan prawny oraz przedstawione stanowisko w ocenie X. zachodzą przesłanki do zwolnienia od podatku VAT dostawy przedmiotowego budynku wraz z gruntem na której jest posadowiony.

W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany ostatecznie sformułował własne stanowisko w sprawie zgodnie z którym: „transakcja sprzedaży nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2011 r. Nr l77 poz.1054 z późn. zm. - ost. Zmiana 1 lipiec 2015 r.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że: w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie w stosunku, do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m. in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku budynków, budowli lub ich części niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc, ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części, objętych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnieniem od podatku, po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, możliwość zrezygnowania z tego zwolnienia i opodatkowania dostawy na zasadach ogólnych.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jednocześnie należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną budynkami: biurowym oraz magazynowymi. Wskazaną nieruchomość Zainteresowany nabył nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie art. 114 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z pózn. zm.). Poprzedni właściciel Skarb Państwa wszedł w posiadanie przedmiotowej nieruchomości w ramach kompensaty zadłużenia S. wobec X.. Jak wynika z treści wniosku wskazane nabycie nieruchomości przez Skarb Państwa było opodatkowane podatkiem VAT. W nadesłanym uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży była wykorzystywana wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT, nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy, itp. W odniesieniu do obiektów posadowionych na nieruchomości Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ich ulepszenie których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej. Wnioskodawcy nie przysługiwało również i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem nieruchomości oraz w odniesieniu do dokonanych remontów.

Zatem zgodnie z powołanymi przepisami prawa podatkowego konieczne jest wskazanie, że do pierwszego zasiedlenia przedmiotowej nieruchomość doszło w chwili nabycia jej przez Skarb Państwa w związku z kompensatą zadłużenia. Jak wynika z opisu sprawy nabycie to podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT zatem nieruchomość została oddana do użytkowania w ramach czynności podlegających opodatkowaniu. Tym samym sprzedaż przez Zainteresowanego opisanej we wniosku nieruchomości zabudowanej będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy.

Z uwagi, że Wnioskodawca w nadesłanym uzupełnieniu do wniosku formułując ostatecznie własne stanowisko w sprawie wskazał, że sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie dyspozycji art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, należy wskazać, że Zainteresowany zaprezentował nieprawidłowe stanowisko w sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

grunt zabudowany
IPPP2/4512-343/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
IPPP1/4512-825/15-2/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.