0461-ITPP3.4512.896.2016.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2016 r. (data wpływu 28 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Działając jako komornik sądowy prowadzi Pan postępowanie egzekucyjne, oznaczone sygn. akt Km ... z nieruchomości dłużnika M., której przedmiotem jest lokal niemieszkalny - lokal garażowy wielostanowiskowy G 2, położony w budynku nr ..., stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem 50/1000 we wspólnej części budynku i w wieczystym użytkowaniu gruntu. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości ..., gmina K. i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego ...-... i ... w ... o numerze ....

Nieruchomość została nabyta przez dłużnika w drodze sprzedaży w dniu 25 czerwca 2012 r. aktem notarialnym nr ... i jak wynika z tego aktu, nabycia dokonano na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużnika. Transakcja zakupu nieruchomości przez dłużnika była obciążona podatkiem od towarów i usług, gdyż jak wynika z wymienionego aktu notarialnego sprzedaż przedmiotowego lokalu podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Po nabyciu przedmiotowej nieruchomości dłużnik nie poniósł nakładów modernizacyjnych, które mogłyby przekraczać 30% wartości początkowej.

Według sprawdzenia statusu podatnika VAT na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 21 grudnia 2016 wynika, że dłużnik M. nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Aktualnie jako komornik podejmuje Pan czynności zmierzające do przeprowadzenia licytacji z nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość może zostać sprzedana w drodze licytacji komorniczej lub jeżeli licytacja okaże się bezskuteczna przeniesienie własności nieruchomości może nastąpić na wierzyciela na jego wniosek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
  1. Czy sprzedaż opisanej nieruchomości w drodze licytacji będzie obciążona podatkiem VAT według stawki 23%?
  2. Czy przeniesienie własności opisanej nieruchomości na wierzyciela, na jego wniosek będzie obciążone podatkiem VAT w sytuacji jeżeli nie dojdzie do skutku sprzedaż zgodnie z pkt 1?

Stanowisko Wnioskodawcy

Pana zdaniem, biorąc pod uwagę treść art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdyż przedmiotowa nieruchomość w postaci lokalu niemieszkalnego nie będzie przedmiotem dostawy w drodze licytacji w ramach pierwszego zasiedlenia (ppkt a) z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż to nastąpiło w 2012 r. lub wcześniej, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a planowaną przedmiotową dostawą w wyniku licytacji upłynęło więcej niż 2 lata. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że dłużnik nie jest czynnym podatnikiem VAT, gdyż z mocy ustawy czynność ta podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług niezależnie czy następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy poza działalnością gospodarczą.

Z powyższych względów również przeniesienie własności nieruchomości na wierzyciela, na jego wniosek, nie będzie obciążone podatkiem VAT, gdyż dostawa ta będzie zwolniona również na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Zatem pierwsze zasiedlenie nastąpiło co najmniej z chwilą nabycia nieruchomości w drodze sprzedaży przez dłużnika w roku 2012 lub wcześniej. W świetle powyższego należy stwierdzić, że planowana sprzedaż lokalu niemieszkalnego w drodze licytacji komorniczej spełnia warunki zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy, a zatem nie znajdzie tu zastosowania podstawowa stawka 23%.

Również przeniesienie własności przedmiotowej nieruchomości na wierzyciela, na jego wniosek w sytuacji jeżeli nie dojdzie do skutku licytacja będzie zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.