0115-KDIT1-1.4012.215.2018.1.MMh | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez szkoły w zakresie wyżywienia dzieci i pracowników pedagogicznych oraz opodatkowanie stawką 8% usług wyżywienia pracowników niepedagogicznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2018 r. (data wpływu 11 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez szkoły w zakresie wyżywienia dzieci i pracowników pedagogicznych oraz opodatkowania stawką 8% usług wyżywienia pracowników niepedagogicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie zwolnienia od podatku usług świadczonych przez szkoły w zakresie wyżywienia dzieci i pracowników pedagogicznych oraz opodatkowania stawką 8% usług wyżywienia pracowników niepedagogicznych.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Gmina Miejska ... jest organem prowadzącym dla następujących jednostek oświatowych:

 1. Szkoła Podstawowa nr ... im. ... w ...,
 2. Szkoła Podstawowa nr ... z oddziałami integracyjnymi im. ... w ...,
 3. Szkoła Podstawowa nr ... z oddziałami integracyjnymi im. ... w ...,
 4. Szkoła Podstawowa nr ... im. ... w ...,
 5. Szkoła Podstawowa nr ... z oddziałami integracyjnymi im. ... w ...,
 6. Przedszkole Miejskie nr .. integracyjne w ...,
 7. Przedszkole Miejskie nr ... w ...,
 8. Przedszkole Miejskie nr ... im. „...” w ...,
 9. Przedszkole Miejskie nr ... w ...,
 10. Przedszkole Miejskie nr ... w ...,
 11. Żłobek w Przedszkolu Miejskim nr ... integracyjnym w ....

Opłata za przedszkole.

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). Zgodnie z ustawą, opłaty za przedszkole stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 52 ust. 15). W związku z tym nie podlegają VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Do grudnia 2017 r. były to należności cywilnoprawe, w związku z tym wykazywano w deklaracji VAT-7 w poz. 10, jako zwolnione od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

Opłaty za żłobek.

Do żłobków uczęszczają dzieci do lat 3. Z rodzicami lub opiekunami prawnymi tych dzieci zawierane są umowy na pobyt dzieci w żłobku na okres jednego roku. Wysokość opłat jest określona uchwałą Rady Miejskiej w .... Przygotowywanie i wydawanie posiłków odbywa się na terenie żłobka i dotyczy dzieci uczęszczających do żłobka. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Opłata za stołówki szkolne.

Szkoły są jednostkami oświatowo-wychowawczymi zajmującymi się kształceniem i wychowaniem – zgodnie z podstawą programową i ustawą prawo oświatowe. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa określone w ustawie o systemie oświaty. Umożliwia uczniom przede wszystkim zdobywanie wiedzy i umiejętności, wszechstronny rozwój oraz sprawuje opiekę nad uczniami. Jako jednostka oświatowa, w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, prowadzi również świetlicę i stołówkę szkolną. Stołówka prowadzona jest bezpośrednio przez personel szkoły (stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym). Zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych określa regulamin, który mówi, że z posiłku w stołówce szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy (nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi) szkoły. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Uczniowie korzystający ze stołówki płacą wyłącznie za tzw. wsad do kotła (za wyżywienie).

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor szkoły na podstawie sporządzonej kalkulacji, przy zatwierdzeniu przez Burmistrza miasta .... Pozostałe koszty związane z przygotowaniem obiadu dla ucznia pokrywane są z budżetu szkoły. Natomiast pracownicy szkoły korzystający z posiłku w stołówce szkolnej wnoszą podwójną opłatę (za wyżywienie i eksploatację). Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dokonywana jest wyłącznie na rzecz uczniów i pracowników w celu osobistego spożycia. Stołówka nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.

Sprzedaż posiłków dla dzieci i pracowników pedagogicznych jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane. Mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej placówek oświatowych w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez te placówki.

Natomiast sprzedaż posiłków na rzecz pracowników niepedagogicznych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku VAT 8%, ponieważ usługi te nie są usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.
 1. Czy opłaty za żłobek (wyżywienie i eksploatację) są zwolnione od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT?
 2. Czy opłaty dokonywane przez uczniów za obiady (wyżywienie) w stołówce szkolnej są zwolnione od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT oraz opłaty za obiady (wyżywienie i eksploatację) dla pracowników pedagogicznych podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, natomiast opłaty za obiady (wyżywienie i eksploatację) sprzedawane dla pracowników innych niż pedagogiczni są opodatkowane stawką VAT 8%?

Zdaniem Gminy, ostatecznie wyrażonym w uzupełnieniu wniosku:

Ad. 1

Opłaty za żłobek podlegają zwolnieniu od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy o VAT.

Ad. 2

Opłaty dokonywane przez uczniów za obiady w stołówce szkolnej podlegają zwolnieniu od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

Opłaty dokonywane przez pracowników pedagogicznych za obiady podlegają zwolnieniu od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

Natomiast opłaty dokonywane przez pracowników niepedagogicznych, ponieważ usługi te nie są usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, stosować stawkę podatku VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że w kwestii braku opodatkowania czynności wykonywanych przez przedszkole zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.