0114-KDIP1-2.4012.329.2018.1.IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie stanowiła dostawę terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 18 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 347/1 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2018 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 347/1.

We wniosku złożonym przez:

  • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:
    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:
    Panią K.

Przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. sp. k. (Wnioskodawca) prowadzi działalność m.in. w zakresie zagospodarowywania nieruchomości, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. W ramach tej działalności w dniu 8 maja 2018 roku Wnioskodawca - jako kupujący - zawarł umowę sprzedaży dwóch niezabudowanych działek gruntu z Zainteresowaną niebędącą stroną postępowania i jej małżonkiem - jako sprzedawcami. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów niezabudowana działka ewid. nr 347/1 znajdująca się w nadmorskim pasie technicznym zawiera obszar 0,0564 ha i według opisu użytków stanowi grunty oznaczone symbolem N - nieużytki, zaś niezabudowana działka ewid. nr 347/2 zawiera obszar 0,0418 ha i według opisu użytków stanowi grunty oznaczone symbolem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Dla obu działek Sąd prowadzi jedną księgę wieczystą. Prawo własności obu działek sprzedający nabyli do majątku wspólnego, w trakcie trwania ich związku małżeńskiego, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Jedno z małżonków - sprzedawców, Pani K. (Zainteresowana niebędącą stroną postępowania), jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Działki ewid. nr 347/1 i 347/2 znajdują się na obszarze, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Burmistrza Miasta ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek ewid. nr 347/1 i 347/2 dla inwestycji polegającej na budowie budynku o funkcji usługowo-mieszkalnej. W decyzji tej określono sposób zagospodarowania terenu przewidując planowaną budowę wyłącznie na działce ewid. nr 347/2 i pozostawiając działkę ewid. nr 347/1, znajdującą się w nadmorskim pasie technicznym (zakaz lokalizowania obiektów budowlanych), bez prawa do zabudowy z możliwością jej wykorzystania na cele rekreacyjne. Ustalono jednocześnie maksymalny obszar zabudowy na 40% łącznej powierzchni działek ewid. nr 347/1 i 347/2 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 30% łącznej powierzchni działek ewid. nr 347/1 i 347/2.

Na podstawie ostatecznej decyzji Starosty wydano pozwolenie na budowę, na podstawie którego zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę w zakresie budowy budynku usługowo-mieszkalnego wg projektu indywidualnego, adres: działki ewid. nr 347/1 i 347/2 (z wyłączeniem robót budowlanych na działce nr 347/1).

Wnioskodawca i sprzedający powzięli wątpliwość co do opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki nr ewid. nr 347/1.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy sprzedaż działki ewid. nr 347/1 jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?
  2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem działki nr ewid. nr 347/1 od sprzedających?

Stanowisko Zainteresowanych:

Sprzedaż działki ewid. nr 347/1 jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Tereny budowlane zdefiniowane są z kolei w art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT jako grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Działka ewid. nr 347/1 znajduje się na obszarze, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też - zgodnie z przywołaną regulacją - należy sięgnąć do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu obejmującej tę działkę. Stanowi ona, że działkę ewid. nr 347/1 pozostawia się bez prawa do zabudowy, pomimo iż znajduje się ona na terenie inwestycji. Budowę można prowadzić jednak wyłącznie na działce ewid. nr 347/2.

Działka ta jest niezbędną częścią inwestycji. Wchodzi bowiem do obliczania udziału powierzchni wolnej od zabudowy oraz pozwala spełnić wymagania odnośnie udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenie inwestycji. Jednakże, będąc odrębnym towarem w rozumieniu Ustawy o VAT i odrębnym przedmiot obrotu (własności) nie jest sama w sobie "gruntem przeznaczonym pod zabudowę" wskazanym w ustawowej definicji terenu budowlanego. Skoro zaś stanowi teren niezabudowany inny niż teren budowlany, jej sprzedaż spełnia kryteria zwolnienia z podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT. Stanowisko takie wyrażane było wielokrotnie w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych w imieniu Ministra Finansów, m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 16 września 2008 r. (sygn. IBPP1/443-1053/08/AZ), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 14 maja 2014 r. (sygn. IPPP2/443-191/14-3/RR) oraz w dniu 12 czerwca 2015 r. (sygn. IPPP2/4512-301/15-2/AOg) i innych.

W świetle powyższego zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż działki ewid. nr 347/1 jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Gdyby sprzedaż działki ewid. nr 347/1 nie była zwolniona z podatku od towarów i usług i podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem tej działki od sprzedających.

Wnioskodawca prowadzi działalność m.in. w zakresie zagospodarowywania nieruchomości, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Działka ewid. nr 347/1 jest częścią inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego. Lokale w tym budynku będą po zakończeniu inwestycji przedmiotem najmu, bądź sprzedane wraz z udziałem w działkach, które to transakcje Stanowic będą dla Wnioskodawcy czynności opodatkowane VAT.

Na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT Wnioskodawcy przysługiwać będzie - pod warunkami i na zasadach określonych w innych przepisach tej ustawy - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na zakupach inwestycyjnych i bieżących w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle powyższego zdaniem Wnioskodawcy, gdyby sprzedaż działki ewid. nr 347/1 nie była zwolniona z podatku od towarów i usług i podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem tej działki od sprzedających.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy dostawę towarów stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług określona jest w artykule 41 ust. 1 ustawy i wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust.1. Przy czym zgodnie z art. 146 a pkt 1 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art . 1 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Przy czym przez teren budowlany, stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy, rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak wynika z treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy w przypadku terenów niezabudowanych nie korzystają ze zwolnienia wyłącznie te tereny, które są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tak więc ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku w oparciu o wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność m.in. w zakresie zagospodarowywania nieruchomości, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. W ramach działalności w dniu 8 maja 2018 roku Wnioskodawca - jako kupujący - zawarł umowę sprzedaży dwóch niezabudowanych działek gruntu z Zainteresowaną niebędącą stroną postępowania i jej małżonkiem - jako sprzedawcami.

Działki ewid. nr 347/1 i 347/2 znajdują się na obszarze, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzją Burmistrza ustalono warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek ewid. nr 347/1 i 347/2 dla inwestycji polegającej na budowie budynku o funkcji usługowo-mieszkalnej. W decyzji tej określono sposób zagospodarowania terenu przewidując planowaną budowę wyłącznie na działce ewid. nr 347/2 i pozostawiając działkę ewid. nr 347/1, znajdującą się w nadmorskim pasie technicznym (zakaz lokalizowania obiektów budowlanych), bez prawa do zabudowy z możliwością jej wykorzystania na cele rekreacyjne. Ustalono jednocześnie maksymalny obszar zabudowy na 40% łącznej powierzchni działek ewid. nr 347/1 i 347/2 oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 30% łącznej powierzchni działek ewid. nr 347/1 i 347/2.

Na podstawie ostatecznej decyzji Starosty wydano pozwolenie na budowę, na podstawie którego zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę w zakresie budowy budynku usługowo-mieszkalnego wg projektu indywidualnego, adres: działki ewid. nr 347/1 i 347/2 (z wyłączeniem robót budowlanych na działce nr 347/1).

Wątpliwości dotyczą kwestii, czy sprzedaż działki ewid. nr 347/1 jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy oraz w przypadku uznania, że sprzedaż działki nie podlega zwolnieniu czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem działki.

Odnosząc się do przedstawionych wątpliwości wskazać należy, że pomimo, że obie działki będące przedmiotem sprzedaży objęte są jedną księgą wieczystą na gruncie przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów usług każda działka stanowi odrębny przedmiot sprzedaży. Zatem sposób opodatkowania przedmiotowych działek należy rozpatrywać odrębnie dla każdej z działek.

Wnioskodawca wskazał, że działka ewid. nr 347/1 znajduje się na obszarze, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast dla przedmiotowej działki wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przy czym, jak wskazał Wnioskodawca, zgodnie z wydaną decyzją działkę ewid. nr 347/1, znajdującą się w nadmorskim pasie technicznym pozostawiono bez prawa do zabudowy z możliwością jej wykorzystania na cele rekreacyjne z zakazem lokalizowania obiektów budowlanych.

Zatem skoro zgodnie z wydaną decyzją działkę ewid. nr 347/1 pozostawiono bez prawa do zabudowy z możliwością jej wykorzystania na cele rekreacyjne (zakaz lokalizowania obiektów budowlanych) działka ta nie stanowi terenów budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 33 ustawy. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 33 ustawy przez teren budowlany rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W konsekwencji skoro działka ewid. nr 347/1 nie stanowi terenów budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 33 ustawy jej sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Wobec powyższego stanowisko w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 347/1 należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie, ponieważ uznano, że sprzedaż działki ewid. nr 347/1 podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy odstąpiono od udzielenia odpowiedzi w zakresie przysługiwania Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem działki.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia tego zdarzenia.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.