0113-KDIPT1-3.4012.896.2017.3.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2017 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 12 lutego 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 lutego 2018 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od czerwca 2015 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą rozliczając się na zasadach ogólnych prowadząc książkę przychodów i rozchodów. W ewidencji działalności gospodarczej określone są następujące kody PKD: 71.2, 71.1, 74.9. W ramach swojej dotychczasowej działalności Wykonawca wykonał tylko i wyłącznie następujące usługi:

 • wykonania projektów budowlanych w zakresie remontów budynków lub ich elementów, w tym instalacji kanalizacyjnej - PKWiU: 71.12.12; 74.10.19;
 • wykonania opracowań technicznych stwierdzających aktualny stan techniczny budynków lub ich elementów (tj.: opinie, orzeczenia, ekspertyzy, w tym okresowe przeglądy techniczne budynków zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego) - PKWiU: 71.20.19;
 • wykonania inwentaryzacji technicznych architektonicznych budowlanych oraz instalacji budynku - PKWiU: 71.11.10;
 • wykonania kosztorysów inwestorskich - PKWiU: 74.90.20.

Wnioskodawca zamierza także w przyszłości świadczyć następujące usługi:

 • kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy) - PKWiU: 71.12.20;
 • pełnienia funkcji inspektora nadzoru - PKWiU: 71.12.20.

Wartość sprzedaży wykonanych usług w danym roku kalendarzowym każdorazowo nie przekraczała kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia od uiszczania podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług.

W piśmie z dnia 12 lutego 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że dotychczasowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę dotyczyły tylko i wyłącznie wykonywania wymienionych w pozycji nr 74 wniosku opracowań w zakresie: projektów budowlanych, okresowych przeglądów technicznych budynków, orzeczeń i ekspertyz o stanie technicznym budynku, inwentaryzacji budowlanych, kosztorysów inwestorskich. Ponadto nie były dotychczas wykonywane, jak również nie będą świadczone w przyszłości usługi doradztwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wykonując dotychczas tylko i wyłącznie usługi w zakresie:

 • wykonania projektów budowlanych w zakresie remontów budynków lub ich elementów, w tym instalacji kanalizacyjnej - PKWiU: 71.12.12; 74.10.19;
 • wykonania opracowań technicznych stwierdzających aktualny stan techniczny budynków lub ich elementów (tj.: opinie, orzeczenia, ekspertyzy, w tym okresowe przeglądy techniczne budynków zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego) - PKWiU: 71.20.19;
 • wykonania inwentaryzacji technicznych architektonicznych budowlanych oraz instalacji budynku - PKWiU: 71.11.10;
 • wykonania kosztorysów inwestorskich - PKWiU: 74.90.20.

oraz usługi, które ma zamiar świadczyć w przyszłości w zakresie:

 • kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy) - PKWiU: 71.12.20;
 • pełnienia funkcji inspektora nadzoru - PKWiU: 71.12.20,

a jednocześnie nie przekraczając kwoty, o której mowa w art. 113. ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawca ma prawo do korzystania ze zwolnienia, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, dotychczas świadczone przez niego usługi, jak również usługi, które zamierza świadczyć w przyszłości nie są usługami doradztwa. Wykonywane w ramach dotychczasowej działalności usługi są opracowaniami stwierdzającymi aktualny stan techniczny budynku lub jego elementów lub opracowaniami projektowymi wykonywanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. Usługi, które Wnioskodawca ma zamiar świadczyć w przyszłości także są regulowane przez ustawę Prawo budowlane, która nakłada na kierowników budowy oraz inspektorów budowlanych ściśle określone obowiązki jako uczestników procesu budowlanego. W związku z powyższym, dotychczas wykonywane usługi, jak również usługi, które Wnioskodawca ma zamiar świadczyć w przyszłości nie podlegają wyłączeniu ze zwolnienia określonego w art. 113. ust. 13 pkt 2) lit. b) ustawy o podatku od towaru i usług, a zatem uprawniony jest on do korzystania ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ww. ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

Stosownie do art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

W myśl art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 (art. 113 ust. 11a ww. ustawy).

Z kolei przepis art. 113 ust. 13 ustawy, stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 1. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 1. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy stwierdzić należy, że ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie korzystają m.in. usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa.

W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj. np.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „usługi w zakresie doradztwa” jest szerszy niż termin „usługi w zakresie doradztwa podatkowego”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach swojej dotychczasowej działalności Wykonawca wykonał tylko i wyłącznie następujące usługi:

 • wykonania projektów budowlanych w zakresie remontów budynków lub ich elementów, w tym instalacji kanalizacyjnej - PKWiU: 71.12.12; 74.10.19;
 • wykonania opracowań technicznych stwierdzających aktualny stan techniczny budynków lub ich elementów (tj.: opinie, orzeczenia, ekspertyzy, w tym okresowe przeglądy techniczne budynków zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego) - PKWiU: 71.20.19;
 • wykonania inwentaryzacji technicznych architektonicznych budowlanych oraz instalacji budynku - PKWiU: 71.11.10;
 • wykonania kosztorysów inwestorskich - PKWiU: 74.90.20.

Wnioskodawca zamierza także w przyszłości świadczyć następujące usługi:

 • kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy) - PKWiU: 71.12.20;
 • pełnienia funkcji inspektora nadzoru - PKWiU: 71.12.20.

Wartość sprzedaży wykonanych usług w danym roku kalendarzowym każdorazowo nie przekraczała kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług. W związku z powyższym Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia od uiszczania podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towaru i usług. Wnioskodawca dotychczas nie świadczył, jak również nie będzie świadczył w przyszłości usług doradztwa.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegają/będą polegać wyłącznie na wykonaniu projektów budowlanych w zakresie remontów budynków lub ich elementów, w tym instalacji kanalizacyjnej - PKWiU: 71.12.12; 74.10.19, wykonaniu opracowań technicznych stwierdzających aktualny stan techniczny budynków lub ich elementów (tj.: opinie, orzeczenia, ekspertyzy, w tym okresowe przeglądy techniczne budynków zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego) - PKWiU: 71.20.19, wykonaniu inwentaryzacji technicznych architektonicznych budowlanych oraz instalacji budynku - PKWiU: 71.11.10, wykonaniu kosztorysów inwestorskich - PKWiU: 74.90.20, kierowaniu robotami budowlanymi (kierownik budowy) - PKWiU: 71.12.20, pełnieniu funkcji inspektora nadzoru - PKWiU: 71.12.20 oraz jak wskazano we wniosku nie były dotychczas wykonywane, jak również nie będą świadczone w przyszłości usługi doradztwa - wówczas Wnioskodawcy przysługuje/będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Jeżeli jednak faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, zwolnienie utraci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Ponadto Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia w momencie wykonania czynności doradztwa niezależnie od posiadanych przez Wnioskodawcę uprawnień.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.