Zwolnienia z podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Zwolnienia z podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia z podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku przy sprzedaży nieruchomości .
Fragment:
Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Niniejsze prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wobec tego, w ocenie Spółki, spełnione zostaną oba warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, uzasadniające zastosowanie zwolnienia z podatku VAT transakcji sprzedaży nieruchomości. W stosunku do przedmiotowej nieruchomości miało miejsce pierwsze zasiedlenie i okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.
2017
18
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności wykonywanych na rzecz zakładu ubezpieczeń w ramach likwidacji szkody w ubezpieczeniu zdrowotnym.
Fragment:
Na tle tak przedstawionych okoliczności zdarzenia przyszłego Spółka powzięła wątpliwości, czy wykonywanie powyższych czynności w ramach usługi likwidacji szkody w ubezpieczeniach zdrowotnych spełniać będzie przesłanki usługi stanowiącej element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 37, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37, a tym samym korzystać będą z możliwości zwolnienia od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytanie. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego usługi likwidacji szkody w ubezpieczeniach zdrowotnych korzystać będą z możliwości ich zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, odpowiedź na przedstawione pytanie powinna być twierdząca. Opisane czynności mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, jako spełniające przesłanki usługi (likwidacja szkód) stanowiącej element usługi wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 37 (usługi ubezpieczeniowej), który to element sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37. Przeprowadzenie procesu likwidacyjnego jest bowiem obowiązkiem ubezpieczyciela (który może powierzyć innym podmiotom), stanowiąc jedno ze świadczeń, do jakich zobowiązany jest ubezpieczyciel w ramach stosunku ubezpieczenia.
2017
9
lut

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży (zamiany) działki zabudowanej budynkami
Fragment:
Tym samym państwa członkowskie mają możliwość określenia szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia jedynie w odniesieniu do sprecyzowanej kategorii czynności tj. przebudowy budynków. W konsekwencji zarówno zgodnie z przepisami ww. Dyrektywy 2006/112/WE oraz w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwsze zasiedlenie należy rozumieć szeroko jako „ pierwsze zajęcie budynku, używanie ”. W efekcie, aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej. Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2015 r., o sygn. akt I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że: „ (...) definicja »pierwszego zasiedlenia (zajęcia)« zawarta w dyrektywie 112 ma charakter autonomiczny. Zatem nie było konieczne jej definiowanie w ustawie o VAT, poza przypadkami wskazanymi w treści art. 12 ust. 2 zdanie drugie dyrektywy 112 czyli przebudowy budynku. Z powyższego wynika, że polski ustawodawca nie miał uprawnienia do precyzowania warunków zastosowania kryterium pierwszego zasiedlenia w odniesieniu do sytuacji zaistniałych po wybudowaniu budynku.
2017
8
lut

Istota:
Opodatkowanie dostawy prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem
Fragment:
W sprawie objętej wnioskiem Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy dokonując w przyszłości sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości tj. działki oznaczonej numerem 2160/121, zabudowanej budynkiem magazynowym, korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, w świetle postanowień art. 43 ust. 1 pkt 10) ustawy o podatku od towarów i usług. Ustosunkowując się do kwestii zastosowania zwolnienia od podatku do dostawy budynku posadowionego na działce nr 2160/121 objętej użytkowaniem wieczystym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT stwierdzić należy, że w celu skorzystania z tego zwolnienia, muszą być spełnione łącznie 2 warunki: dostawa budynków, budowli lub ich części nie może być dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tych obiektów nie może upłynąć okres krótszy niż 2 lata. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w 2003 r. nabył od spółki akcyjnej w likwidacji prawo wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę nr 2160/121, wraz z posadowionym na niej budynkiem, wykorzystywanym przez sprzedającego, zgodnie z jego oświadczeniem jako magazyn chloru, co zostało odnotowane w treści aktu notarialnego. Wymieniony budynek był towarem używanym w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym i w związku z tym jego sprzedaż na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 wymienionej ustawy była zwolniona z podatku VAT.
2017
8
lut

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT us3ugi poorednictwa w sprzeda?y Kuponów
Fragment:
Pomiedzy Spó3k1 a Kontrahentem istnieje stosunek prawny, okreolony w zawartej umowie, w ramach którego Spó3ka wykonuje szereg czynnooci na rzecz Kontrahenta - tj. przy u?yciu w3asnego systemu kasowego pobiera Kupony z systemu informatycznego Kontrahenta, drukuje je i wydaje Klientowi, a tak?e pobiera zap3ate za Kupony i przekazuje te zap3ate Kontrahentowi. Kontrahent uzyskuje bezpooredni1 korzyoa zwi1zan1 z czynnoociami wykonywanymi przez Spó3ke na jego rzecz - poprzez uzyskiwanie przychodów z tytu3u dystrybucji Kuponów. W zamian za wykonywane czynnooci Spó3ka uzyskuje od Kontrahenta wynagrodzenie w postaci prowizji, kalkulowanej na podstawie wartooci pobranych i wydanych Klientom Kuponów. Istnieje zatem bezpooredni zwi1zek pomiedzy czynnoociami wykonywanymi przez Spó3ke na rzecz Kontrahenta, a otrzymywanym przez Spó3ke od Kontrahenta wynagrodzeniem. Ponadto, us3ugi poorednictwa w sprzeda?y Kuponów owiadczone przez Spó3ke na rzecz Kontrahenta zdaniem wnioskodawcy stanowi1 us3ugi w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji p3atniczych, zwolnionych od podatku od towarów i us3ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Nale?y podkreolia, ?e Kupony stanowi1 forme pieni1dza elektronicznego, o którym mowa w ustawie o us3ugach p3atniczych. Bez w1tpienia Kupony stanowi1 wartooa pienie?n1 przechowywan1 elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawan1, z obowi1zkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji p3atniczych, akceptowan1 przez podmioty inne ni? wy31cznie wydawca pieni1dza elektronicznego.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku VAT us3ugi poorednictwa w sprzeda?y Kuponów
Fragment:
Pomiedzy Spó3k1 a Kontrahentem istnieje stosunek prawny, okreolony w zawartej umowie, w ramach którego Spó3ka wykonuje szereg czynnooci na rzecz Kontrahenta - tj. przy u?yciu w3asnego systemu kasowego pobiera Kupony z systemu informatycznego Kontrahenta, drukuje je i wydaje Klientowi, a tak?e pobiera zap3ate za Kupony i przekazuje te zap3ate Kontrahentowi. Kontrahent uzyskuje bezpooredni1 korzyoa zwi1zan1 z czynnoociami wykonywanymi przez Spó3ke na jego rzecz - poprzez uzyskiwanie przychodów z tytu3u dystrybucji Kuponów. W zamian za wykonywane czynnooci Spó3ka uzyskuje od Kontrahenta wynagrodzenie w postaci prowizji, kalkulowanej na podstawie wartooci pobranych i wydanych Klientom Kuponów. Istnieje zatem bezpooredni zwi1zek pomiedzy czynnoociami wykonywanymi przez Spó3ke na rzecz Kontrahenta, a otrzymywanym przez Spó3ke od Kontrahenta wynagrodzeniem. Ponadto, us3ugi poorednictwa w sprzeda?y Kuponów owiadczone przez Spó3ke na rzecz Kontrahenta zdaniem wnioskodawcy stanowi1 us3ugi w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji p3atniczych, zwolnionych od podatku od towarów i us3ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Nale?y podkreolia, ?e Kupony stanowi1 forme pieni1dza elektronicznego, o którym mowa w ustawie o us3ugach p3atniczych. Bez w1tpienia Kupony stanowi1 wartooa pienie?n1 przechowywan1 elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawan1, z obowi1zkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji p3atniczych, akceptowan1 przez podmioty inne ni? wy31cznie wydawca pieni1dza elektronicznego.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla owiadczonych us3ug w ramach procesu internetowego
Fragment:
W wyroku z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie C-453/05 TSUE Volker Ludwig Trybuna3 wyrazi3 opinie, ?e czynnooci zwolnione z opodatkowania na mocy art. 13 VI Dyrektywy powinno sie definiowaa, bior1c pod uwage charakter owiadczonych us3ug, nie zao osobe je owiadcz1c1 lub odbiorce. Przepis ten nie odnosi sie bowiem w ogóle do tych ostatnich podmiotów. St1d wykonane przez poorednika us3ugi powinny przede wszystkim tworzya odrebn1 ca3ooa i w konsekwencji spe3niaa podstawowe funkcje us3ugi poorednictwa. Trybuna3 przytoczy3 równie? w3asn1 definicje dzia3alnooci poorednictwa: „ (...) Poorednictwo stanowi dzia3alnooa polegaj1c1 na pooredniczeniu, która mo?e obejmowaa miedzy innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, przy czym celem takiej dzia3alnooci jest uczynienie wszystkiego, co niezbedne, aby dwie strony zawar3y umowe, a sam poorednik nie ma ?adnego interesu w zakresie treoci umowy ”. Z powo3anego wy?ej orzeczenia TSUE wynika, ?e istot1 poorednictwa w zakresie us3ug finansowych jest kojarzenie kontrahentów transakcji finansowych przez podmiot trzeci, który nie musi bya stron1 o owiadczenie us3ug finansowych (kredytu, po?yczki). Poorednik mo?e zarówno sam zawieraa umowe z klientem, jak te? ograniczaa sie do nak3aniania klienta do zawarcia tej umowy z innym podmiotem. Dzia3ania poorednika powinny bya skierowane jednak zawsze na doprowadzenie do zawarcia umowy, a liczba i wartooa zawartych umów powinna miea wp3yw na wysokooa jego wynagrodzenia.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku us3ug szkoleniowych wykonywanych przez Wnioskodawce jako jednostke objet1 systemem oowiaty
Fragment:
W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1 o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju. Stosownie do treoci art. 8 ust. 1 powo3anej ustawy, przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust 1. W myol art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrze?eniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednak?e zarówno w treoci ustawy jak i w przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidzia3 opodatkowanie niektórych czynnooci stawkami obni?onymi lub zwolnienie od podatku. Na podstawie (...)
2017
26
sty

Istota:
Czy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni może do ww. usług zastosować zwolnioną stawkę podatku VAT?
Fragment:
Jeden z takich wyjątków został określony w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, ze zm.), psychologa. Przytoczony powyżej przepis krajowy w zakresie opieki medycznej stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. c dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku podlegają świadczenia opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez zainteresowane państwo członkowskie. Stosownie do art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o osobie wykonującej zawód medyczny, należy przez to rozumieć osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Natomiast pod pojęciem świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 3 wymienionej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (...)
2016
10
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi dowożenia uczniów do szkoły
Fragment:
Na mocy art. 5 ust. 2 ww. ustawy szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a–3e, może być zakładana i prowadzona przez: jednostkę samorządu terytorialnego; inną osobę prawną; osobę fizyczną. Jednocześnie zwrócić należy uwagę na art. 17 ust. 3a pkt 1), zgodnie z którym obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia. Ponadto w myśl pkt 2) cyt. artykułu obowiązkiem gminy jest także zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Z powołanych przepisów ustawy o systemie oświaty wprost wynika, że obowiązek zapewnienia transportu dla uczniów niepełnosprawnych spoczywa na gminie.
2016
8
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.