Zwolnienia z podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia z podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
sie

Istota:

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie stanowiła dostawę terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Fragment:

W konsekwencji skoro działka ewid. nr 347/1 nie stanowi terenów budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 33 ustawy jej sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Wobec powyższego stanowisko w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 347/1 należy uznać za prawidłowe. Jednocześnie, ponieważ uznano, że sprzedaż działki ewid. nr 347/1 podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy odstąpiono od udzielenia odpowiedzi w zakresie przysługiwania Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem działki. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
23
cze

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT przez Szpital w związku z realizacją projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej (...)”. Działalność zw. i opodatkowana. Proporcja 1,71%.

Fragment:

Należy podkreślić, że przepisy zawarte w art. 90 ustawy regulują kwestie związane z prawem do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy podatnik nabyte towary i usług wykorzystuje zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Z tym, że przez „ czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ” należy rozumieć czynności zwolnione od podatku. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn.: „ Wydłużenie aktywności zawodowej (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, współfinansowanego ze środków RPO. Projekt zakłada wykonanie badań kolonoskopowych w Centrum oraz zorganizowanie i przeprowadzenie serii warsztatów edukacyjnych dla beneficjentów ostatecznych projektu, co umożliwi odpowiednio wczesne wykrycie choroby nowotworowej. Wnioskodawca działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, proporcja sprzedaży za rok 2017 wyniosła 1,71% wobec czego można uznać, że wyniosła 0%.

2018
22
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez szkoły w zakresie wyżywienia dzieci i pracowników pedagogicznych oraz opodatkowanie stawką 8% usług wyżywienia pracowników niepedagogicznych.

Fragment:

Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dokonywana jest wyłącznie na rzecz uczniów i pracowników w celu osobistego spożycia. Stołówka nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos. Sprzedaż posiłków dla dzieci i pracowników pedagogicznych jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy. Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane. Mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej placówek oświatowych w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez te placówki. Natomiast sprzedaż posiłków na rzecz pracowników niepedagogicznych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku VAT 8%, ponieważ usługi te nie są usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania. Czy opłaty (...)

2018
17
maj

Istota:

Opodatkowanie planowanej sprzedaży budynków i budowli.

Fragment:

Pozycja numer 14 – parking z kostki brukowej – dostawa tej budowli będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. Pozycja numer 15 – zadaszenie śmietników – dostawa tej budowli będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na niespełnienie przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a u.p.t.u. W świetle obowiązującego stanu prawnego oraz wyroku WSA sygn. akt III SA/Gl 1273/15 i wyroku NSA sygn. akt I FSK 312/16 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: nieprawidłowe – w zakresie dostawy budynku biurowego; nieprawidłowe – w zakresie dostawy budynku archiwum; nieprawidłowe – w zakresie dostawy budynku garaży; prawidłowe – w zakresie dostawy budynku magazynowego; nieprawidłowe – w zakresie dostawy budynku serwerowi; prawidłowe – w zakresie dostawy drogi wewnętrznej; prawidłowe – w zakresie dostawy placu (asfaltobeton na żużlu); nieprawidłowe – w zakresie dostawy ogrodzenia z bramą wjazdową; prawidłowe – w zakresie dostawy drogi, dojazdu do garaży; prawidłowe – w zakresie dostawy parkingu przed budynkiem dyrekcji; nieprawidłowe – w zakresie dostawy chodnika przed budynkiem dyrekcji; nieprawidłowe – w zakresie dostawy przyłącza wody do sieci wodociągowej; nieprawidłowe – w zakresie dostawy sieci C.O. 2 x DN 40; prawidłowe – w zakresie dostawy parkingu z kostki brukowej; nieprawidłowe – w zakresie dostawy zadaszenia śmietników.

2018
24
kwi

Istota:

Zasadność zastosowania zwolnienia do sprzedaży dwóch lokali niemieszkalnych, która ma być dokonana w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego.

Fragment:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W art. 2 pkt 14 ustawy, ustawodawca zdefiniował pojęcie „ pierwszego zasiedlenia ”, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.) – zwanej dalej „ Dyrektywą ” – posługują się zwrotem „ pierwsze zasiedlenie ”, jednakże go nie definiują oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Dyrektywy, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem; dostawa terenu budowlanego.

2018
18
kwi

Istota:

 • braku zastosowania art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT dla wykonywanych usług;
 • możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
 • Fragment:

  (...) podlegających amortyzacji. Z przepisu art. 113 ust. 5 ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1. Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ustawy jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Z kolei przepis art. 113 ust. 13 ustawy stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników: dokonujących dostaw: towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, towarów opodatkowanych podatkiem (...)

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  W zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych w postaci kongresów, konferencji i innych form edukacji.

  Fragment:

  Wnioskodawca nie jest objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, nie jest też uczelnią ani tym bardziej jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk czy jednostką badawczo-rozwojową, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym - tym samym nie znajdzie zastosowania zwolnienie przewidziane w pkt 26 wskazanego artykułu. Zaznaczyć należy, że aby wskazane usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a-c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Niemniej jednak pierwsza z przesłanek oznacza, że dla objęcia zwolnieniem od podatku określonych usług kształcenia, konieczne jest, by usługi te mieściły się w zakresie definicji usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania. Pojęcie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zostało zdefiniowane w art. 44 rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.

  2018
  16
  kwi

  Istota:

  Dostawa opisanej we wniosku części Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej będzie w tym zakresie opodatkowana stawką podstawową podatku.

  Fragment:

  Konkludując, planowany aport nieruchomości w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z naniesieniami opisanymi szczegółowo w stanie faktycznym, powinien korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 względnie pkt 10a Ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie naniesień wskazanych we wniosku w pozycjach od 1 do 7 oraz jest nieprawidłowe w zakresie naniesień wskazanych we wniosku w pozycji 8. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą o VAT ”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 cyt. ustawy rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W przepisie art. 8 ust. 1 ustawy zdefiniowano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej (...)

  2018
  15
  kwi

  Istota:

  Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w trybie egzekucji komorniczej.

  Fragment:

  Nie ma przy tym znaczenia fakt, że dłużnik nie jest czynnym podatnikiem VAT, gdyż z mocy ustawy czynność ta podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług niezależnie czy następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czy poza działalnością gospodarczą. Z powyższych względów również przeniesienie własności nieruchomości na wierzyciela, na jego wniosek, nie będzie obciążone podatkiem VAT, gdyż dostawa ta będzie zwolniona również na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy. W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

  2018
  21
  lut

  Istota:

  Możliwość korzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

  Fragment:

  W myśl art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 (art. 113 ust. 11a ww. ustawy). Z kolei przepis art. 113 ust. 13 ustawy, stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników: dokonujących dostaw: towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji, budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b, terenów budowlanych, nowych środków transportu; świadczących usługi: prawnicze, w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, jubilerskie; nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.