Zwolnienia z podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zwolnienia z podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

(...) chorób lub zaburzeń zdrowotnych ”. Ponadto należy zauważyć, iż kwestia stosowania zwolnienia od podatku usług, polegających na wydawaniu różnego rodzaju zaświadczeń medycznych dotyczących kondycji zdrowia, była przedmiotem rozważań TSUE w ww. wyroku z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie d’Ambrumenil (C-307/01). Zgodnie ze stanowiskiem TSUE zawartym w tym wyroku: „ to, czy dana usługa medyczna powinna zostać zwolniona z podatku VAT warunkuje jej cel. Dlatego, jeżeli kontekst, w jakim realizowana jest dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podjęciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi, zwolnienie (...) nie ma zastosowania do tej usługi ” (pkt 60). W pkt 61 tego wyroku Trybunał wyjaśniał: „ W przypadku gdy usługa polega na sporządzeniu raportu biegłego lekarza, jasnym jest, że chociaż realizacja tej usługi wymaga kwalifikacji medycznych osoby, która ją wykonuje oraz może obejmować działania, które są typowe dla zawodu lekarza, na przykład badanie fizyczne pacjenta lub analizę historii jego choroby, głównym celem tej usługi nie jest ochrona zdrowia, w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, osoby, której dotyczy ten raport.

2018
17
paź

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku przy sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W stosunku do opisanych obiektów Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Po likwidacji szkoły budynek wykorzystywany był jako lokal socjalny, a następnie świetlica wiejska. Aktualnie dla terenu, na którym znajduje się działka wraz z budynkami brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również założeń do planu. Nieruchomość nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy. Gmina nie wykonywała żadnych remontów i napraw, z tego tytułu nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie budynku i budowli, w stosunku do których przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Działkę wraz z budynkiem zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Z treści ww. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. c) ustawy wynika, że zwolnień, o których mowa m.in. w art. 113 ust. 1 ustawy (tj. podmiotowych) nie stosuje się m.in. w sytuacji, gdy podatnik dokonuje sprzedaży budynków, budowli lub ich części w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy, tj. w ramach pierwszego zasiedlenia lub gdy od tego zasiedlenia nie upłynął jeszcze okres 2 lat. W takim przypadku dostawa budynku, budowli lub ich części jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a podatnik nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku.

2018
12
wrz

Istota:

Czy sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług, czy opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%?

Fragment:

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. W tym miejscu należy nadmienić, że jak wynika z art. 2 pkt 14 lit. b ustawy, dla określenia pojęcia „ ulepszenia ” istotne znaczenie ma rozumienie tego pojęcia wynikające z ustawy o podatku dochodowym. Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich nastąpiło pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

2018
8
wrz

Istota:

Czynności polegające m.in. na koordynacji całej umowy, rekrutacji pielęgniarek oraz nadzorze i koordynacji ich prac, rekrutacji i koordynacji firm transportowych nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Czy – w opisanym powyżej Zdarzeniu Przyszłym nr 1 – wynagrodzenie Wnioskodawcy (określone jako jedna kwota ryczałtowa) z tytułu realizacji Zamówienia będzie podlegało zwolnieniu z podatku od towarów i usług (Art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy)? Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem umowy, która będzie zawarta po rozstrzygnięciu Przetargu, będzie usługa medyczna, o której mowa w art. 43 ust.1 pkt 18 ustawy, tj. „ usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze ”. Z tego względu, skoro wynagrodzenie z tytułu realizacji Zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy, to będzie ono podlegało zwolnieniu z podatku od towarów i usług w rozumieniu ww. przepisu prawa podatkowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

2018
15
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT świadczenia usług endermologii.

Fragment:

Zauważyć zatem należy, że wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem – nie ma prawa do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług. Warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług jest spełnienie łącznie obu przesłanek wymienionych w każdym z powyższych przepisów, tak więc niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie to nie ma zastosowania. Zwolnieniu od podatku podlegają więc usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczone przez podmioty lecznicze (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT) oraz osoby wykonujące zawody wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT. Należy jednak podkreślić, że forma świadczenia usług w zakresie opieki medycznej przez podmioty wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 19 pozostaje bez znaczenia. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził bowiem wyraźnie w wyroku C-141/00 w sprawie Kügler że: „ art. 13(A)(1)(c) szóstej dyrektywy definiuje transakcje zwolnione z podatku przez odniesienie do charakteru świadczonych usług bez wspominania o formie prawnej osoby, która je świadczy. W dosłownej interpretacji, przepis ten nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem.

2018
4
sie

Istota:

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie stanowiła dostawę terenu niezabudowanego innego niż teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Przedmiotowa transakcja będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Fragment:

W konsekwencji skoro działka ewid. nr 347/1 nie stanowi terenów budowlanych, o których mowa w art. 2 pkt 33 ustawy jej sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Wobec powyższego stanowisko w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 347/1 należy uznać za prawidłowe. Jednocześnie, ponieważ uznano, że sprzedaż działki ewid. nr 347/1 podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy odstąpiono od udzielenia odpowiedzi w zakresie przysługiwania Wnioskodawcy prawa do odliczenia podatku VAT związanego z nabyciem działki. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
23
cze

Istota:

Prawo do odzyskania podatku VAT przez Szpital w związku z realizacją projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej (...)”. Działalność zw. i opodatkowana. Proporcja 1,71%.

Fragment:

Należy podkreślić, że przepisy zawarte w art. 90 ustawy regulują kwestie związane z prawem do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy podatnik nabyte towary i usług wykorzystuje zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Z tym, że przez „ czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ” należy rozumieć czynności zwolnione od podatku. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn.: „ Wydłużenie aktywności zawodowej (...) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, współfinansowanego ze środków RPO. Projekt zakłada wykonanie badań kolonoskopowych w Centrum oraz zorganizowanie i przeprowadzenie serii warsztatów edukacyjnych dla beneficjentów ostatecznych projektu, co umożliwi odpowiednio wczesne wykrycie choroby nowotworowej. Wnioskodawca działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 10 ustawy o VAT, proporcja sprzedaży za rok 2017 wyniosła 1,71% wobec czego można uznać, że wyniosła 0%.

2018
22
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku usług świadczonych przez szkoły w zakresie wyżywienia dzieci i pracowników pedagogicznych oraz opodatkowanie stawką 8% usług wyżywienia pracowników niepedagogicznych.

Fragment:

Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dokonywana jest wyłącznie na rzecz uczniów i pracowników w celu osobistego spożycia. Stołówka nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos. Sprzedaż posiłków dla dzieci i pracowników pedagogicznych jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy. Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane. Mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej placówek oświatowych w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez te placówki. Natomiast sprzedaż posiłków na rzecz pracowników niepedagogicznych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podatku VAT 8%, ponieważ usługi te nie są usługami ściśle związanymi z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania. Czy opłaty (...)

2018
17
maj

Istota:

Opodatkowanie planowanej sprzedaży budynków i budowli.

Fragment:

Pozycja numer 14 – parking z kostki brukowej – dostawa tej budowli będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. Pozycja numer 15 – zadaszenie śmietników – dostawa tej budowli będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na niespełnienie przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a u.p.t.u. W świetle obowiązującego stanu prawnego oraz wyroku WSA sygn. akt III SA/Gl 1273/15 i wyroku NSA sygn. akt I FSK 312/16 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: nieprawidłowe – w zakresie dostawy budynku biurowego; nieprawidłowe – w zakresie dostawy budynku archiwum; nieprawidłowe – w zakresie dostawy budynku garaży; prawidłowe – w zakresie dostawy budynku magazynowego; nieprawidłowe – w zakresie dostawy budynku serwerowi; prawidłowe – w zakresie dostawy drogi wewnętrznej; prawidłowe – w zakresie dostawy placu (asfaltobeton na żużlu); nieprawidłowe – w zakresie dostawy ogrodzenia z bramą wjazdową; prawidłowe – w zakresie dostawy drogi, dojazdu do garaży; prawidłowe – w zakresie dostawy parkingu przed budynkiem dyrekcji; nieprawidłowe – w zakresie dostawy chodnika przed budynkiem dyrekcji; nieprawidłowe – w zakresie dostawy przyłącza wody do sieci wodociągowej; nieprawidłowe – w zakresie dostawy sieci C.O. 2 x DN 40; prawidłowe – w zakresie dostawy parkingu z kostki brukowej; nieprawidłowe – w zakresie dostawy zadaszenia śmietników.

2018
24
kwi

Istota:

Zasadność zastosowania zwolnienia do sprzedaży dwóch lokali niemieszkalnych, która ma być dokonana w ramach komorniczego postępowania egzekucyjnego.

Fragment:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim; pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W art. 2 pkt 14 ustawy, ustawodawca zdefiniował pojęcie „ pierwszego zasiedlenia ”, przez które rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.) – zwanej dalej „ Dyrektywą ” – posługują się zwrotem „ pierwsze zasiedlenie ”, jednakże go nie definiują oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Dyrektywy, państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności jednej z następujących transakcji: dostawa budynku lub części budynku oraz związanego z nim gruntu, przed pierwszym zasiedleniem; dostawa terenu budowlanego.