ITPB3/4510-350/16/JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 4 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital działa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i na podstawie statutu. Podstawową działalnością Szpitala jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Szpital podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego.

Szpital otrzymał darowiznę w postaci środków trwałych oraz wyposażenia od Stowarzyszenia, które działa również na podstawie statutu. W zakres otrzymanej darowizny wchodzi sprzęt i aparatura medyczna o łącznej wartości (...)zł oraz pozostałe niezbędne wyposażenie o łącznej wartości (...) zł, które służą tylko i wyłącznie świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym Szpital w oparciu o w/w artykuł korzysta ze zwolnienia przedmiotowego i nie naliczył podatku dochodowego.

W kontekście przedstawionego stanu faktycznego postawiono następujące pytanie.

Czy stanowisko Szpitala w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Szpital uznał, że otrzymany w drodze darowizny sprzęt należy do przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podstawą takiego stanowiska były postanowienia art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są m.in. dochody podatników, których celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia - w części przeznaczonej na ten cel, a Szpital taką właśnie działalność prowadzi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - jest prawidłowe.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca działa jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) zajmuje się świadczeniem usług medycznych. Szpital otrzymał od Stowarzyszenia darowiznę w postaci sprzętu i aparatury medycznej stanowiących środki trwałe i wyposażenie.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.: dalej ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie;

W tej kwestii należy zauważyć, że darowizna środków trwałych nie została w sposób wyraźny wskazana w art. 12 ust. 4, w którym enumeratywnie wskazano katalog świadczeń, których nie zalicza się do przychodów.

W związku z powyższym zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów w tym podatku zalicza się m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy, dlatego też wartość darowizny w postaci środków trwałych i wyposażenia, którą przekazano Szpitalowi stanowi dla niego przychód w podatku dochodowym od osób prawnych. Podkreślić przy tym należy, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ) są jednostkami organizacyjnymi, których celem utworzenia i statutowej działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, a także działalność naukowa w dziedzinie nauk medycznych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. W związku z powyższym stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody uzyskiwane przez podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną wskazaną w tym przepisie, w tym prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, w części, w jakiej są one przeznaczane na te cele.

Podkreślić należy, że przepisy tej ustawy nie uzależniają możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia od źródła pochodzenia uzyskanych przez daną jednostkę przychodów. Źródłem tym może zatem być nie tylko określona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy „działalność statutowa” jednostki, ale również prowadzona przez nią działalność gospodarcza, czy też, jak to jest w rozpatrywanym przypadku, otrzymane darowizny.

Zwolnieniu takiemu podlegają, zatem również dochody uzyskane przez SPZOZ z innych źródeł niż działalność statutowa Szpitala, za wyjątkiem dochodów uzyskiwanych z działalności określonej w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami, a także dochody uzyskane z działalności leasingowej.

Reguły korzystania z tego zwolnienia zostały wskazane w art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którym stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Wskazać na zakończenie należy, że przesłanki utraty prawa do zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określone zostały w sposób szczególny w art. 25 ust. 4 tej ustawy. Stanowi on bowiem, że podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 omawianej ustawy, którzy uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą uzyskany dochód na cele określone w tym przepisie (na cele statutowe), lecz dochód ten wydatkowali na inne cele, są zobowiązani bez wezwania wpłacić należny od tego dochodu podatek do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonali takiego wydatku na cele inne niż statutowe (przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, przeznaczonych, lecz niewydatkowanych w tych latach na cele statutowe). Nie będzie przy tym miało znaczenia to, czy źródłem tego dochodu Szpitala (czyli nadwyżki uzyskanego w roku podatkowym przychodu nad kosztami jego uzyskania) była otrzymana darowizna, czy działalność statutowa.

Reasumując Szpital w opisanym stanie faktycznym ma prawo do skorzystania ze zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016, poz. 718, z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.