ITPB2/4511-626/15/MU | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe (art. 21 ust. 1 pkt 40).
ITPB2/4511-626/15/MUinterpretacja indywidualna
  1. studenci
  2. stypendia
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 16 lipca 2015 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od 2013 r. pobierał naukę w Akademii XXX. W związku z trudną sytuacją materialną Wnioskodawca wystąpił do rektora z wnioskiem o zwolnienie Go z opłaty części czesnego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na podstawie decyzji Dziekana Wydziału z dnia 7 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca został zwolniony z opłaty czesnego w wysokości 50% opłat za drugi rok studiów co daje kwotę 1.900 zł. Decyzja o zwolnieniu Wnioskodawcy z ww. opłat wydana została na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz § 61 ust. 1, 2, 3 Regulaminu Studiów i uchwały Senatu z dnia 19 września 2013 r. W uzasadnieniu tej decyzji napisane jest, że Akademia pobiera opłaty za usługi edukacyjne zgodnie z art. 99 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w § 61 ust. 1 Regulaminu Studiów, w tym tryb i warunki zwalniania w całości lub części z tych opłat studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej ustala Senat. Zwolnienie z czesnego w sytuacji Wnioskodawcy stanowi pomoc materialną z uwagi na złożony przez Niego wniosek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy świadczenie pomocy materialnej w postaci zwolnienia z części opłat czesnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Czy ujętą przez Akademię w PIT-8C kwotę należy wykazać w zeznaniu rocznym...

Zdaniem Wnioskodawcy świadczenie pomocy materialnej w postaci zwolnienia z części czesnego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym ujętą przez Akademię w PIT-8C kwotę nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. Zaprezentowana definicja, mająca swoje źródło w orzecznictwie sądów administracyjnych, znajduje odzwierciedlenie w definicji słownikowej omawianego pojęcia, zgodnie z którą „nieodpłatne świadczenie” oznacza wszelkie świadczenia nie wymagające opłaty; takie za które się nie płaci, bezpłatne.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

W myśl art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2014 r. uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

1. kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich;

1a) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej;

1b) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2;

2. powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;

3. prowadzeniem studiów w języku obcym;

4. prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;

5. prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

Senat uczelni publicznej określa zasady pobierania opłat, wiążące rektora przy zawieraniu umów ze studentem, o których mowa w art. 160 ust. 3, oraz tryb i warunki zwalniania - w całości lub części - z tych opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (art. 99 ust. 3 ww.ustawy).

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca od 2013 r. pobierał naukę w Akademii XXX. W związku z trudną sytuacją materialną Wnioskodawca wystąpił do rektora z wnioskiem o zwolnienie Go z opłaty części czesnego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na podstawie decyzji Dziekana Wydziału z dnia 7 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca został zwolniony z opłaty czesnego w wysokości 50% opłat za drugi rok studiów co daje kwotę 1.900 zł. Decyzja o zwolnieniu Wnioskodawcy z ww. opłat wydana została na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz § 61 ust. 1, 2, 3 Regulaminu Studiów i uchwały Senatu z dnia 19 września 2013 r. W uzasadnieniu tej decyzji napisane jest, że Akademia pobiera opłaty za usługi edukacyjne zgodnie z art. 99 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w § 61 ust. 1 Regulaminu Studiów, w tym tryb i warunki zwalniania w całości lub części z tych opłat studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej ustala Senat. Zwolnienie z czesnego w sytuacji Wnioskodawcy stanowi pomoc materialną z uwagi na złożony przez Niego wniosek.

Z wyżej cytowanych przepisów o szkolnictwie wyższym wynika, że uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne. Jednak uprawniony organ uczelni decyzją wydaną zgodnie z uchwałą Senatu uczelni publicznej, może zwolnić w całości lub części z tych opłat m.in. studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Jeżeli zatem zwolnienie z części opłat czesnego, z uwagi na trudna sytuacje materialna – jak twierdzi Wnioskodawca stanowi świadczenie pomocy materialnej, to tego rodzaju świadczenie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym ujętą przez Akademię w PIT-8C kwotę nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.