ITPB2/4511-385/16-4/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy środki finansowe, które są otrzymywane przez Wnioskodawcę, a wypłacane przez K. na podstawie umowy grantowej pomiędzy stronami (K. oraz Wnioskodawcą), pochodzące z dotacji uzyskanych z EIT, będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Rz 927/16 (data wpływu 27 marca 2017 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 14 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym w dniu 24 czerwca 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 22 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 22 lipca 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy interpretację indywidualną znak ITPB2/4511-385/16/IB w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że środki finansowe otrzymywane przez Wnioskodawcę nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie została spełniona przesłanka wymieniona w lit. b) tego przepisu.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 22 lipca 2016 r. znak ITPB2/4511-385/16/IB wniósł pismem z dnia 8 sierpnia 2016 r. (data wpływu 11 sierpnia 2016 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z dnia 8 września 2016 r. znak ITPB2/4511-1-81/16/RS stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 22 lipca 2016 r. znak ITPB2/4511-385/16/IB złożył skargę z dnia 12 października 2016 r. (data wpływu 17 października 2016 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 12 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Rz 927/16 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z dnia 22 lipca 2016 r. znak ITPB2/4511-385/16/IB. Ww. wyrok uprawomocnił się w dniu 10 marca 2017 r. (data wpływu wyroku z klauzulą prawomocności do tutejszego organu – 27 marca 2017 r.).

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie zwolnienia przedmiotowego wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stan faktyczny dotyczy umowy grantowej zawiązanej pomiędzy Wnioskodawcą a K. (dalej jako „K.”) na udzielenie wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich. Środki, które będą otrzymywane w ramach grantu z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (w dalszej części jako EIT) i wypłacane Wnioskodawcy za pośrednictwem K. na podstawie zawartych pomiędzy nimi umów grantowych.

K. jest spółką działającą na podstawie prawa holenderskiego, zarejestrowaną w rejestrze handlowym Holenderskiej Izby Gospodarczej. K. założyły europejskie podmioty i organizacje, zaś Europejski Instytut Innowacji i Technologii („EIT”) nadał mu status Wspólnoty Wiedzy i Innowacji. Misją K. jest stać się wiodącym podmiotem wspierającym innowacyjność i przedsiębiorczość w obszarze zrównoważonej energii, zaś jego celem utworzenie trwałej struktury i zasad współpracy różnych podmiotów umożliwiających osiągnięcie najwyższego poziomu badań w obszarze energii, pokonanie europejskich barier w obszarze innowacji i wdrażania wyników badań, uzyskanie i utrzymanie kształcenia na najwyższym poziomie merytorycznym z uwzględnieniem kształtowania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi (trójkąt Badania i technologia. Innowacja, Edukacja). Działalność K. posiada wsparcie ze strony EIT. Wśród 27 (dwudziestu siedmiu) udziałowców K. znajdują się najlepsze europejskie spółki przemysłowe, instytuty badawcze, uniwersytety i szkoły biznesu. Ponadto blisko 70 innych organizacji bierze udział w planie przemysłowym K. W ramach prowadzonej działalności K. wspiera przedsiębiorców poprzez pomoc w realizacji ich pomysłów, zmierzając do ich komercjalizacji.

Procedura wspierania przez K. pomysłodawców realizujących innowacyjne projekty, przebiega w ten sposób, iż K. za pośrednictwem swoich kolokacji (biur ulokowanych w różnych krajach Unii Europejskiej) wyszukuje pomysłodawców, dokonuje oceny ich projektu (pod względem innowacyjności, szans komercjalizacji produktu, zbieżności z celami i misją K. itp.). Jeżeli projekt uzyska pozytywną ocenę (najpierw jest oceniany przez komitet krajowy, a następnie przez komitet K.), K. rozpoczyna proces realizacji projektu. W tym celu zawiązywana jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której K. posiada mniejszościowe udziały (ok. 10-15%), natomiast pozostałe udziały obejmowane są przez pomysłodawców. Podczas całej procedury K. korzystając z różnych funduszów celowych wspiera finansowo pomysłodawców i realizację projektów. Każdy wydatek ponoszony przez K. z wyżej wskazanych funduszów ma na celu realizację konkretnego projektu. Między innymi w taki sposób K. realizuje swoje zadania polegające na wspieraniu innowacyjności i przedsiębiorczości w obszarze zrównoważonej energii.

K., w ramach wyżej opisanej procedury powołał wraz z pomysłodawcami spółkę - Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce. Jednym ze wspólników tej spółki, pełniącym również obowiązki Prezesa Zarządu, jest Wnioskodawca. Obecnie w celu wsparcia powodzenia realizacji projektu (Sp. z o.o.) K. zawarł z Wnioskodawcą umowę w sprawie pomocy finansowej (grant) pochodzącej z jednego z funduszów celowych, tzw. „Agreement on financial support to third parties. Acceleration Funds for Entrepreneurs under the Highway Services” - w tłumaczeniu na język polski: „Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich. Środki na rozruch dla przedsiębiorców w ramach programu Highway Services” (dalej: „Umowa”).

Na podstawie Umowy K. zobowiązuje się do udzielenia wsparcia oraz pomocy, w określonych ramach, umożliwiających pełne zaangażowanie Wnioskodawcy w przedsięwzięcie, przez pokrycie kosztów utrzymania w ramach dotacji w systemie kaskadowym, natomiast Wnioskodawca zobowiązuje się do poświęcenia swojego czasu w pełnym zakresie, aby zapewnić powodzenie przedsięwzięcia wspieranego przez K. Ustalona kwota dotacji wynosi 1.500 euro miesięcznie i ma być wypłacana przez okres 10 miesięcy. Zgodnie z Umową Wnioskodawca nie może posiadać żadnych innych źródeł dochodów (dotyczy to również dochodów, ze spółki którą prowadzi przez czas trwania Umowy). Dofinansowanie kosztów utrzymania Wnioskodawcy w ramach dotacji zostanie automatycznie wstrzymane, w przypadku, gdy K. zaprzestanie wspierania przedsięwzięcia w ramach programu Highway Services lub jeśli Wnioskodawca nie będzie spełniał warunków określonych w Umowie.

Tekst Umowy, która została zawarta z Wnioskodawcą, przetłumaczona na język polski stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

W przesłanym uzupełnieniu wniosku wskazano, że środki finansowe otrzymane przez Wnioskodawcę zostały przekazane na podstawie umowy zawartej pomiędzy EIT (podmiotem powołanym przez Unię Europejską i dysponującym środkami finansowymi z budżetu Unii Europejskiej) a K. (dalej: „K.”). K., na mocy umowy grantowej zawartej z EIT, stanowi podmiot upoważniony do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, którymi dysponuje EIT, w zakresie opisanym w tej umowie i objętym budżetem. Środki te stanowią bezzwrotną pomoc dla pomysłodawców projektów, które K. zdecyduje się wesprzeć. Część budżetu, z której środki otrzymał Wnioskodawca stanowi pomoc dla polskich pomysłodawców. Umowy grantowe pomiędzy EIT a K. są zawierane w każdym roku.

Przedmiotowy projekt w początkowej fazie był realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy K. z jednej strony a spółką z o.o. z siedzibą w Polsce jak i głównym pomysłodawcą Panem X, którzy zostali łącznie określeni w tej umowie jako „Przedsiębiorca" CEntrepreneur”). Jest to umowa Business Creation Service Agreement (dalej: „BCSA”) zawarta w dniu 14 października 2013 r. (w załączeniu kopia umowy BCSA - została zamieszczona w oryginale, ze względu na to że istotne znaczenie dla omawianej sprawy ma wykazanie, kto był stroną tej umowy, a nie treść zobowiązań z niej wynikających). Jednak Pan X w trakcie realizacji projektu przekazał jego wykonanie Wnioskodawcy. Sprzedał mu część udziałów w spółce z o.o. oraz Wnioskodawca zajął stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki w miejsce Pana X (w załączeniu kopia umowy sprzedaży udziałów oraz wydruk z KRS sp. z o.o.). Zatem faktycznie to Wnioskodawca wraz ze sp. z o.o. realizują obecnie projekt i to oni otrzymują różne fundusze celowe od K., w tym środki będące przedmiotem niniejszego wniosku. Umowa BCSA nie została zmieniona w tym zakresie z uwagi na jej końcowy etap realizacji. Na obecnym etapie to Wnioskodawca oraz sp. z o.o., jako podmioty działające wspólnie są odpowiedzialne w sensie ekonomicznym i technicznym za realizację projektu. Odpowiedzialność dotyczy ewentualnego obowiązku zwrotu przekazanych środków lub wstrzymania czy zaprzestania finansowania, jeżeli projekt nie zostałby zrealizowany i wynika z poszczególnych umów, na podstawie których są przekazywane środki. Odpowiedzialność ponosi ten podmiot, który otrzymał finansowanie. Zatem w przypadku środków z funduszu celowego, którego dotyczy wniosek, to Wnioskodawca ponosiłby odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie projektu (w zakresie, który realizuje). Z umowy Agreement on financial support to third parties. Acceleration Funds for Entrepreneurs under the Highway Services (dalej: „Acceleration Funds”) wprost wynika, iż przedsiębiorca zobowiązuje się do realizowania przedsięwzięcia wspieranego przez K. na podstawie umowy BCSA (pkt A preambuły Acceleration Funds). W tym miejscu wskazać należy, iż fundusz przyznawany na podstawie Acceleration Funds jest bezzwrotną pomocą dla pomysłodawców realizujących projekt wspierany przez K. po zawarciu umowy BCSA. Przedsiębiorca - beneficjent środków musi być również pomysłodawcą (może być on jednym z kilku pomysłodawców), realizującym projekt na podstawie umowy BCSA.

Wnioskodawca pełniąc funkcję Prezesa Zarządu sp. z o.o. wykonuje inne obowiązki, niż te realizowane w związku z umową Acceleration Funds. Jako Prezes Zarządu prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje. Natomiast na podstawie umowy Acceleration Funds Wnioskodawca wykonuje prace związane z tworzeniem produktu, budowaniem rynku oraz zarządzaniem projektem (w ogólności - budowaniem produktu), które zostały szczegółowo opisane poniżej. Sp. z o.o. nie wypłaca Wnioskodawcy wynagrodzenia z tytułu prac nad budową produktu (realizacją projektu). Wnioskodawcy nie łączy również ze spółką z o.o. żadna umowa o świadczenie usług czy umowa o pracę, jedynie prowadzi on sprawy spółki na mocy powołania w skład Zarządu. Wskazać również należy, iż sp. z o.o. otrzymuje bezzwrotną pomoc z innych funduszów K., którą przeznacza m.in. na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt na jego zlecenie i oczywiście wynagrodzenia te nie podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Beneficjentami w całym projekcie są zarówno sp. z o.o. jak i Wnioskodawca. Jednak otrzymują oni środki z różnych funduszy, którymi dysponuje K. Beneficjentem funduszu A. jest wyłącznie Wnioskodawca. To on otrzymuje środki bezpośrednio od K. Sp. z o.o. nie pośredniczy w przekazywaniu tych środków ani nie rozlicza Wnioskodawcy z prac wykonanych w ramach tej dotacji. Spółka ta nie ma również uprawnienia do nadzorowania prac Wnioskodawcy w tym zakresie, czy wydawania mu wiążących poleceń czy nawet zaleceń co do realizacji projektu. W ramach programu Highway Services K. może przyznawać fundusze zarówno sp. z o.o. jak i poszczególnym pomysłodawcom, w zależności od rodzaju i celu funduszu, natomiast projekt „spółka z o.o.” jest realizowany wspólnie przez sp. z o.o. jak i jego pomysłodawców (jako osobne podmioty praw i obowiązków).

Umowa A. zawarta pomiędzy Wnioskodawcą i K. ma na celu bezpośrednią realizację przez Wnioskodawcę projektu. Wnioskodawca jako podmiot zaangażowany obok sp. z o.o. odpowiada za realizację projektu i obciąża go ryzyko ewentualnych sankcji w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania projektu.

Wnioskodawca w ramach przekazanych środków realizuje następujące zadania:

  • tworzenie produktu - tj. projektowanie, prototypowanie, testowanie
  • budowanie rynku produktu - tj. promocja, kontakt z potencjalnymi klientami, analizy rynkowe
  • zarządzanie projektem - tj. harmonogramowanie, pilnowanie terminów, angażowanie osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych części projektu, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Środki pieniężne otrzymywane przez Wnioskodawcę nie stanowią dochodu z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej (umowy twinningowej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy środki finansowe, które są otrzymywane przez Wnioskodawcę, a wypłacane przez K. na podstawie umowy grantowej pomiędzy stronami (K. oraz Wnioskodawcą), pochodzące z dotacji uzyskanych z EIT, będą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w omawianym przypadku środki pomocy będą pochodzić od EIT, który został powołany na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008, jako organ Unii Europejskiej. EIT jest organem Unii Europejskiej czyli organizacji międzynarodowej, a co za tym idzie spełnia warunki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 co do źródła pochodzenia środków pomocy bezzwrotnej. Środki te będą przekazywane do Wnioskodawcy czyli ostatecznego beneficjenta za pośrednictwem K., który jest upoważnionym do tego podmiotem co jest dopuszczalne na podstawie powołanego w poprzednim zdaniu przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. K. będzie jedynie koordynatorem działań związanych z realizacją grantu, będzie on pośredniczył w transferze środków uzyskanych z tego tytułu od EIT na rzecz Wnioskodawcy. K. będzie jedynie przekazywał środki na realizację grantu na rachunki Wnioskodawcy i nie będzie mógł tymi środkami samodzielnie dysponować w inny sposób i nie będzie mógł zmieniać ich przeznaczenia. Co za tym idzie należy uznać Wnioskodawcę za podmiot, któremu będzie służyć otrzymana pomoc, a K. za podmiot pośredniczący w rozdzieleniu środków pochodzących od EIT. Ponadto Wnioskodawca bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, zgodnie z Umową celem jest poświęcenie swojego czasu w pełnym wymiarze godzin, aby zapewnić powodzenie przedsięwzięcia wspieranego przez K. (kierowanie działalnością spółki z o.o.).

Istnieje wydana wcześniej analogiczna interpretacja podatkowa nr IPTPB1/415-498/12-6/DS dotycząca zwolnienia z opodatkowania środków uzyskanych od EIT, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 14 grudnia 2012 r., w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że środki pochodzące z EIT wypłacone przez K. na mocy umowy łączącej K. z beneficjentem środków, korzystają ze zwolnienia związanego z przychodem ze środków pomocowych pochodzącym z zagranicy. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy uznać, że otrzymywany przez Wnioskodawcę grant od EIT będzie korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a otrzymane środki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 46, nie ma zastosowania do otrzymanych dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej (umowy twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z którą instytucją wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej (art. 21 ust. 24 ww. ustawy).

Zastosowanie zwolnienia jest możliwe po spełnieniu łącznie wymienionych powyżej przesłanek. Pierwsza z nich dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Druga z przesłanek natomiast określa warunek dotyczący bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną celów programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podmiot bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Poza tym, ww. zwolnienie przedmiotowe nie ma zastosowania do otrzymanych dochodów z tytułu realizacji projektu w ramach umowy o współpracy bliźniaczej (umowy twinningowej), zawartej na podstawie prawa wspólnotowego, zgodnie z którą instytucją wdrażającą jest instytucja polskiej administracji publicznej.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z dnia 11 marca 2008 r. został ustanowiony Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), którego celem – stosownie do art. 3 ww. Rozporządzenia – jest przyczynienie się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i zwiększenia konkurencyjności przez wzmocnienie potencjału innowacyjnego państw członkowskich i Wspólnoty. EIT realizuje ten cel, propagując i łącząc ze sobą szkolnictwo wyższe, innowacje i badania na najwyższym poziomie.

EIT jest organem Wspólnoty i ma osobowość prawną. W każdym z państw członkowskich korzysta z najszerszej zdolności prawnej przyznawanej osobom prawnym przez ustawodawstwo krajowe (art. 11 ust. 1 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia)

Aby osiągnąć ten cel EIT wybiera i wyznacza Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (WWiI) w priorytetowych dziedzinach zgodnie z art. 7 oraz określa ich prawa i obowiązki w drodze umowy, zapewnia im odpowiednie wsparcie, stosuje odpowiednie środki kontroli jakości, stale monitoruje i okresowo ocenia ich działalność, zapewnia koordynację pomiędzy poszczególnymi WWiI na odpowiednim poziomie (art. 5 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia).

Wspólnota Wiedzy i Innowacji oznacza niezależne partnerstwo instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych, przedsiębiorstw i innych zainteresowanych stron w procesie innowacji istniejące w postaci strategicznej sieci współpracy opartej na wspólnym średnio- i długookresowym planowaniu innowacji dla osiągnięcia celów EIT, niezależnie od swojej formy prawnej (art. 2 pkt 2 ww. Rozporządzenia).

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego środki finansowe otrzymane przez Wnioskodawcę zostały przekazane na podstawie umowy zawartej pomiędzy EIT (podmiotem powołanym przez Unię Europejską i dysponującym środkami finansowymi z budżetu Unii Europejskiej) a Wspólnotą Wiedzy i Innowacji K. (dalej: „K.”). K., na mocy umowy grantowej zawartej z EIT, stanowi podmiot upoważniony do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, którymi dysponuje EIT, w zakresie opisanym w tej umowie i objętym budżetem. Środki te stanowią bezzwrotną pomoc dla pomysłodawców projektów, które K. zdecyduje się wesprzeć. Część budżetu, z której środki otrzymał Wnioskodawca stanowi pomoc dla polskich pomysłodawców. Umowy grantowe pomiędzy EIT a K. są zawierane w każdym roku. Wnioskodawca ma zawartą umowę grantową z K. na udzielenie wsparcia finansowego na rzecz osób trzecich i otrzymuje środki bezpośrednio od K.

Mając na uwadze powyższe, uznać zatem należy, że w sytuacji Wnioskodawcy przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów określona w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ww. ustawy została spełniona.

Przesłanka wynikająca z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ww. ustawy dotyczy natomiast bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i jest spełniona wyłącznie wtedy, gdy osoba fizyczna (podatnik) bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Tym samym nie jest spełniona w odniesieniu do dochodów osób fizycznych, którym podmiot bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem (podwykonawcy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 12 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Rz 927/16 podkreślił, że podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f., może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie. W konsekwencji uzyskany przez niego dochód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w tym przepisie.

Z wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w niniejszej sprawie wynika wyraźnie, że przedmiotowy projekt realizowany był na podstawie umowy zawartej pomiędzy K. z jednej strony a Spółką jak i głównym pomysłodawcą – X (umowa zawarta w dniu 14 października 2013 r.). Jednak X w trakcie realizacji projektu przekazał jego wykonanie Wnioskodawcy. Sprzedał mu część udziałów w Spółce, a Wnioskodawca zajął stanowisko prezesa zarządu tej Spółki w miejsce X. Zatem faktycznie to Wnioskodawca wraz ze Spółką realizują obecnie projekt i to oni otrzymują różne fundusze celowe od K., w tym środki będące przedmiotem niniejszego wniosku. Na obecnym etapie to Wnioskodawca oraz Spółka, jako podmioty działające wspólnie są odpowiedzialni w sensie ekonomicznym i technicznym za realizację projektu.

Z wniosku wynika również, że beneficjentami w całym projekcie są zarówno Spółka jak i Wnioskodawca. Jednak otrzymują oni środki z różnych funduszy, którymi dysponuje K. Beneficjentem funduszu A. jest wyłącznie Wnioskodawca. To on otrzymuje środki bezpośrednio od K. Spółka nie pośredniczy w przekazywaniu tych środków ani nie rozlicza Wnioskodawcy z prac wykonywanych w ramach tej dotacji. Spółka nie ma również uprawnienia do nadzorowania prac Wnioskodawcy w tym zakresie, czy wydawania mu wiążących poleceń czy nawet zaleceń co do realizacji projektu.

Zdaniem Sądu, organ interpretujący wadliwie przyjął, iż w stanie faktycznym sprawy Skarżący nie był podmiotem bezpośrednio realizującym projekt, a jedynie "osobą trzecią" - zobowiązaną do poświęcenia swojego czasu w pełnym zakresie, aby zapewnić powodzenie przedsięwzięcia wspieranego przez K. i wykonującą czynności w ramach projektu "na zlecenie" podmiotu realizującego cel programu oraz przy wykorzystaniu środków bezzwrotnej pomocy, które de facto mają służyć realizacji zadań tego podmiotu (tj. przedsięwzięciu prowadzonemu przez Spółkę).

Sąd uznał, że organ dokonując interpretacji nie odniósł się do opisanego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) i przyjął, że środki finansowe otrzymywane przez Niego nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) u.p.d.o.f., gdyż nie została spełniona przez Wnioskodawcę przesłanka wymieniona w tym przepisie tj. przesłanka bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. W ten sposób w wydanej interpretacji indywidualnej organ całkowicie pominął wyżej wskazany element stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz uwzględniając stanowisko Sądu wyrażone w wyroku z dnia 12 stycznia 2017 r. sygn. akt I SA/Rz 927/16, uznać należy, że Wnioskodawca jest podmiotem bezpośrednio realizującym projekt finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy, których jest beneficjentem.

W konsekwencji, środki finansowe otrzymywane przez Wnioskodawcę podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zostały spełnione przesłanki wymienione w lit. a) i b) tego przepisu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.