ITPB2/4511-256/16/MU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie przedmiotowe (stypendium stażowe).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2016 r. (data wpływu 8 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest studentem studiów stacjonarnych, drugiego stopnia, na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie. W dniu 26 września 2014 r. Wnioskodawca podpisał z Uczelnią umowę o staż, który organizowany był w ramach projektu pt. „Praktyka w Zarządzaniu. Organizacja staży i praktycznych form kształcenia dla studentów XXX”, realizowanego przez Uniwersytet, w ramach Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Staż u Przedsiębiorcy trwał 3 miesiące (od października do grudnia 2014 r.) w wymiarze 90 godzin średniomiesięcznie (łącznie 270 godzin). Wnioskodawca był uczestnikiem programu (projektu) i wynagrodzenie jakie otrzymał stanowiło pomoc udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. W dniu 16 lutego 2015 r. na rachunek bankowy z tytułu odbytego stażu Wnioskodawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 2.725,25 zł, obliczone z kwoty 3.375 brutto pomniejszonej o podatek dochodowy w kwocie 346 zł oraz ubezpieczenie zdrowotne bez kosztów uzyskania przychodu. Informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 Wnioskodawca otrzymał w lutym 2016 r. Wynagrodzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wypłacone Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu odbytego stażu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy wypłacone wynagrodzenie z tytułu odbytego stażu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. w ustawie o podatku od osób fizycznych wprowadzono zapis, że wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 21 pkt 137, Dz. U. 1991 Nr 80, poz. 350).

Wnioskodawca uważa, że w Jego przypadku znajdzie zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ uczestniczył w stażu współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego bezpośrednim celem było zdobycie przez studentów pierwszego doświadczenia zawodowego. Zdaniem Wnioskodawcy, cel ten został osiągnięty a wynagrodzenie otrzymane przez Niego, współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jako pomoc udzielona w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa jest w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 cytowanej ustawy wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m. in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (w tym Europejskiego Funduszu Społecznego) – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy również, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca był uczestnikiem projektu i otrzymał wynagrodzenie będące pomocą udzieloną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, to otrzymane świadczenie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.