ITPB2/415-731/14/IL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Straty w uprawach w związku z budową gazociągu - zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 10.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi wraz z małżonką, z którą nie łączy jego ustawowa wspólność majątkowa gospodarstwo rolne. W 2008 r. podpisał umowę z .. Oddziałem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o Przedmiotem umowy było udostępnienie inwestorowi (... Oddział Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o.) części posiadanych przez niego gruntów rolnych w celu budowy gazociągu W związku z powyższym inwestor w 2013 r. wypłacił Wnioskodawcy, zgodnie z zawartą umową łączną kwotę brutto 27.500 zł. Wnioskodawca otrzymał PIT-8C za 2013 rok. Z części D PIT-u 8C, z poz. 34 wynika, iż jest to odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku prowadzenia na tych gruntach inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej, natomiast w poz. 35 wpisano kwotę 27.500 zł.

Grunty w związku z którymi zostało wypłacone Wnioskodawcy odszkodowanie, wchodzą w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Grunty te stanowią wspólność małżeńską. Odszkodowanie w wysokości 27.500 zł (według umowy) obejmuje w szczególności szkody powstałe z tytułu ewentualnych strat w uprawach, zaistniałych podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z budową sieci gazowej oraz rekultywacji terenu, zmniejszenia wartości nieruchomości, ograniczenia w prawie wykonywania własności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odszkodowanie obejmujące w szczególności szkody powstałe z tytułu ewentualnych strat w uprawach, zaistniałych podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z budową sieci gazowej oraz rekultywacji terenu, zmniejszenia wartości nieruchomości, ograniczenia w prawie wykonywania własności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy należy je wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2013...

Zdaniem Wnioskodawcy odszkodowanie obejmujące w szczególności szkody powstałe z tytułu ewentualnych strat w uprawach, zaistniałych podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z budową sieci gazowej oraz rekultywacji terenu, zmniejszenia wartości nieruchomości, ograniczenia w prawie wykonywania własności nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie należy go wykazywać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2013 na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyty we wskazanym przepisie zwrot „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy bowiem mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  1. ustanowienia służebności gruntowej,
  2. rekultywacji gruntów,
  3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Powołany wyżej art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym nie definiuje. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła jednak, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.).

Stosownie do art. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 stanowi, iż za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi wraz z małżonką, z którą nie łączy jego ustawowa wspólność majątkowa gospodarstwo rolne. W 2008 r. podpisał umowę z ...Oddziałem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o Przedmiotem umowy było udostępnienie inwestorowi (... Oddział Systemu Dystrybucyjnego Sp. z u. o.) części posiadanych przez niego gruntów rolnych w celu budowy gazociągu W związku z powyższym inwestor w 2013 r. wypłacił Wnioskodawcy, zgodnie z zawartą umową łączną kwotę brutto 27.500 zł. Wnioskodawca otrzymał PIT-8C za 2013 rok. Z części D PIT-u 8C, z poz. 34 wynika, iż jest to odszkodowanie z tytułu szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku prowadzenia na tych gruntach inwestycji związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej, natomiast w poz. 35 wpisano kwotę 27.500 zł.

Grunty w związku z którymi zostało wypłacone Wnioskodawcy odszkodowanie, wchodzą w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Grunty te stanowią wspólność małżeńską. Odszkodowanie w wysokości 27.500 zł (według umowy) obejmuje w szczególności szkody powstałe z tytułu ewentualnych strat w uprawach, zaistniałych podczas prowadzenia prac ziemnych związanych z budową sieci gazowej oraz rekultywacji terenu, zmniejszenia wartości nieruchomości, ograniczenia w prawie wykonywania własności.

Podkreślić należy, że odszkodowanie jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zwolnienie z opodatkowania odszkodowań wypłaconych na podstawie zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów oraz szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie.

Odnosząc się do powyższego, po analizie zacytowanego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że skoro – jak wynika z wniosku - odszkodowanie, które Wnioskodawca otrzymał na podstawie umowy zawartej z .. Oddziałem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o jest odszkodowaniem z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i rekultywacji gruntów, na których jest realizowana inwestycja opisana we wniosku, a które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym , to w tej części korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. b) i c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zwolnieniu nie podlega ta część odszkodowania, którą Wnioskodawca otrzymał z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości oraz ograniczenia w prawie wykonywania własności, gdyż nie mieści się w dyspozycji analizowanego przepisu. W konsekwencji odszkodowanie z powyższych tytułów stanowi dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej i wykazaniu w zeznaniu podatkowym, składanym za rok podatkowy, w którym ten przychód otrzymał.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.