ITPB2/415-449/11/IB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy otrzymane środki pieniężne za wykonywanie bezpośrednio prac związanych z realizacją projektu "T." -działanie 4.1 Humanizacja blokowisk są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2011 r. (data wpływu 26 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wezwaniem z dnia 12 lipca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się o uzupełnienie wniosku w zakresie wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Pismem z dnia 22 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku oraz w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

W dniu 2 sierpnia 2010 r. została zawarta umowa na wykonywanie czynności Inwestora Zastępczego do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2007-2013 do konkursu 4.1 Humanizacja blokowisk - zgodnie z zawartą umową partnerską i określonym zakresem czynności oraz pełnomocnictwem.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa a Wspólnotą Mieszkaniową zostało udzielone pełnomocnictwo dla Zarządu Budynków Mieszkalnych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej, a w szczególności do samodzielnej realizacji zadań i dokonywania działań w zakresie związanym z realizacją projektu. W dniu 30 grudnia 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „T.” w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działania 4.1- „Humanizacja blokowisk" Poddziałanie 4.1.1 - ”Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty (Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013) pomiędzy Zarządem Województwa a Wspólnotą Mieszkaniową. Wydatki kwalifikowane Projektu będą pokrywane w wysokości 85% ze środków europejskich /EFRR/ oraz 15% poprzez wkład własny Beneficjenta.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod nazwą Zarząd Budynków Mieszkalnych zarejestrowaną w Urzędzie Miejskim /ksero w załączeniu/.

Wnioskodawca jest Inwestorem Zastępczym zgodnie z zawartą umową w dniu 2 sierpnia 2010 r. do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach (RPO na lata 2007 – 2013).

Środki pieniężne za wykonywanie bezpośrednio prac związanych z realizacją projektu stanowią wynagrodzenie koordynatora - inwestora zastępczego tj. Wnioskodawcy - prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zarząd Budynków Mieszkalnych, z którym została zawarta umowa o dzieło przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Środki pieniężne będą otrzymywane przez Wspólnotę Mieszkaniową jako "Beneficjenta".

Środki pieniężne za wykonywanie bezpośrednio prac związanych z realizacją projektu będą otrzymywane na podstawie umowy o dzieło zawartej w dniu 2 sierpnia 2010 r. pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową jako "Beneficjentem" a Zarządem Budynków Mieszkalnych po wystawieniu rachunku dla Wspólnoty Mieszkaniowej jako "Beneficjenta".

Beneficjentem programu jest Wspólnota Mieszkaniowa zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa.

Celem programu jest poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty, poprawa wizerunku obszaru objętego zagospodarowaniem, zmniejszenie zanieczyszczeń w wyniku wymiany instalacji technicznej w tym systemów grzewczych, instalując kotły CO kondensacyjne na gaz, efektywność energetyczna, zahamowanie migracji ludzi młodych, poprawa bezpieczeństwa publicznego, ograniczenie patologii społecznej, stworzenie wizerunku miasta atrakcyjnego turystycznie.

Przekazywania beneficjentowi środków w ramach programu, będzie zgodnie z umową dokonywał Zarząd Województwa na wyodrębniony rachunek bankowy dla Projektu tj. dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wysokość wynagrodzenia koordynatora - inwestora zastępczego, sposób jego finansowania, okres, funkcja i wykonywane czynności objęte dofinansowaniem zostały wyraźnie wskazane w studium wykonalności, we wniosku o dofinansowanie projektu oraz wartościowo w umowie o dofinansowanie projektu. Do wniosku została dołączona umowa o dzieło z dnia 2 sierpnia 2010 r. natomiast w studium wykonalności wyraźnie wskazano z imienia i nazwiska osobę odpowiedzialną za wdrażanie i realizację projektu oraz sposób finansowania. Wysokość wynagrodzenia została ujęta i zatwierdzona we wniosku o dofinansowanie projektu, na podstawie którego została podpisana umowa /w załączeniu ksero wniosku o dofinansowanie oraz wyciąg ze studium wykonalności dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wynagrodzenie koordynatora - inwestora zastępczego jest bezpośrednio związane z czynnościami realizującymi cel programu. Potwierdzeniem okoliczności, że bezpośrednio realizuje cel programu jest protokół z otwarcia ofert dotyczących wyboru Inwestora Zastępczego przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz Zarządzenie z dnia 26 lipca 2010 r. powołujące Komisję dokonującą wyboru. Wspólnota Mieszkaniowa nie zatrudnia pracowników, nie prowadzi działalności gospodarczej więc nie ma możliwości samodzielnie realizować celu projektu ani też go rozliczyć.

Wynagrodzenie koordynatora - inwestora zastępczego stanowi płatność na realizację projektu w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanej przez wykonawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymane środki pieniężne za wykonywanie bezpośrednio prac związanych z realizacją projektu "T." -działanie 4.1 Humanizacja blokowisk są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie koordynatora-inwestora zastępczego, który jest bezpośrednim realizatorem projektu, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w analogiczny sposób jak w przypadku beneficjenta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisów dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

  • środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,
  • prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna – nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Pod pojęciem podatnika bezpośrednio realizującego cel programu należy rozumieć osobę wykonującą w ramach programu (projektu), finansowanego ze środków pomocowych określone czynności na zlecenie podmiotu, któremu pomoc ma służyć (beneficjenta pomocy zagranicznej).

W świetle powyższego, kryterium określone w tym przepisie mogą spełniać dochody osób fizycznych otrzymywane z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia zawartej z beneficjentem pomocy zagranicznej (podmiotem powołanym do realizacji programu w stosownych dokumentach programowych) pod warunkiem, że osoby te bezpośrednio realizują cel programu.

Istotną okolicznością – w myśl tego przepisu – wpływającą na zastosowanie zwolnienia jest zatem charakter czynności wykonywanych przez pracownika lub zleceniobiorcę. Jako zwolnione z podatku mogą być traktowane jedynie wynagrodzenia za czynności i prace o charakterze merytorycznym, czyli związanym bezpośrednio z realizacją celu programu pomocowego. Nie podlegają natomiast zwolnieniu wynagrodzenia osób zaangażowanych jedynie pośrednio w realizację projektu poprzez wykonywanie czynności i prac o charakterze technicznym, organizacyjnym i pomocniczym, które aczkolwiek są niezbędne w procesie realizacji projektu, nie stanowią jednak zazwyczaj bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego. W konsekwencji, zarówno pracodawca (zleceniodawca, zamawiający dzieło), jak i pracownik (zleceniobiorca, przyjmujący dzieło) zaangażowany w realizację projektu winni zadbać o taki sposób udokumentowania czynności pracownika (zleceniobiorcy, przyjmującego dzieło) związanych z realizacją projektu, aby kryterium bezpośredniej realizacji celu było jednoznaczne do oceny.

Ustalenie natomiast, czy w konkretnym przypadku dochody danego podatnika objęte są powyższym zwolnieniem wymaga analizy postanowień szeregu aktów, począwszy od umowy przyznającej bezzwrotne środki pomocowe, a skończywszy na umowie, na podstawie której podatnik otrzymuje dochody.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

W myśl art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712 ze zm.) sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

Środki europejskie, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochód budżetu państwa (art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Przy czym wydatkami budżetu państwa, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 powyższej ustawy, są wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

  1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
  2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
  3. dotacje celowe dla beneficjentów;
  4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
  5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Stosownie do art. 187 ww. ustawy za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności (...).

Zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju określenie beneficjent oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu.

W sytuacji przedstawionej we wniosku w dniu 30 grudnia 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „T.” w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działania 4.1- „Humanizacja blokowisk" Poddziałanie 4.1.1 - "Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty (Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013) pomiędzy Zarządem Województwa a Wspólnotą Mieszkaniową. Wydatki kwalifikowane Projektu będą pokrywane w wysokości 85% ze środków europejskich /EFRR/ oraz 15% poprzez wkład własny Beneficjenta. Środki pieniężne będą otrzymywane przez Wspólnotę Mieszkaniową jako "Beneficjenta”.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jest natomiast Inwestorem Zastępczym zgodnie z umową zawartą w dniu 2 sierpnia 2010 r. do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu (Rozwoju (Regionalnego w ramach (RPO na lata 2007 – 2013). Środki pieniężne za wykonywanie bezpośrednio prac związanych z realizacją projektu będą otrzymywane na podstawie umowy o dzieło zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową jako Beneficjentem a Wnioskodawcą, który w związku z tym wystawi rachunek dla ww. Wspólnoty.

Mając na uwadze stan faktyczny opisany we wniosku oraz powołany wyżej stan prawny stwierdzić zatem należy, iż w odniesieniu do środków pieniężnych otrzymywanych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie zostało spełnione kryterium pochodzenia środków pieniężnych (źródło finansowania), o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Źródłem finansowania tych wynagrodzeń są bowiem wyłącznie środki krajowe a nie środki bezzwrotnej pomocy, o których stanowi art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ww. ustawy.

Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako środki europejskie, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochód budżetu państwa.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy jest natomiast zwolnieniem o charakterze przedmiotowym - związanym z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy. Przesłankami warunkującymi to zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, które otrzymuje podatnik.

W niniejszej sprawie zatem wynagrodzenie koordynatora – inwestora zastępczego nie jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poza tym, ponieważ Wnioskodawca w ramach realizowanego programu operacyjnego nie jest beneficjentem, który otrzymał te środki z Banku Gospodarstwa Krajowego bądź jako dotację z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, to ww. środki nie mogą również korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 lub 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku zdarzenia przyszłego interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.