ITPB2/415-425/12/ENB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy dotacje celowe wypłacane przez Wnioskodawcę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy i w związku tym czy Wnioskodawca nie jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2012 r. (data wpływu 24 kwietnia 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2012 r. (data wpływu 2 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem w dniu 2 lipca 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zasady udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków określa uchwała Rady Miejskiej. Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 403 ust. 4 i ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zakupu urządzeń wchodzących w skład systemu oczyszczania ścieków - przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia ścieków bytowych z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy, z wyłączeniem budynków mieszkalnych położonych na terenach uzbrojonych w sieć kanalizacyjną oraz na terenach, gdzie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej. Podatnik tylko jednokrotnie może ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy i może nim być właściciel lub współwłaściciele nieruchomości, użytkownik wieczysty lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa, rolnik wynajmujący turystom pokoje gościnne w budynku mieszkalnym znajdującym się na obszarach wiejskich ze stałym miejscem pobytu rolnika w tym budynku, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5.

Kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 50% wartości brutto wydatków poniesionych na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków udokumentowanych fakturami i/lub rachunkami, nie więcej jednak niż 5.000 zł.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 1. przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach, gdzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do istniejącej i planowanej do realizacji sieci kanalizacji sanitarnej,
 2. przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane dla obiektów wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania na działalność gospodarczą związaną z pobytem i obsługą turystów oraz dla nieruchomości letniskowych,
 3. koszty zakupu wyłącznie pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków,
 4. koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
 5. koszty robocizny,
 6. koszty eksploatacji i konserwacji.

W przesłanym uzupełnieniu wyjaśniono, że dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w myśl art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, stanowi dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z jego treścią finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych, a w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców,
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dotacje celowe wypłacane przez Wnioskodawcę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy i w związku tym czy Wnioskodawca nie jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków finansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, będącą dotacją celową w myśl ustawy o finansach publicznych korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy i w związku z tym nie ma potrzeby wystawiania informacji PIT-8C osobom otrzymującym dotację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zatem do innych źródeł należy zaliczyć m.in. dotacje otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W konsekwencji skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania wypłacanej dotacji (tj. źródła pochodzenia środków przeznaczonych na dotację) oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

Z analizy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca będący Urzędem Miasta udziela dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zasady udzielania dotacji określa uchwała Rady Miejskiej podjęta na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. 403 ust. 4 i ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dofinansowanie dotyczy częściowego zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zakupu urządzeń wchodzących w skład systemu oczyszczania ścieków - przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzenia ścieków bytowych z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy. Kwota dofinansowania dla jednego przedsięwzięcia wynosi 50% wartości brutto wydatków poniesionych na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków udokumentowanych fakturami i/lub rachunkami, nie więcej jednak niż 5.000 zł.

W przesłanym uzupełnieniu wyjaśniono, że dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w myśl art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska, jest dotacją celową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepis ten stanowi, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może podlegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

 1. podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych, a w szczególności:
  1. osób fizycznych,
  2. wspólnot mieszkaniowych,
  3. osób prawnych,
  4. przedsiębiorców,
 2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

W świetle powyższego, uznać należy, iż wypłacane przez Wnioskodawcę z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, będące dotacjami w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawiania osobom uzyskującym taką dotację informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.