ITPB2/415-381/09/ENB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy stypednium otrzymane przez Wnioskodawcę może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 10 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2009 roku (data wpływu 15 kwietnia 2009 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2009 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendium.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na początku 2008 roku podjął Pan starania o stypendium Marszałka Województwa za dobre wyniki w nauce. W kwietniu skończył Pan naukę w liceum ogólnokształcącym i ubiegał się o staż z Urzędu Pracy. W dniu 30 kwietnia 2008 roku zarejestrował się Pan w Urzędzie Pracy, a staż rozpoczął się 20 maja 2008 roku. Na przełomie maja i czerwca dowiedział się Pan, że otrzymał stypendium w kwocie 300 zł miesięcznie z wyrównaniem od lutego (stypendium przyznano za okres od lutego do sierpnia). Pracownik Urzędu Marszałkowskiego poinformował Pana, że stypendium będzie opodatkowane, gdyż oprócz renty rodzinnej osiąga Pan inne dochody w związku z czym nie jest możliwe złożenie oświadczenia o braku takich dochodów. Oprócz renty rodzinnej otrzymywał Pan wynagrodzenie za staż. Nie znając się na przepisach, nie złożył Pan stosownego oświadczenia. W dniu 31 lipca 2008 roku Urząd Marszałkowski przelał na Pana konto kwotę 1458,00 zł stypendium (za okres od lutego do lipca), a 14 sierpnia 2008 roku kwotę 243,00 zł za sierpień. Na początku 2009 roku otrzymał Pan z Urzędu Marszałkowskiego PIT-8S. Od pracowników Urzędu Skarbowego dowiedział się Pan, że podatek od stypendium został pobrany nienależnie, gdyż kwota stypendium nie przekraczała 380 zł miesięcznie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie...
  1. Czy Urząd Marszałkowski miał prawo pobrać podatek dochodowy od stypendium za okres od lutego do maja, lub od lutego do sierpnia czy też w ogóle nie powinien pobierać podatku...
  2. Czy Urząd Skarbowy może zwrócić nienależnie pobrany podatek...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek dochodowy od stypendium został pobrany bezprawnie za cały okres od lutego do sierpnia. W ocenie Wnioskodawcy, jeśli stypendium musiałoby podlegać opodatkowaniu, to nie za okres przed podjęciem stażu. Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z Urzędu Pracy pochodziło z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i nie było ono opodatkowane podatkiem dochodowym, a jedynie była pobrana zaliczka rentowa i ubezpieczenie zdrowotne, zatem wynagrodzenia tego nie można traktować jako opodatkowanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40b cytowanej ustawy wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, z zastrzeżeniem ust. 10.

Stosownie do art. 21 ust. 10 wymienionej ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e.

Podatnik jest obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana. Oświadczenie składa się na druku PIT–2C.

Z powyższego wynika, że możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie wskazanego art. 21 ust. 1 pkt 40 b ustawy jest możliwe jedynie po złożeniu oświadczenia o którym mowa w art. 21 ust. 10 ustawy.

Jak przedstawiono we wniosku, na początku 2008 roku Wnioskodawca podjął starania o stypendium Marszałka Województwa za dobre wyniki w nauce. W kwietniu Wnioskodawca zakończył naukę w liceum ogólnokształcącym i ubiegał się o staż z Urzędu Pracy. W dniu 30 kwietnia 2008 roku zarejestrował się w Urzędzie Pracy, a staż rozpoczął się 20 maja 2008 roku. Na przełomie maja i czerwca Wnioskodawca dowiedział się, że otrzymał stypendium w kwocie 300 zł miesięcznie z wyrównaniem od lutego (stypendium przyznano za okres od lutego do sierpnia). Pracownik Urzędu Marszałkowskiego poinformował Wnioskodawcę, że stypendium będzie opodatkowane, gdyż oprócz renty rodzinnej osiąga również inne dochody w związku z czym nie jest możliwe złożenie oświadczenia o braku takich dochodów. Oprócz renty rodzinnej Wnioskodawca otrzymywał wynagrodzenie za staż. Wnioskodawca nie złożył oświadczenia. W dniu 31 lipca 2008 roku Urząd Marszałkowski przelał na konto Wnioskodawcy kwotę 1.458,00 zł stypendium (za okres od lutego do lipca), a 14 sierpnia 2008 roku kwotę 243,00 zł za sierpień. Na początku 2009 roku Wnioskodawca otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego PIT-8S.

Z analizy przedstawionego stanu faktycznego, wynika, że Wnioskodawca nie złożył wymaganego oświadczenia, w związku z czym otrzymywane stypendium nie mogło skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 b cytowanej ustawy.

Ponieważ przesłanki wyszczególnione w tym przepisie muszą być spełnione łącznie, zatem nie spełnienie jednej z nich w postaci nie złożenia oświadczenia eliminuje możliwość zastosowania tego zwolnienia. Za bezprzedmiotowe zatem należy uznać badanie pozostałych przesłanek wskazanych w przepisie, w tym również czy otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie za staż spełniało warunki wskazane w tym przepisie.

Zgodnie z powyższym za prawidłowe należy uznać działanie płatnika stypendium, który od wypłacanych kwot pobrał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o stwierdzenia nadpłaty i ewentualnego odzyskania pobranych przez płatnika zaliczek, ponieważ nadpłata ta u Wnioskodawcy nie wystąpiła.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.