ITPB2/415-140/12/ENB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy opisane we wniosku odszkodowanie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2012 r. (data wpływu 15 lutego 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 kwietnia 2012 r. (data wpływu 12 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem w dniu 12 kwietnia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca nabył działkę o numerze 2033/4 w drodze spadku i w drodze darowizny. W dniu 19 września 2003 r. zmarła matka Wnioskodawcy, po której na podstawie dziedziczenia ustawowego udziały w nieruchomości odziedziczył Wnioskodawca wraz z ojcem i siostrą. W dniu 27 marca 2004 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy, a nieruchomość w części należącej do ojca na podstawie testamentu nabył Wnioskodawca wraz z małżonką. Ponadto w dniu 24 października 2008 r. w kancelarii notarialnej została dokonana umowa darowizny na mocy której siostra darowała Wnioskodawcy udział w nieruchomości, który nabyła w spadku.

W dniu 22 lutego 2011 r. Urząd Gminy poinformował Wnioskodawcę, że zgodnie z art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami działki wydzielone pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej z mocy prawa przechodzą na własność gminy. W dniu 30 grudnia 2011 r. w kancelarii notarialnej została podpisana umowa sprzedaży na rzecz Gminy między innymi działki o numerze 2033/4 o pow. 0,0154 ha, przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej na mocy porozumienia zawartego z Urzędem Gminy.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, tj. na poszerzenie drogi gminnej jest wolny od podatku dochodowego stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegałby przychód ze sprzedaży nieruchomości w części, w jakiej nie upłynął jeszcze przewidziany przepisami pięcioletni termin. Wnioskodawca wskazuje ponadto, że Jego zdaniem przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie wolny jest od podatku dochodowego stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedstawionej sytuacji zbycie nastąpiło po uzyskaniu informacji z Urzędu Gminy zawartej w porozumieniu, że działka wydzielona na poszerzenie drogi gminnej z mocy prawa przechodzi na własność gminy stosownie do treści przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wnioskodawca nie był zainteresowany zbyciem tej nieruchomości, jednak mając na względzie cel publiczny, oraz informację, że działka ta i tak z mocy prawa przeszłaby na własność gminy, zdecydował o podpisaniu umowy sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) – c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nabył działkę o numerze 2033/4 w drodze spadku i w drodze darowizny. W dniu 19 września 2003 r. zmarła matka Wnioskodawcy, po której na podstawie dziedziczenia ustawowego udziały w nieruchomości odziedziczył Wnioskodawca wraz z ojcem i siostrą. W dniu 27 marca 2004 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy, a nieruchomość w części należącej do ojca na podstawie testamentu nabył Wnioskodawca wraz z małżonką. Ponadto w dniu 24 października 2008 r. w kancelarii notarialnej została dokonana umowa darowizny na mocy której siostra darowała Wnioskodawcy udział w nieruchomości, który nabyła w spadku.

W dniu 22 lutego 2011 r. Urząd Gminy poinformował Wnioskodawcę, że zgodnie z art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami działki wydzielone pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej z mocy prawa przechodzą na własność gminy. W dniu 30 grudnia 2011 r. w kancelarii notarialnej została podpisana umowa sprzedaży na rzecz Gminy między innymi działki o numerze 2033/4 o pow. 0,0154 ha, przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej na mocy porozumienia zawartego z Urzędem Gminy.

Zgodnie z powyższym sprzedaż wskazanej we wniosku nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi w nieruchomości nabytemu w drodze spadku po matce zmarłej w 2003 r. oraz w drodze spadku po ojcu zmarłym w 2004 r., dla Wnioskodawcy nie będzie stanowiła źródła przychodu z uwagi na to, że upłynął okres pięcioletni od momentu nabycia tych udziałów.

Natomiast, skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, w części odpowiadającej udziałowi w jakim nieruchomość ta została nabyta w drodze darowizny od siostry w 2008 r. należy oceniać według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

W myśl bowiem art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ww. ustawie w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Z zacytowanego przepisu wynika zatem, że podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest, aby przychód uzyskany został między innymi z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) określono, że celami publicznymi w rozumieniu tej ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Zwolnienie nie będzie jednak przysługiwało, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  • nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed odpłatnym zbyciem,
  • cena nabycia zbywanej nieruchomości była o co najmniej 50% niższa od ceny zbycia.

Zatem, w przypadku, gdy spełniony będzie tylko jeden z warunków albo gdy żaden z nich nie zostanie spełniony, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

Sprzedana w 2011 r. nieruchomość została w części nabyta przez Wnioskodawcę w 2008 r., zatem nabycie nieruchomości nie nastąpiło w okresie dwóch lat przed odpłatnym zbyciem.

Ponadto Wnioskodawca nabył udział w przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny, a więc nieodpłatnie, nie ma zatem możliwości ustalenia ceny nabycia.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, uznać należy, że nie została spełniona żadna z przesłanek wyłączających zastosowanie analizowanego zwolnienia, co oznacza, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości – w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze darowizny w 2008 r. - na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.