IPTPP1/443-115/12-3/MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy pozostałe usługi niesfinansowane dotacją, które będą świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach placówki działającej na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych, zgodnie z art. 5e oraz art. 82 ust. 3, w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy o systemie oświaty będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2012 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Tryb. 08 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku usług świadczonych przez placówkę oświatową niesfinansowanych dotacją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku usług świadczonych przez placówkę oświatową niesfinansowanych dotacją.

W związku z § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, pismem z dnia 03 lutego 2012 r., przesłało ww. wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 08 lutego 2012 r.), celem załatwienia zgodnie z właściwością miejscową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1807 ze zm.) w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonuje również działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) , zwanej dalej ustawą o VAT.

Wykonując przede wszystkim czynności zwolnione przedmiotowo od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT oraz w zakresie sprzedaży opodatkowanej korzystając ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, Wnioskodawczyni na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy o VAT nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Wnioskodawczyni uzyskała również na podstawie art. 5e oraz art. 82 ust. 3, w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako prowadząca prywatną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Zgodnie ze statutem prywatnej poradni psychologiczno – pedagogicznej, prowadzonej przez Wnioskodawczynię, z usług Zainteresowanej mogą korzystać dzieci, młodzież, dorośli, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści z placówek oświatowych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą lub na rzecz dzieci i młodzieży.

Poradnia będzie realizować następujące zadania: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych i ustalanie przyczyn trudności w zgłaszanych przypadkach, prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomaganie uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, wspieranie i kreowanie nowoczesnych działań z dzieckiem zdolnym, inicjowanie, realizowanie i wspieranie działań profilaktycznych i pro zdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobiegających agresji i uzależnieniom, propagowanie profesjonalnych metod wspierania i korygowania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i terapeutycznej, upowszechnianie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, zawodoznawczej, logopedycznej i pro zdrowotnej, prowadzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działań służących integrowaniu zespołów, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pomagania innym, prowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji społecznych i psychologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów, wspomaganie rodziny w jej wychowawczej i edukacyjnej funkcji.

Poradnia będzie realizować wyżej wymienione zadania poprzez badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, zajęcia terapeutyczno – logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, terapię rodzin, profesjonalne doradztwo kariery edukacyjnej i zawodowej, zajęcia psychoedukacyjne warsztatowe i treningowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prelekcje i wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych, opracowywanie materiałów metodycznych, artykułów i innych publikacji edukacyjnych i informacyjnych.

Zgodnie z zapisem art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty w niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wnioskodawczyni zamierza stworzyć taki zespół i na działalność placówki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zamierza uzyskać, zgodnie z zapisem art. 90 pkt 1a ustawy o systemie oświaty, dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju z budżetu miasta i zamierza wydatkować ją oraz rozliczać zgodnie z zapisami Uchwały nr Rady Miasta z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Pozostałe usługi świadczone przez poradnię będą odpłatne i będą finansowane ze środków własnych Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni zamierza otrzymaną dotację z budżetu miasta na prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uznać za świadczenie, niebędące obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast pozostała część usług świadczonych przez Wnioskodawczynię w ramach placówki, których zakres wymieniono powyżej, nie sfinansowanych dotacją , będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT oraz art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy pozostałe usługi niesfinansowane dotacją, które będą świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach placówki działającej na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych, zgodnie z art. 5e oraz art. 82 ust. 3, w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy o systemie oświaty będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, pozostałe usługi świadczone przez poradnię w ramach statutowej działalności, niedotyczące dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, na które nie zostanie przyznana dotacja z budżetu miasta, będą odpłatne i będą stanowiły obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem będą mieścić się w zakresie czynności, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zapis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, warunkuje zwolnienie z podatku podmiotowo – przedmiotowym kryterium, tj. usługi powinny być świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz powinny być świadczone w zakresie kształcenia i wychowania.

W związku z tym należy podkreślić, że usługi będą świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach statutowej działalności placówki, działającej na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zgodnie z art. 5e oraz art. 82 ust. 3, w związku z art. 82 ust. 1, ust. 3a ustawy o systemie oświaty. Wspomniana ustawa o systemie oświaty w art. 2 przewiduje, że systemem oświaty objęte są m.in. poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Niepubliczna poradnia psychologiczno – pedagogiczna, wymieniona w art. 2 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, stanowi więc jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Ustawa o VAT nie zawiera definicji ani kształcenia ani wychowania, dlatego konieczne jest odniesienie się do definicji słownikowej tych słów. „Kształcić”, zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN to:

 1. przekazywać komuś wiedzę, umiejętności;
 2. czynić starania, aby ktoś zdobywał wiedzę, rozwijał umiejętności;
 3. rozwijać cechy charakteru.

Wychowanie zaś to „ogół zbiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie”.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych daje wskazówki dotyczące usług edukacyjnych, jakie świadczyć może taka poradnia. Rozporządzenie to wskazuje, że poradnie psychologiczno – pedagogiczne udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Usługi świadczone przez tego typu placówki nakierowane są na pomoc nieukształtowanej jednostce i jej rodzicom, wspomagają proces kształcenia i wychowywania. Tytułem przykładu można podać usługi diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej. Rozporządzenie przewiduje także, że szczególnym zadaniem takiej placówki jest prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Edukacja taka w sposób ścisły związana jest z realizacją celów podstawowych przyświecających rodzicom oraz nauczycielom, jakim jest kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.

Ponadto zadanie to samo w sobie stanowi realizację zadania przewidzianego ustawą o systemie oświaty, jakim jest dalsze kształcenie osób dorosłych i może być ono uznane za usługę ściśle wiążącą się z usługą podstawową, a w wielu wypadkach uczestnictwo w nim jest niezbędne do dalszej efektywnej pracy z dzieckiem przy realizacji usługi podstawowej.

Tak więc statutowy zakres działań i zadań realizowanych przez poradnię, opisany w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, adekwatny do wskazówek zawartych w wyżej wymienionym rozporządzeniu wyczerpuje, zdaniem Wnioskodawczyni definicję usług świadczonych w zakresie kształcenia i wychowania.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawczyni odpłatne usługi, świadczone przez Zainteresowaną w ramach działalności niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w części niefinansowanej z dotacji budżetu miasta, będą stanowiły obrót, w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem będą mieścić się w zakresie czynności, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zwrócić należy uwagę, iż stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania, należy wskazać, iż jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania.

Z kolei w świetle ust. 1 pkt 29 ww. artykułu, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do treści art. 43 ust 17 ww. ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (ust. 17a ww. artykułu).

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011r., zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Dodatkowo należy wskazać, że w § 13 ust. 8 rozporządzenia, postanowiono, iż zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługę podstawową.

W myśl § 13 ust. 9 rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, pod warunkiem że:

 1. są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25, lub
 2. ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Uregulowania zawarte w wyżej cytowanych przepisach mających zastosowanie w sprawie wskazują, iż zwolnienie od podatku VAT obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo – przedmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT nie wystarcza, ażeby dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, aby usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie cyt. przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Uzyskała również na podstawie ustawy o systemie oświaty wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako prowadząca prywatną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Poradnia będzie realizować następujące zadania: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych i ustalanie przyczyn trudności w zgłaszanych przypadkach, prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomaganie uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, wspieranie i kreowanie nowoczesnych działań z dzieckiem zdolnym, inicjowanie, realizowanie i wspieranie działań profilaktycznych i pro zdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobiegających agresji i uzależnieniom, propagowanie metod wspierania i korygowania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i terapeutycznej, upowszechnianie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, zawodoznawczej, logopedycznej i pro zdrowotnej, prowadzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działań, służących integrowaniu zespołów, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pomagania innym, prowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji społecznych i psychologicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów, wspomaganie rodziny w jej wychowawczej i edukacyjnej funkcji.

Zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty w niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Wnioskodawczyni zamierza stworzyć taki zespół i na działalność placówki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zamierza uzyskać, zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty, dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju z budżetu miasta i zamierza wydatkować ją oraz rozliczać zgodnie z zapisami Uchwały nr Rady Miasta z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych na terenie miasta prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Pozostałe usługi świadczone przez poradnię będą odpłatne i będą finansowane ze środków własnych Wnioskodawczyni.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę, iż stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), system oświaty obejmuje poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Z kolei, art. 5 ust. 1 ww. ustawy określa, iż szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Natomiast, stosownie do art. 82 ust. 1 cyt. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Odniesienie powołanych przepisów do opisanej w złożonym wniosku sytuacji prowadzi do wniosku, iż w kontekście art. 82 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawca, który posiada wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, mieści się w katalogu jednostek objętych systemem oświaty zawartych w art. 2 pkt 4 tej ustawy i jako placówka oświatowa świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

W związku z powyższym wypełniona zostaje podmiotowo – przedmiotowa dyspozycja cyt. powyżej art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, który jasno stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Reasumując, usługi niesfinansowane dotacją, świadczone przez Wnioskodawczynię w ramach placówki działającej na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych będą korzystały ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zwolnienia od podatku usług świadczonych przez placówkę oświatową niesfinansowanych dotacją. Natomiast wniosek w części dotyczącej opodatkowania dotacji otrzymanej z budżetu miasta dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzącej usługi wczesnego wspomagania rozwoju dziecka został rozstrzygnięty interpretacją nr IPTPP1/443-115/12-2/MH.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.