IPTPB1/4511-578/15-4/KO | Interpretacja indywidualna

Czy kwota zapłaconego abonamentu za internet i usługę serwisową, do opłacenia których zobowiązał się Partner, tj. Starostwo Powiatowe, jest przychodem uczestnika projektu, tj. gospodarstwa domowego, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy kwota zapłaconego abonamentu za internet i usługę serwisową stanowi przychód z tzw. innych źródeł, o których stanowią przepisy art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy na płatniku ciąży, zgodnie z art. 42a powyższej ustawy obowiązek wystawienia informacji wg ustalonego wzoru o wysokości przychodów i jej przekazania w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu?
IPTPB1/4511-578/15-4/KOinterpretacja indywidualna
 1. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 1 grudnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-578/15-2/KO, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 1 grudnia 2015 r. (data doręczenia 4 grudnia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 9 grudnia 2015 r.

W uzupełnieniu wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Starostwo Powiatowe w okresie od 3 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. było partnerem w realizacji Projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Z Województwa X”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Zgodnie z umową o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków Projektu rozpoczynał się w dniu 1 lutego 2013 r. i kończył się 30 czerwca 2015 r. Projekt został zakończony 30 czerwca 2015 r., natomiast zgodnie z umową Starostwo ma obowiązek zapewnić do 2020 r. dostęp do internetu i serwis beneficjentom Projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, obowiązkiem partnera Projektu, tj. Starostwa Powiatowego, było zapewnienie dostępu do internetu dla 50 gospodarstw domowych z terenu Powiatu R zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Cel ten został osiągnięty poprzez udostępnienie bezpłatnego internetu gospodarstwom domowym z terenu objętego Projektem, wyposażenie tych gospodarstw w sprzęt komputerowy niezbędny do korzystania z internetu oraz rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej poprzez zwiększenie umiejętności z zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wskazany sprzęt komputerowy został zainstalowany u uczestników Projektu w miesiącach listopad i grudzień 2014 r. Grupę docelową Projektu stanowiły gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz gospodarstwa spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych: osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież ucząca się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, osoby z grupy 50+, których przeciętny dochód w rodzinie nie przekraczał najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych, dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin których przeciętny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w Projekcie był niższy, niż ostatni aktualny wskaźnik. Środki na realizację Projektu m.in. zakup i instalację zestawów komputerowych dla uczestników Projektu oraz zakup usługi internetowej pochodziły w 85% ze środków europejskich oraz 15% z dotacji celowej z publicznych środków krajowych. Zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Z Województwa X”, Partner ma obowiązek zachowania zasady trwałości Projektu, o której mowa w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. W związku z tym Partner, tj. Starostwo Powiatowe, zobowiązało się do dostarczania internetu oraz pokrycia kosztów serwisowania sprzętu powierzonego uczestnikom, tj. wymienionym wyżej gospodarstwom domowym, przez pięć lat od zakończenia Projektu.

Od września 2015 r. Starostwo Powiatowe samo poza Projektem finansuje dostawę internetu oraz ponosi koszty serwisu. Sprzęt, tj. komputery są własnością Starostwa i są oddane na mocy umowy użyczenia wyżej wymienionym gospodarstwom domowym. Usługa internetu oraz serwis dostarczane są bezpośrednio do gospodarstw domowych, tj. uczestników Projektu. Faktury za świadczenie usługi stałego dostępu do internetu z zapewnieniem opieki serwisowej są wystawiane na Starostwo Powiatowe. Wynika to z umowy zawartej między Starostwem a Firmą, która jest dostawcą internetu oraz świadczeniodawcą usługi serwisowej. W trakcie trwałości Projektu do 2020 r. nie będzie po raz kolejny badana sytuacja materialna uczestników, co oznacza, że nawet w przypadku podwyższenia statusu materialnego uczestnika w dalszym ciągu będzie on uprawniony do bezpłatnego otrzymywania usługi (internet + serwis). Zasady dostarczania internetu i serwisowania użyczonego sprzętu nie zostały określone w uchwale Starostwa, a wynikają z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy kwota zapłaconego abonamentu za internet i usługę serwisową, do opłacenia których zobowiązał się Partner, tj. Starostwo Powiatowe, jest przychodem uczestnika projektu, tj. gospodarstwa domowego, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy kwota zapłaconego abonamentu za internet i usługę serwisową stanowi przychód z tzw. innych źródeł, o których stanowią przepisy art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy na płatniku ciąży, zgodnie z art. 42a powyższej ustawy obowiązek wystawienia informacji wg ustalonego wzoru o wysokości przychodów i jej przekazania w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu...

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota abonamentu i usługi serwisowej jest przychodem uczestnika Projektu, ponieważ świadczenie takie nie zostało ujęte w katalogu zwolnień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc kwota abonamentu i usługi serwisowej jest nieodpłatnym świadczeniem należącym do przychodów określonych w art. 20 ust. 1 w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik, tj. Starostwo Powiatowe ma obowiązek sporządzić informację PIT-8C, zgodnie z § 1 pkt 3a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1634). Informacja ta, zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna zostać przekazana po zakończeniu roku podatkowego w terminie do końca lutego: podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Stosownie natomiast do treści art. 11 ust. 2a ww. ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 powyższej ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w tym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że jest to wyliczenie przykładowe. Zatem do tej kategorii źródła należy zaliczyć każde przysporzenie majątkowe, które uzyskuje osoba fizyczna, a którego nie można zaliczyć do pozostałych kategorii źródeł określonych w art. 10 ust. 1 ww. ustawy.

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Na podstawie powołanego wyżej przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, o ile dochody te spełniają łącznie następujące przesłanki:

 1. podatnik otrzymał nieodpłatne świadczenie, świadczenie częściowo odpłatne lub świadczenie rzeczowe (w naturze),
 2. świadczenie to jest finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
 3. świadczenie zostało przekazane w ramach rządowych programów.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z powyższych warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca w okresie od 3 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. był partnerem w realizacji Projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Z Województwa X”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki”. Zgodnie z umową o dofinansowanie okres kwalifikowalności wydatków Projektu rozpoczynał się w dniu 1 lutego 2013 r. i kończył się 30 czerwca 2015 r. Projekt został zakończony 30 czerwca 2015 r., natomiast zgodnie z umową Starostwo ma obowiązek zapewnić do 2020 r. dostęp do internetu i serwis beneficjentom Projektu. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, obowiązkiem partnera Projektu, tj. Starostwa Powiatowego, było zapewnienie dostępu do internetu dla 50 gospodarstw domowych z terenu Powiatu ... zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Cel ten został osiągnięty poprzez udostępnienie bezpłatnego internetu gospodarstwom domowym z terenu objętego Projektem, wyposażenie tych gospodarstw w sprzęt komputerowy niezbędny do korzystania z internetu oraz rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wskazany sprzęt komputerowy został zainstalowany u uczestników Projektu w miesiącach listopad i grudzień 2014 r. Grupę docelową Projektu stanowiły gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz gospodarstwa spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych: osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież ucząca się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, osoby z grupy 50+, których przeciętny dochód w rodzinie nie przekraczał najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych, dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin których przeciętny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w Projekcie był niższy, niż ostatni aktualny wskaźnik. Środki na realizację Projektu m. in. zakup i instalację zestawów komputerowych dla uczestników Projektu oraz zakup usługi internetowej pochodziły w 85% ze środków europejskich oraz 15% z dotacji celowej z publicznych środków krajowych. Zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Z Województwa X” Partner ma obowiązek zachowania zasady trwałości Projektu, o której mowa w art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. W związku z tym Partner, tj. Starostwo Powiatowe, zobowiązało się do dostarczania internetu oraz pokrycia kosztów serwisowania sprzętu powierzonego uczestnikom, tj. wymienionym wyżej gospodarstwom domowym, przez pięć lat od zakończenia Projektu. Od września 2015 r. Starostwo Powiatowe samo poza Projektem finansuje dostawę internetu oraz ponosi koszty serwisu. Sprzęt, tj. komputery są własnością Starostwa i są oddane na mocy umowy użyczenia wyżej wymienionym gospodarstwom domowym. Usługa internetu oraz serwis dostarczane są bezpośrednio do gospodarstw domowych tj. uczestników Projektu. Zasady dostarczania internetu i serwisowania użyczonego sprzętu nie zostały określone w uchwale Starostwa, lecz wynikają z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zatwierdzony przez Komisję Europejska 2 października 2007 r. i przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 30 października 2007 r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności), który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.), za prawidłową realizację programu odpowiada – w przypadku programu operacyjnego – instytucja zarządzająca, którą jest odpowiednio minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub zarząd województwa. Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej EFRR objętego celem „Konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 5 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Działanie: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” realizowane jest w ramach Priorytetu: 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” w ramach ww. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem działania jest zwiększenie możliwości dostępu do internetu. Instytucje, które w ramach Działania otrzymują dofinansowanie na ten cel, mogą pomóc osobom, które mają utrudniony dostęp do internetu.

Beneficjentami tegoż działania mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami rządowymi.

Ponadto zauważyć należy, że zgodnie z art. 57 pkt 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, że operacja zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli operacja ta, w terminie pięciu lat od zakończenia operacji lub trzech lat od zakończenia operacji w państwach członkowskich, które skorzystały z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP, nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom:

 1. mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz
 2. wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

Państwo członkowskie i instytucja zarządzająca informują Komisję o wszelkich zmianach, o których mowa w ust. 1, w rocznym sprawozdaniu z realizacji, o którym mowa w art. 66. Komisja informuje pozostałe państwa członkowskie. Kwoty nienależnie wypłacone podlegają procedurze odzyskiwania, zgodnie z art. 98–102 (art. 57 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006).

W związku z powyższym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym świadczenia w postaci zapłaconego przez Wnioskodawcę abonamentu za internet i usługę serwisową w okresie, kiedy zgodnie z umową o dofinansowanie zachowana miała zostać trwałość Projektu, będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, o którym mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zwolnienia przedmiotowe
ITPP3/4512-574/15/MD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.