IPTPB1/4511-543/15-5/AP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania otrzymanego stypendium finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Siódmego Programu Ramowego
IPTPB1/4511-543/15-5/APinterpretacja indywidualna
 1. pomoc bezzwrotna
 2. stypendia
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 205 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego stypendium finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Siódmego Programu Ramowego (pytanie Nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 18 listopada 2015 r., Nr IPTPB1/4511-543/15-2/AP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 18 listopada 2015 r. (data doręczenia 23 listopada 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.), nadanym za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego w dniu 27 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Stan faktyczny:

Wnioskodawca zwraca pracownikom wyjeżdżającym w związku z podróżami służbowymi zagranicznymi koszt wykupienia ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC), jak i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania podróży służbowej. Jest to uregulowane prawnie poprzez odpowiednie umieszczenie w wewnętrznych przepisach Wnioskodawcy klauzuli o zwrocie kosztów opłacenia polisy. Pracownik po powrocie z podróży służbowej przedstawia oryginał polisy ubezpieczeniowej, a Wnioskodawca dokonuje zwrotu wraz z jego wynagrodzeniem. Wnioskodawca nie ma podpisanej umowy z jednym ubezpieczycielem na obsługę ubezpieczenia pracowników w podróży służbowej, każdy z zatrudnionych ma dowolność w wyborze ubezpieczyciela.

Zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca uczestniczy w 7 Programie Ramowym - program szczegółowy PEOPLE, który został utworzony na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. i finansowany jest z bezzwrotnych funduszy Komisji Europejskiej. Jego celem jest wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii oraz wspieranie mobilności naukowców poprzez dofinansowanie projektów instytucjonalnych i indywidualnych (staże, praktyki, wymiana, przyjmowanie, wysyłanie pracowników naukowych). W ramach tego projektu Wnioskodawca przyjmuje na staż naukowy obywatela Chin, który będzie otrzymywał stypendium, ale także zostanie mu zapewnione utrzymanie oraz zwrócone koszty podróży. Jego przyjazd ma charakter wymiany naukowej i jest ściśle związany z celem projektu. Stypendysta będzie uczestniczył w badaniach i będzie dzielił się swoją wiedzą z naukowcami z Polski.

W piśmie z dnia 27 listopada 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że:

 1. W zakresie stanu faktycznego:
  1. Polisy obejmują swoją ochroną ubezpieczeniową tych pracowników, którzy zostali przez Wnioskodawcę skierowani do odbycia podróży służbowej poza granicę kraju. Rodzaj umowy nie ma znaczenia w tej sprawie. Każdy z pracowników, który odbywa zagraniczną podróż służbową, ma przywilej wykupienia polisy, której koszty zostaną mu zwrócone. Gwarantuje mu to rozporządzenie Rektora w sprawie zasad delegowania i rozliczania kosztów związanych z zagranicznymi i krajowymi podróżami służbowymi pracowników, studentów i doktorantów.
  2. Wnioskodawca nie pośredniczy ani w zakupie polisy, ani w usuwaniu szkody u pracownika. Wynika to z faktu, że wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych są trudne do przewidzenia, a ich częstotliwość wynika z aktywności naukowo-badawczej na polu międzynarodowym i jest uzależniona od zaproszeń i wizyt w ośrodkach naukowych poza granicami kraju. Wykupiona polisa ma chronić pracownika w zakresie chorób, wypadków i ich następstw.
  3. Przedmiotowe ubezpieczenia są wykupywane na okres podróży służbowej.
  4. Zgodnie z umową ubezpieczenia polisa ma chronić w podróży służbowej pracownika i ma minimalizować koszty pracodawcy w zakresie udzielonej pomocy w podróży służbowej. Pracownik jest beneficjentem polisy i świadczeń z niej wynikających.
  5. Ubezpieczyciel, zgodnie z zawartą umową, odpowiada za szkody powstałe w trakcie podróży służbowej w zakresie kosztów leczenia, gdzie określona jest suma ubezpieczenia, którą każdy ubezpieczyciel ustala indywidualnie oraz z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponieważ, jak stwierdzono w zapytaniu ORD-IN, każdy z pracowników ma swobodę w wyborze ubezpieczyciela, to on ustala konkretne warunki ubezpieczenia, przy czym pracownik ma gwarantowany zwrot za polisy obejmujące NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) i koszty leczenia. W zapytaniu ORD-IN pomyłkowo podano zakres ubezpieczenia OC jako refundowany przez Wnioskodawcę (dotyczyło kosztów leczenia). Inne formy ubezpieczenia, np. ubezpieczenie bagażu, nie są przez Wnioskodawcę refundowane.
  6. Powodem wykupu ubezpieczeń dla pracowników jest konieczność zapewnienia ochrony dla delegowanych pracowników uczestniczących w zagranicznych konferencjach, sympozjach itp. Ponadto, zmniejsza to w przypadku wypadku, czy choroby odpowiedzialność Wnioskodawcy, ponieważ część kosztów ponosi ubezpieczyciel, który zawarł umowę ubezpieczenia. W zawieranych polisach Uczelnia występuje jako podmiot ubezpieczający, a pracownik jako osoba ubezpieczona. Tym samym, w rzeczywistości polisa jest wystawiana na Wnioskodawcę, który ubezpiecza pracownika w podróży służbowej, pracownik pierwotnie opłaca koszty polisy, Wnioskodawca po rozliczeniu delegacji zwraca koszty wydatkowane przez pracownika z tytułu wykupienia polisy.
 1. W zakresie zdarzenia przyszłego:
  1. Umowa na realizację projektu w ramach 7 Programu Ramowego została zawarta w dniu 29 listopada 2013 r.
  2. Wnioskodawca jest partnerem wiodącym - liderem projektu (beneficjentem).
  3. Wnioskodawca otrzymał środki w dniu 22 stycznia 2014 r. Środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu: 7 Program Ramowy FP7-People-2013-IRSES. Jest to projekt międzynarodowy pt.: „Długoterminowe działania badawcze w obszarze zaawansowanych technologii wychwytywania CO2 dla produkcji czystej energii z węgla”, CO2TRIP. Są to środki przyznane w ramach programów ramowych.
  4. 7 Program Ramowy (7PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej finansującym badania naukowe i rozwój technologiczny w Europie w latach 2007-2013. Został stworzony, aby podnieść poziom zatrudnienia i konkurencyjności Europy. Podstawą prawną, na podstawie której Uczelnia otrzymała środki, jest decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., dotycząca powołania Siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013).
  5. Podstawę prawną przyznania stypendium stanowią zapisy umowy o dofinansowanie projektu, które zgodnie z działaniem „...” wspiera kształcenie zawodowe i rozwój kariery naukowców, w szczególności poprzez międzynarodowe stypendia przyjazdowe, pozwalające instytucjom krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z 7PR na sfinansowanie badań i pobytu naukowcom z krajów trzecich. Osobom, które współuczestniczą w badaniach przysługuje stypendium wyjazdowe. Na tę okoliczność jest zawierana umowa pomiędzy Wnioskodawcą, a przyjeżdżającym badaczem o przyznaniu stypendium.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy zwrot dokonany pracownikowi w zakresie kosztów wykupionej polisy podlega, jako dochód, opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w konsekwencji będzie skutkował obowiązkiem obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku, zgodnie z obowiązkami płatnika na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy wypłacane przez Wnioskodawcę stypendium dla obywatela Chin, które to stypendium będzie finansowane ze środków 7 Programu Ramowego, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie będzie skutkowało obowiązkiem obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego (pytanie Nr 2), natomiast ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie stanu faktycznego (pytanie Nr 1) zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane stypendium, jak i zwrot kosztów podróży i utrzymania są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej: u.p.d.o.f. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej oraz z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również: w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. obydwa wymogi zostały spełnione. Stypendysta będzie uczestniczył w badaniach naukowych, przez co będzie bezpośrednio realizował cel programu, zresztą Wnioskodawca otrzymał na ten cel odpowiednie środki i zamierza je na ten cel wydać. Ponadto, ponoszącym ciężar dofinansowania projektu jest Komisja Europejska, co czyni te środki przyznanymi bezzwrotnie ze środków europejskich. W takich sytuacjach otrzymane dofinansowanie jest zwolnione z opodatkowania. Zwolnienie od opodatkowania w takich sytuacjach potwierdza wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1685/12.

W piśmie z dnia 27 listopada 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że wypłacane stypendium ze środków 7 Programu Ramowego jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że właśnie stypendysta ma realizować cel programu (jest nim współuczestniczenie w badaniach naukowych), co jest jednym z warunków zwolnienia z opodatkowania. Drugim warunkiem jest otrzymanie środków, które pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej oraz z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Ten warunek również, zdaniem Wnioskodawcy, został spełniony. Tym samym, wypłacane stypendium jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku o od osób fizycznych.

Także w tym przypadku występuje jeden stan przyszły, a jest nim zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 przyznanego świadczenia. Ustalenie to następuje w kontekście funkcji płatnika, gdzie zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 cyt. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz dochodów, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zastosowanie tego zwolnienia przedmiotowego wymaga zatem łącznego spełnienia przesłanek określonych w lit. a) i b) ww. przepisu. Pierwsza z nich dotyczy źródła pochodzenia dochodów i jest spełniona wówczas, gdy środki pochodzą m.in. od organizacji międzynarodowej i przyznano je na podstawie jednostronnej deklaracji lub umowy zawartej z tą organizacją przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, także wówczas gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Druga z przesłanek natomiast określa warunek dotyczący bezpośredniej realizacji przez osobę fizyczną celów programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Niewątpliwie w przedstawionej we wniosku sytuacji przesłanka dotycząca pochodzenia dochodów została spełniona, gdyż środki programu ramowego badań Unii Europejskiej zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w lit. a) przepisu. Tym niemniej, przyjmując ugruntowane już orzecznictwo sądowo-administracyjne, dotyczące art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy, uznać należy, że zwolnieniem podatkowym nie są objęte dochody osób będących pracownikami (podwykonawcami) bezpośredniego wykonawcy.

W wyrokach wpisujących się w ten nurt orzecznictwa podnosi się argument, który Minister Finansów podziela, że treść użytego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy wyrazu „bezpośrednio” należy odczytywać w związku z dalszą częścią tego przepisu, z której wynika, że bezpośrednio nie realizują programu pomocowego podwykonawcy, oraz z treścią lit. a) tego unormowania, która wskazuje na podmioty uprawnione do przekazywania środków. Podkreśla się również, że „nie do przyjęcia jest taka wykładnia omawianego przepisu, iż do zakresu podmiotów objętych zwolnieniem podatkowym – zaliczają się również osoby będące pracownikami czy wykonawcami dzieła dla bezpośredniego wykonawcy zadań, dla realizacji których objęte zwolnieniem środki zostały przyznane, o ile zatrudnione są przy wykonywaniu prac związanych z realizacją tych zadań” (prawomocny wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 22 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 230/09). Ten sposób rozumienia warunku „bezpośredniości” widoczny jest m.in. w orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, przykładowo w wyrokach: z dnia 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt II FSK 58/08, z dnia 17 listopada 2010 r., sygn. akt II FSK 1265/09, z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 48/10, z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1425/10, z dnia 19 czerwca 2012 r., II FSK 2487/10, z dnia 13 czerwca 2012 r., II FSK 2460/10, z dnia 22 czerwca 2012 r., II FSK 2564/10, a także z dnia 24 czerwca 2014 r., II FSK 1918/12.

W tej sytuacji, za utrwaloną należy uznać linię orzeczniczą dotyczącą interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą dochód stypendysty uzyskany w związku z wykonywaniem czynności na polecenie Wnioskodawcy będącego beneficjentem środków pochodzących ze źródeł wymienionych w lit. a) przepisu, nie korzysta ze zwolnienia od podatku, bowiem nie została spełniona przesłanka określona w lit. b) tej regulacji.

Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy, to Wnioskodawca bezpośrednio realizuje projekt w ramach 7 Programu Ramowego. To Wnioskodawcy, jako Uczelni, przydzielono środki finansowe na realizację projektu finansowanego z Programu Ramowego Unii Europejskiej. Przyjęty przez Wnioskodawcę na staż naukowy obywatel Chin wprawdzie wykonuje czynności związane z programem pomocowym, jednakże robi to w charakterze wymiany naukowej i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu i przy wykorzystaniu środków od niego otrzymanych (a nie przekazanych przez podmiot upoważniony). Innymi słowy, wprawdzie stypendysta Wnioskodawcy realizuje cel programu, jednak nie realizuje programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonywanie zadań powierzonych przez Wnioskodawcę. Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu, i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem jest Wnioskodawca, a nie stypendysta, który przyjechał na wymianę naukową z Chin.

W konsekwencji, dochody, które otrzyma stypendysta w celu realizacji projektu, nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, na Wnioskodawcy jako płatniku ciąży obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek od dochodu stypendysty, który będzie brał udział przy realizacji projektu, na zasadach określonych w art. 31, 32, 38 i 39 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.