IPPP2/443-752/14-2/RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie podmiotowe – brak aktualizacji VAT-R w odpowiednim terminie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 6 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od dnia 1 stycznia 2014 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od dnia 1 stycznia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni od 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą - biuro rachunkowe. Strona od 22 listopada 2011 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowana posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie którego jest uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W dniu 30 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego VAT-R informujący o wyborze zwolnienia z VAT na 2014 r. na podstawie art. 113 ust. 1. Obroty za 2013 r. nie przekroczyły kwoty 150.000 zł. Działalność Strony polega na świadczeniu usług księgowych. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności doradczej, nie jest doradcą podatkowym. Wnioskodawczyni od początku 2014 r. zachowuje się jak podatnik VAT zwolniony tj. nie składa deklaracji VAT-7, wystawia faktury w stawce zwolnionej z podaniem podstawy prawnej zastosowania stawki.

W dniu 19 lutego 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała pismo z Drugiego Urzędu Skarbowego; mówiące że: skoro Strona złożyła VAT-R po terminie to taki dokument nie wywołuje skutków prawnych.

Od powyższego dokumentu Wnioskodawczyni odwołała się prosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy i zaliczenie jej do podatników VAT zwolnionych, podając jako powód informacyjny charakter art. 96 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - nie zachowanie terminu 7-dniowego na poinformowanie Urzędu nie powinno pozbawić Strony - podatnika zwolnienia, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwłaszcza, że spełnia obie przesłanki służące temu zwolnieniu:

 1. Wnioskodawczyni ma prawo do wyboru zwolnienia i chciała z niego skorzystać od 1 stycznia 2014 r., gdyż jej obroty nie przekroczyły kwoty 150.000 zł i nie wykonuje usług doradczych.
 2. Od początku roku 2014 Wnioskodawczyni zachowuje się jak podatnik VAT zwolniony.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni może zastosować zwolnienie z VAT na 2014 r. zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) po przekroczeniu terminu wyznaczonego w art. 96 prezentowanej ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Co do zasady Strona powinna do dnia 7 stycznia 2014 r. złożyć VAT-R informując o wyborze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jednak zgłoszenia tego dokonano w terminie - 30 stycznia 2014 r. - stanowi jedynie spóźnienie, potwierdzenia wybrania zwolnienia od początku roku 2014. Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni od początku roku 2014 zachowuje się jak podatnik zwolniony czyli nie składa deklaracji VAT i faktury wypisuje w stawce „zwolnionej” i nie rozlicza podatku, to należy zdaniem Wnioskodawczyni, zaliczyć ją do podatników VAT zwolnionych.

Podobne stanowisko prezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 czerwca 2010 r. IPPP2/443-173/10-2/IG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast według art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy – zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

 1. prawnicze,
 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 3. jubilerskie.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni od 2011 r. prowadzi działalność gospodarczą - biuro rachunkowe. Strona od 22 listopada 2011 r. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowana posiada certyfikat księgowego, na podstawie którego jest uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W dniu 30 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego VAT-R informujący o wyborze zwolnienia z VAT na 2014 r. na podstawie art. 113 ust. 1. Obroty za 2013 r. nie przekroczyły kwoty 150.000 zł. Działalność Strony polega na świadczeniu usług księgowych. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności doradczej, nie jest doradcą podatkowym. Wnioskodawczyni od początku 2014 r. zachowuje się jak podatnik VAT zwolniony tj. nie składa deklaracji VAT-7, wystawia faktury w stawce zwolnionej z podaniem podstawy prawnej zastosowania stawki.

Wątpliwości Wnioskodawczyni odnoszą się do wskazania czy Wnioskodawczyni może zastosować zwolnienie z VAT na 2014 r. zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) po przekroczeniu terminu wyznaczonego w art. 96 ustawy o VAT.

Odnosząc treść przytoczonych przepisów do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że skoro wartość sprzedaży opodatkowanej u Wnioskodawczyni w roku 2013 nie przekroczyła kwoty 150.000 zł, to Wnioskodawczyni może – od dnia 1 stycznia 2014 r. – skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy.

O wyborze zwolnienia Wnioskodawczyni powinna poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego deklarując zmianę w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, zgodnie z przepisem art. 96 ust. 12 ustawy, w myśl którego, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana (...). Zatem w zaistniałej sytuacji Wnioskodawczyni chcąc wybrać zwolnienie powinna złożyć takie zgłoszenie aktualizacyjne do 7 stycznia 2014 r. Pomimo tego, że powyższe zgłoszenie o skorzystaniu ze zwolnienia powinno być złożone do 7 stycznia 2014 r. zwolnienie, w przypadku dokonania przez podatnika takiego wyboru, ma zastosowanie od dnia 1 stycznia tego roku. Termin przewidziany w zapisie art. 96 ust. 12 jest jedynie terminem na poinformowanie właściwego organu podatkowego o skorzystaniu ze zwolnienia podmiotowego.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że wymóg pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze skorzystania ze zwolnienia został przez Wnioskodawczynię dopełniony, jednakże Strona złożyła zgłoszenie na druku VAT-R do Urzędu Skarbowego po ustawowym terminie tj. po 7 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni od początku 2014 r. zachowuje się jak podatnik zwolniony z VAT tj. nie składa deklaracji VAT-7, wystawia faktury w stawce zwolnionej z podaniem podstawy prawnej zastosowania stawki.

Z uwagi na powyższe okoliczności, złożone przez Wnioskodawczynię zgłoszenie VAT-R upoważnia Stronę do dokonania wyboru zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy w związku z art. 113 ust. 11 od dnia 1 stycznia 2014 r, gdyż obroty z poprzedniego roku nie przekraczają kwoty 150 000 zł oraz Strona od początku 2014 r. zachowuje się jak podatnik korzystający ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Tym samym w omawianej sprawie pomimo złożenia przez Wnioskodawczynię zgłoszenia VAT-R po ustawowym terminie określonym w art. 96 ust. 12 ustawy o VAT Strona może zastosować zwolnienie z podatku VAT na 2014 r. zgodnie z art. 113 ust. 1 i w związku z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni, z którego wynika, że co do zasady Strona powinna do dnia 7 stycznia 2014 r. złożyć VAT-R informując o wyborze zwolnienia z VAT, to jednak zgłoszenie dokonane po tym terminie - stanowi jedynie spóźnienie a z uwagi na fakt, że od początku roku 2014 Strona zachowuje się jak podatnik zwolniony czyli nie składa deklaracji VAT i faktury wypisuje w stawce „zwolnionej” i nie rozlicza podatku to należy zaliczyć ją do podatników VAT zwolnionych - należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.