IPPB5/423-727/11/13-9/S/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w związku z przeznaczeniem części wyremontowanego budynku na prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w stosunku do składek członkowskich przeznaczonych na zakup i remont przedmiotowej nieruchomości powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06.11.2012 r., sygn. akt III SA/Wa 504/12 (data wpływu 04.02.2013 r.) stwierdza, że stanowisko Krajowej Izby przedstawione we wniosku z dnia 03.08.2011 r. (data wpływu 08.08.2011 r.) oraz w piśmie z dnia 28.03.2013 r. (data wpływu 05.04.2013 r.) uzupełniającym braki formalne wniosku na wezwanie Nr IPPB5/423-727/11/13-7/S/MK z dnia 20.03.2013 r. (data doręczenia 25.03.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.08.2011 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Izba) w 2004 roku zakupił ze środków własnych oraz częściowo z kredytu komercyjnego nieruchomość budynkową (kamienicę) - stanowiącą obecnie siedzibę samorządu. W latach kolejnych nieruchomość ta była remontowana, przystosowywana do pełnienia zadań ustawowych i statutowych samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych. W tym okresie działalność Izby była finansowana ze składek członkowskich i opłat związanych z postępowaniem w sprawie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych i do ewidencji laboratoriów. Izba zamierza rozpocząć działalność gospodarczą polegającą w szczególności na prowadzeniu działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz na odpłatnym wynajmowaniu pomieszczeń szkoleniowych i biurowych, które w wyniku remontu zostały przygotowane i dostosowane do tych celów w budynku będącym siedzibą Izby.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy w związku z przeznaczeniem części wyremontowanego budynku na prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w stosunku do składek członkowskich przeznaczonych na zakup i remont przedmiotowej nieruchomości powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z rozpoczęciem przez Wnioskodawcę prowadzenia działalności gospodarczej i przeznaczeniem części nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w stosunku do składek członkowskich przeznaczonych na zakup i remont przedmiotowej nieruchomości nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. Jako, że zakup i remont siedziby Wnioskodawcy służyć miał sprawniejszemu wykonywaniu przez niego celów statutowych, nie zaś prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to fakt przyszłego przeznaczenia części pomieszczeń znajdujących się w wyremontowanym budynku dla potrzeb działalności gospodarczej, nie stanowi zdaniem Wnioskodawcy, spełnienia negatywnej przesłanki zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Aby składki członkowskie nie podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych musiałyby być przeznaczone bezpośrednio na cele bieżącej działalności gospodarczej. W art. 17 UPDOP znajduje się katalog zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności należy tu wymienić art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 17 ust. lb UPDOP. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, z zakresu kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. lb zwolnienie dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w przepisie art. 17 ust. 1, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony - i bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłaceniu podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że ustawodawca szczególnie traktuje cele statutowe podmiotów wymienionych w przepisie art. 17 ust. 1 UPDOP. Dochód z działalności tych podmiotów, w części jakiej służy realizacji ich celów statutowych albo określonych celów wskazanych przez ustawodawcę w tym przepisie, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Jednym ze źródeł finansowania organizacji zawodowych, do których należy m.in. Wnioskodawca są obowiązkowe składki członkowskie płacone przez członków tych organizacji. Mając na uwadze brzmienie art. 17 ust. 1 UPDOP, w ocenie Wnioskodawcy można stwierdzić, że ustawodawca zwolnił z podatku dochód ze składek członkowskich organizacji politycznych, społecznych i zawodowych (art. 17 ust. 1 pkt 40) w związku z tym, iż w całości finansuje on zadania statutowe i ustawowe tych organizacji, a organizacje te pełnią ważną rolę dla ochrony interesu publicznego.

Składki członkowskie jednak zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 UPDOP zwolnione są z podatku dochodowego w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. Mając na uwadze założenie o racjonalności prawodawcy stwierdzić należy, że regulacja ta znalazła się w ustawie dlatego, że organizacje polityczne, społeczne i zawodowe (w tym Izba), nie mają ustawowego obowiązku przekazywania całości dochodu z działalności gospodarczej na cele ustawowe i statutowe. Z przywołanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 dotyczy dochodów uzyskanych zarówno z działalności statutowej jak i gospodarczej (za wyjątkiem dochodu z działalności, o której mowa w art. 17 ust. la pkt 1 i la UPDOP). Dla ustawodawcy ważny jest cel na jaki ten dochód jest przeznaczony i wydatkowany, a nie źródło jego pochodzenia - co znalazło wielokrotnie odzwierciedlenie w stanowiskach organów podatkowych (vide: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 kwietnia 2008 roku, nr ILPB3/423-58/08-2/EK, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 stycznia 2009 roku, nr IBPBI/2/423-1025/08/PP).

Wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 40 UPDOP podmioty mogą prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z art. 53 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, samorząd diagnostów laboratoryjnych może prowadzić działalność gospodarczą - ustawodawca nie nakłada przy tym obowiązku na Izbę aby dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez samorząd były w całości przekazywane na jego działalność ustawową i statutową. W przypadku Izby obowiązek przekazywania dochodu z działalności Izby wyłącznie na realizację celów ustawowych i statutowych wynika z podjętej przez krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych uchwały nr 28/2010 w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej. Izba, zatem może prowadzić działalność finansową, gospodarczą, wydawniczą, oświatową i szkoleniową, ale dochód z tej działalności może służyć wyłącznie realizacji celów ustawowych i statutowych.

W opisywanym zatem przypadku, dochody Izby ze składek członkowskich będą służyć realizacji celów statutowych i ustawowych także wówczas gdy, jak w opisanej sytuacji będą służyć prowadzonej działalności gospodarczej. Wyjaśnić przy tym należy, że składki członków samorządu diagnostów laboratoryjnych, których pytanie podatnika dotyczy, zostały pierwotnie przeznaczone na zakup w 2004 roku nieruchomości i jej remont. Jak wskazywano, nieruchomość ta stanowi siedzibę samorządu i w pełni służy realizacji zadań ustawowych i statutowych Izby. W przyszłości nieruchomość ta będzie wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony zostanie wyłącznie na realizację, wskazanych w ustawie oraz statucie Izby, zadań.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 UPDOP w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 UPDOP, oraz art. 17 ust. lb UPDOP, składki w części jakiej zostały przeznaczone na zakup i remont nieruchomości będącej siedzibą Izby nie stanowią podstawy naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

W dniu 24.10.2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną Nr IPPB5/423-727/11-4/AM stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 03.08.2011 r. (data wpływu 08.08.2011 r.), w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje za nieprawidłowe.

Organ wskazał, iż dochód Wnioskodawcy z tytułu składek członkowskich, który został przeznaczony na zakup i remont nieruchomości, w części w jakiej ta nieruchomość będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej nie będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pk 4, art. 17 ust. 1 pkt 40 w zw. z art. 17 ust.1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem Izba wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w dniu 15.11.2011 r. (data wpływu 18.11.2011 r.) w którym zarzucił Organowi:

 • naruszeniu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (dalej Op) przez brak dążenia organu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego,
 • naruszeniu art. 14b Op przez brak odniesienia się organu podatkowego przy wydawaniu interpretacji do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i okoliczności stanu faktycznego,
 • naruszeniu art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 40, w związku z art. 17 ust. lb ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku - o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) przez ich błędną interpretację objawiającą się przyjęciem, że ostateczny cel wydatkowania dochodów na ustawowe cele statutowe przez wnioskodawcę, w świetle powyższych przepisów nie ma znaczenia.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie udzielono pismem z dnia 02.12.2011 r. znak Nr IPPB5/423-727/11-6/AM (skutecznie doręczonym w dniu 09.12.2011 r.).

W dniu 09.01.2012 r. Izba wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na ww. interpretację, w której wnioskowała o uchylenie zaskarżonej interpretacji.

W ocenie Izby wydana interpretacja indywidualna naruszała:

 • art. 14c § 1, w związku z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (dalej Op) przez brak odniesienia się organu podatkowego przy wydawaniu interpretacji do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy i okoliczności stanu faktycznego,
 • art. 17 ust. 1 pkt 40, w związku z art. 17 ust. la pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej CIT) przez stwierdzenie, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku nie odpowiada hipotezie normy prawnej tegoż przepisu prawa, co uprawniałoby do skorzystania z zwolnienia z podatku dochodowego,
 • art. 17 ust. 1b, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 CIT przez uznanie, że nabycie nieruchomości na nową siedzibę samorządu diagnostyków laboratoryjnych nie służy bezpośrednio realizacji celów statutowych samorządu i w związku z tym nie może korzystać z zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym.

Wyrokiem z dnia 6 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 504/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

W ocenie Sądu, z treścią przepisu art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku jest posiadanie statusu organizacji politycznej, społecznej i zawodowej oraz przeznaczenie składki członkowskiej na działalność inną niż gospodarcza. Wówczas składki członkowskie są wolne od podatku. Zdaniem Sądu, omawiane zwolnienie nie jest obwarowane żadnymi innymi ograniczeniami. Przede wszystkim art. 17 ust. la pkt 2 u.p.d.o.p. nie dotyczy regulacji zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 40 tej ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 u.p.d.o.p. zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Przytoczony przepis wyraźnie nawiązuje do zwolnienia od podatku dochodów ze względu na realizację przez podatników celów statutowych lub innych celów wymienionych w przepisach ust. 1, np. w pkt 4, pkt 4b, pkt 4a, pkt 4e, pkt 4p, pkt 6c tej jednostki redakcyjnej. Inaczej mówiąc, art. 17 ust. la pkt 2 u.p.d.o.p. doprecyzowuje warunki zwolnienia od podatku, gdy kryterium zwolnienia jest cel statutowy lub inny cel wymieniony w przepisie ustanawiającym zwolnienie. Kryterium zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p., nie jest realizacją wskazanych przez ustawodawcę celów (celu), lecz posiadanie statusu organizacji politycznej, społecznej i zawodowej oraz nieprzeznaczenie składek członkowskich na działalność gospodarczą.

W świetle postanowień art. 17 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p., jeżeli składki członkowskie nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą, to są wolne od podatku. Zdaniem Sądu, taka sytuacja występuje w stanie faktycznym przedstawionym przez Skarżącą, ponieważ składki członkowskie w momencie ich wydatkowania nie były przeznaczone na działalność gospodarczą. Zmiana przeznaczenia budynku po kilku latach od momentu wydatkowania składek członkowskich na zakup i remont tego budynku nie może zmienić faktu, iż składki członkowskie zostały wydane (czyli nie tylko przeznaczone, o czym mowa w ww. przepisie) na cel inny niż gospodarczy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Skorzystanie ze zwolnienia ustanowionego przytoczonym przepisem jest możliwe tylko i wyłącznie wówczas, gdy podatnik realizuje cel wymieniony w tym przepisie, przy czym cel ten powinien być wskazany w statucie. Poza tym dochód musi być przeznaczony wyłącznie na cel wymieniony w omawianym przepisie. W ocenie Sądu, w świetle postanowień art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. nie jest istotne źródło pochodzenia dochodu, lecz cel na jaki dochód zostanie przeznaczony i wydatkowany. Należy też zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 17 ust. 1b u.p.d.o,p. ww. zwolnieniem może być objęty również dochód wydatkowany na nabycie środków trwałych, ale pod warunkiem, że te środki trwałe będą służyły bezpośrednio realizacji celów enumeratywnie określonych, tak jak w niniejszej sprawie, w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Zatem dochód wydatkowany na zakup budynku może być objęty zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., pod warunkiem, że budynek ten służy realizacji celu określonego tym przepisie.

Sąd stwierdził również, iż w rozpatrywanej sprawie niemożliwym było czynienie rozważań, czy znajdzie zastosowanie przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.op., bowiem Skarżąca nie podała informacji odnośnie realizowanych celów statutowych oraz nie wykazała, że w zakupionym budynku realizowany jest któryś z tych celów.

Ponadto, WSA zobowiązał tut. Organ interpretacyjny do dokonania kwalifikacji Skarżącej według kryterium podmiotowego o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.p.

Z tych też względów Sąd uchylił zaskarżoną interpretację na podstawie art. 146 § 1, art. 200 oraz art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.)

W związku z powyższym, w wykonaniu wyroku, tut. Organ wezwał Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej-pismo z dnia 20 marca 2013 r. (data doręczenia 25.03.2013 r.) Nr IPPB5/423-727/11/13-7/S/MK.

W piśmie z dnia 28.03.2013 r. (data wpływu 05.04.2013 r.) stanowiącym odpowiedź Izby na powyższe wezwanie, Wnioskodawca wyjaśnił, iż:

 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. „o diagnostyce laboratoryjnej,, (tekst jednolity: (Dz. U. 2004, Nr 144, poz. 1529 z poźn. zm.) diagności laboratoryjni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego, a jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. W świetle powyższego Wnioskodawca jest organizacją zawodową.
 2. Zgodnie z § 7 Statutu Krajowej Izby (Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 23/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 8-9 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej Izby ) do zadań statutowych Izby należy w szczególności:
  • reprezentowanie członków Izby, w tym udział w postępowaniu sądowym przez upoważnionego przedstawiciela społecznego,
  • ochrona interesów zawodowych diagnostów laboratoryjnych,
  • ustalenie i kodyfikowanie zasad etyki zawodowej diagnostów laboratoryjnych,
  • sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,
  • dbałość o doskonalenie zawodowe członków Izby,
  • prowadzenie rejestru członków Izby i laboratoriów diagnostycznych,
  • przyznawanie i wydawanie prawa wykonywania zawodu,
  • współdziałanie z samorządami zawodowymi innych wolnych zawodów,
  • przedstawianie wniosków właściwym organom w zakresie stanowienia i stosowania prawa w diagnostyce laboratoryjnej.

Na mocy § 7 ust. 2 Statutu, Izba może prowadzić działalność finansową, gospodarczą wydawniczą, oświatową i szkoleniową.

Ponadto poza celami wymienionymi powyżej, zgodnie z art. 35 i 47 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, do zadań samorządu należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej; 2) reprezentowanie diagnostów laboratoryjnych oraz ochrona ich interesów zawodowych;
 2. działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez diagnostów laboratoryjnych; 4) udział w ustalaniu standardów i zasad oceny pracy w diagnostyce laboratoryjnej;
 3. integrowanie środowiska diagnostów laboratoryjnych;
 4. prowadzenie badań w zakresie ochrony zdrowia.

Do zakresu działania Krajowej Rady należy:

 1. reprezentowanie samorządu wobec organów państwowych i samorządowych, sądów, Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji i organizacji;
 2. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu;
 3. udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych z zakresu ochrony zdrowia;
 4. opiniowanie programu studiów wyższych i studiów podyplomowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej;
 5. uchwalanie budżetu Krajowej Rady i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;
 6. wybór Prezesa Krajowej Rady oraz Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli ich mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami;
 7. wybór przewodniczącego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy i członków;
 8. koordynowanie doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych;
 9. uchwalanie regulaminów:
  1. działalności samorządu i jego organów,
  2. zakresu i zasad działania wizytatorów,
  3. prowadzenia listy diagnostów laboratoryjnych,
  4. prowadzenia ewidencji;
 10. ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu;
 11. określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych oraz opłat manipulacyjnych;
 12. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz przepisach odrębnych.
 1. W zakupionym budynku realizowane są co do zasady, wszystkie wyżej wymienione cele statutowe Izby. Jednocześnie Izba wskazuje, że cele statutowe Wnioskodawcy mieszczą się - spośród wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w zakresie działalności ochrony zdrowia i oświatowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 24.10.2011 r., po uwzględnieniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 06.11.2012 r. (data wpływu 04.02.2013 r.) sygn. akt III SA/Wa 504/12, w sprawie oceny prawnej przedstawionego w nim zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.