IPPB4/4511-380/15-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

Czy jednorazowo otrzymana ww. nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPPB4/4511-380/15-4/MS1interpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. służebność przesyłu
 3. wynagrodzenia
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 czerwca 2015 r. (data nadania 23 czerwca 2015 r., data wpływu 25 czerwca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-380/15-2/MS1 z dnia 9 czerwca 2015 r. (data nadania 10 czerwca 2015 r., data doręczenia 17 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-380/15-2/MS1 z dnia 9 czerwca 2015 r. (data nadania 10 czerwca 2015 r., data doręczenia 17 czerwca 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 22 czerwca 2015 r. (data nadania 23 czerwca 2015 r., data wpływu 25 czerwca 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 2009 r. Wnioskodawczyni jest studentką Wydziału Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, uczelni artystycznej opisanej w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) Prawo o szkolnictwie wyższym. Jako studentka uczelni, 4 listopada 2013 roku, zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawczyni złożyła wniosek do rektora uczelni o nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczonej dla studentów uczelni artystycznych. Wniosek został wstępnie zaopiniowany przez przewodniczącego rady programowej jednostki organizacyjnej uczelni i po podpisaniu przez rektora uczelni złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aby otrzymać ww. nagrodę, zgodnie z jej regulaminem, Wnioskodawczyni musiała spełnić określone warunki:

„Nagrodę może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • zaliczył kolejny rok studiów;
 • nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
 • uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż: 4,50 jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00;
  • 4,70 jeżeli najwyższa oceną w skali ocen jest 5,50;
  • 5,00 jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00.
 • został w okresie zaliczonych lat studiów laureatem konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego lub ma inne znaczące osiągnięcia artystyczne.”

Dnia 2 grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała ww. Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która ma charakter jednorazowego stypendium w wysokości 20 000 zł. Informacje o nagrodach wręczonych 2 grudnia 2013 r. można znaleźć na stronie internetowej.

W dniu 16 grudnia 2013 r. wypłacono Wnioskodawczyni nagrodę pieniężną za pomocą przelewu bankowego. Do wniosku Wnioskodawczyni załącza dokument wpłaty stypendium na konto Wnioskodawczyni. Przelew o tytule Nagrody Ministra. Następnie 24 lutego 2014 r., Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C ze wskazaniem tytułu w części D, poz. 24 -„nagroda”, a w poz. 25 wykazano kwotę nagrody.

Ze względu na brak kwoty w części E pkt 34 „Zaliczka pobrana przez podatnika” Wnioskodawczyni zrozumiała, że Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako forma stypendium pochodzącego z budżetu państwa jest zwolniona od podatku. Dlatego Wnioskodawczyni nie umieściła jej w rozliczeniu rocznym. W styczniu 2015 r. Wnioskodawczyni dostała zawiadomienie o konieczności wprowadzenia korekty do ww. PIT i odprowadzenia podatku od Nagrody Ministra. Dnia 25 lutego 2015 roku Wnioskodawczyni złożyła korektę PIT w Urzędzie Skarbowym i opłaciłam podatek na numer konta Urzędu. Łączna kwota przelewu 3855 zł jest sumą podatku od Nagrody 3044 zł, odsetek za zwłokę 228 zł, zwrotu otrzymanej nadpłaty 556 zł i odsetek za zwłokę tegoż zwrotu 27 zł.

Pismem z dnia 22 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła stan faktyczny o informację, że nagroda, o której mowa we wniosku o wydanie interpretacji, została Wnioskodawczyni przyznana na podstawie art. 7a ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 610).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy jednorazowo otrzymana ww. nagroda korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Według Wnioskodawczyni ww. jednorazowa nagroda jest formą pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, tj. stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne dla studentów uczelni wyższej, działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wypłaconej z budżetu państwa, oraz przyznanej w związku z przepisami o systemie oświaty, zatem spełnia wszystkie przesłanki do zwolnienia z opodatkowania zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., poz. 176 ze zm.).

Stosowanie do art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy o szkolnictwie wyższym, student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Z treści art. 178 ust. 1 powyższej ustawy wynika, iż stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wskazać należy, że zwolnienie z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej na podstawie przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 powyższej ustawy, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków: pomoc materialna musi być przyznana m.in. na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia, źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

Na mocy tego przepisu zwolnieniem przedmiotowym objęto zarówno stypendia, jak również inne świadczenia mające charakter pomocy materialnej dla studentów.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawczyni uważa, że Nagroda Ministra za wybitne osiągnięcia, przyznana i wypłacona, na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jako pomoc materialna, wpisuje się w rozumienie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uznać należy bowiem, że jest to jednorazowe stypendium w formie nagrody, które spełnia kryteria, wskazane w ww. przepisie i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku analogicznej sytuacji rozpatrzonej pozytywnie w Łodzi (źródło:http://prawopl.pl/praca/interpretacje/interpretacje-podatkowe/9461-zwolnienie-podatkowe-nagrody-i-stypendium-dla-studenta) dodano do pisemnej interpretacji stwierdzenie: „Ponadto tut. Organ wskazuje, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawczynię do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji”.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni odwołuje się od należnej opłaty podatku dochodowego, którą wniosła 26 lutego 2015 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa m.in. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

Stosownie do art. 173 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Z treści art. 178 ust. 1 powyższej ustawy wynika, że stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej - przez senat uczelni.

Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1, dla studentów uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich wymaga opinii odpowiednio ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 (art. 178 ust. 2 ww. ustawy).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270).

Natomiast zasady ustanawiania i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej określa ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.). Zgodnie z art. 7a ust. 1 tej ustawy minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, w odniesieniu do podległych im ośrodków i instytucji kultury, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i przyznawać doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Stosownie do art. 7a ust. 2 ww. ustawy nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

Warunki i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 610). W myśl § 1 ust. 1, 2 i 3 ww. rozporządzenia minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz inni ministrowie, zwani dalej „właściwymi ministrami”, mogą przyznawać doroczne nagrody, zwane dalej „nagrodami”, biorąc pod uwagę znaczenie i uznanie dorobku, oryginalny charakter osiągnięć lub wspieranie i promocję działalności istotnej dla twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Nagrody mogą być przyznawane jako indywidualne lub zbiorowe. Nagrody mogą mieć charakter pieniężny lub honorowy.

W świetle § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia nagrody mogą być przyznawane w trybie pozakonkursowym z własnej inicjatywy właściwego ministra lub w trybie konkursu ogłaszanego przez właściwego ministra.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, od 2009 r. Wnioskodawczyni jest studentką uczelni artystycznej opisanej w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) Prawo o szkolnictwie wyższym. Jako studentka uczelni, 4 listopada 2013 roku, zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, Wnioskodawczyni złożyła wniosek do rektora uczelni o nagrodę motywacyjną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, przeznaczonej dla studentów uczelni artystycznych. Dnia 2 grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała ww. Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która ma charakter jednorazowego stypendium w wysokości 20 000 zł. W dniu 16.12.2013 r. wypłacono Wnioskodawczyni nagrodę pieniężną za pomocą przelewu bankowego. Do wniosku Wnioskodawczyni załącza dokument wpłaty stypendium na konto Wnioskodawczyni. Nagroda, o której mowa we wniosku, została Wnioskodawczyni przyznana na podstawie art. 7a ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 24 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 610).

Odnosząc się do powyższego, po analizie zacytowanego art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniając zasadę, że przepisy stanowiące ulgi będące odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania winny być interpretowane ściśle, stwierdzić należy, że zwolnieniu określonemu w tym przepisie podlegają świadczenia pomocy materialnej m.in. dla studentów, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków własnych szkół i uczelni – przyznane wyłącznie na podstawie przepisów o systemie oświaty bądź ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a nie na podstawie innych ustaw. Nie można utożsamiać złożenia wniosku o nagrodę w oparciu o art. 173 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z przyznaniem nagrody na podstawie przepisów tej ustawy.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie należy do przepisów o systemie oświaty, jak też regulacje w niej zawarte nie odsyłają do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ponadto na podstawie tej ustawy przyznawana jest nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Ustawa ta nie posługuje się pojęciem „pomocy materialnej”.

W związku z tym, że ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie została wymieniona w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednorazowa nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni - nie spełnia przesłanek przedmiotowego zwolnienia.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawczynię jednorazowa nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne nie spełnia przesłanek do zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie stanowi świadczenia pomocy materialnej dla studentów przyznanego na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnej wskazać należy, że dotyczy ona tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Fakt, że inne organy upoważnione wydawały odmienne interpretacje na podstawie podobnych czy analogicznie sformułowanych wniosków jest niewątpliwie niepożądany z punktu widzenia zasady zaufania do organów, o której mowa w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej. Niemniej jednak, trudno wymagać, aby tutejszy organ, stosując przepisy Ordynacji podatkowej, powielał sposób postępowania innych organów, tym bardziej, gdy uznał okoliczność istnienia przeszkód dla wydania tożsamej interpretacji na podstawie złożonego przez Wnioskodawczynię wniosku. Odmienne zatem rozstrzygnięcia organów podatkowych dokonane nawet w analogicznych zagadnieniach nie mogą stanowić podstawy do żądania analogicznego rozstrzygnięcia sprawy Wnioskodawcy, jeśli stoi temu na przeszkodzie treść przepisów prawa. Ministrowi Finansów na podstawie art. 14e Ordynacji podatkowej przysługuje prawo zmiany z urzędu wydanej interpretacji, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.