IPPB4/415-626/12-2/SP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje przedmiotowe zwolnienie, nie można zaliczyć dni, które przypadają podczas urlopu wypoczynkowego i dni na badania spędzone przez pracownika w Polsce. W przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim (za czas który pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego), nie jest spełniony warunek mówiący o uzyskiwaniu dochodów ze stosunku pracy i tym samym ww. okresu nie można zaliczać do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.07.2012 r. (data wpływu 30.07.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.07.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Pracownik Spółki, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, został skierowany do pracy poza granicami kraju (miejsce wykonywania pracy Indie) na okres 3 lat.

W lipcu b.r. pracownik przebywał:

  • na zwolnieniu lekarskim w terminie 2 – 6.07 (5 dni), które spędził w Indiach,
  • na urlopie wypoczynkowym w Polsce w okresie 24 – 30.07, co stanowi 5 dni roboczych (7 dni kalendarzowych),
  • oraz zgodnie z Regulaminem pracy wykorzystał w Polsce 2 dni wolne od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na wykonanie badań z zakresu medycyny pracy w terminie 23 i 31.07.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy wolna od podatku jest część przychodu pracownika obliczona z uwzględnieniem wyłącznie liczby dni, w których pracownik faktycznie przebywał w miejscu wykonywania pracy (Indie), bez uwzględniania liczby dni kalendarzowych urlopu i dni na wykonywanie badań, które pracownik spędził w Polsce...
  2. Czy też wolna od podatku jest część przychodu pracownika obliczona z uwzględnieniem wszystkich dni, w których pracownik pozostawał w stosunku pracy i bez znaczenia jest fizyczne miejsce jego przebywania podczas urlopu wypoczynkowego i choroby...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W opisanym stanie faktycznym przyjęto następującą interpretację art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof:

Ustawodawca wskazał, iż wolna od podatku jest część przychodów pracownika za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. W czasie trwania urlopu wypoczynkowego pracownik pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą – wykorzystywanie urlopu nie ma wpływu na istnienie więzi prawnej w postaci zatrudnienia u pracodawcy na podstawie danej umowy z pracownikiem. Urlop wypoczynkowy jest immanentną częścią okresu zatrudnienia. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu – art. 152 2 kp. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie- art. 172 kp. – a więc pracownik osiąga przychód będący podstawą opodatkowania na podstawie ustawy o pdof.

Mając powyższe na uwadze, wyrażenie „za każdy dzień pobytu za granicą” interpretowane jest w ścisłym związku z przepisami kodeksu pracy, które przesądzają o tym, że pracownik nabył wynagrodzenie – osiągnął przychód – również za dni, w których przebywał na urlopie wypoczynkowym. Bez znaczenia pozostaje w tym przypadku okoliczność, czy pracownik przebywał w czasie urlopu w miejscu wykonywania pracy (za granicą) czy poza nim, gdyż podstawą osiągnięcia przychodu podlegającego opodatkowaniu, a więc również zwolnienia podatkowego jest nabycie prawa do wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, na podstawie zawartej z pracownikiem umowy o pracę.

W opinii Spółki, wolna od podatku jest część przychodu obliczona według wzoru:

W = P – ( L x 30% x D)

gdzie:

W – część przychodu wolna od podatku,

P – przychód pracownika,

D – kwota diety określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15.,

L – liczba dni pobytu za granicą bez pomniejszenia o liczbę dni kalendarzowych urlopu spędzonego w Polsce i liczbę dni na wykonanie badań medycyny pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Stosownie do art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15.

Stosownie do treści art. 21 ust. 15 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

  1. pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83;
  3. uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

Z analizy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wynika, iż pracownik Spółki, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, został skierowany na okres 3 lat do pracy na terenie Indii. Od 02 do 06 lipca 2012 r. (5 dni) pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, które spędził w Indiach. W okresie 24 – 30.07.2012 r. (5 dni roboczych, 7 dni kalendarzowych) pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym w Polsce. W dniach 23 i 31.07.2012 r., zgodnie z regulaminem pracy, pracownik wykorzystał w Polsce 2 dni wolne od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na wykonanie badań z zakresu medycyny pracy.

Należy wyjaśnić, iż w przypadku pracowników posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce oraz czasowo przebywających za granicą w związku z oddelegowaniem i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, wolna od podatku dochodowego w Polsce jest część przychodów w kwocie odpowiadającej 30% diety w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Przy czym, jak wynika z cytowanych powyżej przepisów, zwolnienie to przysługuje za każdy dzień pobytu podatnika za granicą, w którym pracownik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy.

Do wyliczenia dni pobytu za granicą uwzględnia się również soboty, niedziele, święta, dni delegacji służbowej oraz dni urlopu wypoczynkowego, odbywanych w trakcie czasowego pobytu za granicą, pod warunkiem, jeśli w tym czasie pracownik pozostawał w stosunku pracy i przebywał czasowo za granicą w związku z oddelegowaniem. Dieta nie przysługuje natomiast za te dni pobytu za granicą, w których osoba fizyczna przebywa na zwolnieniu lekarskim (za czas który pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego), z uwagi na fakt, iż nie jest spełniony warunek mówiący o uzyskiwaniu dochodów ze stosunku pracy.

Podkreślić należy, iż dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia decydujące znaczenie ma bowiem uzyskiwanie przez podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym dochodów ze stosunku pracy w związku z oddelegowaniem za granicę.

W świetle powyższego uznać zatem należy, że ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy, korzysta kwota odpowiadająca 30% diety za dni kalendarzowe, w których pracownik pozostawał w stosunku pracy, uzyskiwał dochody ze stosunku pracy w związku z oddelegowaniem za granicę i przebywał na terenie Indii.

Zatem do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje przedmiotowe zwolnienie, nie można zaliczyć dni, które przypadają podczas urlopu wypoczynkowego i dni na badania spędzone przez pracownika w Polsce.

W przypadku przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim (za czas który pobiera zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego), nie jest spełniony warunek mówiący o uzyskiwaniu dochodów ze stosunku pracy i tym samym ww. okresu nie można zaliczać do dni pobytu pracownika przebywającego czasowo za granicą, za które przysługuje zwolnienie zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 20 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.