IPPB4/415-554/14-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

1) Czy finansowe Wsparcie Indywidualne przyznawane studentom i pracownikom Wnioskodawcy w ramach programu Erasmus+ i PO WER jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361)?2) Czy finansowe Wsparcie Indywidualne przyznawane studentom i pracownikom Wnioskodawcy w ramach programu Erasmus+ i PO WER jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) (studenci) i lit. b) (pracownicy) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361)?
IPPB4/415-554/14-4/JK2interpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. zwolnienia przedmiotowe
 3. środki pomocowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. organu 24 lipca 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data nadania 26 sierpnia 2014 r., data wpływu 27 sierpnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 14 sierpnia 2014 r. Nr IPPB4/415-554/14-2/MS1 (data nadania 18 sierpnia 2014 r., data doręczenia 20 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania finansowego wsparcia indywidualnego (stypendium) - jest:

 • prawidłowe– w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do finansowego wsparcia pochodzącego z Programu Operacyjnego WER,
 • prawidłowe - w części dotyczącej możliwości zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy do stypendiów pochodzących z programu Erasmus+,
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2014 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego zostało złożone pismo z dnia 15 lipca 2014 r. dotyczące opodatkowania osób fizycznych otrzymujących finansowe wsparcie indywidualne w ramach Programu Erasmus+.

Następnie pismem z dnia 21 lipca 2014 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). przekazał powyższe pismo zgodnie z właściwością miejscową do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie – Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku.

Wyjaśnić bowiem należy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, z dniem 1 lipca 2007 r. organem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego został Minister Finansów.

Natomiast, stosownie do art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej Minister Finansów upoważnił – w drodze ww. rozporządzenia – dyrektorów pięciu izb skarbowych do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

W przypadku Wnioskodawcy, właściwym miejscowo organem podatkowym do wydania pisemnej interpretacji od dnia 1 lipca 2007 r. jest – w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Pismo obarczone było brakami formalnymi, w związku z powyższym, pismem Nr IPPB4/415-554/14-2/MS1 z dnia 14 sierpnia 2014 r. (data nadania 18 sierpnia 2014 r., data doręczenia 20 sierpnia 2014 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia pisma poprzez wyjaśnienie czy przedmiotowe pismo należy traktować jako wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Jeśli Wnioskodawca oczekiwałby wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, to należało przedmiotowe pismo uzupełnić poprzez uzupełnienie danych identyfikacyjnych Wnioskodawcy zgodnie ze wzorem wniosku ORD-IN; uzupełnienie informacji co do zakresu wniosku; uzupełnienie danych o wysokości, sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych; złożenie oświadczenia i podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej; doprecyzowanie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego; przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do sformułowanego pytania; przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do sformułowanego pytania; dokonanie stosownej opłaty od wniosku i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłat; przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do sformułowanego pytania; przedłożenie oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa, bądź innego dokumentu, z którego wynika prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, tj. umocowanie dla P. K.J.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data nadania 26 sierpnia 2014 r.) data wpływu 27 sierpnia 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będzie brał udział w działaniach Programu Erasmus+ w latach 2014-2020 (Akcja 1 Mobilność edukacyjna wyjazdy studentów i pracowników akademickich) otrzymując dofinansowanie działań z funduszy UE - program Erasmus+, które może zawierać dodatkowe dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych i dodatek z tytułu otrzymywania stypendium socjalnego na warunkach określonych w odpowiednim regulaminie uczelni.

Finansowe Wsparcie indywidualne, będące dofinansowaniem kosztów pobytu za granicą studentów i pracowników będzie dotyczyło następujących działań:

 1. wyjazdy studentów na studia do Krajów Programu (pobyt od 3 miesięcy do 12 miesięcy w danym cyklu studiów);
 2. wyjazdy studentów na praktykę do Krajów Programu (pobyt od 2 miesięcy do 12 miesięcy); 3. wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do Krajów Programu (pobyt od 2 dni do 2 miesięcy)
 3. wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych do Krajów Programu (pobyt od 2 dni do 2 miesięcy).

W momencie kiedy zostanie uruchomiony Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), o czym poinformuje uczelnię Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wsparcie indywidualne dla studentów niepełnosprawnych i studentów uprawnionych do dodatku socjalnego będzie w całości finansowane z budżetu Programu PO WER. Wsparcie Indywidualne dla Beneficjentów bez dodatku socjalnego będzie w całości pochodziło z programu Erasmus+. Narodowa Agencja, w oparciu o wytyczne KE, w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego określiła stawki stypendialne dla studentów (są to stawki miesięczne) i pracowników (są to stawki dzienne) przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych.

Zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ pierwsze wyjazdy studentów na studia Erasmus+ powinny odbyć się 1 września 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy finansowe Wsparcie Indywidualne przyznawane studentom i pracownikom Wnioskodawcy w ramach programu Erasmus+ i PO WER jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361)...
 2. Czy finansowe Wsparcie Indywidualne przyznawane studentom i pracownikom Wnioskodawcy w ramach programu Erasmus+ i PO WER jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) (studenci) i lit. b) (pracownicy) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymywane przez studentów i pracowników finansowe Wsparcie Indywidualne w ramach Programu Erasmus+ i PO WER jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie takie, mieści się zdaniem Wnioskodawcy w użytym w przywołanym przepisie sformułowaniu „pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich” i ma zastosowanie zarówno w stosunku do studentów jak i pracowników.

Ad. 2)

W drugiej kolejności, jako podstawę do zwolnienia finansowego Wsparcia Indywidualnego w ramach Programu Erasmus+ i PO WER z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wnioskodawca wskazuje przepis:

 1. art. 21 ust 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie studentów i pracowników) - Wsparcie Indywidualne w ramach Programu Erasmus+ i PO WER jest formą stypendium (vide: decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 maja 2010 r. zatwierdzająca zasady przyznawania stypendiów w ramach programu Erasmus+; Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie od podatku przysługuje, w oparciu o ten przepis, zarówno studentom jak i pracownikom, ale wyłącznie od kwoty stypendium stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium;
 2. art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w zakresie pracowników skierowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej) - Wsparcie Indywidualne wypłacane pracownikom w ramach programu Erasmus+ jest przeznaczane na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z ich podróżą do/z oraz ich pobytem w zagranicznych ośrodkach akademickich (vide: decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 maja 2010 r.); Zdaniem Wnioskodawcy, wsparcie takie jest zwolnione z podatku dochodowego, ale tylko w stosunku do pracowników skierowanych do pracy dydaktycznej (prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej).
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 3. środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych oraz Programu Środki Przejściowe;
 4. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki, o których mowa w:
   • art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1),
   • art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 5. środki przeznaczone na realizację:
  1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
  2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,
  3. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009,
  4. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004-2009;
 6. inne środki.

Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego – wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, tak jak w niniejszej sprawie środki pochodzące z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Natomiast środki pochodzące z Programu Erasmus+, co prawda zalicza się do środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, to zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy, określającym szczegółowo katalog tych środków, mieszczą się one w kategorii inne środki, o których mowa w pkt 6.

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie wyznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

Tym samym, skoro wsparcie finansowe będzie skierowane do uczestników projektu będących studentami niepełnosprawnymi i studentami z dodatkiem socjalnym jako pomoc przyznana w ramach projektu i finansowana z udziałem środków europejskich, to wsparcie to będzie korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z powyższego zwolnienia nie będzie korzystało wsparcie pochodzące z Programu Erasmus+, gdyż program ten nie jest finansowany ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Odrębnego wyjaśnienia wymaga kwestia możliwości zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

 1. stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,
 2. ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Zatem powyższym zwolnieniem od podatku objęte są wyłącznie stypendia i tylko takie, które spełniają kryteria określone w cytowanym przepisie.

W tym miejscu podkreślić należy, że zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i próbach odkodowania zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”. W takiej sytuacji należy posiłkować się słownikowym znaczeniem tego pojęcia. Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN określa stypendium jako „pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych; też: nauka, studia lub badania naukowe poza miejscem zamieszkania finansowane z tych pieniędzy”.

Należy również wskazać na definicję zawartą w:

 • Nowym Słowniku Języka Polskiego pod red. B. Dunaj – „stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas”,
 • Słowniku Wyrazów Obcych PWN, który definiuje „stypendium jako stałą pomoc wypłacaną przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace specjalne”,
 • Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, który wskazuje, że „stypendium to zasiłek, subwencja. Pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”,
 • Słowniku Wyrazów Obcych W. Kopalińskiego – „stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauki, artystów itd., wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”.

W sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca będzie brał udział w działaniach Programu Erasmus+ w latach 2014-2020 otrzymując dofinansowanie działań z funduszy UE - program Erasmus+, które może zawierać dodatkowe dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych i dodatek z tytułu otrzymywania stypendium socjalnego na warunkach określonych w odpowiednim regulaminie uczelni. Finansowe wsparcie indywidualne będzie dofinansowaniem kosztów pobytu za granicą studentów i pracowników. Wnioskodawca wskazuje, że wsparcie indywidualne w ramach Programu Erasmus+ i PO WER jest formą stypendium.

Jak wynika z powyższego, świadczenie wypłacane przez Wnioskodawcę, stanowi stypendium, o którym jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem w przedmiotowej sprawie do stypendium z Programu Erasmus+ ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe wynikające z treści ww. art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy. Tym samym świadczenia wypłacane w postaci ww. stypendium są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Jednocześnie należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ww. ustawy.

Stosownie do tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są części dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody z tytułu ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

Jak wynika wprost z brzmienia tej regulacji zwolnieniu podlegają dochody wypłacane z budżetu państwa. Natomiast środki wypłacane w ramach Programu Erasmus+ nie pochodzą z budżetu państwa, tym samym nie mogą zostać objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konkluzji, należy stwierdzić, że finansowe wsparcie w postaci stypendium w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój będzie korzystało ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego zwolnienia nie będą korzystać środki pochodzące z Programu Erasmus+.

Ponadto przedmiotowe indywidualne wsparcie w postaci stypendium pochodzące ze środków w ramach programu Erasmus+ będzie korzystało ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. Natomiast w niniejszej sprawie nie będzie korzystało ze zwolnienie wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z niespełnieniem warunków określonych w tej regulacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.