IPPB1/415-516/12-2/JB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obwiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. - z uwagi na fakt, iż nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego miało miejsce w 2006 r. Przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości winien być zatem opodatkowany zgodnie z brzemieniem art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 04.04.2012 r. (data wpływu 10.04.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości .

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 2003 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem podpisała umowę przedwstępną na zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym ze Spółdzielnią Budownictwa Mieszkaniowego. Również w 2003 r. małżonkowie dokonali wpłaty na konto sprzedawcy, co potwierdzają faktury.

W 2006 r. małżonkowie podpisali akt notarialny (Repetytorium A x2006) – umowa sprzedaży i uzgodnienie sposobu korzystania z nieruchomości (akt w załączeniu). § 7 tego aktu – „K.J. działający w imieniu Spółdzielni sprzedaje R. i M. małż. S. udział w wysokości 4160/397.220 części w nieruchomości.

W 2007 r. nastąpiło zniesienie współwłasności i ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego (wyciąg Repetytorium zniesienie współwłasności) zgodnie z § 5 tego aktu.

W sierpniu 2010 r. małżonkowie sprzedali nieruchomość przed upływem 5-ciu lat od daty zakupu. W grudniu 2010 r. małżonkowie zakupili nowy lokal mieszkalny (Repetytorium A x/2012), na który przeznaczyli środki ze sprzedaży mieszkania. Mieszkanie sprzedano za 332.500 zł, a nowe kupiono za 449.000 zł, z czego udział własny wyniósł 279.000 zł. Różnice małżonkowie przeznaczyli ma urządzenie mieszkania (potwierdza to część faktur – płytki, deski, farby, kleje, itp.: druga część faktur dotyczy zakupu mebli kuchennych do zabudowy, mebli pokojowych, itp.).

Pismem z dnia 18.06.2012 r. Wnioskodawczyni uzupełniła przedmiotowy wniosek informując, iż w drodze zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali wartość Jej udziału w całej nieruchomości nie uległ zmianie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy małżonkowie mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości ze względu na zameldowanie na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 m-cy przed datą zbycia (art. 21 ust. 1 pkt 126 z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, Urzędy Skarbowe uznają, że zawarcie umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego oraz uregulowanie w całości należności za lokal nie jest nabyciem, bowiem czynności te nie wywarły skutku w postacie sprzedaży i przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości na podatnika, dlatego też datą nabycia mieszkania jest umowa o ustanowieniu odrębnej własności.

W przypadku Wnioskodawczyni ustanowienie odrębnej własności miało miejsce w 2007 r., więc małżonkowie mogą korzystać z ulgi meldunkowej w związku z obowiązującymi przepisami opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. W opinii Wnioskodawczyni, okres 5-cio letni liczony jest od dnia zniesienia współwłasności (interpretacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 16.01.2006 r., PF/415-16/I/2006).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., poz. 361, ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 m. in.:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
    - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych nabycie w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ten sposób, że zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. Oznacza to zarazem, iż wyłącznie do nieruchomości i praw nabytych, wybudowanych (oddanych do użytkowania) po 1 stycznia 2007 r. należy stosować nowe zasady opodatkowania, w tym prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni wraz z mężem w 2003 r. podpisała przedwstępną umowę na zakup lokalu mieszkalnego. W 2006 r. nastąpiło podpisanie aktu notarialnego – umowa sprzedaży i uzgodnienie sposobu korzystania z nieruchomości - gdzie na mocy § 7 tego aktu, małżonkowie nabyli udział w wysokości 4160/397220 części w nieruchomości. Natomiast w 2007 r. nastąpiło zniesienie współwłasności i ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, w wyniku którego wartość udziału Wnioskodawczyni w całej nieruchomości nie uległ zmianie. W sierpniu 2010 r. nastąpiła sprzedaż tej nieruchomości.

W tym miejscu, wskazać należy, iż współwłasność jest instytucją prawa cywilnego, polegającą na tym, iż własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika.

Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 tej ustawy. Zgodnie z nimi każdy ze współwłaścicieli w każdym czasie może domagać się zniesienia współwłasności. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności jest fizyczny podział rzeczy wspólnej między współwłaścicielami. Następuje to w drodze przyznania każdemu ze współwłaścicieli wyodrębnionej (podzielonej) rzeczy wspólnej. Wielkość tej części powinna odpowiadać wielkości udziału we współwłasności. W wyniku podziału fizycznego powstają nowe rzeczy. Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. W przypadku, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu musi być traktowany w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, iż przedmiotowy lokal mieszkalny Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem w 2006 r., bowiem wartość udziału, posiadanego przez Wnioskodawczynię po zniesieniu współwłasności, jest równa wartości udziału posiadanego przez Nią przed zniesieniem współwłasności. Zatem do osiągniętego przychodu - z odpłatnego zbycia tej nieruchomości – mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.

Na mocy art. 28 ust. 2 i 2a ww. ustawy, podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

W myśl art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. - podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W tym miejscu, wskazać należy, iż przywoływana przez Wnioskodawczynię we wniosku tzw. „ulga meldunkowa” nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. Wynika to z faktu, iż zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, dotyczy wyłącznie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytych po dniu 01 stycznia 2007 r.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obwiązującym od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. - z uwagi na fakt, iż nabycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego miało miejsce w 2006 r. Przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości winien być zatem opodatkowany zgodnie z brzemieniem art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawczyni i nie wywołuje skutków prawnych dla Jej męża. Chcąc uzyskać interpretację indywidualna, mąż Wnioskodawczyni winien osobiście lub za pomocą ustanowionego pełnomocnika zwrócić się do tutejszego organu o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie i uiścić związaną z tym opłatę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.