ILPB3/423-542/11-2/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Nowego Zezwolenia zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 Rozporządzenia, tj. począwszy od miesiąca, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 08 listopada 2011 r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. produkcja wyrobów z mięsa, opakowań z tworzyw sztucznych oraz barwników i pigmentów.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie (...) na podstawie zezwolenia z 19 lutego 2009 r. Działalność prowadzona jest w pomieszczeniach wynajmowanych od X Sp. z o.o. Sp. K. na podstawie umowy z 6 stycznia 2009 r.

Spółka rozwija swoją działalność poprzez stałe poszerzanie asortymentu produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług. Mając to na względzie, Spółka planuje uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego, w którym produkowane będą m.in. osłonki aromatyzowane oraz wykonywane będą usługi wiankowania oraz rafowania spiralnego.

Planowana nowa inwestycja (tzn. uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego, dalej: Nowa Inwestycja) prowadzona będzie na terenie (...) na podstawie Nowego Zezwolenia. Nowe Zezwolenie upoważnia Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie (...) rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie (...), określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: PKWiU):

 • Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego (PKWiU 10.11.9)
 • Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu (PKWiU 10.12.9)
 • Wyroby z mięsa, włączając mięso drobiowe (PKWiU 10.13)
 • Pozostałe artykuły spożywcze (PKWiU 10.8)
 • Przędza i nici (PKWiU 13.1)
 • Tkaniny (PKWiU 13.2)
 • Usługi wykończalnicze (PKWiU 13.3)
 • Pozostałe wyroby tekstylne (PKWiU 13.9)
 • Masa włóknista, papier i tektura (PKWiU 17.1)
 • Wyroby z papieru i tektury (PKWiU 17.2)
 • Usługi poligraficzne i pokrewne związane z drukowaniem (PKWiU 18.1)
 • Chemikalia podstawowe, nawozy i związki azotowe, tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych (PKWiU 20.1)
 • Pozostałe wyroby chemiczne (PKWiU 20.5)
 • Włókna chemiczne (PKWiU 20.6)
 • Wyroby z gumy (PKWiU 22.1)
 • Wyroby z tworzyw sztucznych (PKWiU 22.2)
 • Wyroby ścierne i pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych (PKWiU 23.9)
 • Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyclingu (PKWiU 38.11.5)
 • Odpady rozpuszczalników organicznych (PKWiU 38.21.3)
 • Usługi w zakresie odzysku surowców, surowce wtórne (PKWiU 38.3)
 • Transport drogowy towarów (PKWiU 49.41)
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKWiU 52.1)
 • Usługi wspierające transport (PKWiU 52.2)
 • Usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobne usługi; usługi portali internetowych (PKWiU 63.1)
 • Usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 72.1)
 • Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKWiU 72.1)
 • Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKWiU 72.2).

Nowa Inwestycja będzie miała charakter inwestycji typu (...) - tzn. nowy zakład produkcyjny zostanie wzniesiony od podstaw na terenie nieużywanym dotychczas przez przemysł lub usługi. W związku z realizacją Nowej Inwestycji nie nastąpi rozszerzenie obszaru (...) na przedsiębiorstwo Spółki. Inwestycja ta będzie bowiem realizowana na nieruchomości położonej na terenie (...) w miejscowości N, gmina L, stanowiącej działki, które ujęte są w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w (...) (dalej: Nieruchomość).

W ramach Nowej Inwestycji dotychczasowy właściciel Nieruchomości wzniesie na jej terenie budynek produkcyjno - magazynowy z przynależną częścią biurowo - socjalną. Obiekt zostanie wzniesiony zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Spółki na podstawie opracowanych planów i specyfikacji technicznych oraz pod nadzorem Spółki, a następnie oddany do wyłącznego korzystania Spółce. Szczegółowe regulacje dotyczące budowy obiektu oraz oddania go do korzystania Spółce zostały określone w umowie najmu zawartej między Spółką a Y Sp. z o.o. z 31 maja 2011 r. Poza wydatkami związanymi z wzniesieniem i korzystaniem przedmiotowego obiektu, w ramach Nowej Inwestycji planowane są inne wydatki inwestycyjne, w tym dotyczące nabycia maszyn i urządzeń.

Nowe Zezwolenie zobowiązuje Spółkę do poniesienia wydatków inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia w wysokości odpowiadającej równowartości w złotych polskich kwoty co najmniej 7.500.000 euro (siedem milionów pięćset tysięcy euro) według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia - w terminie do 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie (...) na podstawie Nowego Zezwolenia, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 Rozporządzenia, tj. począwszy od miesiąca, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej...

Stanowisko Wnioskodawcy.

1.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie (...) na podstawie Nowego Zezwolenia, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 Rozporządzenia, tj. począwszy od miesiąca, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

Zasadność stanowiska Spółki potwierdza literalna wykładnia przepisów Rozporządzenia, które regulują moment rozpoczęcia korzystania przez inwestorów strefowych ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegółowe uzasadnienie swego stanowiska Spółka przedstawia poniżej.

2.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.; dalej: Ustawa o SSE) „dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Zasady zwolnienia podatkowego wskazanego w Ustawie o SSE zostały zawarte w art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Przywołane przepisy ustawowe nie regulują momentu, od którego podatnik uzyskujący dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia może rozpocząć korzystanie ze zwolnienia podatkowego. Stosowna regulacja w tym zakresie została zawarta w Rozporządzeniu.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia „zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej”.

Powyższa reguła jest modyfikowana przez § 5 ust. 4 Rozporządzenia, który odnosi się do sytuacji, gdy inwestycja prowadzona jest w istniejącym i działającym już przedsiębiorstwie zlokalizowanym pierwotnie poza terytorium specjalnej strefy ekonomicznej, które w związku z tą inwestycją objęte zostaje obszarem specjalnej strefy ekonomicznej. Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia „w przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesione zostały wydatki inwestycyjne i osiągnięty został poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej”.

3.

W opinii Spółki, analiza przywołanych regulacji jednoznacznie potwierdza prawidłowość uznania, iż w przypadku Nowej Inwestycji momentem początkowym, od którego Spółka uprawniona będzie do korzystania ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie - zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia - miesiąc, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne po dniu uzyskania Nowego Zezwolenia. Nie zachodzą bowiem przesłanki warunkujące zastosowanie wyjątku od tej zasady przewidzianego w § 5 ust. 4 Rozporządzenia, jak i z wykładni celowościowej tych przepisów. Wniosek ten wynika zarówno z literalnej wykładni § 5 ust. 1 oraz ust. 4 Rozporządzenia, jak i z wykładni celowościowej tych przepisów.

4. Wykładnia językowa.

Na wstępie Spółka pragnie podkreślić, iż dokonując wykładni § 5 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia, czyli ustalając jego znaczenie, należy w pierwszej kolejności odwołać się do reguł wykładni językowej. Wykładnia językowa ma bowiem podstawowe znaczenie w procesie wykładni prawa, a jej pierwszoplanowa rola w procesie interpretacji regulacji prawnych była potwierdzana zarówno w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, jak również Sądu Najwyższego.

Jak podkreślił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 czerwca 1999 r. (SK 12/98, OTK 1999/5/96) „odwołanie się w pierwszej kolejności do wykładni językowej wynika z faktu, iż w państwie prawnym interpretator, musi zawsze w pierwszej kolejności brać pod uwagę językowe znaczenie tekstu prawnego”. Z kolei Sąd Najwyższy w uchwale z 20 czerwca 2000 r. (I KZP 16/00, OSNKW 2000/7-8/60) wskazał, iż „pierwszeństwo językowych reguł wykładni, jest wręcz podstawowym warunkiem funkcjonowania prawa w państwie prawnym”.

Rola wykładni językowej jest szczególnie istotna w interpretacji przepisów dotyczących prawa podatkowego - tj. przepisów związanych z sytuacją podmiotów jako podatników. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 czerwca 1994 r. (SA/Po 243/94, POP 1996/4/121) ,,zawsze punktem wyjścia wykładni przepisów prawa podatkowego będzie określony tekst aktu normatywnego, poprzez który ustawodawca chce zainteresowanym podmiotom przekazać określone normy postępowania i oddziaływać sugestywnie na zachowanie się adresatów tych norm”. Analogicznie w tej kwestii wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lutego 1994 r. (III SA 1312/93), w którym stwierdził, iż „wykładnia przepisów podatkowych powinna być dosłowna, a preferowaną metodą wykładni jest wykładnia gramatyczna”. Należy również podkreślić, że w przypadku dokonywania wykładni przepisów prawa podatkowego stopień związania podmiotu dokonującego takiej wykładni słowami użytymi przez prawodawcę jest znacznie większy niż w przypadku wykładni prawa cywilnego (por. Ryszard Mastalski „Przepisy podatkowe można interpretować za pomocą różnych rodzajów wykładni”, Rzeczpospolita 18 września 2007 r.).

Wykładnia językowa nakazuje odwoływać się w procesie interpretacji tekstu prawnego do reguł znaczeniowych i składniowych języka, w którym ten akt sporządzono. Z racjonalności językowej prawodawcy wyprowadza się między innymi dyrektywę, że każde słowo użyte w tekście jest potrzebne i nie może być pominięte w toku wykładni (tak też Zbigniew Radwański „Prawo cywilne - część ogólna”, Warszawa 1994 r.).

Wykładnia językowa wskazuje, iż ogólna reguła zawarta w § 5 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którą zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia doznaje ograniczenia, opisanego w § 5 ust. 4 Rozporządzenia jedynie w sytuacji, gdy dojdzie do objęcia istniejącego przedsiębiorstwa granicami specjalnej strefy ekonomicznej - tzn. zmienione zostaną granice specjalnej strefy ekonomicznej, tak by jej obszar objął funkcjonujące już przedsiębiorstwo, w ramach którego realizowana będzie inwestycja.

Powyższe okoliczności nie zachodzą w przypadku Nowej Inwestycji. W związku z jej realizacją nie dojdzie bowiem do rozszerzenia granic (...). Tym bardziej nie dojdzie do objęcia przedsiębiorstwa Spółki granicami (...) - Spółka bowiem jest podmiotem zlokalizowanym w granicach (...). Tym samym właściwym jest uznanie, iż w przypadku Nowej inwestycji momentem początkowym, od którego Spółka uprawniona będzie do korzystania ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie - zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia - miesiąc, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne po dniu uzyskania Nowego Zezwolenia.

5. Wykładnia celowościowa.

Jak już wskazano w niniejszym wniosku przy dekodyfikacji tekstu prawnego - zwłaszcza z zakresu prawa podatkowego - pierwszeństwo znajduje wykładnia językowa. Nie oznacza to jednak pominięcia w procesie interpretacji norm prawnych ich wykładni celowościowej. Analogicznie w tej materii wypowiedziały się sądy administracyjne oraz przedstawiciele doktryny prawa podatkowego. Przykładowo w uchwale NSA z 4 czerwca 2001 r. (FPK 5/01) stwierdzono, iż ,,(...) należy zauważyć, że w procesie interpretacji przepisów prawa podatkowego znajduje zastosowanie przede wszystkim wykładnia językowa, rozumiana szeroko jako proces ustalania treści norm prawnych na podstawie możliwego sensu słów, za pomocą których sformułowano dany przepis. Zastosowanie mają także wykładnia systemowa, polegająca na ustalaniu znaczenia przepisu ze względu na system prawa, do którego należy (poszczególne przepisy są interpretowane we wzajemnym związku z całością danego systemu) i celowościowa, polegająca na powiązaniu brzmienia słów aktów prawnych z sensem celem przepisów prawnych”.

Pomocniczy charakter wykładni systemowej i funkcjonalnej w interpretacji norm prawa podatkowego podkreśla także NSA w wyroku z 14 grudnia 2000 r. (FSA 2/00, ONSA 2001/2/49) oraz w wyroku z 29 listopada 1988 r., IV SA 790/88, ONSA 1989/2/66) stwierdzając, iż ,,należyta interpretacja aktu normatywnego, polegająca na odczytaniu zeń właściwego i zgodnego z intencjami prawodawcy sensu, wymaga nierzadko, oprócz posługiwania się wykładnią językową (gramatyczną), stosowania także innych metod wykładni, na przykład systemowej, historycznej czy wreszcie celowościowej, zmierzającej do ustalenia celu, w jakim wydano dane przepisy, i tłumaczącej ich sens w świetle tego celu”.

Rolę wykładni celowościowej w interpretowaniu norm prawa podatkowego podkreślił również Sąd Najwyższy w wyroku z 6 listopada 2003 r. (III RN 133/02) wskazując, że „pogląd zakładający prymat wykładni językowej przepisów regulujących ulgi i zwolnienia podatkowe, nie może prowadzić do negacji możliwości wykładni systemowej i / lub celowościowej tej grupy przepisów prawa podatkowego. (...) wykładnia językowa powinna być uzupełniona wnioskami płynącymi z zastosowania innych rodzajów wykładni (historycznej, systemowej, funkcjonalnej, logicznej, a także celowościowej, która w odniesieniu do indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych może być uznana odpowiednią i prowadzącą do realizacji zamierzeń ustawodawcy)”. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie „dokonywanie interpretacji prawa podatkowego bez posługiwania się elementami oceniającymi (wartościującymi) jest jednak w praktyce niemożliwe <...>. Nie ulega wątpliwości, że brzmienie słów ustaw podatkowych powinno być związane z sensem i celem ich przepisów. Samo bowiem sformułowanie tych przepisów dokonywane jest z punktu widzenia celów, jakie mają realizować” (R. Mastalski, Prawo podatkowe, 4. wydanie, C.H. Beck, Warszawa 2006).

Konkludując Spółka podkreśla, iż wykładnia celowościowa podobnie jak systemowa, mimo iż ma charakter subsydiarny w stosunku do wykładni językowej, to jednak jest pomocna do rozstrzygnięcia wątpliwości, jakie nasuwa wykładnia językowa lub też do sprawdzenia i potwierdzenia zasadności wniosków wynikających z wykładni językowej.

Dokonując wykładni celowościowej przepisów Rozporządzenia należy sięgnąć do uzasadnienia przygotowanego przez Radę Ministrów w momencie wprowadzania do obowiązujących regulacji prawnych przepisu określającego szczególną zasadę określania momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla przedsiębiorców, których przedsiębiorstwo objęto granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Jak wskazano w uzasadnieniu zmian, nowy przepis „jednoznacznie określa moment rozpoczęcia i zakończenia korzystania ze zwolnień podatkowych przez przedsiębiorców, którzy realizują nową inwestycję w ramach już działającego przedsiębiorstwa i ze względu na charakter inwestycji udzielenie pomocy wymaga objęcia granicami strefy całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części”. Cytowany fragment w pełni potwierdza stanowisko Spółki, iż regulacja § 5 ust. 4 Rozporządzenia dotyczy wyłącznie sytuacji, w których dochodzi do zmiany granic specjalnej strefy ekonomicznej poprzez jej rozszerzenie na istniejące i działające wcześniej przedsiębiorstwo.

Jak wskazuje uzasadnienie zmian, „celem wprowadzenia przepisu jest zbliżenie warunków korzystania z pomocy publicznej (...). Objęcie strefą już działających przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części i wydanie zezwolenia na produkcję wyrobu o tej samej klasyfikacji PKWiU, co wcześniej produkowany, tworzy takim inwestorom korzystniejsze warunki działania, ponieważ mogą szybciej wykorzystać należną pomoc, niż w przypadku inwestycji realizowanej od podstaw”.

Jak już wskazano, Nowa Inwestycja będzie miała charakter inwestycji typu (...) tzn. nowy zakład produkcyjny zostanie wzniesiony od podstaw na terenie nieużywanym dotychczas przez przemysł lub usługi. Tym samym stosowanie do niej zapisów § 5 ust. 4 Rozporządzenia, nie byłoby uzasadnione w kontekście celu tej regulacji.

6.

Podsumowując, zarówno w kontekście brzmienia, jak i celu regulacji § 5 ust. 1 oraz ust. 4 Rozporządzenia, właściwym jest uznanie, iż w przypadku Nowej Inwestycji momentem początkowym, od którego Spółka uprawniona będzie do korzystania ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie - zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia - miesiąc, w którym poniesione zostaną wydatki inwestycyjne po dniu uzyskania Nowego Zezwolenia. Inwestycja ta będzie bowiem inwestycją realizowaną od podstaw, a jednocześnie nie będzie się z nią wiązać rozszerzenie obszaru (...) na przedsiębiorstwo Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenia sądu administracyjnych nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zdaniem tut. Organu, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.