ILPB2/4511-1-962/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych - zwolnienie przedmiotowe.
ILPB2/4511-1-962/15-4/AKinterpretacja indywidualna
 1. emeryci
 2. renciści
 3. zdarzenie losowe
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 2 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

W czerwcu 2015 r. wypłacono byłemu pracownikowi-emerytowi dopłatę do wypoczynku (zwane potocznie wczasy pod gruszą) w wysokości 500 zł, która to kwota została zakwalifikowana przez Wnioskodawcę do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38. Następnie we wrześniu 2015 r. temu samemu emerytowi została przyznana zapomoga losowa w związku z długotrwałą chorobą w wysokości 2000 zł, wobec tego świadczenia zastosowano zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W grudniu 2015 r. ww. emerytowi zostanie wypłacona zapomoga świąteczna w wysokości 700 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w świetle przedstawionego powyżej przypadku można uznać, że kwota wypłaconej zapomogi losowej emerytowi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych czy długotrwałej choroby powinna korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy, a pozostałe przyznane świadczenia, a to : wczasy pod gruszą i zapomoga świąteczna w łącznej kwocie 1200 zł powinny korzystać ze zwolnienia w całości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy do łącznej wysokości 2280 zł...
 2. Czy emeryt bądź rencista w związku z uprzednio łączącym go stosunkiem pracy może korzystać równocześnie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 w związku z otrzymanymi zapomogami w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych i długotrwałej choroby do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł i zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy do wysokości 2280 zł roku podatkowym z tytułu pozostałych świadczeń ZFŚS i dopiero przychód ponad łączną kwotę 4560 zł podlega opodatkowaniu 10 % podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy kwota wypłaconej zapomogi losowej emerytowi w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych czy długotrwalej choroby korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł, natomiast pozostałe świadczenia otrzymane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, czy stosunkiem służbowym korzystać będą ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Wnioskodawca prezentuje stanowisko, że rencista lub emeryt niezależnie od zwolnienia, o którym stanowi przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może równocześnie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł i dopiero przychód ponad kwotę łączną kwotę 4560 zł podlega opodatkowaniem 10% podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 wolne od podatku są m.in. zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, i in. do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Z przywołanego powyżej przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w wypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2280 zł. Zwolnienie to przysługuje bez względu na źródło środków z jakich zapomogi zostały wypłacone.

Z kolei w myśl art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy wolne są od podatku dochodowego świadczenia otrzymywane przez rencistów i emerytów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Warunkiem skorzystania z ww. ulgi jest łączne spełnienie następujących warunków: świadczenie powinien otrzymać rencista lub emeryt, świadczenie musi być przyznane w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, a wartość świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów od byłego zakładu pracy stanowią przychód, który korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wartość otrzymanych świadczeń nie przekracza kwoty 2280 zł. Dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę płatnik zobowiązny jest pobrać 10 % podatek dochodowy. Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie do zapomogi otrzymanej przez emeryta z tytułu dlugotrwałej choroby, zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza możliwości zastosowania do nadwyższki ponad kwotę 2280 zł zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 38 (pod warunkiem spełnienia wszystkich wymienionych w tym przepisie przesłanek).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego oraz opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca przyznał a następnie wypłacił byłemu pracownikowi – emerytowi w czerwcu 2015 r. świadczenie tzw. „wczasy pod gruszą” w kwocie 500 zł, stosując przy naliczaniu zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38. Następnie we wrześniu 2015 r. przyznano tej samej osobie zapomogę losową w związku z długotrwałą chorobą w kwocie 2000 zł. Przy wypłacie ww. kwoty uwzględniono zwolnienie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca zamierza w grudniu 2015 r. wypłacić wymienionemu byłemu pracownikowi zapomogę świąteczną w kwocie 700 zł.

Łącznie ww. emeryt otrzyma w 2015 r. świadczenia w wysokości 3200 zł, w tym zapomogę losową w kwocie 2000 zł.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy kwota wypłaconej zapomogi losowej w związku z długotrwałą chorobą może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy przyznane świadczenia tj. „wczasy pod gruszą” i zapomoga świąteczna mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

Z powołanego przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2280 zł w danym roku podatkowym.

Zwolnienie to przysługuje bez względu na źródło środków z jakich zapomogi są wypłacane (finansowane).

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia zapomogi. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicją występującą w słownikach języka polskiego. Przywołując językowe znaczenie wyrazów, przez zapomogę należy rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z ważnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Ustawodawca nie zdefiniował także pojęcia „zdarzenie losowe”, ale zgodnie ze znaczeniem, jakie ma ono w języku potocznym jest to zdarzenie nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka, nie do uniknięcia, mimo zachowania należytej staranności. Przez „klęskę żywiołową” przyjąć z kolei należy zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody, jak powodzie, huragany, ulewne deszcze, uderzenia piorunów, gradobicie itp.

Natomiast przez długotrwałą chorobę należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia w sposób stały lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg. Analizując, czy choroba jest długotrwała nie sposób odwołać się do konkretnych ram czasowych przesądzających o tym, jak długo ma ona trwać, by możliwe było objęcie zapomogi wypłaconej w związku z tą chorobą zwolnieniem z opodatkowania. Z medycznego punktu widzenia długotrwałe choroby, to choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone.

Z powyższego wynika, że podmiot dokonujący wypłaty omawianego świadczenia zobowiązany jest do analizowania każdego przypadku indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

W świetle powyższego, ze zwolnienia od podatku korzystają tylko zapomogi wypłacone w związku z zaistnieniem sytuacji określonych powyżej. A zatem tylko zapomogi pieniężne wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (pod warunkiem udokumentowania przez osobę starającą się o świadczenie) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należy przy tym zauważyć, że zapomoga charakteryzuje się tym, że jest to świadczenie mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, a podstawą do zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych jest stwierdzenie faktu wystąpienia określonego zdarzenia.

Podsumowując, stwierdzić należy, że zapomoga losowa wypłacona byłemu pracownikowi - emerytowi w związku z długotrwałą chorobą w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Z zacytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy wynika, że aby świadczenie korzystało z powyższego zwolnienia, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista,
 • świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy w tym od związków zawodowych,
 • wartość świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 2280 zł.

Zatem dla emerytów i rencistów świadczenia otrzymane od byłego zakładu pracy stanowią przychód. Jednakże przychód ten bez względu na źródło finansowania korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wartość otrzymanych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę płatnik obowiązany jest, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Reasumując, wypłacone przez Wnioskodawcę świadczenia w postaci „wczasów pod gruszą” oraz zapomoga świąteczna będą korzystały ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26.

Należy podkreślić, że powyżej wymienione zwolnienia mają zastosowanie wyłącznie pod warunkiem spełnienia odrębnie dla każdego zwolnienia przesłanek wymaganych przepisem prawa. Zwolnienia określone w art. 21 ust. 1 pkt 26 oraz pkt 38 są odrębnymi zwolnieniami i aby każde z nich miało zastosowanie muszą być spełnione warunki określone w tych punktach odrębnie dla każdego zwolnienia.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że zastosowanie do zapomogi otrzymanej przez emeryta z tytułu długotrwałej choroby zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza możliwości zastosowania do nadwyżki ponad kwotę 2280 zł zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 38 cytowanej ustawy (pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek zawartych w tym przepisie).

Płatnicy, w myśl postanowień art. 41 ust. 4 ww. ustawy, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Wobec tego, że ww. świadczenia wymienione we wniosku, korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca jako płatnik, nie jest obowiązany do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu do ww. wysokości.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.