ILPB2/4511-1-315/16-2/MKI | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2016 r. (data wpływu 10 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2016 r. r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 1979 r. do listopada 2014 r. Wnioskodawczyni była członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej z prawem lokatorskim do lokalu mieszkaniowego.

W 1979 r. Zainteresowana wniosła wkład mieszkaniowy w pełnej wysokości w kwocie 34.100 zł na mieszkanie M-4. W 1985 r. otrzymała klucze do mieszkania M-3, pomimo że wkład w kwocie 34.100 zł miał pokryć wartość mieszkania M-4.

W dniu 30 stycznia 2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała Wnioskodawczynię o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i ustaliła wartość rynkową lokalu w wysokości 100.786 zł dokonując potrąceń z tytułu opłaty eksploatacyjnej, należności głównej, odsetek zasądzonych, kosztów sądowych, opłaty skarbowej oraz nominalnej kwoty umorzenia kredytu w łącznej kwocie 20.985,03 zł. Wyliczając kwotę do zwrotu w wysokości 79.800,97 zł. Powyższą kwotę Wnioskodawczyni otrzymała na konto bankowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła wkład mieszkaniowy w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i jego opróżnieniem.

Spółdzielnia Mieszkaniowa wystawiła informację PIT-8C w poz 24 – zwrot wniesionego wkładu do Spółdzielni Mieszkaniowej, w pozycji 25 wskazała kwotę 100.772,25 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zwrot wniesionego wkładu do Spółdzielni Mieszkaniowej podlega zwolnieniu przedmiotowemu od podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni zwrot wkładu nie jest jednoznaczny ze sprzedażą lokalu mieszkaniowego i nie występuje nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania, czyli nie powstaje dochód podlegający opodatkowaniu.

Wnioskodawczyni uważa, że zwrot wkładu jest zwaloryzowaną w całości kwotą wniesionego przez nią wkładu w 1979 r.

W związku z powyższym kwota w całości korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 50 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wystawiona informacja na druku PIT-8C nie powinna stanowić dokumentu w obrocie prawnym.

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna sporządzić korekty deklaracji PIT-8C, uznając otrzymaną kwotę 100.772,25 zł jako dochód zwolniony od podatku, który nie powinien być wykazany w deklaracji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie natomiast do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy: źródłami przychodów są inne źródła.

Kwestię nabycia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz warunków zwrotu wniesionego wkładu reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.).

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy: członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego określają postanowienia statutu (art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

Mając na względzie powyższe, wkład budowlany stanowi formę, w jakiej członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu kosztów budowy budynku (lokalu). Wydatki na wkłady mieszkaniowe do spółdzielni wpłacane są natomiast w celu uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 tej ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.

Zgodnie art. 11 ust. 21 ww. ustawy: w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie w postanowieniami statutu.

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu (art. 11 ust. 22 ww. ustawy).

W myśl art. 11 ust. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21 jest opróżnienie lokalu.

Zwrot wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego. Wycofanie wkładu może mieć miejsce jedynie wówczas, gdyby wydatki na wkład mieszkaniowy wpłacony do spółdzielni w celu uzyskania lokatorskiego prawa do lokalu zostały podatnikowi zwrócone przez spółdzielnię przed faktycznym uzyskaniem przez niego prawa do lokalu. Z wycofaniem wkładu mieszkaniowego mamy więc do czynienia jedynie do czasu przydziału lokalu lub zamieszkania przez członka spółdzielni w przydzielonym lokalu.

Natomiast zwrot wkładu ma miejsce w przypadku uprzedniego powstania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że od 1979 r. do listopada 2014 r. Wnioskodawczyni posiadała prawo lokatorskie do lokalu mieszkalnego jako członek spółdzielni mieszkaniowej. W dniu 30 stycznia 2015 r. spółdzielnia mieszkaniowa poinformowała Zainteresowaną o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i ustaliła wartość rynkową lokalu w wysokości 100.786 zł dokonując potrąceń z tytułu opłaty eksploatacyjnej, należności głównej, odsetek zasądzonych, kosztów sądowych, opłaty skarbowej oraz nominalnej kwoty umorzenia kredytu w łącznej kwocie 20.985,03 zł. Spółdzielnia mieszkaniowa wyliczyła kwotę do zwrotu w wysokości 79.800,97 zł. Powyższą kwotę Wnioskodawczyni otrzymała na konto bankowe. Spółdzielnia mieszkaniowa wystawiła informację PIT-8C dla poz 24 – zwrot wniesionego wkładu do Spółdzielni mieszkaniowej, wpisała w pozycji 25 kwotę 100.772,25 zł.

Zatem należy stwierdzić, że wypłata przez spółdzielnię mieszkaniową wkładu, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, nie stanowi wycofania wkładu mieszkaniowego. Zatem w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze zwrotem wkładu mieszkaniowego.

Zwrot wkładów wniesionych do spółdzielni mieszkaniowej stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wskazany przez ustawodawcę, w regulacji przytoczonej w zdaniu poprzednim, katalog przychodów zaliczanych do innych źródeł nie stanowi katalogu zamkniętego, zawiera on jedynie przykładowe wskazanie przychodów zaliczanych do innych źródeł.

Jednak, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni.

Tym samym uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego, do wysokości uprzednio wniesionego wkładu, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Natomiast wartość otrzymanej kwoty przewyższającej wysokość uprzednio wniesionego wkładu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując – uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód w związku ze zwrotem wkładu mieszkaniowego w wysokości wartości rynkowej lokalu (zwaloryzowany wkład) stanowi, co do zasady, przychód podatkowy. Przy czym do wysokości uprzednio wniesionego wkładu przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast nadwyżka ponad nominalną wartością wniesionego wkładu stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.