ILPB2/4511-1-114/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości – wydatki mieszkaniowe.
ILPB2/4511-1-114/15-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż nieruchomości
 2. wydatki mieszkaniowe
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 3 października 2014 r. Zainteresowany razem ze swoimi braćmi sprzedali:

 1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny numer 1, położony w budynku numer (...) wraz ze związanym z własnością tego lokalu udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej (zwany dalej lokalem nr 1),
 2. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny numer 2, położony w budynku numer (...) (wraz ze związanym z własnością tego lokalu udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej (zwanym dalej lokalem nr 2).

W wyżej wymienionych nieruchomościach przysługiwał Wnioskodawcy udział w wysokości 1/4 (jedna czwarta) części.

Udział l/4 (jedna czwarta) w lokalu nr 1 Zainteresowany nabył w następujący sposób:

 1. 1/18 w dniu 7 września 1985 roku w spadku po zmarłej A (swojej babci),
 2. 11/96 w dniu 29 marca 2000 roku w spadku po zmarłej B (swojej matce),
 3. 23/288 w dniu 10 sierpnia 2012 roku w spadku po zmarłym C(swoim ojcu).

Udział 1/4 (jedna czwarta) w lokalu nr 2 Wnioskodawca nabył w następujący sposób:

 1. 3/16 w dniu 29 marca 2000 roku w spadku po zmarłej B (swojej matce),
 2. 1/16 w dniu 10 sierpnia 2012 roku w spadku po zmarłym C (swoim ojcu).

Ponieważ od nabycia udziałów w ww. nieruchomościach odziedziczonych po ojcu C nie minęło 5 lat od zakończenia roku, w którym Zainteresowany te udziały nabył, to sprzedaż tych udziałów w lokalu nr 1 i 2 jest przychodem określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy.

Czyli przychodem ze zbycia nieruchomości jest:

 1. 23/288 * 939 600 zł = 75 037,50 zł z tytułu sprzedaży lokalu nr 1,
 2. 1/16 * 680 400 zł = 42 525 zł z tytułu sprzedaży lokalu nr 2.

Razem: 117 562,50 zł.

Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką kwotę Zainteresowany musi wydatkować do końca 2016 roku na własne cele mieszkaniowe, żeby cały opodatkowany dochód ze zbycia opisanych wcześniej nieruchomości w wysokości 117 562,50 zł był zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, żeby cały opodatkowany dochód ze sprzedaży wymienionych wcześniej nieruchomości był zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy będzie musiał do końca 2016 roku wydatkować na własne cele mieszkaniowe określone w ustawie kwotę 117 562,50 zł.

Swoje stanowisko Zainteresowany uzasadnił w nw. sposób

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych‚ o których mowa w art. 30e ustawy w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Ponieważ zbycie nieruchomości nastąpiło w 2014 roku, to termin dokonania wydatków określonych w tym przepisie upływa z końcem 2016 roku.

Przez dochody, o których mowa w art. 30e ustawy należy rozumieć dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, czyli m.in. dochody z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wyliczenie kwoty dochodu zwolnionego od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy następuje przy zastosowaniu iloczynu: dochód * (wydatki/przychód), gdzie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy).

Ponieważ Zainteresowany osiągnął opodatkowany przychód ze sprzedaży udziałów w nieruchomościach w wysokości 117 562,50 zł i przychód ten jest równy opodatkowanemu dochodowi, to żeby cały dochód był zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych musi wydatkować 117 562,50 zł (wg formuły dochód zwolniony = 117 562,50 = 117 562, 50 * (117 562,50/117 562,50).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dyrektor Izb

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż nieruchomości
IBPB-2-2/4511-281/15/ZuK | Interpretacja indywidualna

wydatki mieszkaniowe
ITPB1/415-337/12/AD | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
IPPB4/4511-380/15-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.