ILPB2/4160-68/11-3/JWP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w związku z dotychczas korzystnymi interpretacjami i wyrokami sądów administracyjnych dotyczącymi skorzystania z ulgi przez obydwoje małżonków – nawet gdy w sprzedanym mieszkaniu był zameldowany tylko jeden z nich – do skorzystania z ulgi wystarczy zameldowanie jednego z małżonków i w konsekwencji Wnioskodawczyni zostanie zwolniona od zapłaty podatku dochodowego od połowy uzyskanego dochodu ze sprzedaży mieszkania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
WYDANA W WYNIKU UWZGLĘDNIENIA SKARGI

W związku ze skargą (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – 1 sierpnia 2011 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 16 czerwca 2011 r., nr ILPB2/415-319/11-2/JK w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego, doręczoną w dniu 20 czerwca 2011 r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 16 czerwca 2011 r., uznając stanowisko Wnioskodawczyni za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 13 grudnia 2007 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zakupiła mieszkanie o pow. 41,70 m2. Dnia 24 sierpnia 2010 r. przedmiotowy lokal został sprzedany, z uwagi na problemy zdrowotne ojca Zainteresowanej i wynikającą z tego konieczność znalezienia środków na jego leczenie. W rezultacie, małżonkowie zostali zmuszeni do przeprowadzenia się i zamieszkanie wspólnie z rodzicami.

Ponadto, Wnioskodawczyni podaje, iż wraz z mężem miała zaciągnięte trzy kredyty – w tym kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Zainteresowana wskazuje również, iż w międzyczasie urodziło się dziecko. Sytuacja majątkowa małżonków była trudna.

Powyższe okoliczności zmusiły Wnioskodawczynię i Jej męża do sprzedania przedmiotowego mieszkania przed upływem 5 lat.

Zainteresowana podaje, iż zostało ono zakupione od dewelopera w stanie kompletnie surowym

za kwotę 79 990 zł, przy częściowym kredycie hipotecznym na jego zakup i pożyczkach od rodziny. Małżonkowie przeprowadzili w nim kompletny remont i je wyposażyli. Całkowicie wykończone i w całości umeblowane zostało sprzedane za 188 000 zł.

Wnioskodawczyni nadmienia, że z tytułu remontu mieszkania (podłogi, glazura, terakota, armatura sanitarna, tj. umywalka, zlew, wc, kabina, itd.) oraz zakupu wyposażenia małżonkowie nie posiadają faktur, gdyż nie spodziewali się, że los (choroba ojca) zmusi ich do sprzedaży tego lokalu.

Zainteresowana podaje, iż z kwoty uzyskanej z przedmiotowej sprzedaży zostały spłacone kredyty, zaś reszta środków przeznaczona została na leczenie chorego na nowotwór ojca.

Wnioskodawczyni wyjaśnia, iż w powyższym mieszkaniu zamieszkiwała wspólnie z mężem, lecz tylko On był w nim zameldowany na pobyt stały od dnia 27 grudnia 2007 r. do dnia 13 września 2010 r. Natomiast Zainteresowana pozostawała niezmiennie przy meldunku stałym u jednego z rodziców.

Wnioskodawczyni nadmienia, iż wypełniając w urzędzie skarbowym NIP-3, jako miejsce zamieszkania, podała adres przedmiotowego mieszkania

Z uwagi na fakt, iż mąż Zainteresowanej spełnił warunek minimalnego 12-miesięcznego zameldowania na pobyt stały, złożył On stosowne oświadczenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z dotychczas korzystnymi interpretacjami i wyrokami sądów administracyjnych dotyczącymi skorzystania z ulgi przez obydwoje małżonków – nawet gdy w sprzedanym mieszkaniu był zameldowany tylko jeden z nich – do skorzystania z ulgi wystarczy zameldowanie jednego z małżonków i w konsekwencji Wnioskodawczyni zostanie zwolniona od zapłaty podatku dochodowego od połowy uzyskanego dochodu ze sprzedaży mieszkania...

Wnioskodawczyni wyraziła pogląd, że powinna Ona zostać zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od połowy uzyskanego dochodu ze sprzedaży mieszkania, o którym mowa we wniosku. Swoje stanowisko Zainteresowana argumentuje spełnieniem przez męża przesłanki 12-miesięcznego meldunku przed datą zbycia. Ponadto, Wnioskodawczyni podaje, iż przepisy dotyczące ulgi meldunkowej stanowiły, że „zwolnienie to ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków”. W związku z powyższym, Zainteresowana wywnioskowała, że do skorzystania z tej ulgi wystarczy zameldowanie jednego z małżonków.

Na poparcie swojej tezy Wnioskodawczyni wskazała na liczne interpretacje indywidualne, jak również wyroki sądów administracyjnych.

Ponadto, Zainteresowana prezentując swoje stanowisko posiłkuje się opinią radcy prawnego i doradcy podatkowego, który uważa, że wystarczy zameldowanie jednego z małżonków, aby sprzedając mieszkanie lub dom oboje mogli skorzystać z ulgi meldunkowej.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną, w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Organ wskazał, iż Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego stypizowanego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie spełniła Ona warunku zameldowania w przedmiotowym mieszkaniu na pobyt stały przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed datą jego sprzedaży. W związku z tym, dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części przypadającej na Wnioskodawczynię będzie opodatkowany zgodnie z art. 30e ust. 1 i ust. 4 ww. ustawy.

Interpretacja została skutecznie doręczona w dniu 20 czerwca 2011 r.

W dniu 4 lipca 2011 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w związku z wydaniem interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2011 r., nr ILPB2/415-319/11-2/JK, na które tut. Organ udzielił odpowiedzi w dniu 22 lipca 2011 r. pismem nr ILPB2/415/W-61/11-2/JWP.

Następnie, Wnioskodawczyni za pośrednictwem Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na interpretację indywidualną z dnia 16 czerwca 2011 r., nr ILPB2/415-319/11-2/JK.

W skardze na ww. indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Skarżąca nie zgodziła się z interpretacją przepisów prawa podatkowego i wniosła o:

  • uchylenie w całości interpretacji Ministra Finansów wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 16 czerwca 2011 r.,
  • zasądzenie kosztów według norm przepisanych

W dniu 30 sierpnia 2011 r. pismem nr ILPB2/4160-68/11-2/JWP (data doręczenia: 1 września 2011 r.), Organ podatkowy udzielił odpowiedzi na skargę, wnosząc o jej oddalenie.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, w związku z wniesieniem skargi oraz z uwzględnieniem zarzutów w niej przedstawionych, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

   - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w powyższym przepisie decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment ich nabycia z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w sprzedanym w 2010 r. (nabytym w dniu 13 grudnia 2007 r.) mieszkaniu zameldowany na pobyt stały przez co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia był tylko małżonek Wnioskodawczyni, natomiast Ona zawsze była zameldowana u jednego z rodziców. Małżonek Zainteresowanej złożył w ustawowo nakreślonym terminie oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania z ulgi meldunkowej.

W związku z tym, do sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego zastosowanie będą miały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (...).

W myśl natomiast art. 22 ust. 6c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość nakładów o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Jednakże, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

   - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Stosownie do art. 21 ust. 21 ww. ustawy, zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Wymóg złożenia w terminie tego oświadczenia jest więc, obok zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym lokalu mieszkalnym przez okres 12 miesięcy, warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia. Warunek ten wynika wprost z przepisu art. 21 ust. 21, dotyczącego zwolnień przedmiotowych, przez co stał się on nieodłącznym elementem regulacji dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia przychodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w myśl art. 8 ust. 3 powołanej ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy do których mają zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej, oświadczenie o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14 dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Interpretacja powyżej wskazanych przepisów, prowadzi do wniosku, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków. Zwolnienie od podatku przychodów z odpłatnego zbycia ma zatem zastosowanie również do małżonka, który tego warunku nie spełnia.

Jednocześnie podkreślić należy, że drugą niezbędną przesłanką zwolnienia, jest złożenie w ustawowym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji przyjętej interpretacji przepisu 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, iż wystarczającym dla skorzystania z ulgi meldunkowej przez oboje małżonków, jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia, przez małżonka spełniającego te warunki.

Reasumując, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie, wobec regulacji zawartej w art. 21 ust. 22 ww. ustawy, przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w całości korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem mąż Zainteresowanej był w rzeczonym lokalu zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione w wniosku z dnia 14 marca 2011 r. było zatem w przedmiotowej materii prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.