ILPB2/415-1050/14-2/TR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 29 grudnia 2006 r. decyzją Dyrektora Izby Skarbowej zakończono postępowanie podatkowe w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2000 rok w kwocie 151 388,30 PLN. Decyzję tę wydano powołując się na art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na ww. decyzję organu złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2007r. tę skargę oddalił. Od powyższego wyroku strona złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która została oddalona wyrokiem NSA z dnia 10 grudnia 2008 r. Tym samym podatnik pokrył zobowiązanie wraz z należnymi odsetkami.

W dniu 18 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny sygn. akt SK 18/11 orzekł, że art. 20 ust. 3 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

Podatnik w dniu 25 września 2013 r. wystąpił o wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną Dyrektora Izby Skarbowej. Powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., stwierdził, że stwierdzenie niekonstytucyjności art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza brak podstawy prawnej do ustalenia podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2000 rok.

Postanowieniem z dnia 2 października 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej na żądanie Strony wznowił postępowanie podatkowe w przedmiocie ustalenia podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2000 rok.

W dniu 6 grudnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r., stwierdził, że w wyniku wyeliminowania przepisu stanowiącego podstawę wymiaru zryczałtowanego podatku od dochodów nieujawnionych za 2000 rok, brak jest podstaw do ustalenia tego podatku. Tym samym, uchylił wydane w tej sprawie decyzje i umorzył postępowanie, oraz nakazał właściwemu urzędowi skarbowemu zwrot zapłaconego podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy – w związku z otrzymaniem zwrotu zapłaconego podatku wraz z odsetkami od urzędu skarbowego w wyniku decyzji izby skarbowej wydanej w wyniku wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/11 – odsetki naliczone i otrzymane z urzędu skarbowego od niesłusznie pobranego podatku dochodowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2000 rok, podlegają opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl art. 21 ust.1 pkt 111 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku jest oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów.

Tym samym, Zainteresowana stoi na stanowisku, że otrzymane odsetki w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 111 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego jest oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów.

Stosownie natomiast do art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

Ustawodawca zdecydował się na wskazanie kwot, które należy traktować jako nadpłaty. Nadpłatą jest kwota nadpłaconego i nienależnie zapłaconego podatku. Na gruncie tego zapisu, kwotą nadpłaconą podatku jest kwota nadwyżki dokonanej przez podatnika wpłaty nad wynikającą z ustawy (decyzji) kwotę podatku. Podatek nadpłacony to podatek zapłacony w kwocie wyższej niż należna. Podatek zapłacony nienależnie to kwota uiszczona przez podatnika w sytuacji, gdy nie było ustawowego obowiązku jej zapłacenia albo obowiązek ten istniał, ale wygasł. Istota nadpłaty sprowadza się do tego, że podatnik płaci wówczas, gdy nie musi tego robić (nie istnieje obowiązek podatkowy), albo płaci za dużo (kwota podatku zapłaconego przewyższa kwotę należną).

W myśl z kolei art. 78 § 1 Ordynacji podatkowej, nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem § 2.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego oprocentowanie otrzymane przez Zainteresowaną w związku ze zwrotem nadpłaconego zobowiązania podatkowego jest wolne od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 111 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.