IBPP1/443-965/14/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychody ze szkoleń zaliczanych do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza mogą być dokumentowane fakturą spełniającą warunki określone w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485) bez potrzeby rozpatrywania podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) oraz pismem z 3 września 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy przychody ze szkoleń zaliczanych do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza mogą być dokumentowane fakturą bez potrzeby rozpatrywania podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy przychody ze szkoleń zaliczanych do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza mogą być dokumentowane fakturą bez potrzeby rozpatrywania podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek został uzupełniony pismami z 1 grudnia 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) oraz z 3 września 2014 r. (data wpływu 4 grudnia 2014 r.) będącymi odpowiedziami na wezwanie Organu z 21 listopada 2014 r. nr IBPBI/1/415-1055/14/BK, IBPP1/443-965/14/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG w zakresie szkolenia (...) gdzie indziej niesklasyfikowane, w której rozlicza się w podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a przychody i koszty ewidencjonuje w PKPiR metodą kasową. Wnioskodawca korzysta z podmiotowego zwolnienia w podatku od towarów i usług, w aktualizacji deklaracji VAT-R zaznaczył pozycję 30 wskazującą, że będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy od dnia 1 stycznia 2012 r. W roku 2013, jak również w poprzednich latach, przychody osiągnięte w ramach indywidualnej działalność gospodarczej nie przekroczyły kwoty 150.000 zł.

W ramach tej działalności Wnioskodawca między innymi zawiera umowy o świadczenie usług szkoleniowych zarówno podlegające opodatkowaniu stawką podstawową w podatku od towarów i usług, jak również mogące korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm. – ustawa o VAT), który w brzmieniu nadanym ustawą z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 226 poz. 1476) od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem z VAT objął usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane, rozszerzone przepisem § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. poz. 1722), który mówi, że zwolniono z VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Wnioskodawca podpisał umowę o dzieło autorskie z przeniesieniem majątkowych praw autorskich ze Szkołą Wyższą zwaną dalej „Zamawiającym”. Umowa ta dotyczy dzieła objętego projektem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zawiera następujące postanowienia:

-Zamawiający zamawia, a Wnioskodawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na przygotowaniu programu autorskiego i przeprowadzeniu kursu przygotowującego do egzaminu Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Sercer 2012 w wymiarze XX godzin zajęć dydaktycznych na kierunku informatyka, finansowane z Zadania nr (...) w ramach realizowanego przez Uczelnię projektu „...” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

-Wykonanie dzieła wyżej określonego nastąpi w okresie od dnia (...) do dnia 30 stycznia 2015 r.

-Za wykonanie dzieła, o którym mowa w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wnioskodawcy wynagrodzenie w wysokości (...) zł za jedną godzinę dydaktyczną, tj. w ogólnej kwocie (...) zł brutto.

-Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, stanowi podstawę opodatkowania wyłącznie podatkiem dochodowym od osób fizycznych obliczonym zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 2, art. 18 oraz art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku Wnioskodawcy, ponieważ przedmiot umowy realizowany jest na zasadzie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług co powoduje, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

-Wysokość wynagrodzenia obejmuje również wynagrodzenie związane z przeniesieniem na rzecz Zamawiającego wszelkich praw autorskich majątkowych względem rzeczonego dzieła.

-Wynagrodzenie należy się wyłącznie za efektywnie wykonane prace objęte niniejszą umową.

-Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po otrzymaniu przez Uczelnię transzy dotacji na realizację projektu za całość wykonanego dzieła, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego pod warunkiem:

 1. przedłożenia Menadżerowi projektu przez Wnioskodawcę programu autorskiego,
 2. przygotowania treści pytań testów wstępnych i końcowych, mających na celu pomiar przyrostu wiedzy,
 3. wypełnienia kart pracy i przedstawieniu przez Wnioskodawcę rachunku potwierdzonego przez przyjmującego dzieło Menedżera projektu.

-Strony zgodnie ustalają, iż odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności Wnioskodawcy określone w niniejszej umowie ponosi Zamawiający.

-Wnioskodawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej zgody Zamawiającego.

-Wnioskodawca oświadcza, że posiada kwalifikacje wystarczające do profesjonalnego wykonania dzieła.

-Wnioskodawca oświadcza, że jest twórcą i wyłącznie uprawnionym z tytułu majątkowych praw autorskich do dzieła opisanego w § 1 w ramach realizowanego przez Uczelnię projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

-Wnioskodawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezterminowo, z chwilą wykonania dzieła określonego w tej umowie, wszelkie autorskie prawa majątkowe do niego na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności prawo do:

 1. utrwalania na papierze, na maszynowych nośnikach informacji, innych rodzajach nośników i technik utrwalających,
 2. zwielokrotnienia przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, urządzeń audio-wideo, technik drukarskich i komputerowych, innych technik zwielokrotniania,
 3. wprowadzania do pamięci komputera,
 4. wprowadzania do obrotu egzemplarzy dzieła, utrwalonego w sposób określony w pkt 1.

-Zamawiający ma pełne i wyłączne prawo do rozporządzania dziełem w całości, w dających się wyodrębnić częściach i korzystania z dzieła w zakresie określonym powyżej, w szczególności prawo do dalszego przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wnioskodawcy.

-Zamawiający oświadcza, że na mocy decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, spoczywa na nim obowiązek przeniesienia rzeczonych autorskich praw majątkowych na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju działającego jako Instytucja Pośrednicząca dla projektu 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, umowa (...).

-W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Zamawiającego, Wnioskodawca nie może wykonać tej umowy jako przedsiębiorca, bowiem zgodnie z treścią umowy – odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonawcy-autora określone w niniejszej umowie ponosi Zamawiający, a nie uznaje się za czynności w ramach działalności gospodarczej usług, które wykonuje się pod kierownictwem w oznaczonym miejscu i czasie, bez ponoszenia ryzyka gospodarczego; wywodzi to indywidualna interpretacja podatkowa o sygnaturze IPPB1/415-718/13-4/EC wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 10 października 2013 r.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto:

 1. Na pytanie Organu: „Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji umowy łączącej Wnioskodawcę z Zamawiającym, która jest przedmiotem złożonego wniosku są czynnościami, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)”, Wnioskodawca wyjaśnił, iż wskazanie źródła przychodu w kontekście zawartej umowy przytoczonej niemal w całości w ramach wniosku interpretacyjnego stanowi podstawowy problem interpretacyjny wprost wskazany w pytaniu nr 1 sformułowanym w ramach tego wniosku.
 2. Na pytanie Organu: „Czy Wnioskodawca wykonując ww. czynności działa jako twórca w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jego wynagrodzenie przyjmuje formę honorarium za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich”, Wnioskodawca wyjaśnił, iż jest inżynierem informatykiem, a zapisy umowy zawartej z Zamawiającym zawierają wszelkie postanowienia co do sposobu wykonania umowy o dzieło autorskie – postanowienia te są przytoczone we wniosku i innych ustaleń w zakresie prawa autorskiego pomiędzy stronami nie było.
 3. Na pytanie Organu: „Czy na podstawie przedmiotowej umowy Wnioskodawca dokona dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT”, Wnioskodawca wyjaśnił, iż jest inżynierem informatykiem, a zapisy umowy zawartej z Zamawiającym zawierają wszelkie postanowienia co do sposobu wykonania umowy o dzieło autorskie – postanowienia te są przytoczone we wniosku i innych ustaleń w zakresie podatku od towarów i usług pomiędzy stronami nie było.
 4. Na pytanie Organu: „Czy na podstawie przedmiotowej umowy Wnioskodawca dokona świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT”, Wnioskodawca wyjaśnił, iż jest inżynierem informatykiem, a zapisy umowy zawartej z Zamawiającym zawierają wszelkie postanowienia co do sposobu wykonania umowy o dzieło autorskie – postanowienia te są przytoczone we wniosku i innych ustaleń w zakresie podatku od towarów i usług pomiędzy stronami nie było.
 5. Na pytanie Organu: „Czy na podstawie przedmiotowej umowy Wnioskodawca dokona dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT”, Wnioskodawca wyjaśnił, iż korzysta z podmiotowego zwolnienia w podatku od towarów i usług, w aktualizacji deklaracji VAT-R zaznaczył pozycję 30 wskazującą, że będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113. ust 1 lub ust. 9 ustawy od dnia 1 stycznia 2012 r. – informacje te są przytoczone we wniosku interpretacyjnym.

Ponadto Wnioskodawca wskazał przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług – tj. oznaczenie przepisów wraz z nazwą aktu prawnego bez przytaczania treści przepisów – § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody ze szkoleń zaliczanych do pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być dokumentowane fakturą spełniającą warunki określone w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485) bez potrzeby rozpatrywania podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 43, art. 113 ww. ustawy oraz w przepisach wykonawczych do ustawy. Jednak na żądanie nabywcy podatnik ten ma obowiązek wystawienia faktury, jeżeli żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar

lub wykonano usługę (art. 106b ust. 3 pkt 2 ww. ustawy). W świetle przepisu art. 2 pkt 31 ww. ustawy faktura to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485) określono dla faktury dokumentującej czynności zwolnione zakres danych, które powinna zawierać (§ 3 pkt 1-3 ww. rozporządzenia). W związku z tym, że obecne przepisy nie nakładają obowiązku oznaczania wystawianego dokumentu nazwą „faktura”, podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług po dniu 1 stycznia 2014 r. jest zobowiązany wystawić dokument, który zgodnie z ww. przepisami będzie zawierał dane wymagane dla faktury. Dokument taki będzie również uznawany za fakturę w rozumieniu ww. ustawy niezależnie od tego czy zostanie nazwany „rachunkiem” czy „fakturą”.

Zgodnie z § 3 pkt 3 ww. rozporządzenia dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać następujące dane:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem.

Bez wpływu na sposób dokumentowania pozostaje fakt, że można w tym przypadku skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ww. ustawy o ile Wnioskodawca w przyszłości nie będzie chciał odliczyć tej kwoty od limitu 150.000 zł pozwalający na skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego zgodnie z art. 113 ust. 1, gdyż dla podatników korzystających z tego zwolnienia zapis z § 3 pkt 1 lit. h ww. rozporządzenia jest fakultatywny.

Reasumując: przychody ze szkoleń zaliczanych do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza mogą być dokumentowane fakturą spełniającą warunki określone w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485) bez potrzeby rozpatrywania podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 tej ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Przez świadczenie należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Według art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z treści art. 15 ust. 2 tej ustawy wynika, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 3 ww. ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze zm.);
 2. (uchylony);
 3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Jak wynika z wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji z 24 grudnia 2014 r. nr IBPBI/1/415-1055/14/BK dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu realizacji przedmiotu wskazanej we wniosku umowy podlegają kumulacji z pozostałymi przychodami ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza. Konsekwencją powyższej kwalifikacji jest to, że uzyskane przez Wnioskodawcę (jako twórcę) wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, należnego w związku ze świadczonymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługami (będące częścią wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy, jako przedsiębiorcy z tytułu wykonania umowy zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) będzie stanowić przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że opisane we wniosku czynności wykonywane są przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i nie można uznać, iż Wnioskodawca – jak podał w opisie sprawy – nie jest podatnikiem i nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy.

Regulacje w zakresie fakturowania zawarte są w przepisach ustawy o VAT, a także w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485).

Zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT ilekroć w jej przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Treść art. 106b ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Jak stanowi art. 106b ust. 2 tej ustawy podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3.

W oparciu o art. 106b ust. 3 ww. ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

-jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Konieczne elementy faktury zawiera art. 106e ust. 1 cyt. ustawy, w którym w punkcie 19 wskazano, że w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 – wskazanie:

 1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
 2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Zgodnie z art. 106o powołanej ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e, oraz zakres tych danych, uwzględniając:

 1. konieczność zapewnienia odpowiedniego dokumentowania dostawy towarów lub świadczenia usług i identyfikacji czynności dokonanych przez niektóre kategorie podatników;
 2. niską wartość transakcji lub specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z liczbą lub rodzajem wykonywanych czynności.

Na podstawie przytoczonego przepisu zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. W rozporządzeniu tym wskazano przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy, oraz zakres tych danych.

Na mocy § 3 pkt 1-3 tego rozporządzenia faktura dokumentująca:

1. dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem,
 8. wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku;

2. świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy powinna zawierać:

 1. dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b,
 2. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 3. nazwę usługi,
 4. kwotę, której dotyczy dokument;

3. dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-g.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będący inżynierem informatykiem prowadzi indywidualną działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG w zakresie szkolenia (...) gdzie indziej niesklasyfikowane, w której rozlicza się w podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a przychody i koszty ewidencjonuje w PKPiR metodą kasową. Wnioskodawca korzysta z podmiotowego zwolnienia w podatku od towarów i usług, w aktualizacji deklaracji VAT-R zaznaczył pozycję 30 wskazującą, że będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy od dnia 1 stycznia 2012 r. W roku 2013, jak również w poprzednich latach, przychody osiągnięte w ramach indywidualnej działalność gospodarczej nie przekroczyły kwoty 150.000 zł.

W ramach tej działalności Wnioskodawca między innymi zawiera umowy o świadczenie usług szkoleniowych zarówno podlegające opodatkowaniu stawką podstawową w podatku od towarów i usług, jak również mogące korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT.

Ponadto Wnioskodawca zawarł umowę ze Szkołą Wyższą na przygotowanie programu autorskiego i przeprowadzenie kursu z dziedziny informatyki. Jak wynika z niniejszej interpretacji Wnioskodawca również w tym zakresie działa w charakterze podatnika VAT.

Dodatkowo Wnioskodawca sprecyzował przedmiot wniosku wskazując, że przepisem prawa podatkowego będącym przedmiotem interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług ma być § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485).

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone regulacje prawne należy stwierdzić, że na mocy § 3 pkt 3 przywołanego rozporządzenia faktura dokumentująca świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać:

 1. datę wystawienia,
 2. numer kolejny,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 4. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 5. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 6. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 7. kwotę należności ogółem.

Przepis ten odnosi się zatem do Wnioskodawcy, który – jak podał – korzysta z podmiotowego zwolnienia w podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113. ust 1 lub ust. 9 ustawy o VAT od 1 stycznia 2012 r., a w roku 2013, jak również w poprzednich latach, przychody osiągnięte w ramach indywidualnej działalność gospodarczej nie przekroczyły kwoty 150.000 zł. Jednocześnie Wnioskodawca pyta o wystawienie faktur w sytuacji wykonywania przez niego czynności w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, co stawia go w roli podatnika.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej.

Jednakże w sytuacji wystawienia faktury przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego (określonego w art. 113 ustawy o VAT) nie jest potrzebne rozpatrywanie dostawy towaru lub świadczenia usługi pod kątem zwolnienia przedmiotowego (określonego np. w art. 43 ustawy o VAT). Przepis § 3 pkt 3 rozporządzenia nie nakazuje również wskazywania podstawy korzystania ze zwolnienia (podmiotowego czy przedmiotowego) konkretnej dostawy towaru lub świadczonej usługi, stąd brak jest konieczności podawania tej podstawy na fakturze.

Na marginesie można jedynie dodać, że wiedza na temat tego czy dana dostawa lub świadczenie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług czy też korzysta ze zwolnienia przedmiotowego konieczna jest do obliczenia limitu, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W konsekwencji, podatnik dokumentujący czynność zwolnioną podlega pod przepisy o podatku VAT (dotyczące faktur), ma zatem obowiązek wystawienia na żądanie nabywcy faktury na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, zawierającej dane zgodne z przepisami o VAT. Przepisy o VAT będą także obowiązywały jeśli podatnik dobrowolnie (bez żądania nabywcy) zdecyduje się wystawić taką fakturę. Przepisy nie nakładają obowiązku oznaczania wystawianego dokumentu nazwą „faktura”, dokument ten musi jednak zawierać dane wymagane (tutaj rozporządzeniem) dla faktury; wtedy też będzie uznawany za fakturę w rozumieniu ustawy o VAT, niezależnie od tego czy zostanie nazwany „rachunkiem” czy „fakturą”.

Jednakże wskazane byłoby nazywać wystawiane dokumenty „fakturami”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że przychody ze szkoleń zaliczanych do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza mogą być dokumentowane fakturą spełniającą warunki określone w § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485) bez potrzeby rozpatrywania podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego – należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja wydana została wyłącznie w zakresie ustalenia czy przychody ze szkoleń zaliczanych do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza mogą być dokumentowane fakturą bez potrzeby rozpatrywania podstaw do zastosowania zwolnienia przedmiotowego, gdyż – jak sprecyzował Wnioskodawca w piśmie z 1 grudnia 2014 r. – przedmiotem wniosku jest wyłącznie przepis § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. poz. 1485), co potwierdza zadane przez Wnioskodawcę pytanie oraz zawarte we wniosku własne stanowisko.

Zatem przedmiotem interpretacji nie były inne poruszone we wniosku kwestie, w tym możliwość korzystania (lub nie) ze zwolnienia usług szkoleniowych w świetle art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem kwestii tych Wnioskodawca nie uczynił przedmiotem interpretacji, nie sformułował wobec nich pytania oraz nie przedstawił własnego stanowiska w tej sprawie.

Tut. Organ zauważa ponadto, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna IPPB1/415-718/13-4/EC została wydana w indywidualnej sprawie, w której indywidualnie oceniano stan faktyczny i stanowisko wnioskodawcy. Powołana interpretacja nie stanowi źródła prawa i tut. Organ nie jest nią związany.

Organ informuje także, iż w pozostałym zakresie objętym wnioskiem dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.